0

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

2 89 0
  • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 00:53

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ­­­­­­­ CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 04/2019/QĐ­UBND  Thái Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ­UBND NGÀY 21/8/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ PHỊNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI  BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ­TTg ngày 22/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành  lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm; Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ­HĐND ngày 13/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình   về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ­HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về   việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình; Xét đề nghị của Giám đốc Cơng an tỉnh tại Tờ trình số 554/TTr­CAT­PV01 ngày 09 tháng 4 năm  2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ­UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2019 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Cơng an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này   Nơi nhận: ­ Bộ Cơng an; ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); ­ Thường trực Tỉnh ủy; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 3; ­ Lưu: VT, NC     Đặng Trọng Thăng ...­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 3; ­ Lưu: VT, NC     Đặng Trọng Thăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình,

Từ khóa liên quan