0

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

38 89 0
  • Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 23:21

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ­­­­­­­ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 05/2019/QĐ­UBND Cà Mau, ngày 05 tháng 3 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH  SỐ 31/2014/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­UBND NGÀY  19/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá  đất; Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ­CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về  khung giá đất; Căn cứ Thơng tư số 36/2014/TT­BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài  ngun và Mơi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá  đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ­HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân  tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài ngun và Mơi trường tại Tờ trình số 73/TTr­STNMT ngày 18  tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất điều chỉnh đối với 376 đoạn đường  trong Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ­UBND ngày  19/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ­UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà  Mau, cụ thể như sau: 1. Thành phố Cà Mau: 315 đoạn 2. Huyện Phú Tân: 09 đoạn 3. Huyện Đầm Dơi: 11 đoạn 4. Huyện Năm Căn: 41 đoạn Điều 2. Triển khai thực hiện 1. Giao Giám đốc Sở Tài ngun và Mơi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính  triển khai thực hiện Quyết định này 2. Trong q trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh  kịp thời về Sở Tài ngun và Mơi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét  quyết định Điều 3. Tổ chức thi hành 1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy  ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn  và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019./   Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Bộ Tài ngun và Mơi trường; ­ Bộ Tài chính; ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ Văn phòng Đồn ĐB Quốc hội tỉnh Cà Mau; ­ Cổng Thơng tin điện tử Chính phủ; ­ Cổng Thơng tin điện tử Cà Mau; ­ Báo Cà Mau; ­ Sở Tư pháp (tự kiểm tra); ­ LĐVP UBND tỉnh (Tính); ­ Phòng NN­TN (ngun, 05/02); ­ Lưu: VT, M.A11/3 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi   BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI 376 ĐOẠN ĐƯỜNG TRONG BẢNG GIÁ CÁC  LOẠI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ­UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh   Cà Mau) I. THÀNH PHỐ CÀ MAU  1. ĐẤT Ở TẠI ĐƠ THỊ Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 STT Đoạn  đường Giá  Giá  đất  đất  điều  năm  chỉnh 2015 STT theo  QĐ số  31/2015/QĐ­ Đường, tuyến lộ,  Đoạn đường UBND và  khu vực QĐ số  41/2016/QĐ­ UBND Từ Đến (1) (1)(2) (3) (4) (5) (6) A. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT BAN  A.  HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2014 ĐIỀU  CHỈN H GIÁ  ĐẤT  Ở  TRON G  BẢNG  GIÁ  CÁC  LOẠI  ĐẤT  BAN  HÀNH  THEO  QUYẾ T  ĐỊNH  SỐ  31/201 4/QĐ­ UBND  NGÀY  19/12/2 014A.  ĐIỀU  CHỈN H GIÁ  ĐẤT  Ở  TRON G  BẢNG  GIÁ  CÁC  LOẠI  ĐẤT  BAN  HÀNH  THEO  QUYẾ T  ĐỊNH  SỐ  31/201 4/QĐ­ UBND  NGÀY  19/12/2 014A.  