0

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

2 53 0
  • Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 21:54

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ­­­­­­­ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 49/2019/QĐ­UBND Cao Bằng, ngày 22 tháng 11 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 11 QUY CHẾ CƠNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ  TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2016/QĐ­UBND NGÀY 20  THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Thơng tư số 04/2013/TT­BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  hướng dẫn xây dựng Quy chế cơng tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế cơng tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban  hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ­UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân  dân tỉnh Cao Bằng như sau: “1. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh: ­ Văn bản do các cơ quan chun mơn cấp tỉnh chủ trì soạn thảo, thủ trưởng cơ quan chun  mơn phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác của nội dung, hình thức văn bản; ký nháy vào cuối nội  dung dự thảo văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân  dân tỉnh ­ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo văn bản, Chánh Văn  phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục  ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ký nháy vào vị trí  cuối cùng ở “Nơi nhận” trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan  chun mơn cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên  quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./   Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Bộ Nội vụ; ­ Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; ­ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; ­ TT Tỉnh ủy; ­ TT HĐND tỉnh; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ VP UBND tỉnh: LĐVP, CV, Cổng TTĐT tỉnh; (bản đt) ­ Lưu: VT, NC   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Xuân Ánh ... ­ Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; ­ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; ­ TT Tỉnh ủy; ­ TT HĐND tỉnh; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ VP UBND tỉnh:  LĐVP, CV, Cổng TTĐT tỉnh;  (bản đt) ­ Lưu: VT, NC   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH...Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan  chun mơn cấp tỉnh,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên  quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng,