0

Quyết định số 111/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

9 24 0
  • Quyết định số 111/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 02:12

Quyết định số 111/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ­­­­­­­ Số: 111/QĐ­UBND CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH CƠNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI,  BÃI BỎ VÀ ĐƯA RA TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP TỈNH, CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm sốt thủ   tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa  đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm sốt thủ tục hành chính; Căn cứ Thơng tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm sốt thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cơng bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính  sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra trong lĩnh vực Lao động ­ Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền  của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội; Thủ  trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ  tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./   Nơi nhận: ­ VP. Chính phủ (Cục KSTTHC); ­ TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như điều 3; ­ Trung tâm Phục vụ HCC; ­ Trung tâm Cơng báo ­ Tin học; ­ Cổng thơng tin điện tử tỉnh; ­ Website VPUBND tỉnh; ­ Lưu VT, PKSTTHC CHỦ TỊCH Đồn Văn Việt   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ VÀ ĐƯA RA  TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI THUỘC THẨM QUYỀN  CỦA CẤP TỈNH, CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 111/QĐ­UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   Lâm Đồng) A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH I. Thủ tục hành chính mới (02 thủ tục) STT Địa  Thời hạn  điểm/các Phí, lệ  Tên thủ tục hành giải quyết h thức  phí thực hiện Cấp mới Giấy chứng  nhận đủ điều kiện  hoạt động huấn luyện  an tồn, vệ sinh lao  động hạng B (trừ tổ  chức huấn luyện do  các Bộ, ngành, cơ  quan trung ương, các  tập đồn, tổng cơng ty  nhà nước thuộc Bộ,  ngành, cơ quan trung  ương quyết định thành  lậự p); C ấp Giấy chứộng  Lĩnh v c An tồn lao đ ng25 ngày  nhận doanh nghiệp đủ làm việc điều kiện tự huấn  luyện an tồn, vệ sinh  lao động hạng B (trừ  doanh nghiệp có nhu  cầu tự huấn luyện do  các Bộ, ngành, cơ  quan trung ương, các  tập đồn, tổng cơng ty  nhà nước thuộc Bộ,  ngành, cơ quan trung  ương quyết định thành  lập) Căn cứ pháp lý ­ Luật An tồn, vệ sinh lao  động ngày 25/6/2015; ­ Nghị định số 44/2016/NĐ  CP ngày 15/5/2016 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật An  tồn, vệ sinh lao động về  hoạt động kiểm định kỹ  thuật an tồn lao động,  huấn luyện an tồn, vệ  sinh lao động và quan trắc  mơi trường lao động Trung tâm  Phục vụ  hành chính  cơng tỉnh  Khơng ­ Nghị định số  Lâm Đồng  140/2018/NĐ­CP ngày  ­ số 36  08/10/2018 của Chính phủ  Trần Phú,  sửa đổi, bổ sung các Nghị  Đà Lạt định liên quan điều kiện  đầu tư kinh doanh và  TTHC thuộc phạm vi  QLNN của Bộ Lao động ­  Thương binh và Xã hội; ­ Quyết định số 1380/QĐ­ LĐTBXH ngày 09/10/2018  của Bộ trưởng Bộ Lao  động ­ Thương binh và Xã  hội Gia hạn, sửa đổi, bổ  ­ Trường  Trung tâm  Khơng ­ Luật An tồn vệ sinh lao  hợp gia  hạn, sửa  đổi, bổ  sung phạm  vi Giấy  sung, cấp lại, đổi tên  chứng  Giấy chứng nhận đủ  nhận đủ  điều kiện hoạt động  điều kiện  huấn luyện an toàn,  hoạt động  vệ sinh lao động hạng  huấn  B (trừ tổ chức huấn  luyện an  luyện do các Bộ,  toàn, vệ  ngành, cơ quan trung  sinh lao  ương, các tập