0

Quyết định số 2215/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

19 9 0
  • Quyết định số 2215/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 00:24

Quyết định số 2215/2019/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ­­­­­­­ Số: 2215/QĐ­UBND CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN  HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một  cửa, một cửa liên thơng trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thơng tư số 01/2018/TT­VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày  23/4/2018 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ­UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về cơng bố  danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết  của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2002/QĐ­UBND  ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về cơng bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh  mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp huyện trên địa  bàn tỉnh Lâm Đồng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh  vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Đồn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường,  thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định  này./   Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như điều 3; ­ Trung tâm Cơng báo ­ Tin học; ­ Cổng Thơng tin điện tử tỉnh; ­ Lưu: VT, TTPVHCC Đồn Văn Việt   QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  CẤP TỈNH, HUYỆN, XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ­UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch   UBND tỉnh Lâm Đồng) I. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI SỞ VĂN HĨA, THỂ  THAO VÀ DU LỊCH 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Trung tâm phục vụ hành  điện tử, chuyển xử lý và trả kết  B3 chính cơng quả giải quyết thủ tục hành chính B2 Giải quyết hồ sơ Thời gian 0,5 ngày làm  việc Sở Văn hóa, Thể thao và du  4,5 ngày làm  lịch việc 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Trung tâm phục vụ hành  điện tử, chuyển xử lý và trả kết  B3 chính cơng quả giải quyết thủ tục hành chính B2 Giải quyết hồ sơ Thời gian 0,5 ngày làm  việc Sở Văn hóa, Thể thao và du  3,5 ngày làm  lịch việc 3. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Trung tâm phục vụ hành  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B3 chính cơng giải quyết thủ tục hành chính B2 Giải quyết hồ sơ Thời gian 0,5 ngày làm  việc Sở Văn hóa, Thể thao và du  4,5 ngày làm  lịch việc 4. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Trung tâm phục vụ hành  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B3 chính cơng giải quyết thủ tục hành chính B2 Giải quyết hồ sơ Thời gian 0,5 ngày làm  việc Sở Văn hóa, Thể thao và du  3,5 ngày làm  lịch việc II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI  UBND CẤP HUYỆN (18 thủ tục) * Lĩnh vực văn hóa: 1. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  01 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B11 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  trình UBND huyện/ thành phố và dự  thảo văn bản chấp thuận (nếu đồng  Chun viên Phòng Văn hóa  07 ngày làm  B2 ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp  và Thơng tin việc khơng đồng ý) trình Lãnh đạo phòng  xem xét B3 Sốt xét nội dung, ký trình lãnh đạo  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  05 ngày làm  Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố Thơng tin việc B4 Gửi hồ sơ tới Văn phòng HĐND và  Văn thư phòng Văn hóa và  UBND huyện/thành phố Thơng tin 01 ngày làm  việc B6 Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  phòng UBND huyện/thành phố 02 ngày làm  việc B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  Lãnh đạo Văn phòng HĐND  01 ngày làm  Văn phòng UBND huyện/thành phố và UBND huyện/thành phố việc B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn  bản của UBND huyện/thành phố Chuyên viên Văn phòng  UBND huyện/thành phố Lãnh đạo UBND huyện/  thành phố 01 ngày làm  việc Đóng dấu, chuyển kết quả về Phòng  Văn thư UBND huyện/thành  01 ngày làm  B9 Văn hóa ­ Thơng tin để lưu hồ sơ và  phố việc trả kết quả cho tổ chức cá nhân Thống kê và theo dõi các TTHC thực  hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết  01 ngày làm  B10 quả thực hiện TTHC và chuyển kết  Phòng Văn hóa và Thơng tin việc quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả  kết quả 2. Thủ tục thơng báo tổ chức Lễ hội Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc (10 ngày tại Phòng Văn hóa và Thơng tin; 05  ngày tại Ủy ban nhân dân huyện/thành phố) Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  01 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B11 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  trình UBND huyện/ thành phố hoặc  Chun viên Phòng Văn hóa  05 ngày làm  B2 văn bản trả lời (trường hợp khơng  và Thơng tin việc đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem  xét Sốt xét nội dung, ký nháy trước khi  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  03 ngày làm  B3 trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân  Thơng tin việc huyện/ thành phố B4 Gửi hồ sơ tới văn phòng HĐND và  Văn thư phòng Văn hóa và  UBND huyện/thành phố Thơng tin 01 ngày làm  việc B5 Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  phòng UBND huyện/thành phố 02 ngày làm  việc Chun viên Văn phòng  UBND huyện/thành phố Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  Lãnh đạo Văn phòng UBND  01 ngày làm  B7 Văn phòng HĐND và UBND  huyện/thành phố việc huyện/thành phố B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn  bản của UBND huyện/thành phố Lãnh đạo UBND  huyện/thành phố Đóng dấu, chuyển hồ sơ về Phòng  Văn thư VP UBND  B9 Văn hóa ­ Thơng tin để lưu hồ sơ và  huyện/thành phố trả kết quả cho tổ chức cá nhân 01 ngày làm  việc 0,5 ngày làm  việc Thống kê và theo dõi các TTHC thực  hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết  0,5 ngày làm  B10 quả thực hiện TTHC và chuyển kết  Phòng Văn hóa và Thơng tin việc quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả  kết quả 3. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy  B1 và  trình điện tử, chuyển xử lý và trả  B8 kết quả giải quyết thủ tục hành  Trách nhiệm Thời gian Bộ phận Tiếp nhận và Trả  01 ngày làm  kết quả việc B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn  Chun viên Phòng Văn hóa  02 ngày làm  bản trả lời kết quả trình Lãnh đạo  và Thơng tin việc phòng xem xét B3 Xem xét và ký văn bản trả lời kết  Lãnh đạo Phòng Văn hóa và  01 ngày làm  Thơng tin việc B6 Đóng dấu, phát hành B7 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  Bộ phận một cửa. Thống kê và  Chun viên phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  theo dõi các TTHC thực hiện tại  và Thơng tin việc đơn vị vào sổ thống kê kết quả  thực hiện TTHC Văn thư Phòng Văn hóa và  0,5 ngày làm  Thơng tin việc 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến  dưới 2.000 bản) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm B1 và Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  B11 điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả kết quả Thời gian 0,25 ngày  làm việc giải quyết thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  trình UBND huyện/ thành phố, tham  mưu dự thảo giấy chứng nhận  Chun viên Phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  B2 (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản  và Thơng tin việc trả lời (trường hợp khơng đồng ý)  trình Lãnh đạo phòng xem xét Sốt xét nội dung, ký nháy trước khi  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  B3 chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân  Thơng tin huyện/ thành phố B4 Đóng dấu, phát hành B5 Tiếp nhận hồ sơ 0,25 ngày  làm việc Văn thư phòng Văn hóa và  Thơng tin 0,5 ngày làm  việc Văn thư UBND huyện/thành  phố Chun viên Văn phòng  HĐND và UBND  huyện/thành phố B6 Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  phòng UBND huyện/thành phố B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  Lãnh đạo Văn phòng HĐND  0,5 ngày làm  Văn phòng UBND huyện/thành phố và UBND huyện/thành phố việc B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn  bản của UBND huyện/thành phố B9 Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Phòng  Văn thư UBND huyện/thành  văn hóa, Thơng tin phố 0,5 ngày làm  việc Lãnh đạo UBND huyện/thành  0,25 ngày  phố làm việc Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  Bộ phận một cửa. Thống kê và theo  Chun viên Phòng Văn hóa  B10 dõi các TTHC thực hiện tại đơn vị  và Thơng tin vào Sổ thống kê kết quả thực hiện  TTHC 0,25 ngày  làm việc 5. Xác định về vị trí dựng bảng quảng cáo ngồi phạm vi (khn viên) của dự án (đối với  trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất cơng) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy  B1 và  trình điện tử, chuyển xử lý và trả  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  B8 kết quả giải quyết thủ tục hành  kết quả B2 Thời gian 01 ngày làm  việc Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn  Chun viên Phòng Văn hóa  06 ngày làm  bản trả lời trình Lãnh đạo phòng  và Thơng tin việc xem xét B3 Xem xét và ký văn bản trả lời kết  Lãnh đạo Phòng Văn hóa và  02 ngày làm  Thơng tin việc B6 Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thơng tin B7 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  Chun viên phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết  và Thơng tin việc Văn thư Phòng Văn hóa và  Thơng tin 0,5 ngày làm  việc * Lĩnh vực Gia đình 6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực  gia đình Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy  B1 và  trình điện tử, chuyển xử lý và trả  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  B11 kết quả giải quyết thủ tục hành  kết quả Thời gian 01 ngày làm  việc B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ  trình trình UBND huyện/ thành phố  và dự thảo Giấy chứng nhận (nếu  Chun viên Phòng Văn hóa  11 ngày làm  đồng ý) hoặc văn bản trả lời  và Thơng tin việc (trường hợp khơng đồng ý) trình  Lãnh đạo phòng xem xét B3 Sốt xét nội dung, ký nháy trước  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  05 ngày làm  khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân  Thơng tin việc dân huyện/ thành phố B4 Đóng dấu, phát hành Văn thư phòng Văn hóa và  Thơng tin B5 Tiếp nhận hồ sơ Văn thư UBND huyện/thành  01 ngày làm  phố việc B6 Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  phòng UBND huyện/thành phố Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND  huyện/thành phố B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản  Lãnh đạo Văn phòng HĐND  01 ngày làm  tại Văn phòng UBND huyện/thành  và UBND huyện/thành phố việc phố B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn  Lãnh đạo UBND  bản của UBND huyện/thành phố huyện/thành phố B9 Đóng dấu, chuyển hồ sơ về Phòng Văn thư UBND huyện/thành  01 ngày làm  01 ngày làm  việc 07 ngày làm  việc 01 ngày làm  việc Văn hóa ­ Thơng tin việc phố Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  Chun viên Phòng Văn hóa  01 ngày làm  B10 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết  và Thơng tin việc 7. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo  lực gia đình Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và  01 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B11 Trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  trình UBND huyện/ thành phố, dự  Chun viên Phòng Văn  05 ngày làm  thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản  hóa và Thơng tin việc trả lời (trường hợp khơng đồng ý)  trình Lãnh đạo phòng xem xét B3 Sốt xét nội dung, ký nháy trước khi  chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân  huyện/ thành phố Lãnh đạo phòng Văn hóa  02 ngày làm  và Thơng tin việc B4 Đóng dấu, phát hành Văn thư phòng Văn hóa  01 ngày làm  và Thơng tin việc B5 Tiếp nhận hồ sơ Văn thư UBND  huyện/thành phố B6 Chun viên Văn phòng  Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng  02 ngày làm  HĐND và UBND  UBND huyện/thành phố việc huyện/thành phố B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  Văn phòng UBND huyện/thành phố B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản Lãnh đạo UBND  của UBND huyện/thành phố huyện/thành phố 01 ngày làm  việc B9 Trả hồ sơ về Phòng Văn hóa ­ Thơng  Văn thư UBND  tin để lưu hồ sơ và trả kết quả cho tổ  huyện/thành phố chức cá nhân 0,5 ngày làm  việc B10 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,5 ngày làm  phận Tiếp nhận và Trả kết quả tin việc Lãnh đạo Văn phòng  HĐND và UBND  huyện/thành phố 01 ngày làm  việc 01 ngày làm  việc 8. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực  gia đình Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B11 kết quả giải quyết thủ tục hành chính Thời gian 01 ngày làm  việc Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  trình UBND huyện/ thành phố, tham  mưu dự thảo giấy Chứng nhận  Chun viên Phòng Văn hóa  08 ngày làm  B2 (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản  và Thơng tin việc trả lời (trường hợp khơng đồng ý)  trình Lãnh đạo phòng xem xét Sốt xét nội dung, ký nháy trước khi  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  02 ngày làm  B3 chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân  Thơng tin việc huyện/ thành phố B4 Đóng dấu, phát hành Văn thư phòng Văn hóa và  Thơng tin B5 Tiếp nhận hồ sơ Văn thư UBND huyện/thành  01 ngày làm  phố việc Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  B6 phòng UBND huyện/thành phố Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND  huyện/thành phố 01 ngày làm  việc 03 ngày làm  việc B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  Lãnh đạo Văn phòng HĐND  02 ngày làm  Văn phòng UBND huyện/thành phố và UBND huyện/thành phố việc B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn  bản của UBND huyện/thành phố B9 Đóng dấu, chuyển hồ sơ về Phòng  Văn thư UBND huyện/thành  0,5 ngày làm  Văn hóa ­ Thơng tin để lưu hồ sơ phố việc B10 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  0,5 ngày làm  Phòng Văn hóa và Thơng tin Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả việc Lãnh đạo UBND  huyện/thành phố 01 ngày làm  việc 9. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống  bạo lực gia đình Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm B1 và  Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  B11 trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả Thời gian 01 ngày làm  việc kết quả giải quyết thủ tục hành  B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ  trình trình UBND huyện/ thành  phố và dự thảo Giấy chứng nhận Chun viên Phòng Văn hóa và 11 ngày làm  (nếu đồng ý) hoặc văn bản trả  Thơng tin việc lời (trường hợp khơng đồng ý)  trình Lãnh đạo B3 Sốt xét nội dung, ký nháy trước  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân  Thơng tin dân huyện/ thành phố B4 Đóng dấu, phát hành Văn thư phòng Văn hóa và  Thơng tin B5 Tiếp nhận hồ sơ Văn thư UBND huyện/thành  01 ngày làm  phố việc B6 Chuyên viên Văn phòng  Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  07 ngày làm  HĐND và UBND huyện/thành  phòng UBND huyện/thành phố việc phố B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản  Lãnh đạo Văn phòng HĐND  01 ngày làm  tại Văn phòng UBND huyện/  và UBND huyện/thành phố việc thành phố B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn Lãnh đạo UBND huyện/thành  01 ngày làm  bản của UBND huyện/thành phố phố việc B9 Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa Văn thư UBND huyện/thành  01 ngày làm  ­ Thơng tin để lưu hồ sơ phố việc B10 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết  Phòng Văn hóa và Thơng tin 05 ngày làm  việc 01 ngày làm  việc 01 ngày làm  việc 10. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng,  chống bạo lực gia đình Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  01 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B11 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình Chun viên Phòng Văn hóa  04 ngày làm  trình UBND huyện/ thành phố, dự  và Thơng tin việc thảo Giấy chứng nhận hoặc văn  bản trả lời (trường hợp khơng đồng  ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét Sốt xét nội dung, ký nháy trước khi  Lãnh đạo phòng Văn hóa và  03 ngày làm  B3 chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân  Thơng tin việc huyện/ thành phố B4 Đóng dấu, phát hành Văn thư phòng Văn hóa và  01 ngày làm  Thơng tin việc B5 Tiếp nhận hồ sơ Văn thư UBND huyện/thành 01 ngày làm  phố việc Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn  B6 phòng UBND huyện/thành phố Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND  huyện/thành phố 02 ngày làm  việc B7 Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  Lãnh đạo Văn phòng HĐND 01 ngày làm  Văn phòng UBND huyện/thành phố và UBND huyện/thành phố việc B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn  Lãnh đạo UBND  bản của UBND huyện/thành phố huyện/thành phố 01 ngày làm  việc B9 Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa ­  Văn thư VP UBND  Thơng tin để lưu hồ sơ huyện/thành phố 0,5 ngày làm  việc B10 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  0,5 ngày làm  Phòng Văn hóa và Thơng tin Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả việc 11. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống  bạo lực gia đình Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và Trả 01 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B11 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  trình UBND huyện/ thành phố, tham  mưu dự thảo giấy Chứng nhận  Chun viên Phòng Văn  B2 (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản trả  hóa và Thơng tin lời (trường hợp khơng đồng ý) trình  Lãnh đạo phòng xem xét 08 ngày làm  việc Sốt xét nội dung, ký nháy trước khi  B3 chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân  huyện/ thành phố Lãnh đạo phòng Văn hóa  02 ngày làm  và Thơng tin việc B4 Đóng dấu, phát hành Văn thư phòng Văn hóa và  01 ngày làm  Thơng tin việc B5 Tiếp nhận hồ sơ Văn thư UBND  01 ngày làm  huyện/thành phố B6 Chun viên Văn phòng  Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng  HĐND và UBND  UBND huyện/thành phố huyện/thành phố Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại  B7 Văn phòng UBND huyện/ thành phố Lãnh đạo Văn phòng  HĐND và UBND  huyện/thành phố việc 03 ngày làm  việc 02 ngày làm  việc B8 Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản  Lãnh đạo UBND  của UBND huyện/thành phố huyện/thành phố 01 ngày làm  việc B9 Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa ­  Thơng tin để lưu hồ sơ 0,5 ngày làm  việc B10 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,5 ngày làm  phận Tiếp nhận và Trả kết quả tin việc Văn thư UBND  huyện/thành phố 12. Cơng nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận tiếp nhận và trả  0,5 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B10 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên Liên đồn Lao 1,5 ngày làm  phòng xem xét động huyện, thành phố việc Xem xét trình Ban Chỉ đạo Phong trào  Lãnh đạo Liên đồn Lao  B3 “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống  động huyện, thành phố văn hóa” cấp huyện xét duyệt 01 ngày làm  việc Ban Chỉ đạo Phong trào “Tồn dân  đồn kết xây dựng đời sống văn hóa”  Phòng Văn hóa và Thơng  02 ngày làm  B4 cấp huyện tổ chức kiểm tra đánh giá  tin việc kết quả thực hiện Phòng Văn hóa và Thơng tin cấp huyện  phối hợp với với Hội đồng Thi đua ­  Hội đồng Thi đua ­ Khen  1,5 ngày làm  B5 Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch  thưởng cấp huyện việc UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B6 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên UBND cấp  huyện xem xét huyện B7 Xem xét ký Quyết định hành chính và  01 ngày làm  Chủ tịch UBND cấp huyện Giấy cơng nhận việc 1,5 ngày làm  việc B8 Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa ­  Thơng tin để lưu hồ sơ B9 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,5 ngày làm  phận Tiếp nhận và Trả kết quả tin việc Văn thư UBND cấp huyện 0,5 ngày làm  việc 13. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy  B1 và trình điện tử, chuyển xử lý và trả  Bộ phận tiếp nhận và trả kết  0,5 ngày làm  B9 kết quả giải quyết thủ tục hành  việc B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh  Chun viên phòng Văn hóa và 01 ngày làm  đạo phòng xem xét Thơng tin huyện, thành phố việc B3 Xem xét hồ sơ Lãnh đạo phòng Văn hóa và  Thơng tin huyện, thành phố Phòng Văn hóa và Thơng tin phối  hợp với với Hội đồng Thi đua ­  Khen thưởng cấp huyện trình Chủ  Hội đồng Thi đua ­ Khen  B4 tịch UBND cấp huyện ra Quyết  thưởng cấp huyện định cơng nhận và cấp Giấy cơng  nhận 0,5 ngày làm  việc 01 ngày làm  việc B5 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh  01 ngày làm  Chuyên viên UBND cấp huyện đạo huyện xem xét việc B6 Xem xét ký Quyết định hành chính  Chủ tịch UBND cấp huyện và Giấy cơng nhận B7 Đóng dấu, phát hành B8 0,5 ngày làm  việc 0,25 ngày làm  việc Văn thư Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho  Phòng Văn hóa và Thơng tin Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0,25 ngày làm  việc 14. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B9 giải quyết thủ tục hành chính B2 Bộ phận tiếp nhận và trả  0,5 ngày làm  kết quả việc Chun viên phòng Văn  Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  hóa và Thơng tin huyện,  phòng xem xét thành phố B3 Xem xét hồ sơ 1,5 ngày làm  việc Lãnh đạo phòng Văn hóa  01 ngày làm  và Thơng tin huyện, thành  việc phố Phòng Văn hóa và Thơng tin phối hợp  với với Hội đồng Thi đua ­ Khen  Hội đồng Thi đua ­ Khen  02 ngày làm  B4 thưởng cấp huyện trình Chủ tịch  thưởng cấp huyện việc UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B5 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chuyên viên UBND cấp  01 ngày làm  huyện xem xét huyện việc B6 Xem xét ký Quyết định hành chính và  Chủ tịch UBND cấp  Giấy khen huyện B7 Đóng dấu, phát hành B8 Văn thư 01 ngày làm  việc 0,5 ngày làm  việc Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,5 ngày làm  phận tiếp nhận và trả kết quả tin việc 15. Cơng nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nơng thơn mới” Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận tiếp nhận và trả  0,5 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B9 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính Chun viên phòng Văn  Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  B2 hóa và Thơng tin huyện,  phòng xem xét thành phố B3 Xem xét hồ sơ 01 ngày làm  việc Lãnh đạo phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  và Thơng tin huyện, thành  việc phố B4 Phòng Văn hóa và Thơng tin phối hợp  Hội đồng Thi đua ­ Khen  01 ngày làm  với với Hội đồng Thi đua ­ Khen  thưởng cấp huyện việc thưởng cấp huyện trình Chủ tịch  UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B5 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên UBND cấp  huyện xem xét huyện 01 ngày làm  việc B6 Xem xét ký Quyết định hành chính và  Chủ tịch UBND cấp  Giấy cơng nhận huyện 0,5 ngày làm  việc B7 Đóng dấu, phát hành B8 Văn thư 0,25 ngày làm  việc Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,25 ngày làm  phận tiếp nhận và trả kết quả tin việc 16. Cơng nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nơng thơn mới” Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B9 giải quyết thủ tục hành chính B2 Trách nhiệm Bộ phận tiếp nhận và trả  0,5 ngày làm  kết quả việc Chun viên phòng Văn  Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  hóa và Thơng tin huyện,  phòng xem xét thành phố B3 Xem xét hồ sơ Thời gian 01 ngày làm  việc Lãnh đạo phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  và Thơng tin huyện, thành  việc phố Phòng Văn hóa và Thơng tin phối hợp  với với Hội đồng Thi đua ­ Khen  Hội đồng Thi đua ­ Khen  01 ngày làm  B4 thưởng cấp huyện trình Chủ tịch  thưởng cấp huyện việc UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B5 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên UBND cấp  huyện xem xét huyện 01 ngày làm  việc B6 Xem xét ký Quyết định hành chính và  Lãnh đạo UBND cấp  Giấy cơng nhận huyện 0,5 ngày làm  việc B7 Đóng dấu, phát hành B8 Văn thư 0,25 ngày làm  việc Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,25 ngày làm  phận tiếp nhận và trả kết quả tin việc 17. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B9 giải quyết thủ tục hành chính Trách nhiệm Bộ phận tiếp nhận và trả  0,5 ngày làm  kết quả việc Chun viên phòng Văn  Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  B2 hóa và Thơng tin huyện,  phòng xem xét thành phố B3 Xem xét hồ sơ Thời gian 01 ngày làm  việc Lãnh đạo phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  và Thơng tin huyện, thành  việc phố Phòng Văn hóa và Thơng tin phối hợp  với với Hội đồng Thi đua ­ Khen  Hội đồng Thi đua ­ Khen  01 ngày làm  B4 thưởng cấp huyện trình Chủ tịch  thưởng cấp huyện việc UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B5 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên UBND cấp  01 ngày làm  huyện xem xét huyện việc B6 Xem xét ký Quyết định hành chính và  Chủ tịch UBND cấp  Giấy cơng nhận huyện B7 Đóng dấu, phát hành B8 Văn thư 0,5 ngày làm  việc 0,25 ngày làm  việc Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,25 ngày làm  phận tiếp nhận và trả kết quả tin việc 18. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B9 giải quyết thủ tục hành chính Trách nhiệm Bộ phận tiếp nhận và trả  0,5 ngày làm  kết quả việc Chun viên phòng Văn  Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  B2 hóa và Thơng tin huyện,  phòng xem xét thành phố B3 Xem xét hồ sơ Thời gian 01 ngày làm  việc Lãnh đạo phòng Văn hóa  0,5 ngày làm  và Thơng tin huyện, thành  việc phố Phòng Văn hóa và Thơng tin phối hợp  với với Hội đồng Thi đua ­ Khen  Hội đồng Thi đua ­ Khen  01 ngày làm  B4 thưởng cấp huyện trình Chủ tịch  thưởng cấp huyện việc UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B5 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên UBND cấp  01 ngày làm  huyện xem xét huyện việc B6 Xem xét ký Quyết định hành chính và  Chủ tịch UBND cấp  Giấy cơng nhận huyện B7 Đóng dấu, phát hành B8 Văn thư 0,5 ngày làm  việc 0,25 ngày làm  việc Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Phòng Văn hóa và Thơng  0,25 ngày làm  phận tiếp nhận và trả kết quả tin việc II. THỦ TỤC CẤP Xà(05 thủ tục) * Lĩnh vực Văn hóa 1. Thủ tục thơng báo tổ chức Lễ hội Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện B1  Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  và  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B6 giải quyết thủ tục hành chính Trách nhiệm Bộ phận Tiếp nhận và  Trả kết quả Thời gian 02 ngày làm  việc Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình  hoặc văn bản trả lời (trường hợp khơng  Cơng chức Văn hóa ­ Xã  06 ngày làm  B2 đồng ý) trình lãnh đạo Ủy ban cấp xã  hội việc xem xét B3 Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả Lãnh đạo UBND cấp xã 05 ngày làm  việc 01 ngày làm  việc B4 Đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ  phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn thư B5 Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả Bộ  phận Tiếp nhận và Trả kết quả Cơng chức Văn hóa ­ Xã  01 ngày làm  hội việc 2. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến  dưới 1.000 bản) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc Bướ c  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận Tiếp nhận và Trả  0,5 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B6 kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ, tham mưu dự thảo  giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời  01 ngày làm  B2 Cơng chức Văn hóa ­ Xã hội (trường hợp khơng đồng ý) trình lãnh  việc đạo Ủy ban cấn xã xem xét B3 Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả Lãnh đạo UBND cấp xã B4 Đóng dấu, chuyển kết quả cho Cơng  Văn thư chức Văn hóa Xã hội B5 Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả Bộ  Cơng chức Văn hóa ­ Xã hội phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày làm  việc 0,5 ngày làm  việc * Lĩnh vực gia đình 3. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận tiếp nhận và trả  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  01 ngày B7 kết quả giải quyết thủ tục hành chính B2 Thẩm định hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ  Cơng chức Văn hóa ­ Xã  02 ngày làm  đạo Phong trào cấp xã xem xét hội việc B3 Xem xét hồ sơ Ban Chỉ đạo Phong trào  cấp xã Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã trình  B4 Chủ tịch UBND cấp xã ký Quyết định  Chủ tịch UBND cấp xã cơng nhận 0,5 ngày làm  việc 0,5 ngày làm  việc B5 Đóng dấu, chuyển kết quả cho Cơng  Văn thư chức Văn hóa Xã hội B6 Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả Bộ  Cơng chức Văn hóa ­ Xã  0,5 ngày làm  phận Tiếp nhận và Trả kết quả hội việc 4. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 0,5 ngày làm  việc Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B7 giải quyết thủ tục hành chính Bộ phận tiếp nhận và trả  01 ngày làm  kết quả việc Thẩm định hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ  đạo Phong trào cấp xã xem xét Cơng chức Văn hóa ­ Xã  02 ngày làm  hội việc B2 B3 Xem xét hồ sơ Ban Chỉ đạo Phong trào  cấp xã Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã trình  B4 Chủ tịch UBND cấp xã ký Quyết định  Chủ tịch UBND cấp xã cơng nhận 0,5 ngày  làm việc 0,5 ngày  làm việc B5 Đóng dấu, chuyển kết quả cho Cơng  chức Văn hóa Xã hội Văn thư UBND cấp xã B6 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  phận tiếp nhận và trả kết quả Cơng chức Văn hóa ­ Xã  0,5 ngày  hội làm việc 0,5 ngày  làm việc * Lĩnh vực Thể thao 5. Công nhận Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc Bước  thực  Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình  B1 và  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ  01 ngày làm  điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả  B6 và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ, tham mưu quyết  định cơng nhận hoặc văn bản trả lời  Cơng chức Văn hóa ­ Xã  04 ngày làm  B2 (trường hợp khơng đồng ý) trình lãnh  hội việc đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét B3 Xem xét hồ sơ, ký văn bản   Lãnh đạo UBND cấp xã 01 ngày làm  việc B4 Đóng dấu, chuyển kết quả cho Cơng  Văn thư chức Văn hóa Xã hội B5 Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ  Cơng chức Văn hóa ­ Xã  0,5 ngày làm  phận tiếp nhận và trả kết quả hội việc 0,5 ngày làm  việc ... GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  CẤP TỈNH, HUYỆN, XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ­UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch   UBND tỉnh Lâm Đồng) I. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI SỞ VĂN HĨA, THỂ ... ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như điều 3; ­ Trung tâm Cơng báo ­ Tin học; ­ Cổng Thơng tin điện tử tỉnh; ­ Lưu: VT, TTPVHCC Đồn Văn Việt   QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ... thưởng cấp huyện việc UBND cấp huyện ra Quyết định cơng  nhận và cấp Giấy cơng nhận B6 Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo  Chun viên UBND cấp  huyện xem xét huyện B7 Xem xét ký Quyết định hành chính và  01 ngày làm 
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 2215/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng,