0

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

2 61 0
  • Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 00:01

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND việc đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ- UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ­­­­­­­ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 169/QĐ­UBND Bạc Liêu, ngày 04 tháng 7 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THỜI GIAN CĨ HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2019/QĐ­ UBND NGÀY 09/5/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ­UBND NGÀY 19/7/2016 CỦA  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CƠNG TÁC CỦA VĂN  PHỊNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số  221/TTr­SNV ngày 17 tháng 6 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ­ UBND ngày 09/5/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số  13/2016/QĐ­UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ cơng tác của Văn phòng  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu được quy định tại Điều 2, cụ thể như sau: Đã in Đính chính như sau Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20  kể từ ngày ký tháng 5 năm 2019 Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban,  ngành tỉnh, Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân các huyện, thị  xã, thành phố  chịu trách nhiệm thi hành   Quyết định này Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Dương Thành Trung    
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,