0

Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

5 37 0
  • Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 01:05

Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ­­­­­­­­ Số: 769/QĐ­UBND CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Bắc Kạn, ngày 16 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 930/QĐ­TTG NGÀY 28  THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUN  TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số: 930/QĐ­TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê  duyệt Đề án tun truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai  đoạn 2019 ­ 2020; Theo đề nghị của Sở Thơng tin và Truyền thơng tại Tờ trình số: 542/TTr­STTTT ngày 08 tháng 5  năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ­TTg  ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tun truyền bảo vệ chủ  quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 ­ 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc  Kạn Điều 2. Chánh Văn phòng Đồn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,  Giám đốc Sở Thơng tin và Truyền thơng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban  nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHĨ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 930/QĐ­TTG NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2020 TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 769/QĐ­UBND ngày 16/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) I. MỤC ĐÍCH, U CẦU 1. Mục đích ­ Tun truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong các cấp, các ngành và các  tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng và  chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt  Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ­ Đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền, cung cấp thơng tin kịp thời về tình hình biển, đảo;  chủ động đấu tranh phản bác thơng tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt  Nam ­ Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thơng,  kết hợp với các chương trình, đề án tun truyền có liên quan 2. u cầu ­ Cơng tác tun truyền cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các cấp, các ngành với các  cơ quan thơng tấn báo chí, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống  đột xuất ­ Nội dung thơng tin tun truyền về chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững biển, đảo Việt  Nam phải đảm bảo theo đúng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh về  tình hình biển, đảo giai đoạn 2019 ­ 2020 ­ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội từ tỉnh đến cơ sở;  hệ thống các cơ quan báo chí và phương tiện thơng tin đại chúng ở địa phương thực hiện cơng  tác thơng tin, tun truyền với phương châm chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng đối  tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể II. MỤC TIÊU ­ Moi t ̣ ầng lớp nhân dân trong tinh đ ̉ ược cung câp thơng tin vê đ ́ ̀ ường lôi, chu tr ́ ̉ ương cua Đang,  ̉ ̉ chinh sach, phap luât cua Nha n ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ước qua cac ph ́ ương tiên thông tin đai chung vê biên, đao Viêt  ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ Nam ­ 70% giao viên giang day môn lich s ́ ̉ ̣ ̣ ử, đia ly trong cac tr ̣ ́ ́ ương trung hoc phô thông, trung hoc c ̀ ̣ ̉ ̣ ơ  sở; phong viên, biên tâp viên cac c ́ ̣ ́ ơ quan bao chi, xuât ban trên đia ban tinh; can bô truyên thanh  ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ câp huyên, câp xa đ ́ ̣ ́ ̃ ược tâp huân, bôi d ̣ ́ ̀ ưỡng câp nhât kiên th ̣ ̣ ́ ức, ky năng tuyên truyên vê đ ̃ ̀ ̀ ường  lôi, chu tr ́ ̉ ương cua Đang, chinh sach, phap luât cua Nha n ̉ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ước vê biên, đao Viêt Nam ̀ ̉ ̉ ̣ ­ 90% hoc sinh, sinh viên trong cac tr ̣ ́ ương cao đăng, trung câp, trung hoc phô thông, trung hoc c ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ơ  sở được cung câp thông tin, kiên th ́ ́ ức vê chu quyên biên, đao Viêt Nam ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Đẩy mạnh thơng tin tun truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển,  đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh ­ Hình thức tun truyền: Tun truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo  Việt Nam trên các phương tiện thơng tin đại chúng (Báo in, báo điện tử, báo hình, tạp chí,  trang/cổng thơng tin điện tử…) ­ Nội dung tun truyền: + Tập trung tun truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương  giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng  cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hồng Sa và  Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc  biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai  thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu cơng  nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đơ thị ven biển; bảo vệ  mơi trường; các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Ni trồng thủy, hải sản,  đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các  nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn,  dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định  cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh  doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo + Tun truyền những hoạt động đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc  trong tỉnh đối với những hoạt động hướng về biển, đảo + Thơng tin, tun truyền về Chương trình phối hợp tun truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Bắc  Kạn và Qn chủng Hải qn ­ Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020 ­ Đơn vị thực hiện: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Hội Văn học nghệ  thuật tỉnh; các Sở, Ngành có Cổng/Trang Thơng tin điện tử; Ủy ban nhân dân các huyện, thành  phố 2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo ­ Đối tượng tham gia: Giáo viên giảng dạy các mơn Giáo dục cơng dân, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục  quốc phòng và an ninh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thơng; các trường dạy  nghề; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; các Sở, Ngành có Trang/Cổng  Thơng tin điện tử, bản tin; cơng chức phụ trách lĩnh vực văn hóa ­ thơng tin… ­ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thơng tin và Truyền thơng, Sở Giáo dục và Đào tạo ­ Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, đồn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố ­ Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020 3. Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hồng Sa ­ Trường Sa của Việt Nam ­  Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” ­ Thời gian thực hiện: + Năm 2019: Tại huyện Ngân Sơn + Năm 2020: Tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm ­ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thơng tin và Truyền thơng ­ Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm 4. Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam  tại tỉnh Hòa Bình ­ Thời gian thực hiện: Q III/2019 ­ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thơng tin và Truyền thơng ­ Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật  Ngân sách nhà nước 2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây  dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự tốn kinh phí hằng năm, tổng hợp chung trong dự tốn  của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân  sách nhà nước V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Thơng tin và Truyền thơng ­ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ  được giao tại Kế hoạch này; theo dõi, đơn đốc các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ.  Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hằng  năm để báo cáo Bộ Thơng tin và Truyền thơng đúng thời hạn theo quy định ­ Chỉ đạo, định hướng nội dung tun truyền và cung cấp thơng tin liên quan đến biển, đảo cho  các cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời, chính xác 2. Văn phòng Đồn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ­ Là đầu mối tiếp nhận các thơng tin, tài liệu tun truyền liên quan đến biển, đảo do Bộ Ngoại  giao cung cấp gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện cơng tác tun truyền ­ Cung cấp thơng tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp  luật bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh với Bộ  Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để phục vụ cơng tác  tun truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh ­ Chỉ đạo Trung tâm Cơng báo ­ Tin học tổ chức tun truyền nội dung bảo vệ chủ quyền và  phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thơng tin điện tử tỉnh 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ­ Tổ chức trưng bày sách về chủ để biển, đảo tại Thư viện tỉnh; tổ chức tun truyền về biển,  đảo trên các phương tiện cổ động trực quan, thơng tin lưu động trên địa bàn ­ Tổ chức sáng tác, biểu diễn chương trình nghệ thuật về chủ đề biển đảo, phục vụ nhân dân ­ Phối hợp với Sở Thơng tin và Truyền thơng tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát  triển bền vững biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình 4. Sở Giáo dục và Đào tạo ­ Chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo  90% học sinh, sinh viên trong cac tr ́ ương cao đăng, trung câp, trung hoc phơ thơng, trung hoc c ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ơ  sở được cung câp thông tin, kiên th ́ ́ ức vê chu quyên biên, đao Viêt Nam ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ­ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức Triển lãm số về biển, đảo Việt  Nam tại các trường học trên địa bàn tỉnh (trong trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông phối  hợp tổ chức tại tỉnh) 5. Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ động cung cấp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực ngành (tài liệu do Tổng Cục Biển và Hải  đảo cung cấp) cho Sở Thơng tin và Truyền thơng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch để phối hợp trong cơng tác tun truyền, tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến văn bản  pháp luật về biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tun truyền  về kế hoạch, tình hình về biển, đảo Việt Nam trên Trang Thơng tin điện tử của ngành 6. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:  Chủ động xây dựng các chun trang, chun mục, tin bài tun truyền liên quan đến việc bảo  vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh trên cơ sở định  hướng của Sở Thơng tin và Truyền thơng 7. Sở Tư pháp: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các quy định  của pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo 8. Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các  nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định 9. Các Sở, Ngành, đồn thể tỉnh: Tổ chức tun truyền các nội dung liên quan đến chủ đề  biển, đảo Việt Nam tới tồn thể cán bộ, cơng chức, viên chức và người lao động của cơ quan,  đơn vị và thực hiện nhiệm vụ tun truyền trên Trang/Cổng Thơng tin điện tử của đơn vị (nếu  có) 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ­ Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương ­ Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thơng tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thơng tổ chức  thơng tin, tun truyền về chủ quyền biển, đảo tại địa phương và trên Cổng Thơng tin điện tử  trên cơ sở định hướng của Sở Thơng tin và Truyền thơng ­ Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ­TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tun truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển,  đảo Việt Nam giai đoạn 2019 ­ 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. u cầu các Sở, Ban, Ngành,  đồn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hằng năm gửi báo cáo kết quả triển khai  thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thơng tin và Truyền thơng) trước ngày 05 tháng 12  để tổng hợp báo cáo theo quy định./   ... vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh trên cơ sở định hướng của Sở Thơng tin và Truyền thơng 7. Sở Tư pháp: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo... thơng tin, tun truyền về chủ quyền biển, đảo tại địa phương và trên Cổng Thơng tin điện tử  trên cơ sở định hướng của Sở Thơng tin và Truyền thơng ­ Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số:  930/QĐ­TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ ... đảo Việt Nam giai đoạn 2019 ­ 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  u cầu các Sở, Ban, Ngành,  đồn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hằng năm gửi báo cáo kết quả triển khai  thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thơng tin và Truyền thơng) trước ngày 05 tháng 12 
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn,

Từ khóa liên quan