ĐIỀU  CHỈN H GIÁ  ĐẤT  Ở  TRON G  BẢNG  GIÁ  CÁC  LOẠI  ĐẤT  BAN  HÀNH  THEO  QUYẾ T  ĐỊNH  SỐ  31/201 4/QĐ­ UBND  NGÀY  19/12/2 014A.  ĐIỀU  CHỈN H GIÁ  ĐẤT  Ở  TRON G  BẢNG  GIÁ  CÁC  LOẠI  ĐẤT  BAN  HÀNH  THEO  QUYẾ T  ĐỊNH  SỐ  31/201 4/QĐ­ UBND  NGÀY  19/12/2 014A.  ĐIỀU  CHỈN H GIÁ  ĐẤT  Ở  TRON G  BẢNG  GIÁ  CÁC  LOẠI  ĐẤT  BAN  HÀNH  THEO  QUYẾ T  ĐỊNH  SỐ  31/201 4/QĐ­ UBND  NGÀY  19/12/2 014  1 Ngô Quyền Công trường  Lý Bôn 10.500 18.800 Bạch Đằng 2 Ngô Quyền Lý Bơn Nguyễn Trãi 10.500 18.800 3 Ngơ Quyền Nguyễn Trãi Đinh Tiên  Hồng 4 Ngơ Quyền Đinh Tiên  Hồng Cổng Cơng  10.500 16.200 viên Văn hóa 5 Ngơ Quyền Cổng Cơng  Tạ Un viên Văn hóa 6 Ngơ Quyền Tạ Un Lương Thế  Vinh 3.500 6.300 7 Ngô Quyền Lương Thế  Võ Văn Tần Vinh 3.000 5.150 8 Ngô Quyền Võ Văn Tần Hết ranh  phường 1 2.500 4.450 9 Ngơ Quyền Hết ranh  phường 1 Vòng xoay  đường Ngơ  Quyền 2.000 3.700 10.500 16.400 4.500 8.150 Vòng xoay  Đường đi UBND xã  Cầu Bạch  đường Ngơ  Hồ Thị Kỷ Ngưu Quyền 1.000 1.700 10 10 11 11 Lý Thái Tôn Lê Lợi Phan Ngọc  Hiển 7.000 10.100 12 12 Lý Thái Tôn Phan Ngọc  Hiển Phạm Hồng  Thám 5.500 8.850 13 13 Phạm Hồng Thám Lý Thái Tôn Lý Bôn 14 14 Phạm Hồng Thám Lý Bôn 15 15 Lâm Thành Mậu Cầu Phụng  Phạm Hồng  Hiệp Thám 4.500 6.300 16 16 Lâm Thành Mậu Phạm Hồng  Hết ranh lò  Thám giết mổ 3.300 5.000 17 17 Lâm Thành Mậu Hết ranh lò  Hết ranh  giết mổ phường 4 2.000 3.000 18 18 Hết ranh  Lâm Thành Mậu phường 4 19 19 Phan Ngọc Hiển 20 20 Phan Ngọc Hiển Mố cầu  Quang Trung:  4.000 6.200 Phụng Hiệp bên trái Lâm Thành  Mậu 4.400 7.800 4.800 7.600 Hết ranh  phường Tân  Xuyên 1.200 1.650 Lý Thường  Mố cầu  Kiệt Phụng Hiệp 12.000 19.600 Quang Trung:  5.000 7.400 bên phải 21 21 Phan Ngọc Hiển 22 22 Phan Ngọc Hiển 23 23 Phan Ngọc Hiển Lý Bôn 24 24 Phan Ngọc Hiển 25 25 Phan Ngọc Hiển Lý Thái Tôn Nguyễn Trãi 12.000 20.800 26 26 Phan Ngọc Hiển Nguyễn Trãi 27 27 Phạm Văn Ký Phan Ngọc  Hiển 28 28 Phạm Văn Ký Nguyễn Hữu  Phan Chu  Lễ Trinh 29 29 Phạm Văn Ký Phan Chu  Trinh Trưng Trắc 12.000 21.000 30 30 Lý Bơn Lê Lợi Hồng Diệu 8.500 15.450 31 31 Lý Bơn Hồng Diệu Nguyễn Hữu  8.500 15.400 Lễ 32 32 Lý Bôn Nguyễn Hữu  Phan Ngọc  Lễ Hiển 33 33 Lý Bôn Phan Ngọc  Hiển Bùi Thị Xuân 7.000 12.000 34 34 Lý Bôn Bùi Thị Xuân Phạm Hồng  Thám 6.000 10.550 35 35 Lý Bôn Phạm Hồng  Nguyễn  Thám Thiện Năng 36 36 Phan Đình Phùng Lê Lợi Hồng Diệu 8.000 15.500 37 37 Phan Đình Phùng Hồng Diệu Ngơ Quyền 7.000 13.600 38 38 Phan Đình Phùng Ngơ Quyền Bùi Thị Xn 8.000 15.500 39 39 Hồng Diệu Cơng trường  Lý Bơn Bạch Đằng 40 40 Hồng Diệu Lý Bơn Phan Đình  Phùng 8.000 14.450 41 41 Hồng Diệu Phan Đình  Phùng Lý Thái Tơn 7.000 12.550 42 42 Nguyễn Hữu Lễ Lý Thái Tôn Lý Bôn 12.000 20.400 43 43 Nguyễn Hữu Lễ Lý Bôn 15.000 27.150 Phạm Văn  Ký Phan Đình  Phùng Lý Bơn (2  bên cầu) 5.000 7.400 Phan Đình  Phùng 12.000 20.800 Lý Thái Tơn 12.000 20.800 Đinh Tiên  Hồng 10.000 17.750 Nguyễn Hữu  8.000 14.400 Lễ Phạm Văn  9.000 16.200 25.000 40.200 2.000 3.300 10.500 18.600 Ký 44 44 Lê Lợi Trưng Nhị Lê Lai 45 45 Lê Lợi Lê Lai Nguyễn Trãi 12.000 20.100 46 46 Lý Văn Lâm Nguyễn Trãi Cống bến  Tàu A (cũ) 9.000 13.900 47 47 Lý Văn Lâm Cống bến  Tàu A (cũ) Cổng Cơng  viên Văn hóa 7.000 11.450 Lý Văn Lâm Hết ranh  Cổng Cơng  trường Tiểu  viên Văn hóa học phường  1, khu A 4.000 6.200 3.000 5.838 2.000 3.600 48 48 15.000 24.200 49 49 Lý Văn Lâm Hết ranh  trường Tiểu  Lương Thế  học phường  Vinh 1, khu A 50 50 Lý Văn Lâm Lương Thế  Võ Văn Tần Vinh 51 51 Lý Văn Lâm Võ Văn Tần 52 52 Lý Văn Lâm Ranh Phường Cầu Giồng  Kè 750 1.250 53 53 Nguyễn Trãi Lê Lợi Phan Ngọc  Hiển 10.000 18.150 54 54 Nguyễn Trãi Phan Ngọc  Hiển Nguyễn  Thiện Năng 10.000 18.150 55 55 Nguyễn Trãi Nguyễn  Tạ Uyên Thiện Năng 56 56 Nguyễn Trãi Tạ Uyên Hết ranh  khách sạn  Best 5.000 7.500 Nguyễn Trãi Hết ranh  khách sạn  Best Cống Kênh  Mới 3.000 3.900 Quốc lộ 63 Đường vào  Cống Kênh  UBND  Mới phường Tân  Xuyên 2.000 3.000 Quốc lộ 63 Đường vào  UBND  Cầu số 2 phường Tân  Xuyên 2.000 2.800 57 58 59 57 58 59 Ranh Phường  1.000 1.650 7.000 12.500 Đoạn  còn  1.050 lại800 Đường Kênh Củi Đoạn còn lại 60 61 61 62 Kênh Mới Quốc lộ 63 62 63 Đề Thám Toàn tuyến Toàn  tuyến3 43.500 0.000 Toàn tuyến Toàn  tuyến1 25.850 5.000 63 64 Phan Chu Trinh Cầu Thanh  Niên 800 980 64 65 Trưng Trắc Toàn tuyến Toàn  tuyến1 27.000 5.000 65 66 Trưng Nhị Toàn tuyến Toàn  tuyến1 25.450 5.000 Toàn  tuyến1 22.750 3.500 66 67 Lê Lai Toàn tuyến 67 68 Vưu Văn Tỷ Phan Chu  Trinh 68 69 Nguyễn Thiện Năng 69 70 Bùi Thị Xuân 70 72 71 Nguyễn Hữu  8.000 10.000 Lễ Lâm Thành  Nguyễn Trãi Mậu 1.800 2.700 Lý Bôn Lý Thái Tôn 5.500 9.900 Phan Bội Châu Quang Trung Hết ranh Sở  11.000 19.750 Thủy sản cũ 73 Phan Bội Châu Hết ranh Sở  Cầu Gành  Thủy sản cũ Hào 9.000 16.300 72 74 Phan Bội Châu Cầu Gành  Hào Hẻm 159 2.000 3.050 73 75 Phan Bội Châu Hẻm 159 Hẻm Bệnh  1.800 2.650 viện sản ­ nhi 74 76 Quang Trung Phan Bội  Châu Cầu Cà Mau 11.000 19.150 75 77 Quang Trung Cầu Cà Mau Cầu Phụng  Hiệp 76 78 Quang Trung Cầu Phụng  Bùi Thị  Hiệp Trường 4.000 6.100 77 79 Quang Trung Bùi Thị  Trường 3.000 4.400 Cầu Bùng  Binh 4.500 12.000 78 80 Quang Trung Cầu Bùng  Binh Đường 3/2 79 81 Quang Trung Đường 3/2 Cống Cà Mau 1.500 2.200 80 82 Kênh Xáng Phụng  Hết Bến tàu  Cống Cà Mau Hiệp liên tỉnh 1.500 1.950 81 83 Kênh Xáng Phụng  Hết Bến tàu  Vàm Cái  Hiệp liên tỉnh Nhúc 1.200 1.550 82 84 Kênh Xáng Phụng  Vàm Cái  Hiệp Nhúc 83 86 84 2.000 3.000 Hết ranh  phường Tân  Thành 800 1.100 Bùi Thị Trường Quang Trung Hùng Vương 5.000 8.400 87 Bùi Thị Trường Hùng Vương Nguyễn  Ngọc Sanh 9.000 11.000 85 88 Trần Văn Thời Nguyễn  Ngọc Sanh Đường 3/2 3.000 5.350 86 89 Lý Thường Kiệt Ranh phường Đầu lộ Tân  Thành 87 90 Lý Thường Kiệt Đầu lộ Tân  Cột mốc KM  2.800 3.850 Thành số 4 88 91 Lý Thường Kiệt Cột mốc KM  Đường vào  số 4 sân bay 92 Cách bến xe  Đường vào  Lý Thường Kiệt liên tỉnh:  sân bay 100m 3.500 6.150 90 93 Riêng khu  Cách 2 bên:  Lý Thường Kiệt vực bến xe  100m liên tỉnh 4.500 8.200 91 94 Cách bến xe  Hẻm đối  Lý Thường Kiệt liên tỉnh:  diện nhà thờ  100m Bảo Lộc 4.000 7.500 92 95 Hẻm đối  Lý Thường Kiệt diện nhà thờ  Tượng đài Bảo Lộc 6.500 11.650 93 96 Lý Thường Kiệt Tượng đài 94 97 Lý Thường Kiệt Mố cầu Cà  Quang Trung  5.000 9.050 Mau (2 bên cầu) 95 100 Lý Thường Kiệt Hồ Trung  Thành 96 101 Hùng Vương 89 Mố cầu Cà  Mau Đường 6A,  6B Huỳnh Ngọc  Bông Văn  Điệp Dĩa 2.400 3.350 3.000 4.250 10.000 18.300 5.500 18.600 7.000 10.850 mặt  giao  thông  thủy,  bộ300 260 Đường số 2 261 Đường Nguyễn Bính 262 Đường 3/2 đường N10  (thuộc Dự án  3.500 4.250 Cơng ty  Hồng Tâm) Đường Tơn  Đường Bà  Đức Thắng Triệu Đường Bà Triệu Đường 3/2 Đường  Nguyễn Bính 3.000 3.800 3.500 4.250 Đường số 1  (Khu hành  Đường số 2 (Khu  chính và cơng  hành chính và cơng  trình cơng  trình cơng cộng cửa  Đường Trần  cộng cửa ngõ  4.000 5.800 ngõ Đơng Bắc thành Hưng Đạo Đơng Bắc  phố Cà Mau (Khu  thành phố Cà  A)) Mau (Khu  A)) Ranh Dự án  khu hành  Đường Ngơ Gia Tự  chính và cơng Hết ranh  nối dài (tên cũ:  trình cơng  phường 5 Đường số 3) cộng cửa ngõ  Đông Bắc 265 Đường Lạc Long  Đường An  Quân (Khu Công  Dương  Nông 2, phường 7,  Vương TP. Cà Mau) Đồn Thị  Điểm 266 Đường vào Cơng ty  Đường Xí  Thành Đồn nghiệp Gỗ Hết đường  hiện hữu 1.800 2.600 Hết đường  Đường lê  láng nhựa  Hồng Phong hiện hữu 2.000 2.850 Hết đường  Sông Gành  láng nhựa  Hào hiện hữu 1.500 2.250 263 264 267 Đường vào Xí  nghiệp Gỗ 268 Đường vào Xí  nghiệp Gỗ 269 10 Kênh Bà Cai 2. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN Đường  Giáp ranh xã  Trương  Lý Văn Lâm Phùng Xuân 4.000 6.200 10.000 15.000 800 1.050 Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 STT theo QĐ  số  31/2015/QĐ­ Đường, tuyến  STT UBND và QĐ  lộ, khu vực số  41/2016/QĐ­ UBND (1) (1)(2) Đoạn  đườn Giá  gGiá  đất  đất  điều  năm  chỉnh 2015 Đoạn đường Từ Đến (3) (4) (5) (6) Lộ C ống Cà   A. ĐIỀU CHỈNH GIÁ Đ ẤT  Ở TRONG B ẢNG GIÁ CÁC LO I Đ Ranh phẠ ườ ng ẤT BAN HÀNH  1 Mau ­ Ơ Rơ ­  Qu ố c L ộ  63 500 625 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2014 Tân Xuyên Cầu số 3 2 Quốc lộ 63 Cầu số 2 Cách cầu số 3:  300m 3 Quốc lộ 63 Cách cầu số 3:  300m Cầu số 3 700 1.200 1.000 1.400 Lộ GTNT (xã An  Cầu số 3 Xuyên) Vàm Cái Giữa  (Giáp ranh  phường Tân  Xuyên) 350 430 5 Lộ GTNT (xã An  Cống số 2 Xuyên) Đập Xóm Làng  (Kênh xáng  Phụng Hiệp) 350 430 6 550 650 7 450 560 8 Quốc lộ 1A Ranh tỉnh Bạc  Liêu Hết ranh chùa  Hưng Vân Tự 1.500 2.000 9 Quốc lộ 1A Hết ranh chùa  Hưng Vân Tự Phía Đơng nhà  thờ Tin Lành 3.000 4.200 10 10 Quốc lộ 1A Phía Đơng nhà thờ Hết ranh cổng  Tin Lành Phân Viện 4.500 6.450 11 11 Quốc lộ 1A Hết ranh cổng  Phân Viện 12 12 Quốc lộ 1A Hết ranh Xưởng X Ranh xã Định  195 Quân đội Bình 13 13 Quốc lộ 1A Kênh xáng  Phụng Hiệp Ranh phường Tân  Ranh tỉnh Bạc  Thành Liêu Kênh xáng Cái  Ranh Phường Tân  Tắc Vân (Đi qua  Nhúc Thành ấp Bình Định) Hết ranh Xưởng  3.200 4.500 X 195 Quân đội 3.000 4.250 Ranh xã Định Bình Hết ranh kho  2.200 3.000 xăng Cơng ty cổ  phần Du lịch ­  Dịch vụ Minh  Hải 14 14 Quốc lộ 1A Hết ranh kho xăng  Công ty cổ phần  Hết Nhà máy  Du lịch ­ Dịch vụ  Nhiệt điện Minh Hải 15 15 Quốc lộ 1A Hết Nhà máy  Nhiệt điện 16 16 2.200 3.000 Ranh phường 6 2.200 3.000 Quản lộ Phụng  Ranh phường Tân  Ranh tỉnh Bạc  Hiệp Thành Liêu 400 5.200 Đường vào  UBND xã Lý  Văn Lâm 17 17 Nguyễn Tất  Cống Hội đồng  Thành Nguyên 18 18 Nguyễn Tất  Đường vào UBND Đường vào Đình  6.000 8.350 Thành xã Lý Văn Lâm Thạnh Phú 19 19 Nguyễn Tất  Đường vào Đình  Cống Bà Điều Thành Thạnh Phú 20 20 Nguyễn Tất  Cống Bà Điều Thành Cầu Lương Thế  3.000 3.600 Trân 21 21 Đường vào  Nguyễn Tất  UBND xã Lý  Thành Văn Lâm Kênh Rạch Rập 600 750 22 Đường kênh  Ranh xã Lý Văn  Rạch Rập (Phía  Lâm Đơng) Kênh xáng  Lương Thế Trân 400 520 23 23 Đường kênh  Ranh xã Lý Văn  Rạch Rập (Phía  Lâm Tây) Kênh xáng  Lương Thế Trân 400 500 24 24 Lê Hồng Phong 25 Huỳnh Thúc  Kháng (tên cũ:  Ranh phường 7 Đường Cà Mau ­  Hòa Thành) 26 Huỳnh Thúc  Ngã ba nối với  Kháng (tên cũ:  Hết ranh UBND  đường Cà Mau ­  Đường Cà Mau ­  xã Hòa Thành Hòa Thành Hòa Thành) 500 1.000 27 Huỳnh Thúc  Hết ranh UBND  Kháng (tên cũ:  xã Hòa Tân (Cầu  Ngã tư Trạm Y  Đường Cà Mau ­ Hòa Tân ­ Hòa  Tế xã Hòa Tân Hòa Thành) Thành) 450 22 25 26 27 Giáp ranh phường  Sơng Gành Hào 8.000 12.500 4.000 5.500 4.000 5.000 Ngã ba nối với  đường Cà Mau ­  1.200 1.450 Hòa Thành 550 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 Tuyến ô tô về  Ngã tư Trạm Y  trung tâm xã  Tế xã Hòa Tân Định Bình Ranh xã Định  Bình 350 450 Tuyến ơ tơ về  Kênh xáng Cà Mau Ngã tư UBND xã  trung tâm xã  ­ Bạc Liêu Định Bình Định Bình 350 450 Tuyến ơ tơ về  Ngã tư UBND xã  Cầu liên xã (Hòa  trung tâm xã  Định Bình Tân ­ Định Bình) Định Bình 350 450 400 480 450 560 420 500 Lộ GTNT (Xã  Cống Giồng Nổi Kênh Cái Su Hòa Tân) 350 430 35 Lộ GTNT (Xã  UBND xã Hòa Tân Cống Xã Đạt Hòa Tân) 350 430 36 36 Lộ GTNT (Xã  Kênh Cái Tắc Hòa Tân) Kênh Trâm Bầu 350 430 37 37 Lộ GTNT (Xã  Sơng Trại Sập Hòa Tân) Kênh Cái Tắc 350 430 38 38 Đường lộ tẻ đi vào xóm Gò Muồng thuộc ấp 3, xã  Đườn Tắc Vân (Cạnh Tổng kho xăng dầu, hiện trạng lộ  g lộ  tráng xi măng rộng 2m), đoạn Quốc lộ 1A ­ cầu  tẻ đi  Trắng, có độ dài 500m vào  xóm  Gò  Muồn g  thuộc  ấp 3,  xã  Tắc  Vân  (Cạnh  Tổng  kho  xăng  dầu,  hiện  trạng  550 Tuyến Cầu Lá  Trạm y tế Danh Cầu Lá Danh Cầu Liên Xã  Lộ nhựa (Xã  Ngã tư Trạm Y tế  (Hòa Tân ­ Định  Hòa Tân) xã Hòa Tân Bình) Tuyến Cầu Liên  Trường Tiểu  Cầu Liên Xã ( Hòa  Xã (Hòa Tân­ học Hòa Tân 1  Tân ­ Định Bình) Định Bình) (Khu B) lộ  tráng  xi  măng  rộng  2m),  đoạn  Quốc  lộ 1A  ­ cầu  Trắng , có  độ dài  500m Đườn g lộ  tẻ đi  vào  xóm  Gò  Muồn g  thuộc  ấp 3,  xã  Tắc  Vân  (Cạnh  Tổng  kho  xăng  dầu,  hiện  trạng  lộ  tráng  xi  măng  rộng  2m),  đoạn  Quốc  lộ 1A  ­ cầu  Trắng , có  độ dài  500m 420 39 39 40 40 41 41 Đường Cà Mau ­  Bến phà đi Đầm  Cống Hòa Thành Hòa Thành (Mới) Dơi nt Lộ GTNT (Xã  Cầu Giồng Nổi Hòa Thành) UBND xã Hòa  Thành 42 Lộ GTNT (Xã  Hòa Thành) 43 43 Lộ GTNT (Xã  Trường THCS  Hòa Thành) Hòa Thành 45 44 45 46 46 1 2 3 4 5 6 730 400 500 Kênh Cây Tư 350 450 Cống Xã Đạt 350 450 Cầu Rồng (Cầu  Hòa Tân A) 360 450 Tồn  Tuyến  (Xã  Hòa  Thành )350 430 Tồn  Tuyến  (Xã  Hòa  Thành )350 430 350 450 Bến phà đi Đầm  Cầu Cái Su Dơi 42 44 600 (Giáp đường Cà  Mau ­ Hòa Thành) Kênh cầu Nhum Tồn Tuyến (Xã Hòa Thành) Rạch Cái Ngang  (Hòa Thành)  (Tên cũ: Rạch  Tồn Tuyến (Xã Hòa Thành) Cái Ngang) Cầu Cái Su (Đi  qua ấp Bình  Lộ Cây Dương Thành, xã Định  Bình) Ấp 4, xã Tắc  Vân Các tuyến lộ bê tơng từ 2,0 mét đến 2,5 mét thuộc xã Tân Thành và  xã Tắc Vân (Tên cũ: Các tuyến lộ bê tơng từ 2,0 ­ 2,5m (Xã Tân  Các tuyến lộ bê tơng rộng hơn 2,5 mét đến 3,0 mét thuộc xã Tân  Thành và xã Tắc Vân (Tên cũ: Các tuyến lộ bê tơng từ 2,5 ­ 3m (Xã  Các tuyến lộ bê tơng rộng hơn 3,0 mét thuộc xã Tân Thành và xã  Tắc Vân (Tên cũ: Các tuyến lộ bê tơng > 3m (Xã Tân Thành và xã  Các tuyến lộ bê tơng từ 2,0 mét đến 2,5 mét thuộc xã Hòa Tân (Tên  cũ: Các tuyến lộ bê tơng từ 2,0 ­ 2,5m (Xã Hòa Tân) Các tuyến lộ bê tơng rộng hơn 2,5 mét đến 3,0 mét thuộc xã Hòa  Tân (Tên cũ: Các tuyến lộ bê tơng từ 2,5 ­ 3m (Xã Hòa Tân)) Các tuyến lộ bê tơng rộng hơn 3,0 mét thuộc xã Hòa Tân (Tên cũ:  II. HUYỆN PHÚ TÂN 1. ĐẤT Ở TẠI ĐƠ THỊ (Khơng điều chỉnh) 2. ĐẤT Ở TẠI NƠNG THƠN Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 STT theo QĐ  số  31/2015/QĐ­ Đường, tuyến  STT UBND và QĐ  lộ, khu vực số  41/2016/QĐ  UBND (1) (1)(2) 1. Xã Phú Thuận 1. Xã Phú   Thuận  12 2. Xã Tân Hưng  Tây Đoạn đường Từ Đến (3) (4)   Đoạn  đườn Giá đất  gGiá  điều  đ ấ t  chỉnh năm  2015   Khu vực chợ  Tượng đài Liệt  Trạm y tế cũ Giáp Nước sỹ 2. Xã Tân Hưng     Tây    (5) (6)     150 200     78 Cầu Kênh Mới  Cầu Kênh Mới  Về hướng chợ  đến chợ Cái Bát (Hướng Đông) Cái Bát: 200m 120 160 79 Cầu Kênh Mới  Cầu Kênh Mới  Cách cầu trạm y  đến chợ Cái Bát từ mét 201 tế xã: 100m 110 140 500 800 82 Rẽ qua cầu Kênh  Ông Xe đến hết  Cầu Cái Bát 2  trường cấp I, II;  Trung tâm chợ  bên (Khu vực  trở lại trường  Cái Bát chợ) mẫu giáo Hướng  Dương (lộ cấp  6) 83 Đường vào  Trung tâm chợ  Kênh Ông Xe  Trường mẫu giáo  Cái Bát Bờ Bắc Hướng Dương 400 600 84 Trung tâm chợ  Kênh Ông Xe  Trường Tiểu học  Cái Bát Bờ Nam Tân Hưng Tây A 300 400 86 Hết ranh đất  Trung tâm chợ  ông Tô Bĩnh  Cái Bát Ken Hết ranh đất ông  Đỗ Thanh Hồng 120 160 88 Trung tâm chợ  Ranh đất ông  Cái Bát Lý Thạnh Về cầu Trung  ương Đoàn:  200m 150 200 90 Trung tâm chợ  Cầu Bào Láng  Cầu kênh Đứng Cái Bát (Hướng Nam) 150 200 III. HUYỆN ĐẦM DƠI 1. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ STT theo  QĐ số  31/2015/QĐ Đường, tuyến  STT ­UBND và  lộ, khu vực QĐ số  41/2016/QĐ  UBND (1) (1)(2) Đoạn  đườn Giá đất  gGiá  điều  đ ấ t  chỉnh năm  2015 Đoạn đường Từ Đến (3) (4) 1. Thị trấn Đầm Dơi (5) (6)   Thị   trấn   Đầm   Dơi1   Thị   trấn   Đầm   Dơi1   Thị   trấn   Đầm   Dơi1   Thị   trấn   Đầm   Dơi    11 Đường 30/4 Trần Phán Về hướng Cầu  thầy Chương: 500  mét 600 1.000 12 Đường 30/4 Trần Phán + 500  Cầu thầy Chương m 400 800 13 Đường 19/5 Dương Thị Cẩm  Phạm Minh Hoài Vân 2.500 3.000 14 Đường 19/5 Phạm Minh Hoài Đường 30/4 2.000 2.500 35 Trần Phán 600 800 54 Tạ An Khương Lê Khắc Xương  Đầu Lộ dân sinh  (Cầu Tô Thị Tẻ) vào bệnh viện 500 700 55 Tạ An Khương Đầu Lộ dân sinh  Hết ranh Trường  vào bệnh viện Thái Thanh Hòa 500 700 Đường 30/4 Cầu Chín Dư 2. ĐẤT Ở TẠI NƠNG THƠN STT theo  QĐ số  31/2015/QĐ Đường, tuyến lộ,  STT ­ UBND và  khu vực QĐ số  41/2016/QĐ ­ UBND (1) (1)(2) Đoạn đường Từ Đến (3) (4) 1. Xã Nguyễn Huân 01 02 Đoạ n  Giá  đườ đ ấ t  ngGi điều  á đất  chỉnh năm  2015 (5) (6) 1. Xã  Nguy ễn   Huâ n1   Xã  Nguy ễn   Huâ n1   Xã  Nguy ễn   Huâ n1   Xã  Nguy ễn   Huâ n    113 Xã Nguyễn Huân Bến tàu Vàm Đầm Ngã ba Vàm Đầm  1.400 (Phía mé sơng) 600 117 Đường số 8 (tên  cũ: Xã Nguyễn  Rạch Ơng Mao Hn) Hết ranh Trường  cấp II 250 300 2. Xã  Than h  Tùng 2. Xã  Than h  Tùng 2. Xã    2. Xã Thanh Tùng Than h  Tùng 2. Xã  Than h  Tùng  03 147 Cầu Bảo Mủ  (Chợ Thanh Tùng)  UBND xã Thanh  Xã Thanh Tùng + 60m (Hết ranh  800 Tùng cũ cây xăng Hoàng  Búp) 04 150 Xã Thanh Tùng Cầu Bào Dừa 500 UBND xã Thanh  Tùng mới (Hướng  500 Tây) 250 IV. HUYỆN NĂM CĂN 1. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ STT STT theo QĐ  số  31/2015/QĐ­ Đường, lộ,  UBND và QĐ  khu vực số  41/2016/QĐ­ UBND Từ Đến (1) (3) (4) (1)(2) Đoạn đường Đoạn  đườn Giá đất  gGiá  điều  đ ấ t  chỉnh năm  2015 (5) (6) A. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT BAN HÀNH    1. Thị trấn Năm Căn 1. Thị   THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2014 trấn   Năm   Căn1   Thị   trấn   Năm   Căn1   Thị   trấn   Năm   Căn1   Thị   trấn   Năm   Căn  1 2 Giáp ranh đất  Đường  Nghĩa trang  Nguyễn Tất  Cầu Ơng Tình liệt sỹ huyện  Thành (2 bên) Đường  Giáp ranh đất  Nguyễn Tất  Nghĩa trang  Thành liệt sỹ huyện  (2 bên) 800 2.500 ­ Hướng Đông  1.000 đến đường  Châu Văn  Đặng 3.500 ­ Hướng Tây  đến hết quán  Lá Đường Chu  Toàn tuyến Văn An Toàn  tuyến 400 1.200 Đường Châu  Toàn tuyến Văn Đặng Toàn  tuyến 600 2.000 Đường  Hạt Kiểm  Nguyễn Tất  Lâm Thành Hết ranh đất  Trại xuồng  Thanh Điều 2 1.200 4.500 12 Đường  Hạt Kiểm  Nguyễn Tất  Lâm Thành Đường xuống  1.500 cầu Bệnh viện 5.500 13 Đường  Đường xuống  Hết ranh đất  Nguyễn Tất  cầu Bệnh  trường Mầm  Thành viện Non thị trấn 2.500 7.500 14 Đường  Hết ranh đất  Đường Lý  Nguyễn Tất  trường Mầm  Nam Đế Thành Non thị trấn 3.000 9.500 15 Khóm 2 Đường Lý  Nam Đế 1.200 3.000 10 16 Khóm 2 Hết ranh đất  Đầu đường Lý  2.000 trường Mầm  Nam Đế Non Sao Mai 3.500 11 17 12 19 Đường  Đường Lý  Nguyễn Tất  Nam Đế Thành 13 20 Đường Hùng  Ngã Tư (Bưu  Cầu Kênh Tắc  3.500 12.000 Vương điện) (Một bên  Hết ranh đất  trường Mầm  Non Sao Mai Đường Lý  Hết ranh đất  Đường  Nam Đế nhà may Hảo Nguyễn Tất  Thành Ngã tư (Bưu  điện) hướng  Tây 3.000 8.000 3.500 12.000 hướng Bắc) 14 21 Đường Hùng  Ngã tư bưu  Vương điện Cầu Kênh Tắc  3.500 12.000 (Một bên  hướng Nam) 15 22 Đường An  Toàn tuyến Dương  Vương Toàn  12.000 tuyến 3.800 16 23 Đường Âu Cơ Toàn tuyến Toàn  12.000 tuyến 4.000 17 24 Đường Lạc  Toàn tuyến Long Quân Toàn  12.000 tuyến 3.700 18 27 Đường  Đường Châu  Giáp ranh đất  1.500 Nguyễn Tất  Văn Đặng Bệnh viện Thành 5.500 19 28 Đường  Giáp ranh đất  Hết ranh đất  2.500 Nguyễn Tất  Bệnh viện trường tiểu  Thành học I ­ thị trấn  Năm Căn 7.500 20 29 Đường  Hết ranh đất  Ngã Tư Bưu  Nguyễn Tất  trường tiểu  điện (Hướng  Thành học I ­ thị trấn Đông) Năm Căn 3.000 12.000 21 30 Đường Hùng  Đường  Cầu kênh  Vương Nguyễn Tất  Xáng Thành (ngã tư  bưu điện) 3.200 10.000 22 32 Đường Lý  Đường  Hết ranh đất  Nam Đế Nguyễn Tất  ông Trung (2  Thành bên) 1.500 4.500 23 33 Đường Lý  Ngã ba nhà  Nam Đế ông Trung Ranh đất ông  Tiến (Thuốc  nam) 1.500 3.500 24 34 Đường Lê  Đường Lý  Văn Tám Nam Đế Đường Hùng  Vương 1.500 4.500 25 37 Khóm 4 Đường  Đê ngăn triều  Nguyễn Tất  cường Thành 700 2.000 26 40 Khóm 6 Đường  Đê ngăn triều  Nguyễn Tất  cường Thành 700 2.000 27 44 Đường  Ngã tư bưu  Bến phà sông  2.200 6.500 Nguyễn Tất  điện Thành Cửa Lớn 28 45 Đường Võ Thị Toàn tuyến Sáu Toàn  tuyến 1.500 3.500 29 46 Đường Kim  Toàn tuyến Đồng Toàn  tuyến 2.000 4.800 30 63 Đường Hùng  Ngã 3 khu tập  Hết ranh đất  Vương thể  Khóm 3 CTXNKTS  Năm Căn 600 2.000 31 65 Đường Hùng  Ngã tư khu  Hết ranh đất  Vương tập thể Cơng  ơng Phạm  ty cổ phần  Đình Tráng xuất nhập  khẩu thủy sản  Năm Căn 800 2.500 32 68 Đường Hùng  Ranh đất  Vương khóm 3 400 1.500 33 400 1.000 Cầu Xẻo Nạn Đường Hồ  Cầu Xẻo Nạn Hết ranh đất  Chí Minh thị trấn Năm  Căn 2. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN STT theo QĐ  31/2015/QĐ­ UBND và QĐ  Đường, tuyến  STT số  lộ, khu vực 41/2016/QĐ­ UBND (1) (1)(2) Đoạn đường Từ Đến (3) (4) Đoạn  đườn gGiá  đ ấ t  năm  2015 Giá  đ ấ t  điều  chỉnh (5) (6) A. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT BAN HÀNH    1. Xã Hàm Rồng 1. Xã   THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2014 Hàm   Rồng 1. Xã   Hàm   Rồng 1. Xã   Hàm   Rồng 1. Xã   Hàm   Rồng  41 Quốc lộ 1A Mố cầu Đầm  Cùng Mố cầu Lòng  Tong 450 1.100 42 Quốc lộ 1A Mố cầu Lòng  Tong Mố cầu Ơng  Tình 700 1.300 2. Xã   Hàng   Vịnh2   Xã   Hàng   Vịnh2   Xã   Hàng   Vịnh2   Xã   Hàng   Vịnh    2. Xã Hàng Vịnh 87 Ấp 2 Đập ơng Hai  Sang Cầu Kênh Lò 700 900 90   Đập ơng Hai  Sang Cầu Trung Đồn 800 1.200 Ấp 2 91 Ấp 1 Cầu Trung Đồn Cầu Chệt Còm 1.000 1.300 93 Ấp 1 Cầu Chệt Còm Cầu Lương  Thực 1.200 1.700 B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAN HÀNH THEO  QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2016B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ  ĐẤT Ở CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  41/2016/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2016B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA CÁC  TUYẾN ĐƯỜNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­UBND  NGÀY 19/12/2016B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAN  HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2016B. ĐIỀU  CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAN HÀNH THEO QUYẾT  ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2016B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở  CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­ UBND NGÀY 19/12/2016B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA CÁC TUYẾN  ĐƯỜNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ­UBND NGÀY  19/12/2016 3. Xã Đất Mới 3. Xã   Đ ất   Mới3     Xã   Đ ất   Mới3   Xã   Đ ất   Mới3   Xã   Đ ất   Mới  Đường Hồ Chí  Hết ranh Thị  Minh trấn Năm Căn Cầu Trại Lưới 4. Xã Lâm Hải     Đường Hồ Chí  Cầu Trại Lưới Cầu Năm Căn Minh 350 800 4. Xã   Lâm   Hải4   Xã   Lâm   Hải4   Xã   Lâm   Hải4   Xã   Lâm   Hải    330 800 ... 192 198 Đường số 1 Cao Thắng Trương  Phùng Xuân 1.200 1.900 193 199 Đường số 2 Đường số 1 Đường số 3  (Giáp Nhị tỳ) 1.000 1.500 194 200 Đường số 6, 7  (Số 2,  Đường số 3  Đường số 1 số 4 mới) (Giáp Nhị tỳ)... BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI 376 ĐOẠN ĐƯỜNG TRONG BẢNG GIÁ CÁC  LOẠI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ­UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh   Cà Mau) I. THÀNH PHỐ CÀ MAU  1. ĐẤT Ở TẠI ĐƠ THỊ Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2... c L ộ  63 500 625 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ­UBND NGÀY 19/12/2014 Tân Xuyên Cầu số 3 2 Quốc lộ 63 Cầu số 2 Cách cầu số 3:  300m 3 Quốc lộ 63 Cách cầu số 3:  300m Cầu số 3 700 1.200 1.000 1.400
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau,

Từ khóa liên quan