0

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

2 45 0
  • Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 00:32

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. UY BAN NHÂN DÂN ̉ TINH NINH THUÂN ̉ ̣ ­­­­­­­ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 18/2019/QĐ­UBND Ninh Thṇ , ngày 09 tháng 4 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐƠI, BƠ SUNG M ̉ ̉ ỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHÍ  TƯỢNG THỦY VĂN TRÊN ĐIA BÀN T ̣ ỈNH NINH THUÂN BAN HÀNH KÈM THEO ̣   QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2017/QĐ­UBND NGAY 03 THÁNG 7 NĂM 2017 C ̀ ỦA ỦY BAN NHÂN  DÂN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật khi ́tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật khi t ́ ượng thuy văn; ̉ Căn cứ Nghị định số 136/2018/NĐ­CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một  số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài ngun  và mơi trường; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài ngun và Mơi trường tại Tờ trình số 961/TTr­STNMT ngày  18 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH: Điêu 1.  ̀ Sửa đôi, bô sung môt sô điêu cua Quy đinh quan ly hoat đông khi t ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ượng thuy văn trên đia  ̉ ̣ ban tinh Ninh Thuân ban hanh kem theo Quyêt đinh sô 51/2017/QĐ­UBND ngay 03 thang 7 năm  ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ 2017 cua Uy ban nhân dân tinh Ninh Thuân nh ̉ ̉ ̉ ̣ ư sau: 1. Sửa đôi, bô sung Điêu 12; ̉ ̉ ̀ “Điêu 12. Điêu kiên hoat đông d ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ự bao, canh bao khi t ́ ̉ ́ ́ ượng thuy văn cua tơ ch ̉ ̉ ̉ ức Thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 38/2016/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn và Điều 11 của Nghị  định số 136/2018/NĐ­CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các  Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài ngun và mơi trường” 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 13: “Điều 13. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn” 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 14: “Điều 14. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân  nước ngồi trên địa bàn tỉnh Thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 38/2016/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn” Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Các nội dung khơng được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quy định quản  lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số  51/2017/QĐ­UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2. Giao Sở Tài ngun và Mơi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi,  kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2019 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị  trấn và các tổ chức, cá nhân hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./   Nơi nhận: ­ Như Điều 2; ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Bộ Tài ngun và Mơi trường; ­ Vụ Pháp chế ­ Bộ Tài ngun và Mơi trường; ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); ­ Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; ­ Văn phòng Đồn ĐB Quốc hội tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Ủy ban MTTQVN tỉnh; ­ Thường trực HĐND các huyện, thành phố; ­ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; ­ VPUB: LĐVP, KTTH; ­ Lưu VT. Hào   TM. UY BAN NHÂN DÂN ̉ KT. CHU TICH ̉ ̣ PHO CHU TICH ́ ̉ ̣ Trân Quôc Nam ̀ ́ ... 1. Các nội dung khơng được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quy định quản  lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ­UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. .. “Điều 14. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân  nước ngồi trên địa bàn tỉnh Thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 38/2016/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn”... ­ Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; ­ Văn phòng Đồn ĐB Quốc hội tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Ủy ban MTTQVN tỉnh; ­ Thường trực HĐND các huyện, thành phố; ­ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận,

Từ khóa liên quan