đoàn,  động: 25  tổng cơng ty nhà nước  ngày làm  Phục vụ  thuộc Bộ, ngành, cơ  hành chính  việc quan trung ương quyết  cơng tỉnh  định thành lập); Giấy  ­ Trường  Lâm Đồng  chứng nhận doanh  hợp cấp  ­ số 36  nghiệp đủ điều kiện  lại Giấy  Trần Phú,  tự huấn luyện an toàn,  chứng  Đà Lạt vệ sinh lao động hạng  nhận đủ  B (trừ doanh nghiệp  điều kiện  có nhu cầu tự huấn  hoạt động  luyện do các Bộ,  huấn  ngành, cơ quan trung  luyện an  ương, các tập đồn,  tồn, vệ  tổng cơng ty nhà nước  sinh lao  thuộc Bộ, ngành, cơ  động trong  quan trung ương quyết  trường hợp  định thành lập) bị hỏng,  mất, cấp  đổi tên: 10  ngày làm  việc động số 84/2015/QH13; ­ Nghị định số 44/2016/NĐ  CP; ­ Nghị định 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1380/QĐ­ LĐTBXH II. Thủ tục hành chính sửa đổi tại Quyết định số 2035/QĐ­UBND ngày 10/10/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cơng bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao  động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh  và Xã hội, UBND các huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (07 thủ tục) STT Địa  Thời  Tên thủ tục  điểm/cách  Phí, lệ  hạn giải  hành thức thực  phí Căn cứ pháp lý Cấp giấy phép  Trung tâm  ­ Luật Lao động ngày  07 ngày  Lĩnh v ự c Vi ệ c làm 01 hoạt động dịch  Phục vụ hành Khơng 18/6/2012; làm việc vụ việc làm của  chính cơng  ­ Luật Việc làm ngày  16/11/2013; ­ Nghị định số 52/2014/NĐ­CP  ngày 23/5/2014 của Chính phủ  quy định điều kiện, thủ tục cấp  giấy phép hoạt động dịch vụ  việc làm của doanh nghiệp  hoạt động dịch vụ việc làm; doanh nghiệp  hoạt động dịch  vụ việc làm  286084 tỉnh Lâm  Đồng ­ số 36  Trần Phú, Đà  Lạt ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­CP  ngày 08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định  liên quan đến điều kiện đầu tư  kinh doanh và thủ tục hành  chính thuộc phạm vi quản lý  nhà nước của Bộ Lao động ­  Thương binh và Xã hội; ­ Quyết định số 1685/QĐ­ BLĐTBXH ngày 23/11/2018  của Bộ Lao động ­ Thương  binh và Xã hội công TTHC  được sửa đổi về lĩnh vực việc  làm thuộc phạm vi chức năng  quản lý nhà nước của Bộ Lao  động ­ Thương binh và Xã hội ­ Luật Lao động ngày  18/6/2012; Cấp lại giấy  Trung tâm  phép hoạt động  Phục vụ hành  dịch vụ việc làm  chính cơng  05 ngày  02 của doanh  tỉnh Lâm  Khơng làm việc nghiệp hoạt  Đồng ­ số 36  động dịch vụ  Trần Phú, Đà  việc làm 286085 Lạt ­ Luật Việc làm ngày  16/11/2013; ­ Nghị định số 52/2014/NĐ­CP; ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1685/QĐ­ BLĐTBXH 03 Gia hạn giấy  05 ngày  Trung tâm  Không phép hoạt động  làm việc Phục vụ hành  dịch vụ việc làm  chính cơng  của doanh  tỉnh Lâm  nghiệp hoạt  Đồng ­ số 36  động dịch vụ  Trần Phú, Đà  việc làm 286086 Lạt ­ Luật Lao động ngày  18/6/2012; ­ Luật Việc làm ngày  16/11/2013; ­ Nghị định số 52/2014/NĐ­CP; ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1685/QĐ­ BLĐTBXH ­ Luật Giáo dục nghề nghiệp  ngày 27/11/2014; Cấp giấy chứng  nhận đăng ký  Trung tâm  hoạt động giáo  Phục vụ hành  dục nghề nghiệp  chính cơng  10 ngày  04 đối trung tâm  tỉnh Lâm  Không làm việc giáo dục nghề  Đồng ­ số 36  nghiệp, trường  Trần Phú, Đà  trung cấp, doanh  Lạt nghiệp 286268 Cấp giấy chứng  nhận đăng ký bổ  Trung tâm  sung hoạt động  Phục vụ hành  giáo dục nghề  05­10  chính cơng  nghiệp đối với  05 ngày làm tỉnh Lâm  Khơng trung tâm giáo  việc Đồng ­ số 36  dục nghề  Trần Phú, Đà  nghiệp, trường  Lạt trung cấp, doanh  nghiệp 286269 06 Thành lập trung  Sở Lao  Trung tâm  Không tâm giáo dục  động  Phục vụ hành  nghề nghiệp,  Thương  chính cơng  trường trung cấp binh và  tỉnh Lâm  cơng lập trực  Xã hội:  Đồng ­ số 36  thuộc tỉnh, thành  thẩm  Trần Phú, Đà  phố trực thuộc  định hồ  Lạt trung ương và  sơ: 05  trung tâm giáo  ngày làm  dục nghề  việc;  nghiệp, trường  trình  trung cấp tư  UBND  thục trên địa bàn  tỉnh ra  tỉnh, thành phố  quyết  ­ Nghị định số 143/2016/NĐ­CP  ngày 14/10/2016 của Chính phủ  quy định điều kiện đầu tư và  hoạt động trong lĩnh vực giáo  dục nghề nghiệp; ­ Nghị định 140/2018/NĐ­CP; ­ Quyết định số 1613/QĐ­ LĐTBXH ngày 13/11/2018 của  Bộ LĐTBXH về việc cơng bố  thủ tục hành chính mới ban  hành, thủ tục hành chính bị bãi  bỏ thuộc phạm vi chức năng  quản lý của Bộ Lao động ­  Thương binh và Xã hội ­ Luật Giáo dục nghề nghiệp  ngày 27/11/2014; ­ Nghị định số 143/2016/NĐ­ CP; ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1613/QĐ­ LĐTBXH ­ Luật Giáo dục nghề nghiệp  ngày 27/11/2014; ­ Nghị định số 143/2016/NĐ­ CP; ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1613/QĐ­ LĐTBXH định  thành  lập: 10  ngày làm  việc trực thuộc trung  ­ Hội  ương 286262 đồng  thẩm  định: 05  ngày làm  việc Chia, tách, sáp  nhập trung tâm  giáo dục nghề  nghiệp, trường  trung cấp công  lập trực thuộc  Trung tâm  tỉnh, thành phố  Phục vụ hành  trực thuộc trung  chính cơng  10 ngày  07 ương và trung  tỉnh Lâm  Khơng làm việc tâm giáo dục  Đồng ­ số 36  nghề nghiệp,  Trần Phú, Đà  trường trung cấp  Lạt tư thục trên địa  bàn tỉnh, thành  phố trực thuộc  trung ương  286264 ­ Luật Giáo dục nghề nghiệp  ngày 27/11/2014; ­ Nghị định số 143/2016/NĐ­ CP; ­ Nghị định số 140/2028/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1613/QĐ­ LĐTBXH III. Thủ tục hành chính bãi bỏ tại Quyết định số 2035/QĐ­UBND (05 thủ tục) Số hồ  STT sơ  TTHC Tên TTHC Tên VBQPPL quy định việc  bãi bỏ TTHC Thành lập phân hiệu của trường trung cấp  ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc  CP; Lĩnh v ự c Giáo d ục ngh ề nghiệp ệu của trường trung  286263 trung  ương và phân hi cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực ­ Quyết định số 1613/QĐ­ LĐTBXH thuộc trung ương Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt  động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do  CP; Lĩnh v ực An tồn lao đ ộng 286288 cơ quan có th ẩm quyền cấp tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương quyết định thành  ­ Quyết định số 1380/QĐ­ lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương  LĐTBXH quản lý) Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động huấn luyện an tồn vệ sinh lao  ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do  CP; 286289 cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương quyết định thành  ­ Quyết định số 1380/QĐ­ lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương  LĐTBXH quản lý Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao  ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi  CP; Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức,  286290 doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền  ­ Quyết định số 1380/QĐ­ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  LĐTBXH quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị  do địa phương quản lư Thơng báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự  huấn luyện an tồn, vệ sinh lao động hạng  ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ A (đối với các đơn vị do các Bộ, ngành, cơ  CP; 286291 quan Trung ương, các tập đồn, Tổng cơng  ­ Quyết định số 1380/QĐ­ ty Nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan  Trung ương quyết định thành lập), hạng B,  LĐTBXH hạng C IV. Thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục đã cơng bố tại Quyết định số 2035/QĐ­ UBND (08 thủ tục) Số hồ  STT sơ  Tên thủ tục hành chính TTHC Lý do Tên văn bản quy định  việc đưa ra khỏi  danh mục thủ tục  hành chính TTHC khơng quy định  về thời hạn và kết quả  giải quyết, do đó khơng  Quyết định số  286344Khai báo tai nạn lao động đầy đủ bộ phận cấu  1380/QĐ­LĐTBXH thành của TTHC theo  Nghị định 92/2017/NĐ­ CP của Chính phủ Thơng báo về việc tuyển  286020 dụng lần đầu người dưới  15 tuổi vào làm việc Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH Gửi biên bản điều tra tai  nạn lao động của đoàn  286345 điều tra tai nạn lao động  cấp cơ sở Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH 286346Cung cấp hồ sơ, tài liệu  liên quan đến vụ tai nạn  Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH lao động đối với người lao  động Việt Nam đi làm  việc ở nước ngoài Báo cáo tai nạn lao động  286347 của người sử dụng lao  động Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH Khai báo sự cố kỹ thuật  gây mất an toàn, vệ sinh  286348 lao động và sự cố kỹ thuật  gây mất an tồn, vệ sinh  lao động nghiêm trọng Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH Báo cáo cơng tác an tồn,  286349 vệ sinh lao động của  người sử dụng lao động Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH Thông báo việc tổ chức  286014 làm thêm từ 200 giờ đến  300 giờ trong một năm Như trên Quyết định số  1380/QĐ­LĐTBXH B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XàSỬA ĐỔI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2035/QĐ­UBND  (02 thủ tục) STTTên thủ tục hành Thời hạn  Địa điểm  Phí, lệ  giải quyết thực hiện phí Căn cứ pháp lý ­ Quyết định số 59/2015/QĐ­TTg  ngày 19/11/2015 của Thủ tướng  Chính phủ ban hành chuẩn nghèo  tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 ­ 2020; Cơng nhận hộ  nghèo, hộ cận  07 ngày  nghèo phát sinh  làm việc trong năm 286341 ­ Thông tư số 17/2016/TT­  BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của  Bộ trưởng Bộ Lao động ­  Thương binh và Xã hội hướng  Bộ phận  dẫn quy trình rà sốt hộ nghèo,  Một cửa  hộ cận nghèo hằng năm theo  Khơng UBND  chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều  cấp xã áp dụng cho giai đoạn 2016­ 2020; ­ Thông tư số 14/2018/TT­ BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của  Bộ Lao động ­ Thương binh và  Xã hội sửa đổi, bổ sung một số  điều của Thông tư số  17/2016/TT­BLĐTBXH; ­ QĐ số 1603/QĐ­BLĐTBXH; ­ Quyết định số 59/2015/QĐ­ TTg; Công nhận hộ  thốt nghèo, hộ  07 ngày  thốt cận nghèo  làm việc trong năm 286342 Bộ phận  ­ Thơng tư số 17/2016/TT­  Một cửa  BLĐTBXH; Không UBND  ­ Thông tư số 14/2018/TT­ cấp xã BLĐTBXH; ­ QĐ số 1603/QĐ­BLĐTBXH   ... ­ Nghị định số 143/2016/NĐ­ CP; ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1613/QĐ­ LĐTBXH ­ Luật Giáo dục nghề nghiệp  ngày 27/11/2014; ­ Nghị định số 143/2016/NĐ­ CP; ­ Nghị định số 140/2018/NĐ­... quan trung ương quyết trường hợp  định thành lập) bị hỏng,  mất, cấp  đổi tên: 10  ngày làm  việc động số 84/2015/QH13; ­ Nghị định số 44/2016/NĐ  CP; ­ Nghị định 140/2018/NĐ­ CP; ­ Quyết định số 1380/QĐ­... TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI THUỘC THẨM QUYỀN  CỦA CẤP TỈNH, CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:  111/QĐ­UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   Lâm Đồng) A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH I. Thủ tục hành chính mới (02 thủ tục)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 111/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng,