0

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

10 77 0
  • Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 17:24

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là đối với cộng đồng dân cư ven biển. Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, nơi phải hứng chịu trực tiếp những tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân sống ở ven biển. Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế của người dân ven biển Thái Bình trong bối cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển trong bối cảnh BĐKH. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sinh kế của các hộ dân ven biển trong bối cảnh BKH, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển nhằm thích ứng với BĐKH. Vietnam J Agri Sci 2019, Vol 17, No 9: 705-714 Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam 2019, 17(9): 705-714 www.vnua.edu.vn SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN TỈNH THÁI BÌNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Đỗ Thị Diệp*, Nguyễn Văn Song Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam * Tác giả liên hệ: dtdiep@vnua.edu.vn Ngày chấp nhận đăng: 05.11.2019 Ngày nhận bài: 25.09.2019 TĨM TẮT Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng tiêu cực diễn ngày phức tạp, cộng đồng dân cư ven biển Thái Bình tỉnh ven biển thuộc đồng sông Hồng, nơi phải hứng chịu trực tiếp tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế người dân sống ven biển Nghiên cứu tập trung giải ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế người dân ven biển Thái Bình bối cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế người dân ven biển bối cảnh BĐKH Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mơ tả, thống kê so sánh, nghiên cứu thực trạng sinh kế hộ dân ven biển bối cảnh BKH, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế người dân ven biển nhằm thích ứng với BĐKH Từ khóa: Sinh kế, ven biển, biến đổi khí hậu, tổn thương, thích ứng, Thái Bình Livelihood of Coastal Households in Thai Binh Province under the Context of Climate Change: Current Status and Solutions ABSTRACT Climate change, along with its negative effects, has taken place complicatedly; especially for coastal communities Thai Binh is a coastal province located in Red river delta where has been directly affected by adverse impacts of nature This study focuses on three core issues: (i) Situation of livelihood coastal households in coastal areas of Thai Binh province in the context of climate change; (ii) Factors affecting coastal livelihoods in Thai Binh province; (iii) Solutions to improve the livelihoods of coastal households in the context of climate change By using descriptive statistic analysis, comparative statistics, the study has shown the current situation of livelihoods of coastal households in the context of climate change, analyzing the factors affecting coastal livelihoods of Thai Binh province, since then proposed solutions to improve the livelihoods of coastal people to adapt to climate change Keywords: Livelihood, coastal areas, climate change vulnerability, adaptation, Thai Binh ĐẶT VẤN ĐỀ Vùng ven biển khu văc phỏt trin nởng ng, nhỵng ng thi cỹng l ni chðu nhiều tác động tÿ tă nhiên, đặc biệt biến đổi khí hêu nhĂng nëm gỉn đåy Ngay câ khơng phâi đối mặt vĆi biến đổi khí hêu, vùng ven biển phâi đối mặt vĆi nhĂng áp lăc liên quan đến gia tëng dån số, ô nhim mụi trỵng v cọn kit ti nguyờn Bin i khớ hờu vi cỏc biu hin thi tit bỗt thỵng s lm trổm trng hn nhng vỗn hin tọi cûa khu văc ven biển theo nhĂng cách khác (CCSP, 2009), sinh k cỷa ngỵi dõn ven bin da vào nguồn tài nguyên nhäy câm vĆi thąi tiết, ũ cỹng b õnh hỵng nghiờm trng Thỏi Bỡnh cú mêt độ dân số đơng, têp trung phỉn lĆn ć khu vc ng bỡng ven bin - ni chin lỵc sinh k cỷa ngỵi dõn chỷ yu da vo cỏc nguồn tài nguyên nhäy câm cao vĆi dao động thąi tiết, điển hình ni trồng đánh bít thûy hâi sân (Sć NN & PTNT Thái Bình, 705 Sinh kế hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải pháp 2018) Theo thống kê, biểu thąi tit bỗt thỵng din vi tổn suỗt nhiu hn ć ven biển Thái Bình nhĂng nëm gỉn đåy Cý thể, độ mặn tëng såu vào cāa sông t 15-20 km; mc nỵc bin tởng khoõng 2,9 mm/nởm giai oọn 1993-2010; bóo v ỏp thỗp nhit i tởng giõm thỗt thỵng, giai oọn 1996-2004, s lỵng cỏc cn bóo v ỏp thỗp nhit i b vo Thỏi Bỡnh cú xu hỵng giõm dổn, nhỵng lọi cú dỗu hiu tởng tr lọi giai oọn 2004-2016 (Cýc Thống kê tỵnh Thái Bình, 2018) Có nhiều yếu tố õnh hỵng n chin lỵc sinh k Dỵi lởng kớnh phồn tớch sinh k nhỵng bin i khớ hờu cú th ỵc nhỡn nhờn nhỵ yu t chỷ yu gõy tn họi n chin lỵc sinh k ven bin, qua q trình chuyển đổi điều kiện khí hêu quen thuc theo Thc t cho thỗy, cng ng ven biển Thái Bình phâi đối mặt vĆi tác động cỷa bin i khớ hờu, in hỡnh nhỵ lỹ lýt bỗt thỵng ngy cng tởng, cỏc cn bóo phỏ hỷy ti sõn v õnh hỵng ti nhiu hoọt ng sinh k (Carew-Reid, 2007) Trỵc thc trọng ũ, mt s cõu hói đặt là: (i) Thăc träng sinh kế cûa ngỵi dõn ven bin Thỏi Bỡnh bi cõnh BKH nhỵ th no? (ii) Nhng yu t no õnh hỵng n chin lỵc sinh k cỷa ngỵi dõn ven bin? (iii) Cỉn có giâi pháp để câi thiện chin lỵc sinh k cỷa ngỵi dõn ven bin tëng thu nhêp, giâm thiểu rûi ro, giâm thiểu phý thuộc vào tài nguyên thiên nhiên? PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU Khung phõn tớch th hin chin lỵc sinh k cỷa ngỵi dõn ven bin ỵc t bi cõnh mụi trỵng tn thỵng, c bit nhỗn mọnh tn thỵng rûi ro thąi tiết (biến đổi khí hêu), có tác động đến tổng thể yếu tố bên nhỵ: Ngun lc sinh k; th ch, chớnh sỏch; xu hỵng v tớnh vý Nghiờn cu s dýng kt hp phỵng phỏp phồn tớch nh tớnh v phồn tớch nh lỵng xem xột chin lỵc sinh k cỷa hộ dân ven biển ć hai huyện Tiền Hâi Thái Thuỵ cûa tỵnh Thái Bình bối cânh BKH S liu th cỗp ỵc thu thờp thụng qua cỏc ngun ti liu ó ỵc cụng b v ngoi nỵc cú liờn quan n ni dung nghiờn cu S liu s cỗp ỵc thu thờp thụng qua mt số kênh: (i) Quan sát thôn bân, (ii) Thâo luên nhúm; (iii) Phúng vỗn 10 cỏn b cỗp huyn, xó, thôn; (iv) Điều tra 240 hộ dân chia theo nguồn lăc hoät động sinh kế khác nhau, cý thể hố qua cơng thĀc bâng Sơ đồ Khung phân tích sinh kế ven biển bối cảnh biến đổi khí hậu 706 Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Song Bảng Cơ cấu chọn mẫu điều tra Xã Số hộ Tỉ lệ Số mẫu chọn Thái Đô 1830 19,98 44 Thụy Trường 2381 25,98 60 Đông Minh 2946 32,14 79 Nam Thịnh 2007 21,90 57 9164 100,0 240 Thái Thụy Tiền Hải Tổng Nguồn: Cục Thống kê tnh Thỏi Bỡnh (2018) Dung lỵng mộu ỵc xỏc nh theo cơng thĀc cûa Slovin (1960), trích Altares (2003) nhỵ sau: n= N 1+ Ne2 Trong ũ, n: Dung lỵng mộu ỵc chn N: Quy mụ dõn s cỷa đða bàn nghiên cĀu e: Sai số VĆi quy mô hộ dân ven biển täi bốn xã nghiên cĀu 9.164, sai số cho phép khoâng 5-7%, áp dýng cụng thc tớnh cỷa Slovin (1960), dung lỵng mộu cổn khõo sỏt l n = 240 Phỵng phỏp thng kê mô tâ thống kê so sánh hai phỵng phỏp chỷ yu ỵc s dýng phõn tớch s liu bờn cọnh phỵng phỏp phồn tớch sinh k, phõn tớch tỡnh v nghiờn cu trỵng hp KT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng sinh kế ven biển Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu 3.1.1 Khái quát biển đổi khí hậu vùng ven biển Thái Bình Thái Bình tỵnh ven biển thuộc khu văc đồng bìng sơng Hồng, nìm vùng diễn biến phĀc täp cûa biến đổi khí hêu vĆi biểu hin thi tit bỗt thỵng nhỵ bóo lỹ, thay i lỵng mỵa v nỵc bin dõng Hin tỵng thi tit bỗt thỵng in hỡnh vựng ven bin Thỏi Bỡnh l bóo v ỏp thỗp nhit i xõy thỵng xun hĄn vào nhĂng nëm gỉn đåy Giai độn 19962004, s lỵng cỏc trờn bóo v ỏp thỗp nhit i ven bin Thỏi Bỡnh cũ xu hỵng giõm, sau ũ tởng lọi vo giai oọn 2004-2010 Thụng thỵng, bóo b t thỏng n thỏng 9, thỵng xuyờn nhỗt vo thỏng (32,5%), thỏng (25%), thỏng (22,5%) Gổn ồy, bóo v ỏp thỗp nhit i xõy thỵng xuyờn hn v kộo di hn, cỵng mänh hĄn Điển hình, nëm 2012 cò bão số xây vào tháng 3, bão số đổ vào cuối tháng 10 HĄn nĂa, nëm 2013 theo thống kê, có 14 bão thay 5-6 trờn nhỵ trỵc Cỵng cỷa cỏc trờn bóo cỹng cũ xu hỵng tởng hn trỵc mc dự c s họ tổng ỵc kiờn c hoỏ v hon thin hn rỗt nhiu Bóo Haiyan mọnh cỗp 14 xõy vo ngày 10 tháng 11 nëm 2013 minh chĀng điển hỡnh cho din bin bỗt thỵng ny 3.1.2 Thc trng sinh kế người dân ven biển Thái Bình a Thực trạng hoạt động sinh kế ven biển Thái Bỡnh cũ c trỵng iu kin t nhiờn v ngun lợi tă nhiên ven biển đa däng: cò đê sơng, đê biển, bãi triều, rÿng ngêp mặn… nên sinh kế truyền thống trồng trọt, chën nuôi trồng thuỷ sõn nỵc ngt, vựng ven bin củn cũ NTTS nỵc l, NTTS nỵc mn ngoi bói triu; ỏnh bớt; khai thác tă nhiên rÿng ngêp mặn 707 Sinh kế hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải pháp Bảng Thực trạng hoạt động sinh kế hộ dân ven biển Hoạt động sinh kế Thái Thuỵ (n = 104) Tiền Hải (n = 136) Chung (n = 240) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Trồng trọt 83 79,81 88 64,71 171 71,25 Chăn nuôi 45 43,27 48 35,29 93 38,75 NTTS 60 57,69 84 61,76 144 60,00 Đánh bắt 13 12,50 13 9,56 26 10,83 Làm thuê NN 27 25,96 19 13,97 46 19,17 Phi NN 55 52,88 98 72,06 153 63,75 0,23% 0,77% Sinh kế dựa vào tài ngun Sinh kế khơng/ít dựa vào tài nguyên Sơ đồ Chiến lược sinh kế phân theo mức độ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên Một cách tổng quan, hộ dân ven biển tỵnh Thái Bỡnh tham gia vo hoọt ng trng trt nhiu nhỗt bên cänh hoät động sinh kế dăa vào tài nguyờn ven bin khỏc nhỵ nuụi trng thu sõn, ỏnh bít Điều thú vð tỵ lệ tham gia hột động phi nơng nghiệp cao (chỵ sau trồng trọt), chỵ đĀng thĀ hai sau trồng trọt, nhiều hĄn câ hột động NTTS Đánh bít hột động sinh kế ớt ph bin nhỗt vựng nghiờn cu, chợ cũ hĄn 10% hộ dân tổng số 240 hộ khâo sát tham gia; tiếp đò hột động làm th nơng nghiệp hột động chën ni b Thực trạng chiến lược sinh kế ven biển Theo cách phân chia ph bin nhỗt cỷa Alemu (2012), Ellis (2010), Soltani & cs (2012) dăa tiêu chí thu nhêp sinh kế dăa hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên ć vùng ven biển Thái Bình chiếm tĆi 76,67%, bao gm chin lỵc sinh k da vo trng trt v chën ni, NTTS, đánh bít, khai thác tă nhiên Sinh kế khơng dăa vào tài ngun thiên nhiên nhỵ lm thuờ nụng nghip, phi nụng nghip chim 708 23,33% C cỗu chin lỵc sinh k nhỵ hin phù hợp vĆi điều kiện nguồn lợi tă nhiên ven biển đa däng, nhiên cüng tiềm èn nhiều rûi ro bối cânh biến đổi khí hêu, ụ nhim mụi trỵng v khai thỏc quỏ mc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn Trong nhúm chin lỵc sinh k phý thuộc hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên, sinh kế dăa vào NTTS chiếm tĆi hĄn 50% số sinh kế khâo sát ć vùng ven biển, tiếp đến sinh kế phi nông nghiệp, trồng trọt chën ni, đánh bít Mặc dù có tĆi 19,17% số hộ tham gia vào hột động làm th nơng nghip nhỵng chin lỵc sinh k ny lọi mc thỗp (3,75%) S dù nhỵ vờy l cỏc h coi làm thuê mùa vý hoät động täo thu nhờp tởng thờm vo lỳc nụng nhn Tỵng t nhỵ vêy, khai thác tă nhiên hoät động sinh kế truyn thng, din thỵng xuyờn nhỵng chợ l hoọt ng sinh k h tr cho chin lỵc sinh k khỏc Chợ cú 0,83% s h ỵc khõo sỏt coi khai thỏc t nhiờn l chin lỵc sinh k em läi nguồn thu nhêp cho hộ Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Song Bảng Kết sinh kế hộ dân ven biển Hoạt động tạo thu nhập Kết Nguyên nhân Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) - Tăng - Năng suất tăng (một số hộ) - Giảm - Năng suất trồng giảm sâu bệnh bão NTTS đầm/ao - Tăng - Rất hộ ni có thu nhập tăng (các hộ bán kịp vụ) - Giảm - Do rét đậm nên tôm, cá bị chết nhiều, tỉ lệ sống không cao nên sản lượng thu nhập giảm - Giảm - Do ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước nuôi không đảm bảo, nuôi tôm sú thất thu năm gần - Giảm - Do ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt sản xuất nên sản lượng thuỷ hải sản giảm NTTS bãi triều Khai thác Khai thác tự nhiên - Do hoạt động NTTS ven/trong rừng ngập mặn làm cho sản lượng thuỷ hải sản giảm - Do khai thác nhiều/quá mức Khai thác ven/gần bờ khơng dùng động cơ/có dùng động - Giảm - Do ô nhiễm môi trường - Do hoạt động nuôi ngao lấn biển/vùng khai thác tự trước ngư dân - Do biển động, thuỷ triều lên xuống không theo quy luật nên ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt Bảng Lựa chọn thay đổi sinh kế bối cảnh biến đổi khí hậu (ĐVT: %) Thái Thuỵ (n = 104) Lựa chọn sinh kế Tiền Hải (n = 104) Chung (n = 240) Hiện năm tới Hiện năm tới Hiện năm tới Trồng trọt chăn nuôi 37,5 30,8 30,1 19,9 33,3 24,6 NTTS 51,9 50,0 54,4 51,5 53,3 50,8 Đánh bắt 10,6 10,6 8,1 6,6 9,2 8,3 Làm thuê NN 0,0 1,0 0,7 2,9 0,4 2,1 Phi NN 0,0 7,7 6,6 19,1 3,8 14,2 Tổng 100 100 100 100 100 100 c Kết sinh kế Kết quâ sinh k l ổu cỷa chin lỵc sinh k, l mt cỏc yu t quan trng nhỗt m cỏc h hỵng ti la chn cỏc chin lỵc sinh kế khác VĆi nguồn lăc có, bi cõnh mụi trỵng, th ch nhỗt nh, cỏc h dân ven biển Thái Bình lăa chọn thăc chin lỵc sinh k v ọt ỵc cỏc kt quõ sau Nhìn chung, kết quâ sinh kế dăa vào tài nguyờn ven bin cũ xu hỵng giõm cỏc hoọt ng sinh k b õnh hỵng cỷa dao ng thi tit bỗt thỵng, ụ nhim mụi trỵng v khai thỏc mĀc 3.1.3 Sinh kế bối cảnh biến đổi khí hậu Trong bối cânh BĐKH, hộ dân ven biển có nhiều lăa chọn khác dăa nguồn lc, bi cõnh v xu hỵng mụi trỵng thay i ngín hän, trung hän dài hän a Trong dài hạn Trong dài hän, cý thể nëm ti, cỏc h la chn thay i chin lỵc theo hỵng giõm dổn sinh k phý thuc vo t nhiờn nhỵ trng trt, chởn nuụi, NTTS, ỏnh bớt, thay vo đò să tëng lên cûa sinh kế khơng ớt da vo ti nguyờn thiờn nhiờn ven bin nhỵ làm thuê nông nghiệp phi nông nghiệp Đối vĆi sinh kế dăa vào tài nguyên thiên nhiên, xu hỵng giõm sinh k da vo trng trt v chởn ni nhanh hĄn so vĆi hột động đánh bít NTTS b Trong ngắn trung hạn Trong ngín trung họn, cỏc h khụng cú xu hỵng thay i chin lỵc sinh k m s thay 709 Sinh k hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải phỏp theo hỵng cõi hin cỏc hoọt ng sinh k täi để thích Āng vĆi rûi ro dao ng thi tit bỗt thỵng bỗt thỵng nhỵng ớt co dãn vĆi să thay đổi nghề nghiệp nên xu hỵng thay i quy mụ cỷa cỏc h ny ớt hn Kt quõ cho thỗy, chợ cú 10,8% s h khõo sỏt la chn thay i chin lỵc sinh k nhỵng cũ n 98,3% s h iu chợnh cỏc hoọt động sinh kế täi để thích Āng vĆi biến đổi khí hêu thơng qua biện pháp: thay đổi quy mụ sõn xuỗt, thay i ging, thay i lch thi vý, thay i mờt nuụi, thay i phỵng thc sõn xuỗt, cõi tọo ao ổm, ổu tỵ thờm cho sõn xuỗt Bờn cọnh thay i quy mụ sõn xuỗt, cỏc h tin hnh thay i ging, lch thi vý (gieo/nuụi trng, thu hoọch) v phỵng thc sõn xuỗt nhỡm thớch nghi vi s thay i bỗt thỵng cỷa thąi tiết - Thay đổi giống: Đối vĆi giống trồng trt chuyn t ging thuổn sang lỳa chỗt lỵng cao, ën ngon hĄn giá bán cao hĄn Một số cõy vý ụng nhỵ thuc lo, hnh túi ổu khụng n nh, b ộp giỏ nờn ngỵi dõn cũ xu hỵng tỡm cỏc loọi cõy trng khỏc d tiờu thý hn Trong NTTS, xu hỵng thay i ging din đa däng hĄn Một số hộ chuyển tÿ nuôi tụm sỳ quõng canh sang nuụi cỏ vỵc, cỏ song xen cá tráp để đa däng hố vêt ni, giâm rûi ro Một số khác chuyển tÿ nuôi ngao thỵng phốm sang nuụi ngao/don ngớn ngy, thi gian nuụi ngín hĄn nên thu hồi vốn nhanh hĄn - Thay i quy mụ sõn xuỗt: Nhỡn chung, cỏc h cũ xu hỵng thay i quy mụ sõn xuỗt i vi hột động sinh kế phý thuộc hồn tồn vào ti nguyờn thiờn nhiờn theo hỵng giõm quy mụ bối cânh rûi ro tính khơng chíc chín tëng cao Đặc biệt, đối vĆi hoät động rûi ro nhiều tỵ lệ hộ lăa chọn thu hẹp quy mô lĆn, bći rûi ro thąi tiết NTTS thỵng dộn n mỗt trớng Mc dự cỏc h đánh bít cüng nhäy câm vĆi dao động thąi tiết 0,9 Phi NN 0,1 Làm thuê NN 2,1 22 Đánh bắt 12,6 128 NTTS 7,9 80 Nông nghiệp 20 40 60 Số hộ thay đổi 80 100 120 140 Tổng số hộ Sơ đồ Lựa chọn thay đổi hoạt động sinh kế bối cảnh biến đổi khí hậu (ĐVT: %) Bảng Thay đổi quy mô sản xuất bối cảnh BĐKH Thay đổi quy mô sản xuất 710 Thái Thuỵ (n = 104) Tiền Hải (n = 136) Chung (n = 240) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Quy mô trồng trọt 11 10,6 17 12,5 28 11,7 Quy mô chăn nuôi 17 16,3 3,7 22 9,2 Quy mô NTTS 21 20,2 28 20,6 49 20,4 Quy mô đánh bắt 2,9 2,9 2,9 Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Song Tỉ lệ (%) 32,5 35 30 31,3 24,6 25 22,5 21,3 20 15 8,8 10 Thay đổi Giống Giống Thay đổi Lịch giống trồng trọt thuỷ sản lịch thời trồng trọt vụ Lịch NTTS Thay đổi phương thức sản xuất Trồng trọt Chăn nuôi Sơ đồ Thay đổi giống, lịch thời vụ phương thức sản xuất hộ ven biển - Thay đổi lịch mùa vụ: Do nhĂng nëm gæn đåy, dao động thąi tiết xây bỗt thỵng khụng theo quy luờt nờn vic iu chỵnh lðch mùa vý biện pháp cỉn thiết nhìm thích Āng vĆi rûi ro thąi tiết Thay đổi lðch mùa vý thể qua lðch thâ/gieo trồng, thu hoäch sm hoc mun hn thụng thỵng Vớ dý nhng nởm gổn ồy, ngỵi dõn ven bin tọi vựng nghiờn cu cú xu hỵng thõ ngao mun hn trỏnh hin tỵng nớng núng cc oan dộn ti ngao b chết Một số hộ NTTS thu hoäch sĆm hĄn để thu hồi vốn, tránh rûi ro bão lü cỏc nởm trỵc khụng kp thu hoọch, vo thi im bão lü bð ép giá, vêt nuôi bð bệnh khụng bỏn ỵc - Thay i phng thc sn xut: Xu hỵng cỷa cỏc h NTTS quy mụ va v nhó phổ biến thay đổi tÿ thâm canh sang quâng canh để hän chế rûi ro thi tit v th trỵng ổu tỵ chi phớ lĆn, tốn nhiều cơng lao động Bìng việc chuyển tÿ thõm canh sang quõng canh, cỏc h tit kim ỵc chi phí thąi gian để làm cơng việc phi nông nghiệp khác bĆt rûi ro hĄn Tuy nhiên, xu hỵng ny khụng ph bin cỏc h nuụi trồng quy mơ lĆn nhóm hộ có thâm niên ni trồng låu nëm, nguồn nhân lăc có kinh nghiệm HĄn nĂa, kết quâ hiệu quâ lĆn đôi vi rỷi ro cao nờn h chỗp nhờn gi phỵng thĀc nuôi täi, không chuyển qua nuôi quâng canh - Các hoạt động ứng phó khác: Bên cänh hoät động thay đổi hoät động sinh kế để thớch ng vi BKH, cỏc h củn cũ xu hỵng gi nguyờn sinh k hin tọi nhỵng cõi thin chin lỵc sinh k bỡng cỏch tỡm cụng vic lm thờm Bảng Các hoạt động ứng phó khác Thái Thuỵ (n = 104) Cải thiện sinh kế Tiền Hải (n = 136) Chung (n = 240) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Làm công việc cũ 104 100,0 135 99,3 239 99,6 Tìm thêm việc làm 66 63,5 48 35,3 114 47,5 Tìm việc làm thuê NN 59 89,4 48 100,0 107 93,9 Tìm việc làm phi NN gần nhà 63 95,5 60 125,0 123 107,9 Tìm việc làm phi NN xa nhà 4,5 14,6 10 8,8 Di cư 3,0 12,5 7,0 711 Sinh kế hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải pháp Bên cänh công việc täi, để câi thiện sinh kế, cò đến 47,5% hộ khâo sát lăa chọn tìm việc làm th nơng nghiệp, việc làm phi nơng nghiệp gỉn nhà xa nh, di cỵ 3.2 Cỏc yu t nh hng n sinh kế ven biển 3.2.1 Yếu tố tự nhiên Yếu t t nhiờn liờn quan n ỗt canh tỏc, ngun nỵc phýc vý sõn xuỗt õnh hỵng n sinh k cûa hộ dân ven biển theo nhĂng cách khác ỗt cho canh tỏc lỳa khu vc ỵc bi tý bi h thng phự sa sụng Hồng sơng Trà Lý bồi đíp hìng nëm, thích hợp cho trồng lúa loäi rau màu Diện tớch ỗt ngờp nỵc bin phự hp cho nuụi trng thu sõn nỵc ngt, din tớch bói triu ngoi phự hp vi NTTS nỵc l v mn Tuy nhiờn, din tớch mt nỵc cho NTTS nhng nởm gỉn đåy khơng đâm bâo cho NTTS nhiễm t nỵc thõi sinh hoọt v t cỏc nh mỏy ch bin nụng sõn v sõn xuỗt bt cỏ trăc tiếp cāa sơng Bên cänh đò, să thay i lỵng mỵa, s gi nớng thỗt thỵng õnh hỵng n biờn dao ng nhit nỵc cho NTTS, tëng nguy cĄ nhiễm bệnh, làm chết hàng loọt trờn cỏc loọi vờt nuụi, õnh hỵng trc tip đến sinh kế dăa vào tài nguyên thiên nhiên cûa cng ng ngỵi dõn ven bin 3.2.2 Yu t thi tit Nhỵ ó phồn tớch hin tỵng thi tit bỗt thỵng, c bit l bóo lỹ, din thỵng xuyờn hĄn ć vùng ven biển hai thêp kỵ trć lọi ồy õnh hỵng nghiờm trng n nởng suỗt cõy trng, vờt nuụi v sõn lỵng ỏnh bớt in hỡnh nhỵ trờn bóo s b vo nởm 2012 gồy thit họi mỗt trớng lờn n 70% i vi trồng trọt 90% đối vĆi NTTS vùng ven biển hoät động sinh kế täi bối cânh thi tit din bỗt thỵng nhỵ hin 3.2.4 Ảnh hưởng nguồn lực người Nguồn lăc ngỵi, bao gm s lỵng v chỗt lỵng lao ng, õnh hỵng ỏng k n sinh k hin tọi v s la chn sinh k tỵng lai cỷa cỏc hộ dân ven biển Trong bối cânh rûi ro khí hờu kt hp vi ụ nhim mụi trỵng v dch bnh, nởng suỗt v thu nhờp nụng nghip suy giõm, cỏc h cú th la chn ổu tỵ thồm canh câi thiện sinh kế lăa chọn hoät động sinh kế khác khơng dăa vào tài ngun nhọy cõm vi dao ng thi tit bỗt thỵng, vi điều kiện nguồn nhân lăc cûa hộ đû đáp Āng cõ v mt s lỵng v chỗt lỵng Tuy nhiờn, nu ngun nhõn lc họn ch v mt s lỵng v chỗt lỵng (sc kho, kinh nghim, kin thc sõn xuỗt) thỡ vic cõi thin v chuyn i sinh k l rỗt khũ khởn 3.2.5 nh hng ca chớnh sỏch Thể chế, sách yếu tố quan trọng thúc đèy cân trć hoät động sinh k cỷa ngỵi dõn, õnh hỵng n chin lỵc sinh kế mà hộ lăa chọn Hiện nay, bình diện tồn tỵnh nói chung huyện ven biển nòi riêng cò nhiều sách hỗ trợ, täo điều kin thỳc ốy phỏt trin sõn xuỗt Tuy nhiờn, bờn cọnh ũ củn tn tọi nhiu chớnh sỏch chỵa tọo ng lc thỳc ốy sinh k ngỵi dõn Chợng họn nhỵ chớnh sỏch cho thuờ din tớch ngoi bói triều nuôi ngao ć huyện Thái Thuỵ, thąi gian cho th ngín (5 nëm) nên hộ khơng n tåm ổu tỵ nuụi trng Hn na, thi gian cho thuờ ngớn, khụng cú giỗy chng nhờn quyn s dýng ỗt cüng yếu tố cân trć hộ dân vic tip cờn m rng sõn xuỗt 3.3 Gii pháp cải thiện sinh kế ven biển 3.2.3 Ảnh hưởng tính mùa vụ 3.3.1 Giải pháp thích ứng với rủi ro thời tiết Sinh kế vùng ven biển phæn lĆn phý thuộc vào tă nhiên nên mang tính thąi vý cao Tính thąi vý vÿa điều kiện thuên lợi cho hộ có thąi gian nơng nhàn kết hợp tìm việc làm th nơng nghiệp phi nơng nghiệp để đa däng hố sinh kế, vÿa yếu tố trć ngäi đối vĆi Để hän chế ânh hỵng tiờu cc cỷa BKH, giõi phỏp nõng cao khõ nởng thớch ng l rỗt cổn thit 712 (i) ốy mänh nghiên cĀu, Āng dýng tiến khoa học kï thuờt v cụng ngh vo sõn xuỗt ng phú vĆi biến đổi khí hêu áp dýng cơng nghệ Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Song tÿ khâu nhân giống, canh tỏc, thu hoọch v ch bin (ii) Nõng cao chỗt lỵng d bỏo khớ tỵng thu hõi vởn, c bit l cụng tỏc d bỏo cỏc hin tỵng thi tit bỗt thỵng nhỵ bóo lỹ, bõo õm cung cỗp nhanh, chớnh xỏc thụng tin thi tit khớ hờu giỳp ngỵi dân kðp thąi phòng tránh, giâm nhẹ thiệt häi 3.3.2 Giải pháp cải thiện tổ chức, sách thích Āng chỵa cao Trong ũ, cỏc biu hin thi tit bỗt thỵng din ngy cng thỵng xuyờn, õnh hỵng phĀc täp đến sinh kế cûa hộ dân ven bin Vỡ vờy, tởng cỵng khõ nởng thớch ng thụng qua nõng cỗp, cõi tọo cỏc ngun lc sinh k việc làm hết sĀc cỉn thiết Bên cänh đò, cỏc h cổn tởng cỵng thay i hoọt ng sinh kế song song vĆi áp dýng công nghệ cao sõn xuỗt họn ch ti mc ti a õnh hỵng cỷa bin i khớ hờu gõy Hon thin chớnh sỏch liờn quan n sõn xuỗt i vi vựng ven bin, bao gm chớnh sỏch v ỗt ai, tớn dýng, khoa học kï thuêt để hộ dån yên tồm ổu tỵ sõn xuỗt di họn thay vỡ nởm nhỵ hin i vi vựng bói triu ni ngao Một să Āng phó mänh mẽ hĄn tởng cỵng tỡm kim vic lm phi nụng nghip a phỵng tờn dýng ngun lc cỷa h, a däng hoá thu nhêp đồng thąi vén kết hợp làm nơng nghiệp vào lúc nơng nhàn Hồn thiện quy hộch, täo điều kiện quân lý bãi nuôi tốt hĄn, tránh tỡnh trọng lỗn chim bói v tranh chỗp xõy KẾT LUẬN 3.3.3 Giải pháp cải thiện nguồn lực ngi Chỳ trng nõng cao chỗt lỵng o tọo ngh cho ngỵi dồn tởng cỵng khõ nởng chuyn đổi nghề có rûi ro xây Đổi mĆi v a dọng phỵng thc o tọo; kt hp hiu quâ giĂa kinh nghiệm canh tác truyền thống kinh nghiệm tiên tiến khác Thăc có hiệu quâ chỵng trỡnh o tọo ngh cho lao ng nụng thụn, ũ chỳ ý o tọo ngh mi cho ngỵi dõn; giỳp ngỵi dõn cú iu kin chuyn i sang nghề mĆi cách hiệu quâ, bền vĂng, täo việc lm; tởng thu nhờp cho ngỵ dồn 3.3.4 Ci thin chiến lược sinh kế - Đa dạng hóa sinh kế: Bờn cọnh cỏc hoọt ng sõn xuỗt hin tọi, cỏc hộ dân cỉn đa däng hóa sinh kế thąi gian nông nhàn, đồng thąi tên dýng nguồn lăc gia đình để thăc hột động sinh kế thay khác, góp phỉn tëng thu nhêp, giâm rûi ro phý thuộc vào điều kiện tă nhiên tài nguyên thiên nhiên - Thích ứng với biến đổi khí hậu: Hiện nay, hộ dân ven biển Thái Bỡnh ó ỏp dýng bin phỏp chuyn i chin lỵc sinh kế dài hän, thích Āng ngín trung hän Tuy nhiên, tỵ lệ hộ tham gia vào hoät động Thứ nhất, sinh kế cûa h dõn ven bin tợnh Thỏi Bỡnh rỗt a dọng, phân thành hai nhóm là: (i) nhóm sinh kế phý thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, bao gồm hột động trồng trọt, chën ni, NTTS, đánh bít, khai thác tă nhiên rÿng ngêp mặn; (ii) Sinh kế khơng dăa vào tài ngun thiên nhiờn nhỵ lm thuờ nụng nghip, phi nụng nghip Th hai, cỏc biu hin thi tit bỗt thỵng, c biệt bão lü, xây ć vùng ven biển Thỏi Bỡnh vi tổn suỗt thỵng xuyờn hn, cỵng mọnh hn, thi gian xuỗt hin lồu hn Trong bi cânh đò, hộ dân ven biển thay đổi sinh kế theo cách khác ngín hän, trung hän dài hän để câi thiện thu nhêp giâm phý thuộc vào điều kiện tă nhiên Trong ngín v trung họn, cỏc h khụng cũ xu hỵng thay i chin lỵc sinh k nhỵ di họn m chỵ thay đổi câi thiện điều kiện sinh kế hin tọi nhỵ: thay i ging, thay i lch thi vý, thay i mờt nuụi trng, thay i phỵng thc sõn xuỗt Th ba, cú nhiu yu t õnh hỵng n sinh k cỷa cỏc h dõn ven bin, đò yếu tố tă nhiên, tính mùa vý, ngun lc sinh k, chớnh sỏch cú õnh hỵng rừ rng v trc tip nhỗt cõi thin sinh k cỷa ngỵi dõn ven bin Thỏi Bỡnh bi cõnh BĐKH, cỉn hồn thiện hệ 713 Sinh kế hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải pháp thống sách, câi thiện nguồn lăc sinh kế, đa däng hố hột động sinh kế đồng thąi thăc biện pháp thích Āng vĆi điều kiện thay đổi cûa tă nhiên TÀI LIỆU THAM KHẢO Alemu Z (2012) Livelihood strategies in rural South Africa: implications for poverty reduction International Association of Agricultural Economists Foz Iguacu, Brazil ©411: 2012 Conference Carew-Reid J (2007) Rapid assessment of the scope and impact of sea level rise in Vietnam Discussion paper no.1 of ICEM-International center for 714 Environmental Management CCSP (2009) Coastal Sensitivity to Sea-Level Rise: A Focus on the Mid-Atlantic Region US: A Report by the U.S Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research Cục Thống kê tỉnh Thái Bình (2015) Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2014 Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ellis F (2010) Livelihood London: Oxford Sở NN & PTNT Thái Bình (2018) Báo cáo tình hình thực nông nghiệp năm 2017 Soltani A., Angelsen A., Eid T., Naieni M & Shamekhi T (2012) Poverty, sustainability, and houshold livelihood strategies in Zagros, Iran Ecol Econ 70: 60-70 ... rÿng ngêp mặn 707 Sinh kế hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải pháp Bảng Thực trạng hoạt động sinh kế hộ dân ven biển Hoạt động sinh kế Thái Thuỵ (n = 104)... sinh k, phõn tớch tỡnh v nghiờn cu trỵng hp KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng sinh kế ven biển Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu 3.1.1 Khái quát biển đổi khí hậu vùng ven biển Thái Bình Thái. . .Sinh kế hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng giải pháp 2018) Theo thống kê, biểu thi tit bỗt thỵng din vi tổn suỗt nhiu hĄn ć ven biển Thái Bình nhĂng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan