0

Quyết định số 767/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

17 56 0
  • Quyết định số 767/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 21:48

Quyết định số 767/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ­­­­­­­­­­ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 767/QĐ­UBND Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHỊNG, CHỐNG  BỆNH CÚM GIA CẦM, GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 172/QĐ­TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  Kế hoạch Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, giai đoạn 2019­2025; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn tại Tờ trình số 1239/TTr­ SNNPTNT ngày 17/5/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng,  chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 ­ 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt  là Kế hoạch) Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp  và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài Chính, Nơng nghiệp và Phát  triển nơng thơn, Y tế, Thơng tin và Truyền thơng, Giao thơng vận tải, Tài ngun và Mơi trường,  Cơng an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Chăn ni và Thú y và  các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./   Nơi nhận: ­ Như Điều 4; ­ Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); ­ TT Tỉnh ủy; ­ TT HĐND tỉnh; ­ CT, PCT UBND tỉnh; ­ Ủy ban MTTQVN tỉnh; KT. CHỦ TỊCH PHĨ CHỦ TỊCH ­ Cục Thú y; ­ Chi cục Thú y vùng IV; ­ Hội nơng dân tỉnh; ­ Các Sở: Cơng Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ­ Đài Phát thanh ­ Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi; ­ VPUB: CVP, PCVP(NL), CB­TH; ­ Lưu: VT, NN­TN (Vũ 308) Nguyễn Tăng Bính   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHỊNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM, GIAI ĐOẠN  2019 ­ 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ­UBND ngày 04/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân   tỉnh Quảng Ngãi) Phần I TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ KẾT QUẢ CƠNG TÁC PHỊNG, CHỐNG  GIAI ĐOẠN 2003 ­ 2018 I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH BỆNH CÚM GIA CẦM 1. Tóm tắt tình hình dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) trong nước a) Dịch bệnh CGC ở động vật * Giai đoạn từ năm 2003 ­ 2006: Dịch CGC A/H5N1 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào  cuối năm 2003; dịch đã xuất hiện tại trên 2.000 (chiếm khoảng trên 20%) xã, phường và thị trấn  trong phạm vi cả nước, khiến tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy trên 45 triệu con gia cầm * Giai đoạn từ năm 2007 ­ 2013: Dịch CGC chủ yếu phát sinh rải rác trên đàn gia cầm ni nhỏ  lẻ của hộ gia đình tại một số tỉnh khu vực Đờng bằng sơng Hồng, đồng bằng sơng Cửu Long và  một số tỉnh miền Trung; dịch CGC xuất hiện tại gần 850 (chiếm khoảng trên 7,5%) xã, phường  và thị trấn trong phạm vi cả nước; trung bình mỗi năm phải tiêu hủy khoảng 200 nghìn con gia  cầm * Giai đoạn từ năm 2014 ­ 2018: Dịch CGC xuất hiện tại gần 323 (chiếm khoảng trên 2,9%)  xã, phường và thị trấn trong phạm vi cả nước; trung bình mỗi năm phải tiêu hủy khoảng 80  nghìn con gia cầm; b) Dịch bệnh CGC ở người * Giai đoạn từ năm 2003 ­ 2006: Vi rút CGC A/H5N1 đã lây nhiễm cho 93 người tại Việt Nam,  trong đó 42 người đã tử vong * Giai đoạn từ năm 2007 ­ 2013: Vi rút CGC A/H5N1 đã lây nhiễm cho 32 người tại Việt Nam,  trong đó 20 người đã tử vong * Giai đoạn từ năm 2014 ­ 2018: Đầu năm 2014, vi rút CGC A/H5N1 đã lây nhiễm cho 2 người  tại Việt Nam và cả 2 người này đã tử vong. Từ 4/2014 cho đến nay, khơng phát hiện thêm ca  bệnh trên người Bảng 1: Tổng hợp tình hình dịch CGC giai đoạn 2003 ­ 2018 Giai đoạn  2003 ­ 2006 Giai đoạn  2007 ­ 2013 Giai đoạn  2014 ­ 2018 Số tỉnh có dịch 57 52 54 Số huyện có dịch 413 285 176 2.043 (3.547) 842 (1.318) 323 (407) >45 triệu 1.459.834 401.325 15% 0,49% 0,13% Số người bị bệnh cúm H5N1 93 32 Số người bị chết vì cúm H5N1 42 20 TT Chỉ tiêu so sánh Số xã có dịch (lượt xã có dịch; 1 xã có  thể nhiều lần xuất hiện dịch) Số gia cầm buộc phải tiêu hủy (con) Tỷ lệ (%) gia cầm buộc phải tiêu hủy  so với tổng đàn gia cầm (tổng đàn gia  cầm ước tính 300 triệu con) Nguồn: Cục Thú y 2. Tình hình dịch bệnh CGC trong tỉnh giai đoạn 2014 ­ 2018 Mặc dù, trong giai đoạn 2014­2018, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện quyết liệt các giải pháp  phòng, chống dịch cúm gia cầm, hàng năm tỉnh đều ban hành Kế hoạch phòng chống dịch cúm  gia cầm nhưng vẫn chưa khống chế được bệnh cúm gia cầm, dịch liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại  nặng nề cho ngành chăn ni của tỉnh. Cụ thể diễn biến tình hình dịch bệnh của các năm gần  đây như sau: ­ Năm 2014: Dịch cúm gia cầm A/H5N6 và A/H5N1 xảy ra ở 19 hộ của 18 thơn thuộc 14 xã tại 7  huyện gồm: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Ba Tơ, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi và Bình  Sơn làm chết và tiêu hủy 35.013 con gia cầm. Trong đó số chết trước tiêu hủy là 9.289 con, số  tiêu hủy bắt buộc là 25.724 con Ghi chú: Trong 19 đàn gia cầm bị nhiễm bệnh cúm gia cầm, có 15 đàn nhiễm chủng vi rút cúm  A/H5N1 và 4 đàn nhiễm chủng vi rút cúm A/H5N6 ­ Năm 2015: Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra ở 9 hộ của 7 thơn thuộc 5 xã tại 2 huyện: Sơn  Tịnh và Tư Nghĩa làm chết và tiêu hủy 17.785 con gia cầm. Trong đó số chết trước tiêu hủy là  5.715 con, số tiêu hủy bắt buộc là 12.070 con ­ Năm 2016: Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra ở 10 hộ của 8 thơn thuộc 6 xã tại 3 huyện: Sơn  Tịnh, thành phố Quảng Ngãi và Bình Sơn làm chết và tiêu hủy 35.620 con gia cầm. Trong đó số  chết trước tiêu hủy là 4.745 con, số tiêu hủy bắt buộc là 30.875 con ­ Năm 2017: Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra ở 9 hộ của 7 thơn thuộc 6 xã tại 4 huyện: Đức  Phổ, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa và Bình Sơn làm chết và tiêu hủy 27.810 con gia cầm.  Trong đó số chết trước tiêu hủy là 6.369 con, số tiêu hủy bắt buộc là 21.441 con ­ Năm 2018: Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại 8 hộ ở 5 thơn 4 xã 03 huyện: Sơn Tịnh, Sơn  Hà và Minh Long làm chết và tiêu hủy 23.350 con gia cầm (1.200 con vịt, 10.150 con gà, 12.000  cút đẻ). Trong đó số chết trước tiêu hủy là 5.122 con (371 con vịt, 1.596 con gà, 3.155 con cút  đẻ), số tiêu hủy bắt buộc 18.228 con II. KẾT QUẢ CƠNG TÁC PHỊNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM GIAI ĐOẠN 2014 ­  2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 1. Kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Năm 2014 Đợt Kế hoạch TP (liều) 1.312.250 1.330.500 101,4 1.325.500 1.205.500 91 2015 2016 2017 2018 Thực hiện (liều) 1.158.500 1.092.500 1.497.500 1.390.000 % so KH 985.500 85,1 866.000 74,8 826.000 75,6 745.500 68,2 1.276.700 85,3 976.700 65,2 1.132.900 81,5 1.024.500 73,7 2. Kết quả giám sát chủ động, cảnh báo dịch bệnh cúm gia cầm Năm Loại giám sát Số mẫu  Số mẫu dương  lấy tính H5N1 Số mẫu dương tính  H5N6 Bị động 25 15 Chủ động 88 31 Bị động 15   Chủ động 90   22 Bị động 10   10       Bị động 13   Chủ động 188   36 14   2014 2015 2016 Chủ động 2017 2018Bị động Chủ động 166   45 3. Tập huấn thơng tin, tun truyền ­ Tập huấn: Đối với nguồn nhân lực thực hiện tiêm phòng vắc xin ở cơ sở, trước mỗi đợt tiêm  phòng hàng năm, các huyện, thành phố đều tổ chức tập huấn tiêm phòng, quản lý giám sát dịch  bệnh cúm gia cầm cho đội ngũ Thú y viên cơ sở ­ Tun truyền: Chi cục Chăn ni và Thú y đã biên soạn và phân bổ tờ rơi tun truyền phòng  chống cúm gia cầm và tổ chức tun truyền lưu động bằng xe ơ tơ trước mỗi đợt tiêm phòng ở 7  huyện đồng bằng. Ngồi ra trước mỗi đợt tiêm phòng tun truyền rộng rãi trên đài truyền thanh  huyện, đài phát thanh xã của 7 huyện đồng bằng đến người dân Cụ thể như sau: TT Năm Tun  TT ở đài  Số lượng tờ  TT ở đài  truyền bằng  truyền  Tập huấn  rơi phân bổ  phát thanh  xe lưu động  thanh huyện  (lớp) (tờ) xã (lần) (lần) (lần) 2014 5.000 14 14 228 2015 5.000 14 14 228 2016 5.000 14 14 228 2017     14 228 2018     14 228 4. Khử trùng tiêu độc môi trường ­ Khử trùng tiêu độc ổ dịch: Khi xảy ra dịch CGC Chi cục Chăn ni và Thú y phối hợp với chính  quyền địa phương thực hiện tốt cơng tác khử trùng tiêu độc mơi trường triệt để theo đúng quy  định ­ Khử trùng tiêu độc định kỳ: Thực hiện cơng tác khử trùng tiêu độc mơi trường theo chỉ đạo của  Bộ Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn và chỉ đạo của UBND tỉnh về “Tháng vệ sinh, tiêu độc,  khử trùng mơi trường chăn ni” mỗi năm 2 đợt Kết quả đạt được như sau: Năm 2014 2015 2016 T/số hóa chất  thực hiện (lít) Đợt Tổng diện tích thực hiện  Kinh phí thực hiện  (m2) (đồng) 7.292 11.332.633 573.425.000 5.579 7.112.869 518.725.000 6.038 6.145.556 583.795.000 7.970 10.069.161 674.390.000 8.754 9.974.715 875.082.400 2017 2018 9.091 15.112.107 911.282.400 10.999 13.709.809 985.019.000 8.261 11.339.811 985.019.000 6.321 11.394.968 956.569.000 6.102 10.720.551 939.119.000 5. Cơng tác kiểm sốt vận chuyển Thường xun duy trì thực hiện tốt cơng tác kiểm dịch vận chuyển gia cầm xuất nhập ra vào  tỉnh. Các huyện, thành phố ln giám sát chặt chẽ việc xuất nhập gia cầm vào địa phương. Cụ  thể như sau: TT Năm Gia cầm giết thịt (con) Gia cầm chăn ni (con) 2014 478.065 16.476 2015 2.365.466 40.800 2016 406.401 20.400 2017 404.679 2018 266.500 800 6. Cơng tác phát hiện và xử lý ổ dịch Trong 5 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh CGC, nhiều địa phương đã thực hiện  cơng tác giám sát phát hiện sơm  ́ ổ dịch và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp  thời theo quy định nên các ổ dịch đã được bao vây, dập tắt kịp thời Khi có dịch xảy ra, UBND huyện, thành phố kịp thời chỉ đạo xử lý ổ dịch, thành lập các chốt  kiểm dịch tạm thời, thường trực 24/24 giờ tại các điểm, đầu mối giao thơng, kiểm sốt chặt chẽ  việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra vào ổ dịch Bảng 2: Tổng hợp kết quả xử lý ổ dịch CGC giai đoạn 2014 ­ 2018 Năm Số huyện có dịch Số xã có dịch Số gia cầm bệnh tiêu hủy 2014 14 35.013 2015 17.785 2016 35.620 2017 27.810 2018 23.350 Phần II NƠI DUNG K ̣ Ế HOẠCH THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHỊNG CHỐNG BỆNH  CÚM GIA CẦM GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ­ Bệnh CGC là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây bệnh cho gia cầm và truyền lây sang người  gây chết với tỷ lệ rất cao; bệnh đã xuất hiện và gây thành dịch trầm trọng ở gia cầm; bệnh đã  làm nhiều người bị nhiễm, chết và có nguy cơ trở thành đại dịch ở người ­ Bệnh CGC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an sinh xã hội; khi có ổ dịch phát sinh  đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ gia cầm tại nơi có dịch; ảnh hưởng tơi  ́ xuất khẩu sản phẩm gia cầm của nước ta ­ Trong giai đoạn 2014 ­ 2018, thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm,  tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được một số kết quả quan trọng: Cơ bản kiểm sốt được dịch bệnh cúm  gia cầm ở động vật (chỉ xảy ra một số ổ dịch nhỏ, lẻ, chăn ni quy mơ hộ gia đình và khơng có  hiện tượng lây lan ra diện rộng); khơng có ca bệnh CGC trên người. Tuy nhiên, nguy cơ xâm  nhiễm các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1, A/H5N6, A/H7N9 vào tỉnh ta là rất  cao. Kết quả giám sát cũng cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút CGC típ A/H5N1 và A/H5N6 tương đối  cao ­ Việc xây dựng kế hoạch giai đoạn để khống chế, thanh tốn một số bệnh truyền nhiễm nguy  hiểm ở động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người là quy định bắt buộc của Luật Thú y  (Khoản 1 Điều 18) ­ Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014 ­ 2018 đã kết thúc vào cuối  năm 2018, cả nước và các tỉnh, thành phố cần có kế hoạch chủ động cho giai đoạn mới để có cơ  sở tổ chức thực hiện ­ Thực hiện Quyết định số 172/QĐ­TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê  duyệt Kế hoạch Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, giai đoạn 2019 ­ 2025; Với những lý do cơ bản nêu trên, việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm giai  đoạn 2019 ­ 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là hết sức cần thiết và cấp bách II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ­ Luật Thú y ngày 19/6/2015; ­ Nghị định số 35/2016/NĐ­CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của  Luật Thú y; ­ Thơng tư số 07/2016/TT­BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nơng nghiệp và Phát triển nơng  thơn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; ­ Quyết định số 172/QĐ­TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế  hoạch Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, giai đoạn 2019 ­ 2025; III. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Kiểm sốt, khống chế khơng để dịch cúm gia cầm (CGC) xảy ra và lây lan trên diện rộng, chủ  động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống; tạo điều kiện cho việc  xây dựng thành cơng các vùng, các chuỗi cơ sở chăn ni gia cầm an tồn dịch bệnh; góp phần  giảm thiểu tác động tiêu cực của cúm gia cầm đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực  và các hoạt động thương mại của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và của Việt Nam 2. Mục tiêu cụ thể ­ Tổ chức kiểm sốt tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và  khơng để dịch bệnh lây lan ra diện rộng ­ Ngăn chặn khơng để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm vào và lây lan  rộng ­ Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm ­ Xây dựng thành cơng các cơ sở chăn ni gia cầm an tồn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE,  nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm ­ Góp phần giảm thiểu hoặc khơng để phát sinh các ca bệnh cúm gia cầm ở người do nhiễm các  chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7) IV. NHIỆM VỤ ­ Phân vùng nguy cơ (cấp huyện) để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ  chức các hoạt động kiểm sốt, phòng chống bệnh cúm gia cầm phù hợp, hiệu quả, phù hợp với  đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương ­ Chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay  từ khi mới phát hiện, khơng để lây lan ra diện rộng; xác định chính xác chủng loại vi rút cúm lưu  hành để có cơ sở lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp cho cơng tác phòng dịch bệnh cúm gia  cầm ­ Xử lý ổ dịch cúm gia cầm theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành  luật ­ Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng; tiêm phòng bao vây khi xuất  hiện dịch bệnh cúm gia cầm ­ Quản lý và kiểm sốt chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức phòng,  chống nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh; kiểm sốt ấp nở gia câm, ki ̀ ểm  sốt giết mổ gia cầm bảo đảm an tồn thực phẩm và an tồn dịch bệnh ­ Xây dựng cơ sở chăn ni gia cầm, sản xuất sản phẩm gia cầm an tồn bệnh cúm gia cầm để  phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ­ Xác định đặc điểm dịch tễ và các yếu tố nguy cơ và quy luật phát sinh, lây lan dịch bệnh, kinh  tế dịch tễ đánh giá tổn thất vế kinh tế, chi phí cho cơng tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia  cầm; đánh giá lưu hành vi rút cúm gia cầm; đánh giá hiệu lực và lựa chọn chủng loại vắc xin  phù hợp, hiệu quả với từng chủng, nhánh vi rút cúm gia cầm ­ Đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động  người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm,  giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử  trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong mơi trường chăn ni; đẩy mạnh áp dụng các biện  pháp an tồn sinh học trong chăn ni và các biện pháp chủ động phòng bệnh V. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH 1. Phân vùng để có cơ sở kiểm sốt có hiệu quả dịch bệnh cúm gia cầm Ngun tắc phân vùng nguy cơ (cấp huyện) dựa trên các tiêu chí sau: ­ Số ổ dịch CGC xảy ra trên địa bàn cấp huyện trong 5 năm (2014 ­ 2018) hoặc có ổ dịch CGC  xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ ­ Tỷ lệ lưu hành vi rút CGC có khả năng gây ra dịch bệnh ở gia cầm và ở người (H5, H7, H9)  qua kết quả giám sát chủ động trong 5 năm (2014 ­ 2018) hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại huyện  trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ ­ Cơ cấu phân vùng nguy cơ theo tổng đàn gia cầm + Huyện nguy cơ cao: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và thành  phố Quảng Ngãi + Huyện nguy cơ thấp: Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long và Ba Tơ + Chuyển đổi vùng nguy cơ: Trong thời gian thực hiện kế hoạch, tùy theo diễn biến dịch bệnh,  hàng năm đánh giá, điều chỉnh phạm vi từng vùng 2. Giám sát dịch bệnh a) Giám sát tại huyện nguy cơ cao ­ Giám sát bị động + Đàn gia cầm ni có biểu hiện nghi ngờ bệnh CGC phải được lấy mẫu để xét nghiệm vi rút  CGC và chẩn đốn phân biệt + Đàn gia cầm nghi có tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh CGC phải được giám sát, lấy mẫu  xét nghiệm vi rút CGC + Chim hoang dã, động vật mẫn cảm với bệnh bị ốm, chết khơng rõ ngun nhân phải được gửi  bệnh phẩm xét nghiệm vi rút CGC ­ Giám sát chủ động + Giám sát sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm: Nhằm đánh giá tỷ lệ đáp ứng miễn dịch bảo hộ  đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm. Chọn ngẫu nhiên 3 huyện, mỗi huyện 15  đàn gia cầm đã được tiêm phòng ( quy mơ 100 con trở lên) để lấy mẫu huyết thanh, mỗi đàn lấy  15 con + Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm: Nhằm chủ động phát hiện sớm vi rút cúm gia cầm lưu  hành ngồi mơi trường. Chọn ngẫu nhiên 3 huyện, mỗi huyện 1 chợ có bn bán gia cầm để lấy  mẫu giám sát (swab hầu họng), mỗi chợ sẽ lấy 6 mẫu, mỗi mẫu lấy 5 con ­ Hằng năm, ngân sách của địa phương cấp tỉnh bảo đảm kinh phí cho hoạt động giám sát này b) Giám sát tại các huyện nguy cơ thấp ­ Giám sát bị động: Thực hiện như huyện nguy cơ cao ­ Giám sát chủ động: Khơng thực hiện c) Kinh phí giám sát: Hằng năm, ngân sách của địa phương cấp tỉnh bảo đảm kinh phí cho hoạt  động giám sát này 3. Xử lý ổ dịch Thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y, các văn bản liên quan của Trung  ương và của tỉnh 4. Tiêm vắc xin phòng bệnh a) Đối với huyện nguy cơ cao ­ Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin và chi phí tiêm phòng bao vây ổ dịch CGC, tiêm  phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia cầm tại các trang trại, gia trại và hộ gia đình có quy mơ từ 50  con trở lên ­ Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin và chi phí tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch CGC  cho đàn gia cầm tại các vùng dịch ­ Đối với đàn gia cầm tại các trang trại và cơ sở ATDB chăn ni theo hình thức gia cơng với các  cơng ty nước ngồi thi ̀chủ gia cầm có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng vắc xin. Tuy  nhiên, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan chun mơn thú y cấp tỉnh đề xuất kinh  phí ngân sách địa phương hỗ trợ phù hợp b) Đối với huyện nguy cơ thấp ­ Ngân sách tỉnh (Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững) bố trí kinh phí mua vắc  xin và chi phí tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia cầm tại các trang trại, gia trại và hộ gia  đình có quy mơ từ 100 con trở lên ­ Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin và chi phí tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch CGC  cho đàn gia cầm tại các vùng dịch ­ Đối với đàn gia cầm tại các trang trại và cơ sở an tồn dịch bệnh chăn ni theo hình thức gia  cơng với các cơng ty nước ngồi thì chủ gia cầm có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng vắc  xin. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan chun mơn thú y cấp tỉnh đề  xuất kinh phí ngân sách địa phương hơ ̃trợ phù hợp 5. Vệ sinh tiêu độc khử trùng ­ Đối với các trang trại chăn ni: Hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn ni an tồn sinh  học, thực hành chăn ni tốt ­ Đối với các hộ chăn ni, gia trại: Hướng dẫn thường xun thực hiện tốt các biện pháp vệ  sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút CGC ­ Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn ni, các chợ, điểm bn  bán, giết mổ gia câm và các s ̀ ản phẩm của gia cầm bằng vơi bột hoặc hóa chất; thực hiện vệ  sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu  độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn ni theo đúng quy trình kỹ thuật chăn ni,  vệ sinh phòng dịch ­ Thực hiện các đợt tiêu độc khử trùng mơi trường do Bộ Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn  (khoảng 2 đến 3 đợt/năm). Ngồi ra căn cứ tình hình thực tế, các huyện, thành phố chủ động  triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong mơi trường  chăn ni 6. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm sốt chợ bn bán  gia cầm sống ­ Thực hiện việc kiểm sốt vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo  quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; trong đó cần tăng  cường phối hợp với các ngành liên quan như Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thơng, Kiểm  lâm,  với chính quyền và các tổ chức đồn thể các cấp để kiểm sốt chặt chẽ việc vận chuyển  động vật và sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thơng cũng như tại các địa  bàn cơ sở có nguy cơ cao ­ Kiểm sốt, ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu hoặc nghi nhập lậu vào tỉnh hoặc  đi qua địa bàn cần kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật ­ Tất cả các lơ hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, khơng rõ nguồn gốc bị bắt giữ phải  được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm CGC và xử lý theo quy định của pháp luật ­ Tổ chức cơng tác truyền thơng về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an tồn dịch bệnh, tác  hại đối với nền kinh tế, ngành chăn ni,  do hoạt động bn bán, vận chuyển lậu gia cầm, sản  phẩm gia cầm gây ra ­ Từng bước xây dựng hệ thống và cấp mã nhận dạng cho các trang trại chăn ni, tạo thuận lợi  cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm 7. Kiểm sốt giết mổ gia cầm Thực hiện theo quy định tại Thơng tư số 09/2016/TT­BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng  Bộ Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn về kiểm sốt giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 8. Kiểm sốt ấp nở gia cầm Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn ni và ấp nở gia cầm 9. Xây dựng cơ sở an tồn bệnh cúm gia cầm ­ Thực hiện theo quy định tại Thơng tư số 04/2016/TT­BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nơng  nghiệp và Phát triển nơng thơn Quy định về vùng, cơ sở an tồn dịch bệnh ­ Hướng dẫn các cơ sở chăn ni gia cầm có tiềm năng và mong muốn xây dựng các chuỗi sản  xuất các sản phẩm chăn ni gia cầm đạt tiêu chuẩn an tồn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng  trong nước và xuất khẩu ­ Tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở an tồn dịch bệnh và định kỳ kiểm tra, lấy  mẫu giám sát để đánh giá việc duy trì trạng thái an tồn bệnh CGC đối với các cơ sở đã được  cơng nhận 10. Tun truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ­ Tăng cường thơng tin tun truyền cơng tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, trong đó có dịch  bệnh trên gia cầm cho mọi đối tượng chăn ni, người bn bán, vận chuyển gia cầm, cơ sở  sản xuất, kinh doanh, ấp nở con giống, cơ sở ni gia cầm thương phẩm và cơ sở giết mổ, chế  biến gia cầm ­ Người chăn ni gia cầm nhỏ lẻ: Tăng cường ni an tồn dịch bệnh, áp dụng các biện pháp an  tồn sinh học ­ Các trang trại ni gia cầm: Khuyến khích tham gia thực hiện Chương trình hoặc xây dựng cơ  sở an tồn dịch bệnh ­ Người bn bán, vận chuyển gia cầm: Tn thủ các quy định về kiểm dịch vận chuyển động  vật, thực hiện các biện pháp an tồn sinh học để hạn chế làm phát sinh và lây lan dịch bệnh ­ Tun truyền cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, ấp nở con giống, các cơ sở ni gia cầm thương  phẩm, các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm tn thủ các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo  an tồn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an tồn thực phẩm, bảo vệ mơi trường ­ Tun truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây truyền qua vận chuyển, kinh  doanh, giết mổ gia cầm; áp dụng các biện pháp chăn ni an tồn sinh học; khơng sử dụng giếng  gia cầm khơng rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia  cầm phải nấu chín, khơng ăn tiết canh; vận động người dẫn tự giác báo cáo khi phát hiện gia  cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và  lây lan dịch bệnh ­ Đa dạng hóa các hình thức tun truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng và hệ thống  thơng tin cơ sở, tổ chức các buổi tọa đàm hoặc viết thơng điệp ngắn; xây dựng, in ấn tờ gấp,  biển quảng cáo phân phát cho người chăn ni, dán ở nơi cơng cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp  thơn, xã) VI. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 1. Nội dung chi ­ Mua vắc xin CGC tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng chống dịch ­ Mua hóa chất tiêu độc, khử trùng định kỳ và chống dịch ­ Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, bảo hộ; ­ Điều tra, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu; ­ Thơng tin, tun truyền; đào tạo, tập huấn chun mơn; ­ Các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng chống cúm gia cầm; ­ Bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch 2. Định mức chi Định mức chi phục vụ cơng tác phòng, chống dịch thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện  hành của nhà nước có liên quan 3. Phân cấp chi ngân sách a) Ngân sách tỉnh: Chi cục Chăn ni và Thú y thực hiện, hằng năm Chi cục xây dựng Kế hoạch  phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh bao gồm các nội dung sau: ­ Mua vắc xin cúm gia cầm tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng chống dịch ­ Mua hóa chất tiêu độc, khử trùng định kỳ và chống dịch ­ Điều tra, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu ­ Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, bảo hộ ­ Thơng tin, tun truyền; đào tạo, tập huấn chun mơn ­ Các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng chống cúm gia cầm b) Ngân sách huyện, thành phố: UBND huyện, thành phố thực hiện, hằng năm UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch  phòng chống dịch cúm gia cầm tại địa bàn quản lý bao gồm các nội dung sau: ­ Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, bảo hộ ­ Điều tra, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu ­ Thơng tin, tun truyền; đào tạo, tập huấn chun mơn ­ Các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng chống cúm gia cầm ­ Bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch 4. Kinh phí chống dịch và hỗ trợ phản ứng tiêm phòng vắc xin: ­ Hỗ trợ cho chủ vật ni có gia cầm bị phản ứng vắc xin chết khi tiêm phòng và chi phí tiêu hủy  theo quy định tại Quyết định số 353/QĐ­UBND và Quyết định số 1989/QĐ­UBND của UBND  tỉnh hoặc theo các quy định hiện hành ­ Khi xảy ra dịch cúm gia cầm, Sở nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn chỉ đạo Chi cục Chăn  ni và Thú y xây dựng kế hoạch chống dịch và dự tốn kinh phí cụ thể trên cơ sở quy mơ của  dịch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ­ UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp mình  để chi phục vụ cơng tác chống dịch trên địa bàn; kết thúc chống dịch, tổng hợp kinh phí thực  hiện theo thực tế và chế độ tài chính quy định hiện hành gửi Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng  thơn tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định bổ sung kinh phí cho  UBND các huyện, thành phố (phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ) 5. Phương thức cấp phát và thanh quyết tốn kinh phí Hàng năm, căn cứ vào Quyết định phê duyệt Kế hoạch Phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa  bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 ­ 2025 của UBND tỉnh, Chi cục Chăn ni và Thú y xây  dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để  tham mưu cho Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND  tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. UBND các huyện, thành phố ­ Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia  cầm, giai đoạn 2019­2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo  xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn  gửi cho Sở Nơng nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn ni và Thú y) tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm  định, trình UBND tỉnh phê duyệt ­ Trên cơ sở Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa  bàn tỉnh Quảng Ngãi hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo UBND xã, phường, thị  trấn và các phòng, ban có liên quan của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại  địa phương ­ Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê, đăng ký nhu cầu và tiếp nhận vắc xin  cúm gia cầm để triển khai tiêm phòng; ­ Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tập huấn, hướng dẫn, đơn đốc, kiểm tra việc triển khai các  nội dung, giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý; tổng hợp báo cáo gửi Sở Nơng  nghiệp và Phát triển nơng thơn (Chi cục Chăn ni và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh  theo quy định ­ Quản lý, sử dụng, quyết tốn kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định 2. Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn ­ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế  hoạch; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện ­ Tổng hợp kế hoạch của UBND huyện, thành phố và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho  UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch hàng năm ­ Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những văn bản chỉ đạo; tăng cường  cơng tác giám sát bệnh cúm gia cầm; tun truyền nâng cao nhận thức cộng đờng, thực hiện các  biện pháp phòng, chống và kiểm sốt bệnh cúm gia cầm có hiệu quả ­ Chỉ đạo Chi cục Chăn ni và Thú y thực hiện: + Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia  cầm, giai đoạn 2019­2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt, xây  dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh  Quảng Ngãi để tham mưu cho Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn gửi Sở Tài chính thẩm  định, trình UBND tỉnh phê duyệt + Triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị vắc xin, vật  tư, hóa chất tham mưu cho Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn phân bổ kịp thời cho các đia  ̣ phương triển khai thực hiện cơng tác phòng chống dịch + Hướng dẫn, đơn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo quy định của Kế  hoạch; + Chủ trì tổ chức các đồn thanh tra, kiểm tra cơng tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tại  địa phương + Phối hợp với cơ quan y tế có liên quan xây dựng các tài liệu truyền thơng về phòng chống  bệnh cúm gia cầm, giám sát, xử lý ổ dịch, tập huấn và đào tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức hội  nghị, hội thảo, họp giao ban để đánh giá các hoạt động của Kế hoạch; tổng kết; rút kinh  nghiệm, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch + Quản lý, sử dụng, quyết tốn kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định 3. Sở Y tế ­ Phối hợp với Sở Nơng nghiệp và PTNT theo Thơng tư liên tịch số 16/2013/TTLT­BYT­ BNNPTNT ngày 27/5/2013 trong việc thực hiện Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng,  chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019­2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả ­ Phối hợp tổ chức các đồn thanh tra, kiểm tra cơng tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống  bệnh cúm gia cầm trên người tại các địa phương ­ Phối hợp với Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn và các đơn vị, địa phương có liên quan  tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch 4. Sở Tài chính ­ Hằng năm, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện  “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019­2025” trên địa bàn tỉnh  Quảng Ngãi vào nội dung kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy  sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để giao dự tốn năm cho Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng  thơn chủ động xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy  sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ­ Thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch năm về phòng chống dịch bệnh gia  súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và kiểm tra, hướng dẫn xét  duyệt quyết tốn chi phí cho các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định 5. Sở Thơng tin và Truyền thơng: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thơng tin cơ sở  tun truyền về cơng tác, phòng chống dịch cúm gia cầm, phối hợp với Sở Nơng nghiệp và  PTNT và các sở ngành liên quan chủ động cung cấp thơng tin cho báo chí khi có dịch cúm gia  cầm bùng phát 6. Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi: Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với  lực lượng thú y, cơng an, thanh tra giao thơng đấu tranh, xử lý các trường hợp bn bán, vận  chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm khơng rõ nguồn gốc trên thị trường 7. Sở Giao thơng Vận tải: Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thơng và các đơn vị có liên quan  phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y, cơng an kiểm sốt chặt chẽ các phương tiện  vận tải, kiên quyết khơng cho vận chủn gia cầm, sản phẩm gia cầm khơng rõ nguồn gốc; các  trường hợp vi phạm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật 8. Cơng an tỉnh: Phối hợp với Sở Giao thơng Vận tải, Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn,  Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp bn  bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép theo quy định của pháp luật 9. Sở Tài ngun và Mơi trường: Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp xử lý vệ sinh  mơi trường tại các khu vực chăn ni, giết mổ, bn bán gia cầm, khu vực tiêu hủy gia cầm mắc  bệnh 10. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị ­ xã hội tỉnh: Chủ động phối hợp với  các sở, ban, ngành chỉ đạo các hội viên tham gia tun truyền, vận động người dân thực hiện các  biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm theo các nội dung của kế hoạch 11. Trách nhiệm của người chăn ni gia cầm Tổ chức, cá nhân chăn ni gia cầm phải tn thủ các quy định và hướng dẫn về phòng, chống  bệnh cúm gia cầm của cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát và xử lý ổ dịch cúm gia  cầm, cụ thể: ­ Chủ ni gia cầm phải khai báo với chính quyền địa phương ­ Thực hiện các biện pháp chăn ni an tồn sinh học, nhập giống gia cầm ngồi tỉnh về ni  phải có giấy chứng nhận kiểm dịch, chấp hành tiêm vắc­xin phòng bệnh cúm gia cầm và các  biện pháp phòng dịch khác trong chăn ni ­ Theo dõi, giám sát thường xun sức khỏe đàn gia cầm, khi phát hiện có hiện tượng bất  thường, chủ vật ni phải báo cho nhân viên thú y cấp xã, UBND cấp xã hoặc cơ quan thú y nơi  gần nhất; khơng được vận chuyển hoặc bán chạy, đi nơi khác để ngăn chặn sự lây lan dịch cúm  gia cầm trên diện rộng và lây lan sang người ­ Khi động vật đã xác định mắc bệnh cúm gia cầm, chủ vật ni phải chấp hành tiêu hủy con  vật Thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc tồn bộ chuồng, dụng cụ chăn ni, phương tiện vận  chuyển, mơi trường, thức ăn, chất thải các vật dụng khác đã tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh Trong q trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, các  đơn vị chủ động báo cáo về Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn để tổng hợp, tham mưu  UBND tỉnh./ ... ­ Hỗ trợ cho chủ vật ni có gia cầm bị phản ứng vắc xin chết khi tiêm phòng và chi phí tiêu hủy  theo quy định tại Quyết định số 353/QĐ­UBND và Quyết định số 1989/QĐ­UBND của UBND  tỉnh hoặc theo các quy định hiện hành ­ Khi xảy ra dịch cúm gia cầm, Sở nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn chỉ đạo Chi cục Chăn ... THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHỊNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM, GIAI ĐOẠN  2019 ­ 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ­UBND ngày 04/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân   tỉnh Quảng Ngãi) Phần I TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ KẾT QUẢ CƠNG TÁC PHỊNG, CHỐNG ... đoạn 2019 ­ 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là hết sức cần thiết và cấp bách II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ­ Luật Thú y ngày 19/6/2015; ­ Nghị định số 35/2016/NĐ­CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 767/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi,

Từ khóa liên quan