0

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa học mới nhất 2020

882 140,194 3
  • Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa học mới nhất 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2020, 15:39

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa học mới nhất 2020 Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học. Mức độ nhận biết - Đề Câu 1: Este sau có mùi chuối chín? A Etyl fomat B Benzyl axetat C Isoamyl axetat D Etyl butirat Câu 2: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B glixerol C ancol metylic D etylen glicol Câu 3: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi A etyl fomat B vinyl propionat C etyl propionat D etyl axetat Câu 4: Chất béo tripanmitin có cơng thức A (C17H35COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C15H31COO)3C3H5 D (C17H31COO)3C3H5 Câu 5: Tên gọi CH3CH2COOCH3 A metyl propionat B propyl axetat C etyl axetat D metyl axetat Câu 6: Đun nóng este HCOOCH3 với lương vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa C2H5OH Câu 7: Cho este sau: etyl fomat (1); vinyl axetat (2); triolein (3); metyl acrylat (4); phenyl axetat (5) Dãy gồm este phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ancol A (1), (2), (3) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (3), (4), (5) Câu 8: Isoamyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH3COOCH2–CH2–CH(CH3)2 B CH3COOCH(CH3)–CH(CH3)2 C CH3COOCH2–C(CH3)2–CH3 D CH3COOC(CH3)2–CH2–CH3 Câu 9: Etse X có cơng thức cấu tạo CH3COOCH2–C6H5 (C6H5–: phenyl) Tên gọi X A metyl benzoat B phenyl axetat C benzyl axetat D phenyl axetic Câu 10: Cho phát biểu sau: Chất béo trieste glixerol axit béo Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Phân tử amilozơ có mạch phân nhánh, khơng duỗi thẳng mà xoắn lò xo Phenol tan nước tan nhiều dung dịch HCl Số phát biểu sai A B C D Câu 11: Hợp chất hữu sau đun nóng với dung dịch NaOH dư khơng thu ancol? A Benzyl fomat B Phenyl axetat C Metyl acrylat D Tristrearin Câu 12: Chất nàosau đâycó thànhphần chínhlà trieste glixerol với axitbéo? A sợi bơng B mỡ bò C bộtgạo D tơtằm Câu 13: Cho chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) A B C D Câu 14: CH3COOC2H3 phản ứng với chất sau tạo este no? A SO2 B KOH C HCl D H2 (Ni, t0) Câu 15: Trong hợp chất sau, hợp chất chất béo? A (C17H35COO)3C3H5 B (C17H35COO)2C2H4 D (C3H5COO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 Câu 16: etyl axetat có phản ứng với chất sau đây? A FeO B NaOH C Na D HCl Câu 17: Este X có cơng thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH3 Tên gọi X A etyl fomat B metyl axetat C metyl fomat D etyl axetat Câu 18: Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu natri oleat glixerol Công thức X A A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C (C17H33OCO)3C3H5 D (CH3COO)3C3H5 Câu 19: Phản ứng hóa học axit cacboxylic ancol gọi phản ứng A este hóa B trung hòa C kết hợp D ngưng tụ Câu 20: Chất béo X trieste glixerol với axit cacboxylic Y Axit Y A C2H5COOH B C17H35COOH C CH3COOH D C6H5COOH Câu 21: Este X có cơng thức phân tử C3H6O2 Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn A B C D Câu 22: Công thức phân tử tổng quát este no, đơn chức, mạch hở A CnH2nO2 (n ≥ 3) B CnH2n+2O2 (n ≥ 2) C CnH2nO2 (n ≥ 2) D CnH2n–2O2 (n ≥ 4) Câu 23: Cơng thức hóa học sau công thức chất béo? A (CH3COO)3C3H5 B ( C17H33COO)3C2H5 C (C17H33COO)3C3H5 D (C2H3COO)3C3H5 Câu 24: Không nên dùng xà phong giặt rửa với nước cứng vì: A Xuất kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải B Gây ô nhiễm môi trường C Tạo kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải D Gây hại cho da tay Câu 25: Khi dầu mỡ để lâu có mùi khó chịu Ngun nhân chất béo phân hủy thành A Axit B Ancol C Andehit D Xeton Câu 26: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C17H35COOH glixerol B C15H31COONa glixerol C C15H31COONa etanol D C17H35COONa glixerol Câu 27: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A HCOONa C2H5OH B CH3COONa CH3OH C C2H5COONa CH3OH D CH3COONa C2H5OH Câu 28: Este etyl axetat có cơng thức A CH3COOH B CH3COOC2H5 C CH3CH2OH D CH3CHO Câu 29: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 A tripanmitin B tristearin C stearic D triolein Câu 30: Chất sau este? A HCOOCH=CH2 B CH3OCOCH3 C CH3COCH3 D C6H5CH2OOCCH3 Câu 31: Este CH2=CHCOOCH3không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Kim loại Na B H2 (xúc tác Ni, đun nóng) C H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) D Dung dịch NaOH, đun nóng Câu 32: Hãy cho biết loại hợp chất sau khơng có lipit? C Glixerol D Photpholipit B Sáp A Chất béo Câu 33: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A glucozơ glixetol B xà phòng glixetol C xà phòng ancol etylic D glucozơ ancol etylic Câu 34: Axit sau axit tạo chất béo? A Axit oleic B Axit acrylic C Axit stearic D Axit panmitic Câu 35: Để điều chế xà phòng, người ta thực phản ứng A phân hủy mỡ B đehiđro hóa mỡ tự nhiên C axit béo tác dụng với kim loại D thủy phân mỡ dung dịch kiềm Câu 36: Etyl fomat chất mùi thơm, không độc, dùng làm chất tạo hương cơng nghiệp thực phẩm Nó có phân tử khối A 74 B 60 C 88 D 68 Câu 37: Chất X có cơng thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2 Tên gọi X A vinyl metacrylat B propyl metacrylat C vinyl acrylat D etyl axetat Câu 38: Cho chất có cơng thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3CH2COOCH3 (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC−COOC2H5 Những chất thuộc loại este A (1), (2), (3), (5), (7) B (1), (3), (5), (6), (7) C (1), (2), (3), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (6), (7) Câu 39: Xà phòng hóa hồn tồn triolein dung dịch NaOH, thu glicerol chất hữu X Chất X : A C17H33COONa B C17H35COONa C C17H33COOH D C17H35COOH Câu 40: Thủy phân este X môi trường kiềm thu andehit Công thức cấu tạo thu gọn X : A HCOOCH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH2CH=CH2 D HCOOC2H5 Câu 41: Cho phát biểu sau : (a), Triolein có khả cộng hidro có xúc tác Ni (b), Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c), Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d), Tristearin , triolein có cơng thức (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 42: Etyl axetat có cơng thức hóa học A HCOOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 43: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol A Benzyl axetat B Metyl fomat C Tristearin D Metyl axetat Câu 44: Tripanmitin có cơng thức là: A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 45: Chất sau có trạng thái lỏng điều kiện thường? A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C C6H5OH (phenol) D (C15H33COO)3C3H5 Câu 46: Xà phòng hóa tristearin NaOH, thu glixerol chất X Chất X là: A CH3[CH2]16(COONa)3 B CH3[CH2]16COOH C CH3[CH2]16COONa D CH3[CH2]16(COOH)3 Câu 47: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH2–CH3 C CH2=CH–COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 48: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 49: Công thức sau cơng thức chất béo? A C15H31COOCH3 B CH3COOCH2C6H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)2C2H4 Câu 50: Đun nóng tristearin dung dịch NaOH thu glixerol ? A C17H35COONa B C17H33COONa C C15H31COONa D C17H31COONa Đáp án 1-C 2-B 3-C 4-C 5-A 6-B 7-C 8-A 9-C 10-A 11-B 12-B 13-A 14-D 15-A 16-B 17-B 18-A 19-A 20-B 21-D 31-A 41-C 22-C 32-C 42-B 23-C 33-B 43-C 24-A 34-B 44-A 25-C 35-D 45-A 26-B 36-A 46-C 27-D 37-C 47-A 28-B 38-A 48-C 29-D 39-A 49-C 30-C 40-A 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 7: Đáp án C etyl fomat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh C2H5OH vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh CH3CHO triolein phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh C3H5(OH)3 metyl acrylat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh CH3OH phenyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh C6H5OH (1), (3),(4) đúng\ Câu 8: Đáp án A Isoamyl axetat có cơng thức cấu tạo CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 Câu 9: Đáp án C Tên gọi X benzyl axetat Câu 10: Đáp án A (a) (b) Câu 11: Đáp án B (c) sai (d) sai A tạo ancol benzylic C tạo ancol metylic Câu 12: Đáp án B B tạo phenol D tạo glixerol(ancol) Chất béo có thành phần Trieste glixerol axit béo Trong chất có mỡ bò chất béo Câu 13: Đáp án A Chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) triolein, vinyl axetat Câu 14: Đáp án D CH3COOC2H3 phản ứng với H2 (Ni, t0) tạo este no CH3COOC2H5 Câu 15: Đáp án A Hợp chất chất béo (C17H35COO)3C3H5 Câu 16: Đáp án B Etyl axetat có phản ứng với NaOH Câu 17: Đáp án B Tên gọi X metyl axetat Câu 18: Đáp án A Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu natri oleat glixerol Công thức X (C17H33COO)3C3H5 Câu 19: Đáp án A Phản ứng hóa học axit cacboxylic ancol gọi phản ứng este hóA Câu 20: Đáp án B Chất béo Trieste glixerol axit béo axit có só C từ 12-28 Câu 21: Đáp án D Este X có công thức thỏa HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu 22: Đáp án C Công thức phân tử tổng quát este no, đơn chức, mạch hở CnH2nO2 (n ≥ 2) Câu 23: Đáp án C Chất béo trieste glixrol axit béo Axit béo axit đơn chức, có mạch dài khơng phân nhánh Câu 24: Đáp án A Nước cứng chứa nhiều ion Mg 2+, Ca2+, MgSO4, CaCO3, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2 Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án D Câu 28: Đáp án B Câu 29: Đáp án D Câu 30: Đáp án C Câu 31: Đáp án A Câu 32: Đáp án C Câu 33: Đáp án B Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án D Câu 36: Đáp án A Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án A Câu 39: Đáp án A Câu 40: Đáp án A Câu 41: Đáp án C (a) (b) (c) (d) sai tristearin , triolein có cơng thức (C17H35COO)3C3H5 , (C17H33COO)3C3H5 Câu 42: Đáp án B Etyl axetat có cơng thức hóa học CH3COOC2H5 Câu 43: Đáp án C Xà phòng Tristearin thu glixerol (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 Câu 44: Đáp án A Câu 45: Đáp án A Những chất béo khơng no có trạng thái lỏng điều kiện thường Câu 46: Đáp án C Câu 47: Đáp án A Câu 48: Đáp án C Vinylaxetat CH3COOCH=CH2 Câu 49: Đáp án C Chất béo trieste glixerol axit béo ( từ 12 Cacbon trở lên) Câu 50: Đáp án A t  3CH [CH ]16 COONa  C3 H (OH )3 - Phản ứng: (CH [CH ]16 COO)3 C3 H  NaOH  Tristearin Natri sterat (X) Glixerol Mức độ nhận biết - Đề Câu 1: Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 2: Axit sau có cơng thức C17H35COOH? A Axit stearic B Axit axetic C Axit panmitic D Axit oleic Câu 3: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin ( C15H31COO)3C3H5 dung dịch NaOH (vừa đủ), thu A glixerol muối axit panmitin B etylenglicol axit panmitin C glixerol axit panmitin D etylenglicol muối axit panmitin Câu 4: Để chuyển hóa số chất thành mỡ dạng rắn bơ nhân tạo, người ta thực q trình : A Cơ cạn nhiệt độ cao B Hidro hóa (xt Ni) C Xà phòng hóa D Làm lạnh Câu 5: Chất sau không tan nước : A Tristearin B Saccarozo C Glyxin D Etylamin Câu 6: Phản ứng este hóa ancol etylic axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi : A etyl axetat B axyl axetat C axetyl axetat D metyl axetat Câu 7: Este metyl acrilat có cơng thức là: A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 8: Công thức tổng quát este no đơn chức mạch hở là: A Rb(COO)abR’a B CnH2nO2 C RCOOR’ D CnH2n-2O2 Câu 9: Ở ruột non thể người, nhờ tác dụng xúc tác enzim lipaza dịch mật chất béo bị thủy phân thành: A CO2 H2O B NH3, CO2, H2O C axit béo glixerol D axit cacboxylic glixerol Câu 10: Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ancol etylic Công thức cấu tạo este là: A HCOOC3H7 B HCOOC3H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 11: Công thức sau công thức chất béo A C15H31COOCH3 B (C17H33COO)2C2H4 C CH3COOCH2C6H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 12: Các hợp chất este no , đơn chức mạch hở có cơng thức chung A CnH2n+2O2( n ≥ 2) B CnH2n-2O2(n ≥3) C CnH2nO2(n ≥ 2) D CnH2nO2(n ≥ 12) Câu 13: Chất sau có mùi thơm chuối chín ? A Isoamyl axetat B Toluen C Cumen D Ancol etylic Câu 14: Chất X có cơng thức cấu tạo CH3COOC2H5 Tên gọi X A propyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D etyl axetat Câu 15: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng: A Xà phòng hóa B Este hóa C Trùng ngưng D Tráng gương Câu 16: Chất etyl axetat ? A CH3COOCH2CH3 B CH3COOH C CH3COOCH3 D CH3CH2COOCH3 Câu 17: Các este thường có mùi thơm dề chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi dứa có công thức phân tử thu gọn là: B CH3COOCH2CH(CH3)2 A CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3 C CH3CH2CH2COOC2H5 D CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 Câu 18: Tên gọi hợp chất CH3COOCH3 A Metyl fomat B Metyl axetat C Etyl fomat D Etyl axetat Câu 19: Este X tạo thành từ axit axetic ancol metylic có công thức phân tử : A C4H8O2 B C4H10O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 20: Chất sau chất lỏng điều kiện thường : A Tristearin B Tripanmitin C Triolein D Saccarozo Câu 21: Isoamyl axetat este có mùi chuối chín, cơng thức cấu tạo thu gọn este A CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 B C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2 C CH3COOCH(CH3)2 D CH3COOCH3 Câu 22: Công thức este no đơn chức mạch hở A CnH2n+1O2 B CnH2nO2 C CnH2n+2O2 D CnH2n-2O2 Câu 23: Thủy phân este sau khơng thu sản phẩm có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH3 D HCOOCH=CH2 Câu 24: Cơng thức hóa học tristearin A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 25: Este sau có phản ứng tráng bạc? A HCOOCH2CH3 B CH3COOCH2CH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH2COOCH3 Câu 26: Este sau có mùi dứa chín? A etyl isovalerat B benzyl axetat C isoamyl axetat D etyl butirat Câu 27: Trường hợp tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? to  A CH COOCH CH  CH  NaOH  o t  B CH COOC6 H ( phenyl axetat )  NaOH  o t  C HCOOCH  CHCH  NaOH  o t  D CH COOCH  CH  NaOH  Câu 28: Thủy phân este X môi trường kiền, thu natri axetat rượu etylic Công thức X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOCH3 D C2H3COOC2H5 Câu 29: Phát biểu sau sai? A Axit stearic axit no mạch hở B Metyl fomat có phản ứng tráng bạc C Ở điều kiện thường, triolein chất lỏng D Thủy phân vinyl axetat thu ancol metylic Câu 30: Este sau tác dụng với dung dịch kiềm cho muối nước? A HCOOC6H5 B C6H5COOCH3 C CH3COOCH2C6H5 D CH3COOCH3 Câu 31: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo là: A HCOOCH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 32: Este có mùi thơm hoa hồng A geranyl axetat B etyl butirat C isoamyl axetat D benzyl axetat Câu 33: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với dung dịch KOH thu A CH2=CHCOOK CH3OH B CH3COOK CH2=CHOH C CH3COOK CH3CHO D C2H5COOK CH3OH Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 35: Benzyl axetat este có mùi thơm hoa nhài Công thức benzyl axetat A C6H5-CH2-COO-CH3 B CH3-COO-CH2-C6H5 C CH3-COO-C6H5 D C6H5-COO-CH3 Câu 36: Đun nóng tripanmitin dung dịch NaOH vừa đủ thu sản phẩm gồm C3H5(OH)3 A C17H33COONa B C15H31COONa C C15H31COOH D C17H35COOH Câu 37: Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 có phản ứng tráng bạc A B C D Câu 38: Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic axit axetic gọi phản ứng A este hóa B xà phòng hóa C thủy phân D trùng ngưng Câu 39: Etyl axetat tên gọi chất sau A CH3COOC2H5 B HCOOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOH Câu 40: Cho este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5), benzyl axetat (6) Số chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol A B C D Câu 41: Este sau có phản ứng trùng hợp A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 42: Phát biểu sau sai A Tristearin không phản ứng với nước brom B Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic C Ở điều kiện thường triolein thể lỏng D Etyl fomat có phản ứng tráng bạc Câu 43: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A xà phòng glixerol B glucozo ancol etylic C xà phòng ancol etylic D glucozo glixerol Câu 44: Este vinyl fomat có cơng thức cấu tạo là: A HCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH2 D HCOOOCH2CH3 Câu 45: Một este X có cơng thức phân tử C3H6O2 khơng tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo este X A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOH Câu 46: Phát biểu sau sai : A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm C Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước D Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hidro đun nóng có xúc tác Ni Câu 47: Phát biểu sau đúng? A Chất béo trieste glixerol với axit hữu B Metyl axetat có phản ứng tráng bạc C Trong phân tử vinylaxetat có hai liên kết π D Tristearin có tác dụng với nước brom Câu 48: Thủy phân este sau thu ancol metylic? A CH3COOC2H5 B HCOOCH=CH2 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 49: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH tạo glixerol A Tripanmitin B Glyxin C Glucozo D Metyl axetat Câu 50: Phát biểu sau sai : A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với dung dịch brom D Ở điểu kiện thường, tristearin chất rắn Câu 51: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 : A B C D Câu 52: Tính chất sau khơng phải tính chất chất béo? A Nhẹ nước B Dễ tan nước C Tan dung môi hữu D Là chất lỏng rắn nhiệt độ thường Câu 53: Tripanmitin có cơng thức A (C17H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 Câu 54: Khi hiđro hóa hồn tồn triolein, thu sản phẩm: A trioleat B tristearin C tristearat D tripanmitin Câu 55: Khi xà phòng hố hồn tồn tristearin dung dịch NaOH (đun nóng), thu sản phẩm là: A C17H35COONa glixerol B C17H31COONa glixerol C C17H35COOH glixerol D C17H31COONa etanol 1-C 11-D 21-A 31-C 41-C 51-B 2-A 12-C 22-B 32-A 42-B 52-B 3-A 13-A 23-A 33-A 43-A 53-D 4-B 14-D 24-D 34-D 44-C 54-B 5-A 15-A 25-A 35-B 45-C 55-A Đáp án 6-A 16-A 26-D 36-B 46-A 7-C 17-C 27-A 37-C 47-C 8-B 18-B 28-A 38-A 48-D 9-C 19-D 29-D 39-A 49-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Este tham gia phản ứng tráng bạc => este axit fomic Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án A (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3 Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án A CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O Câu 7: Đáp án C Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án C Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D Chất béo trieste axit béo glixerol Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án A Các este có mùi thơm đặc trưng: Isoamyl axetat có mùi thơm chuối chín Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án A Thủy phân este mơi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa Đáp án A Chú ý: Thủy phân este môi trường axit gọi phản ứng este hóa Câu 16: Đáp án A Câu 17: Đáp án C 10-C 20-C 30-A 40-B 50-A => nCH4 = nNaOH = 0,025 (mol) => mCH4= 0,025 16 = 0,4(g) => gần với Đáp án D 4,1 g Câu 10: Đáp án A TN1: Lượng este mang đốt cháy gồm: X: CnH2n-2O2 (a mol) Y: CmH2m-4O4 (b mol) nCO2=an+bm=0,86 (1) nH2O=(n-1)a+(m-2)b=0,64 =>a+2b=0,22 (2) TN2: Trong 93,2 gam E nX=ka, nY=kb =>mE=ka(14n+30)+kb(14m+60)=93,2 Thế (1) (2) =>k=5 Trong dung dịch NaOH chứa 1,2 mol NaOH 176/9 mol H2O Ancol T có M=32=>T CH3OH Z gồm: CH3OH: 5a H2O: 10b+176/9 m bình tăng=mCH3OH+mH2O-mH2=>160a+180b+352-0,55.2=377,7 (2) =>a=0,1; b=0,06 thay vào (1): 0,1n+0,06m=0,86 hay 5n+3m=43 Do n, m≥4 nên n=5 m=6 thỏa mãn Vậy: X: C5H8O2 (0,1 mol); Y: C6H8O4 (0,06 mol) %mY=0,06.144/(0,1.100+0,06.144)=46,35% Câu 11: Đáp án B Ta thấy: C3H6=0,5(CH4+C5H8) (Về số C H) Quy đổi hỗn hợp CH4 (x mol) C5H8 (y mol) [Vẫn đảm bảo số liên kết pi] Phản ứng cháy: CH4+2O2→CO2+2H2O; C5H8+7O2→5CO2+4H2O 16x+68y=15 2x+7y=nO2=1,65 =>x=0,3 mol y=0,15 mol =>0,45 mol X phản ứng với 0,15.2=0,3 mol Br2 a 0,1 =>a=0,15 mol Câu 12: Đáp án D Qúa trình 1: O : 0,5mol   CO2  H 2O 13,12( g ) E    a ( g ) A b ( g ) B  KOH :0, mol  Gọi a, b, c số mol X, Y, Z a  b  2c  nKOH  0, mol  BT :O  2nCO2  nH 2O  2.(a  b  2c)  2nO2  1,  nCO2  0, 49 molnH 2O 0, 42 mol    BTKL  44nCO2  18nH 2O  mE  mO2  29,12( g ) Ta có:   - Qúa trình 2: Khi cho E tác dụng với dd Br2, nhận thấy nBr2 = 0,1 < nE = 0,36 => Trong X, Y có chất tham gia phản ứng cộng Br2, Z tạo X,Y có phản ứng cộng Br2 + Gọi X chất có liên kết pi => Y có chứa liên kết pi Z có chứa liên kết pi + Ta có hệ sau: Trang nX  nY  nZ  nKOH  nCO2  nH 2O  nKOH  nE (nX  nZ )  nBr2 nE a  b  2c  0, a  0, 03mol    b  0,13mol a  2c  0, 07 0,36.(a  c)  0,1(a  b  c) c  0, 02 mol   BT :C   n.0, 03  m.0,13  0, 02(n  m  2)  0, 49 (Với n, m số C X, Y với n≥ m ≥ 2) + Xét n =3 m = Từ Z gồm B: CH2=CH- COONa : 0,05 mol A: CH3- COONa : 0,15 mol => a/ b = 2,617 + Nếu n > m < 2:Không thỏa mãn điều kiện Câu 13: Đáp án A Gọi CTCT ancol: CxHyO: a (mol) CTCT este: CxHzO2: b (mol) nCO2 = 0,45 (mol) ; nH2O = 0,4 (mol)  nhhancol  a  b  0,15  0, 45 3  nCO2  ax  bx  0, 45  x  0,15  n  ya  zb  0, Ta có:  H 2O => CTCT ancol: C3HyO CTCT este: C3HzO2 Vì đốt cháy hh X cho nCO2> nH2O hh X + NaOH → 0,15 hỗn hợp ancol => ancol phải khơng no, có liên kết pi ; este phải no đơn chức Ancol: C3H4O: 0, 05 (mol) ( nancol = nCO2 – nH2O) Este: C3H6O2: 0,1 (mol) BTNT O: => nO2 = (2nCO2 + nH2O – nO( X))/2 = [2.0,45 + 0,4 – (0,05 + 0,1.2)]/2 = 0,525 (mol) => VO2 = 0,525.22,4= 11,76(lít) ≈ 11,8 (lít) Câu 14: Đáp án A nCO2 = nH2O => Các chất X no Y có dạng RO (a mol) X T có dạng R’O2 (b mol) => a + b = 0,2 mol (1) Bảo toàn nguyên tố O X nO(X) = 3.0,525 – 2.0,625 = 0,325 mol => a + 2b = 0,325 mol (2) Từ (1,2) => a = 0,075 ; b = 0,125 mol nAg max = 4nY = 0,3 mol => m = 32,4g Câu 15: Đáp án C Xét hỗn hợp ban đầu : Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O + mN2 nCO2 : nH2O = 48 : 49 => nCO2 = nH2O = 0,45 mol namino axit = 2nN2 = 0,02 mol Mặt khác : mX = mC + mH + mO => nCOO = ½ nO(X) = 0,16 mol = neste Số C trung bình X = 2,67 Mà Camino axit > => Trong X có chứa HCOOCH3 CH3COOCH3 Khi cho X + KOH dư : nCH3OH = neste = 0,36 mol => mrắn = mH + 1,2.56.nKOH – 32nCH3OH – 18nH2O = 19,396g Trang Câu 16: Đáp án D nE  n CO2  n H2O k6  Goc R co k  (RCOO)3 C3 H  3Br2  (RBr2 COO)3 C3 H 0,15  R  27 0, 45 0,15  m RCOOK  49,5 Câu 17: Đáp án C Y, Z đồng phân nên X, Y, Z, T chất chức nNaOH = 0,2 mol => nE = 0,1 mol => nO = 4nE = 0,4 mol Đặt mol CO2 H2O a, b BTKL: 44a+18b = 11,52 + 0,32.32 BTNT O: 2a + b = 0,32.2 + 0,4 => a = 0,38; b = 0,28 Ta thấy nE = nCO2 – nH2O => X, Y, Z, T hợp chất no Số C trung bình: 0,38 / 0,1 = 3,8 Do MX < MY = MZ < MT, este có 4C nên chất có CTPT là: X: C3H4O4 Y Z: C4H6O4 T là: C5H8O4 Do E + NaOH → ancol nên Z cho ancol T cho ancol Vậy este là: T: CH3OOC-COOC2H5 (y mol) Z: (HCOO)2C2H4 (y mol) Các ancol gồm CH3OH (y mol); C2H5OH (y mol); C2H4(OH)2: y mol Giả sử: E gồm C3H4O4: 2x C4H6O4 (axit): x C4H6O4 (este): y C5H8O4: y nE = 2x+x+y+y = 0,1 nC = 3.2x+4x+4y+5y = 0,38 => x = 0,02; y = 0,02 Vậy m = (32+46+62).0,02 = 2,8 gam Câu 18: Đáp án D Do 50 < MX < MY < MZ => T không chứa HCHO, HCOOH nC = nCO2 = 0,3 mol nCHO = nAg/2 = 0,26 mol nCOOH = nKHCO3 = 0,04 mol Ta thấy nC = nCOOH + nCHO => Các chất X, Y, Z khơng gốc hidrocacbon, thạo thành từ CHO COOH => X: OHC-CHO (x mol), Y: OHC-COOH (y mol), Z: HOOC-COOH (z mol) nCHO = 2x+y = 0,26 nCOOH = y+2z = 0,04 x = 4(y+z) Giải ta thu x = 0,12; y = 0,02; z = 0,01 %mY = 0,02.74/(0,12.58+0,02.74+0,01.90) = 15,85% Trang Câu 19: Đáp án A Giả sử Z có cơng thức ROH, tách nước tạo T ROR (vì MT>MZ) => (2R+16)/(R+17)=1,7 => R=43 (C3H7) neste = nNaOH = 0,2 mol nancol(X) = nZ – neste = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol Giả sử X có : CnH2nO2 (0,2 mol) C3H8O (0,15 mol) CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 → nCO2 + nH2O 0,2 0,2(1,5n-1) C3H8O + 4,5O2 → 3CO2 + 4H2O 0,15 0,675 nO2 = 0,2(1,5n-1)+0,675 = 1,975 => n = Vậy este C5H10O2 tạo axit C2H4O2 ancol C3H8O Câu 20: Đáp án A CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1) CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2) Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2→ BaCO3 + CaCO3 + H2O (3) Gọi số mol (3) CaCO3 = BaCO3 = x (mol) => 100x + 197x = 53,46 => x = 0,18 (mol) Bảo toàn nguyên tố Ba => nBaCO3(1) = 0, 2- 0,18 = 0,02 (mol) Bảo toàn nguyên tố C => nCO2 = nBaCO3(1) + 2nBa(HCO3)2 = 0,38 (mol) CH2 = CH – COOCH3 hay C4H6O2 = C4H2 + 2H2O HO-CH2-CH2-OH hay C2H6O2 = C2H2 + 2H2O CH3-CHO hay C2H4O = C2H2 + H2O CH3OH hay CH4O = CH2 + H2O Vậy phần cháy có cơng thức chung CxH2: 0,15 (mol) CxH2 + (x + 0,5) O2 → xCO2 + H2O 0,15 →0,15 ( x + 0,5) →0,38 => x = 0,38 / 0,15 => nO2 = 0,15 ( x + 0,15 ) = 0,445 (mol) Trang CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Mức độ vận dụng cao – Đề Câu 1: Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12, CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH CH3COOC2H5 Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu y mol CO2 0,9 mol H2O Mặt khác, để tác dụng với 14,6 gam X cần dùng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Tỉ lệ x : y A 24 : 35 B 40 : 59 C 35 : 24 D 59 : 40 Câu 2: Cho chất hữu cơ: X, Y hai ancol có số nguyên tử cacbon phân tử, Z axit no, mạch hở (MZ > 90) este T (phân tử chứa chức este) tạo X, Y với phân tử Z Đốt cháy hoàn toàn 0,325 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z T, thu 20,16 lít CO2 (đktc) 17,55 gam H2O Phần trăm số mol T E gần với giá trị sau đây? A 7,75 B 7,70 C 7,85 D 7,80 Câu 3: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic ( C3H5OH) Đốt cháy hoàn tồn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO2 (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,125M Giá trị V A 0,6 B 0,4 C 0,3 D 0,5 nxnY=MYMX=1,25Câu 4: Hỗn hợp khí gồm metan, anđehit axetic axit acrylic có tỉ khối so với H2 31,8 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m A 7,34 B 9,54 C 5,54 D 7,74 Câu 5: Cho chất hữu mạch hở: X axit no, hai chức; Y Z hai ancol không no, đơn chức (MY>MZ); T este X, Y, Z (chỉ chứa chức este) Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm Z T, thu 0,27 mol CO2 0,18 mol H2O Cho 0,06 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu muối khan E hỗn hợp ancol G Đốt cháy hoàn toàn E, thu CO2, H2O 0,04 mol Na2CO3 Đốt cháy hoàn toàn G, thu 0,3 mol CO2 Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với Giá trị sau đây? A 86,40 B 64,80 C 88,89 D 38,80 Câu 6: Ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 mạch hở, có x đồng phân làm quỳ hóa đỏ; y đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với AgNO3 t đồng phân cấu tạo vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Nhận định sai? A x = B t = C y = D z = Câu 7: Hợp chất hữu X chứa (C, H, O) có loại nhóm chức Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y,chỉ thu 164,7 gam nước 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 14,85 gam H2O Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O MT x = 0,875; y = 0,6 => x : y = 0,875:0,6 = 35:24 Câu 2: Đáp án B nCO2 = 0,9 mol => nC = 0,9 mol nH2O = 0,975 mol => nH = 1,95 mol nH2O>nCO2 => Ancol no Ctb = 0,9/0,325 = 2,77 Do Z đa chức có M>90 => Z có số C ≥ => ancol C2H5OH C2H4(OH)2 => Z axit no, chức, mạch hở: CnH2n-4O6 => T este no, chức, vòng: Cn+4H2n+2O6 Htb = 1,95/0,325 = Do este có số H>6 nên axit phải có H nC3HyOz = 1/3nCO2 = 0,45 (mol) => nH2 = 0,75 – 0,45 = 0,3 (mol) Vì khối lượng trước sau phản ứng nx M Y   1, 25 => nY = nX/ 1,25 => nY = 0,6 (mol) => nY M X => Số mol giảm số mol H2 phản ứng = 0,75 – 0,6 = 0,15 (mol) Bảo tồn số mol pi ta có: 0,45 = nH2 pư + nBr2 pư => nBr2 pư = 0,45 – 0,15 = 0,3 (mol) Ta có: 0,6 mol Y pư với 0,3 mol Br2 Vậy 0,1 mol Y pư với 0,05 mol Br2 => VBr2 = 0,05: 0,125 = 0,4 (l) Câu 4: Đáp án D CH4; C2H4O; C3H4O2 Đặt công thức chung là: Cn+1H4On => 28n+16 = 63,6 => n = 1,7 C2,7 H 4O1,7  2, 7CO2  H 2O 0, 05 0,135 0,1 mbinh tan g  mCO2  mH 2O  0,135.44  0,1.18  7, 74 gam Câu 5: Đáp án C T : este chuc M  Z : ancol don chuc n TN : n T  NaOH  n Na 2CO3  0, 04 mol  n Z  n M  n T  0, 02 mol  n T = 2n Z  n G  2n T  n Z  0,1mol  Cancol  Y : CH  CH  CH  OH 0,3 3 0,1  Z : CH  C  CH  OH TN1 T : Cn H 2n 8O (2x mol) M  n CO2  n H2O  4n T  n Z  0, 27  0,18  4, 2x  x  x  0, 01  Z : C3 H O ( x mol)  n (O)  0, 02.4  0, 01  0, 09mol  a  m C  m H  m O  0, 27.12  0,36  0, 09.16  5, 04gam 0, 01.56 100  11,11%  %m T = 88,89% 5, 04 Câu 6: Đáp án D  %m Z  + x = 1: C-C-COOH + y = 2: HCOOC-C C-COO-C + z = 1: HCOOC-C + t = 2: C-C(OH)-CHO HO-C-C-CHO Trang Câu 7: Đáp án A n NaOH  2n Na 2CO3  0, 45(mol)  m H2O(dd NaOH)  180  0, 45.40  162(gam)  m H2O(sinh X)  m H2O  m H2O(dd NaOH )  164,  162  2, 7(gam)  n H2O (sinh X)  0,15(mol) axit Ta thay : n H2O(sinh X)  n X  X la  este cua phenol Z phản ứng với dung dịch H 2SO loãng (dư), thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O M T  126)  X este phenol (2 chức) n X / n NaOH   X có COO gắn trực tiếp với vòng benzene, nhóm COO gắn gián tiếp với vòng benzen M T  126  T là: HOC6 H CH OH (o, m, p) BT "C": n C(X)  n CO  n Na CO  1, 275  0, 225  1,5(mol)  Số C X  1,5 / 0,15  10  axit tạo nên X HCOOH CH 3COOH Xét phát biểu: a) Đ b) S Số H T  c) Đ Vì T có nhóm OH d) S X chứa liên kết  (3 vòng benzen 2 nhóm COO) Câu 8: Đáp án B 2 Đốt cháy Y3 0,34 mol O2 1,36 mol N2 thu Y4 có CO2, H2O N2 Có thể có O2 dư Nhưng Y4 qua H2SO4 hỗn hớp khí có khí nên Y4 khơng có oxi Khối lượng dd H2SO4 tăng 7,92 g khối lượng nước → nH2O = 0,44 mol Đi qua bình đựng Ca(OH)2 CO2 giữ lại nCaCO3 = 0,11 mol mdd tăng= mCO2 – mCaCO3 => mCO2 = 11 + 10,12 =21,12→ nCO2 = 0,48 mol Bảo toàn nguyên tố O cho phương trình đốt cháy có nO(Y3) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nO(Y3) =2.0,48 + 0,44 – 0,34.2= 0,72 mol 0, 72 O  3, 0, → Y2 có khơng q nhóm OH Y1 có nguyên tử O → 0, 48 C  2, 0, số H =0,44.2 : 0,2 =4,4→ axit có khơng q 4H TH1: axit (COOH)2 Ancol nhóm OH số mol axit ancol x, y x + y =0,2 4x + 2y =0,72 → x =0,14 mol y =0,04 mol → ancol có 5C 15H (loại) Ancol nhóm OH x + y =0,2 4x + 3y =0,2 → x =0,12 y = 0,08 mol→ ancol 3C 8H loại→ C3H8O3 TH2: CH2(COOH)2→ không thỏa mãn với ancol 2, nhóm OH → ancol C3H8O3 → Y6 tạo bới C3H8O3 (COOH)2 → đốt cháy muối thu rắn Na2CO3 : 0,24 mol→ NaOH :0,48 mol → nY6 = 0,48/(2n) mol → MY6 =109n ( với n số phân tử axit tạo Y6) Với n = Y6= 109 khơng có chất thỏa mãn Trang COO  CH | | COO  CH | COO  CH | Với n =2 Y6= 218 hợp chất COOH Câu 9: Đáp án C Do hỗn hợp có phản ứng tráng bạc phản ứng với NaHCO3 nên có nhóm CHO COOH Mà khí tác dụng với AgNO3/NH3 thu muối nên chất là: HO-R-CHO HO-R-COOH nCHO = nAg:2 = 0,01875 mol nNH3 = nCHO + nCOOH => nCOOH = 0,02 – 0,0185 = 0,00125 mol  HO  R  CHO : 0, 01875 AgNO3 / NH  HO  R  COONH : 0, 02  HO  R  C OO H : 0, 00125  1,86  M muoi   93  R  17  44  18  93  R  14(CH ) 0, 02  HO  CH  CHO : 0, 01875 X  m  0, 01875.60  0, 00125.76  1, 22( g )  HO  CH  C OOH : 0, 00125 Câu 10: Đáp án A BTKL : mH 2O  mE  mNaOH   mmuoi   mancol  mH 2O  36  0, 44.40  45,34  7,36  0,9 gam  nH 2O  0, 05 mol n peptit  nH 2O  0, 05 mol G / s : Gly  Na ( x mol ), Val  Na ( y mol )  x  y  0,1  0, 44  x  0,31   97 x  139 y  111.0,1  45,34  y  0, 03 CH : a CONH : 0, 44  Quydoi : E   H 2O : 0, 05 Cn H n  2O : b mCH  mE  mCONH  mH 2O  mancol  8,82( g )  a  0, 63(mol )  O2 E    H 2O : 0, 63  0, 44.0,5  0, 05  nH 2O ( ancol chay )  1,38  nH 2O ( ancol chay )  0, 48mol Cn H n  2O  (n  1) H 2O 0, 48  0, 48 n 1 0, 48  (14n  18)  7,36  n  2(C2 H 5OH ) n 1 => neste = nancol = 7,36:46 = 0,16 mol Ta thấy có nGly-Na > neste nên este este Gly (Gly-C2H5) nN(peptit) = 0,44 – 0,16 = 0,28 mol 0, 28  N peptit   5,  0, 05 => Y pentapeptit (c mol), Z hexapeptit (d mol) c  d  0, 05 c  0, 02   5c  6d  0, 28 d  0, 03 Trang Mà d = nVal-Na => Y không chứa Val; Z chứa 1Val Gly  C2 H : 0,16  E Glyn Ala5 n (n  5) : 0, 02  nGly  0,16  0, 02n  0, 03m  0,31 Gly Ala Val (m  6) : 0, 03  m 5 m  2n  3m  15  n  3; n  Gly  C2 H : 0,16 0, 02.331  100%  18,39% Gly3 Ala2 : 0, 02  %mY  36 Gly Ala Val : 0, 03  Câu 11: Đáp án D Ancol + Na: CnH2n+2O2 + Na → CnH2nO2Na2 + H2 0,13 ← 0,13 m bình tăng = m ancol – mNa => m ancol = 9,62 + 0,13.2 = 9,88 (g) M ancol = 9,88 : 0,13 = 76 (C3H8O2) X  Y   RC OONa : 0,    E    NaOH : 0,  F    C3 H 8O2 : 0,13  H 2O : x  Z  T  BTKL   mF  mE  mNaOH  mancol  19, 43  0, 2.40  9,88  17,55( g ) CO2  RC OONa : 0,    H 2O : 0,  Na CO : 0,1  2nmuoi  2nO2  nH 2O  3nNa2CO3 BTNTO   nCO2   0,3(mol ) BTKL   mmuoi  0,3.44  0, 2.18  0,1.106  0,35.32  16, 2( g ) mH 2O ( F )  17,55  16,  1,35( g )  O2 :0,35  nAxit  nH 2O ( F )  0, 075(mol ) nNaOH  naxit  0, 0625(mol )  nZ  nancol  nT  0,13  0, 0625  0, 0675(mol ) 0, 0675.76  %mZ  100%  26, 40% 19, 43 Câu 12: Đáp án B  nT  nO2 = 6,608/ 22,4 = 0,295 (mol) ; n H2O = 4,68/18 = 0,26 (mol) Bảo toàn khối lượng: mE + mO2 = mH2O + mCO2 => mCO2 = 5,58 + 0,295.32 – 4,68 = 10,34 (g) => nCO2 = 10,34 / 44 = 0,235 (mol) Ta thấy nH2O > nCO2 => ancol no, hai chức Gọi công thức Z gồm:  X , Y : Cn H n  2O2 : x (mol )(k  2)  T :Cn H n  2O2 : y (mol )(k  0)  Z :C H O : z (mol )( k  4) m m6  BTNT O: nO( Z) = 2nCO2 + nH2O – nO2 Trang => 2x + 2y + 4z = 0,235 + 0,26 -0,295.2 => 2x + 2y + 4z = 0,14 (1) E phản ứng tối đa với 0,02 mol Br2 nên: x + 2z = 0,02 (2) Từ chênh lệch số mol H2O CO2 ta có: y – x – 3z = 0,025 (3) Từ (1), (2) (3) => x = 0,01; y = 0,05 ; z = 0,005 (mol) nCO2 0, 235 nC    3, 61 nE 0, 065 Số nguyên tử cacbon trung bình E: Vậy X phải CH2=CH-COOH => ancol T C3H8O2 Khối lượng axit este E là: mX,Y,Z = mE – mT = 5,58 – 0,05.76 =1,78 (g) Cho E tác dụng với KOH dư có X,Y,Z phản ứng; nKOH = x + 2z = 0,02 (mol) ; nH2O = x = 0,01 (mol) ; nC3H8O2 = z = 0,005 (mol) X ,Y , Z  ︸ KOH   muoi  C3 H 8O2  H 2O ︸ 0,02 1,78 g 0,005 0,01 BTKL ta có: mmuối = mX,Y,Z + mKOH – mH2O = 1,78 + 0,02.56 – 0,005.76- 0,01.18 = 2,34 (g) Câu 13: Đáp án C BTKL cho phản ứng cháy ta có khối lượng CO2 = 20,68 gam → Số mol CO2 = 0,47 mol Do số mol H2O > số mol CO2 nên ancol ancol no, chức  X , Y : Cn H n  2O2 : x  mol  k     Z : Cn H n  2O2 : y  mol  k    Đặt công thức chất hỗn hợp : T : Cm H m 6O4 : z  mol  k   BTNT (O) ta có: 2x + 2y + 4z = 0,28 (1) E phản ứng với tối đa 0,04 mol Br2 nên: x + 2z = 0,04 (2) Từ chênh lệch số mol H2O CO2 ta có: y - x - 3z = 0,05 (3) Số nguyên tử cacbon trung bình (E) = 3,61 → X CH2=CH-COOH → Ancol: C3H8O2 Khối lượng axit este E = 11,16 - 76.0,1 = 3,56 (gam) Ta có sơ đồ: 3,5g E+ 0,04 mol KOH → 0,01 mol muối + 0,01 mol C3H8O3 + 0,02 mol H2O BTKL ta có: mmuối = 4,68 gam Câu 14: Đáp án A nCO2 = n↓ = nBaCO3 = 0,47 mol => nC = 0,47 mol m dung dịch giảm = mBaCO3 – mCO2 – mH2O => 65,07 = 92,59 – 0,47.44 – mH2O => mH2O = 6,84 gam => nH2O = 0,38 mol => nH = 0,76 mol CTPT chất là: C3H4O2, C2H4O2, C6H10O5 => nO = nH/2 = 0,38 mol m = mC + mH + mO = 0,47.12 + 0,76 + 0,38.16 = 12,48 gam Câu 15: Đáp án A anđehit malonic: OHC-CH2-CHO (C3H4O2) vinyl fomat: HCOOCH=CH2 (C3H4O2) ancol etylic: C2H6O ancol anlylic: CH2=CH-CH2-OH (C3H6O) C3 H 4O2 : x 72 x  46 y  58 z  4,82  x  0, 03    4,82( g ) X C2 H 6O : y  3 x  y  z  nCO2  0, 22   y  0, 02 C H O : z   z  0, 03  4 x  y  z  2nH 2O  0, 42   nAg  x  4.0, 03  0,12(mol )  mAg  12,96( g )  AgNO3 Tyle : 4,82( g ) X  12,96( g ) Ag 7, 23( g )  19, 44( g ) Câu 16: Đáp án B Trang BTKL cho phản ứng cháy ta có mCO2 = 10,34 g→ nCO2= 0,235 mol Vì nH2O > nCO2 → ancol ancol no chức Đặt cơng thức hóa học chất hỗn hợp :  X , Y : Cn H n  2O2 : x (mol )(k  2)  E  Z :Cn H n  2O2 : y (mol )(k  0) T :C H O : z (mol )( k  4) m m6  Bảo tồn ngun tố O có : 2x + 2y + 4z = 0,14 (1) E phản ứng với tối đa 0,02 mol Br2 nên x + 2z = 0,02 mol (2) Từ chênh lệch số mol H2O CO2 có : y – x – 3z = 0,025 (3) Số nguyên tử C trung bình E :3,61 → X CH2 = CH –COOH → ancol C3H8O2 → x =0,01; y =0,05 ; z =0,005 mol → → nCO2 = Vì n >3 nên m < 11 Với m =10 axit lại C4H6O2 ( thỏa mãn ) Với m = axit lại C3H4O2 ( loại) Khối lượng este E 0,005.198= 0,99 g→ %este = 17,74% Câu 17: Đáp án D Mancol = 33,75 → ancol có CH3OH 13,945 g Q + O2 → 0,575 mol CO2 + 0,0525 mol N2 + H2O → số mol NaOH phản ứng với peptit số mol N = 0,105 mol → nNaOH ( pứ với este) = 0,08 mol = nancol Cn H n  2O2 : 0, 08  x  y  0,105(1)  Ala : x    0, 08n  x  y  0,575(2)  Gly : y (14n  30)0, 08  89 x  75 y  18 z  13,945(3)   H 2O : z (3)  47(1) 14(2)  z  0, 08mol  nlk peptit  0, 08mol Giả sử số lk peptit trung bình m m lk peptit phản ứng hết với (m+1) NaOH 0,08……………………… 0,105 => (tetrapeptit) Gọi số mol tetrapeptit pentapeptit a b (mol) a  0, 02 3a  4b  nlkpeptit  0, 08   4a  5b  nNaOH ( peptit )  0,105 b  0, 005 Quy đổi hỗn hợp đầu thành : Este(C1  4) : 0, 08  BTC  0, 08C1  0,105C2  0,575  A oaxit (2  C2  3) : 0,105  H O  0,575  0, 08C1   C2    3, 25  C1  4,56  C1  4(C4 H 6O2 ) 0,105 n     x  0, 045  y  0, 06   A : Glyu Ala4u (u  4) : 0, 02   B : Glyv Ala5v (v  5) : 0, 005  nGly  0, 02u  0, 005v  0, 06  4n  m  12  n  2; m  Trang  A : Gly2 Ala2   B : Gly4 Ala X, Y : CH2=CHCOOCH3 HCOOCH2-CH=CH2 (hoặc ngược lại) Xét đáp án : (1) S (2) Đ (3) Đ (4) S Vì X CH2=CHCOOCH3 (khơng tráng bạc) (5) S X Y đảo cho (6) S Tỉ lệ :1 Câu 18: Đáp án A 8, 288 7,  0,37(mol ); nH 2O   0, 4(mol ); nNaOH  0,38.0,5  0,19(mol ) 22, 18 Bảo toàn khối lượng ta có: mCO2  mE  mO2  mH 2O  12,52  0,37.32  0, 4.18  17,16 ( g ) nO2  17,16  0,39(mol ) 44 Ta thấy nH2O > nCO2 => ancol T ancol no, chức Cn H n O2 : 0,19(mol )  Cx H x  2O2 : b (mol )  Quy đổi hỗn hợp E thành:  H 2O :  c (mol ) BTNT :C      nCO2  0,19n  bx  0,39 0,19n  bx  0,39 19n  x  39  BTNT :O    b  0, 05   0,19.2  2b  c  0,37.2  0,39.2  0,  2b  c  0, 06   b  c  0, 01 c  0, 04 BTNT :H   nH 2O  0,19n  b( x  1)  c  0,    Vì ancol T điều kiện thường khơng hòa tan Cu(OH)2 => x ≥ 3; mặt khác n  24 n 19 nghiệm => x = Vậy CTCT axit HCOOH: u ( mol) ; CH3COOH : v (mol) u  0,19  nCn H 2n O2 u  v  0,19    v  0, 05     n u v 3.0, 05 0,39    CO  Ta có: Vì nH2O = c = 0,04 (mol) => HCOO-C3H6OOC-CH3: 0,02 (mol) => nHCOOH = 0,14 – 0,02 = 0,12 (mol) nCH3COOH = 0,05 – 0,02 = 0,03 (mol) nC3H6(OH)2 = 0,05 – 0,02 = 0,03 (mol) 0,12 %HCOOH  100%  60% 0,12  0, 03  0, 03  0, 02 Câu 19: Đáp án B  nCO2  E  X ,Y CO   O2 :0,74 25, 04( g )     H 2O : 0,8 T  Z BTKL   mCO2  25, 04  0, 74.32  0,8.18  34,32( g )  nCO2  0, 78(mol ) nH2O>nCO2 => Ancol no, hai chức, mạch hở Trang 10 Axit : x  E  Ancol : y  Este : z  nNaOH  x  z  0,38  x  0,3  BTO      x  y  z  0, 74.2  0, 78.2  0,8   y  0, 06  nH 2O  nCO2  nancol  neste  z  0, 04    y  z  0,8  0, 78 C nCO2 nE   X : HCOOH 0, 78  1,95   0,3  0, 06  0, 04 Y : CH 3COOH Cn H n O2 (1  n  2) : x  z  0,38  QuydoiE Cm H m  2O2 (m  3) : y  z  0,1  H O : 0, 08  0, 78  0,1m BTC   0,38n  0,1m  0, 78   n    0,  m  0,38 m3  HCOOH : a CH COOH : b a  b  0,3 a  0, 24     a  2b  3.0, 06  6.0, 04  0, 78 b  0, 06 C3 H 8O2 : 0, 06 C6 H10O4 : 0, 04 0, 24.46 100%  44,1%  45% 25, 04 Câu 20: Đáp án C  %mHCOOH  nO2 = 0,59 (mol) nH2O = 0,52 (mol) Bảo toàn khối lượng => nCO2 = 0,47 (mol) Quy đổi hỗn hợp E thành: CnH2n-2O2: 0,04 (mol) ( nBr2) CmH2m(OH)2: a mol H2O: - b mol 3n  CnH2n-2O2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O 0,04 → ( 0,06n -0,06) → 0,04n (mol) 3m  O2 → mCO2 + (m+1)H2O CmH2m(OH)2 + a → (1,5ma – 0,5a) → ma (mol) => nO2 = 0,06n – 0,06 + 1,5ma – 0,5a = 0,59 (1) nCO2 = 0,04n + ma = 0,47 (2) Từ (1) (2) => a = 0,11 (mol) => nH2O = 0,04 (n -1) + 0,11 (m +1) – b = 0,52 (3) => b = 0,02 (mol) mE = 0,04 (14n + 30) + 0,11 (14m +34) – 0,18.0,02 = 11,16 => 4n + 11m = 47 Vì n > m ≥ nên n = 3,5 m = nghiệm thỏa mãn => M muối CnH2n-3O2K : 0,04 (mol) => m = 4,68 (g) Trang 11 ... cacbonxylic gọi phản ứng este hóa B Sai, Phản ứng xà phòng hóa phản ứng chiều C Đúng D Sai, Phản ứng este hóa phản ứng thuận nghịch Mức độ thông hiểu - Đề Câu 1: Xà phòng hóa hồn tồn este X có CTPT... cacboxylic gọi phản ứng xà phòng hóa B Phản ứng xà phòng hóa phản ứng thuận nghịch C Trong cơng thức este RCOOR’, R nguyên tử H gốc hidrocacbon D Phản ứng este hóa phản ứng chiều 1-D 11-A 21-D... muối axit panmitin Câu 4: Để chuyển hóa số chất thành mỡ dạng rắn bơ nhân tạo, người ta thực q trình : A Cơ cạn nhiệt độ cao B Hidro hóa (xt Ni) C Xà phòng hóa D Làm lạnh Câu 5: Chất sau không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa học mới nhất 2020,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm