Xây dựng một số trò chơi học tập trong phân môn tập đọc lớp 3 với sự ứng dụng công nghệ thông tin

98 116 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2019, 11:15

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN TUYẾT MAI XÂY DỰNG MỘT SỐ TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG PHÂN MƠN TẬP ĐỌC LỚP VỚI SỰ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Ngƣời hƣớng dẫn TS LÊ THỊ LAN ANH HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu khóa luận tơi khơng khỏi lúng túng bỡ ngỡ Nhờ giúp đỡ, bảo tận tình TS Lê thị Lan Anh, chúng tơi bƣớc tiến hành hồn thành khóa luận với đề tài Xây dựng số trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà trƣờng tồn thể thầy trƣờng, khoa Giáo dục Tiểu học tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tuyết Mai LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận kết nghiên cứu riêng tôi, dƣới hƣớng dẫn trực tiếp giáo viên hƣớng dẫn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tuyết Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP VỚI SỰ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 Cơ sở lí luận việc xây dựng số trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.1 Đặc điểm Tâm lí học sinh tiểu hoc 1.1.2 Vài nét trò chơi học tập 1.1.3 Vài nét trò chơi học tập với ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.4 Mục đích việc sử dụng trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 12 1.2 Cơ sở thực tiễn việc xây dựng số trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin 12 1.2.1 Nội dung chƣơng trình dạy học Tập đọc lớp 12 1.2.2 Việc dạy học Tập đọc trƣờng Tiểu học 13 1.2.3 Khảo sát tình hình sử dụng trò chơi học tập phân mơn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin 14 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP VỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỂ NGHIỆM SƢ PHẠM 19 2.1 Hƣớng dẫn chung việc sử dụng phần mềm PowerPoint, Violet để xây dựng trò chơi học tập 19 2.1.1 Hƣớng dẫn chung việc sử dụng hiệu ứng (animations) phần mềm PowerPoint để xây dựng trò chơi học tập 19 2.1.2 Hƣớng dẫn chung việc sử dụng phần mềm Violet để xây dựng trò chơi học tập 23 2.2.Xây dựng số trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với phần mềm PowerPoint 25 2.2.1 Trò chơi Khám phá mảnh ghép 25 2.2.2 Trò chơi Lucky number – Ơ số may mắn 29 2.2.3 Trò chơi Hái cam 33 2.2.4 Trò chơi Rung chng vàng 40 2.2.5 Trò chơi Ô chữ 49 2.3 Xây dựng số trò chơi học tập phân mơn Tập đọc lớp với phần mềm Violet 53 2.3.1 Trò chơi chọn đáp án 54 2.3.2 Trò chơi Chọn nhiều đáp án 55 2.3.3 Trò chơi chọn đáp án đúng/ sai 57 2.3.4 Trò chơi ghép đôi 58 2.3.5 Trò chơi kéo thả chữ 61 2.3.6 Trò chơi điền khuyết 63 2.3.7 Trò chơi ẩn/hiện chữ 65 2.3.8 Trò chơi chữ 67 2.3 Thể nghiệm sƣ phạm 68 2.3.1 Mục đích thể nghiệm 68 2.3.2 Đối tƣợng địa bàn thể nghiệm 69 2.3.3 Nội dung thể nghiệm 69 2.3.4 Kết thể nghiệm 78 2.3.5 Kết luận chung thể nghiệm 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Giáo dục Tiểu học cấp học tảng, cấp học hệ thống giáo dục quốc dân Đây cấp học tạo tảng ban đầu bền vững tri thức, kĩ cho học sinh, góp phần hình thành phát triển nhân cách học sinh, giúp em học tốt cấp học Chính tiểu học yêu cầu phải dạy đủ mơn học bắt buộc Trong mơn học môn Tiếng Việt môn học quan trọng Môn Tiếng việt giúp em tiếp nhận tri thức ban đầu, sơ giản nhƣng cần thiết tiếng Việt phổ thông nhƣ: ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp, từ vựng… Trên sở rèn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kĩ giao tiếp Phân môn Tập đọc đƣợc coi nhƣ môn khởi đầu để học tiếp môn khác Thời gian đầu trẻ học để biết đọc, qua dùng đọc để học môn học khác để tiếp thu tri thức nhân loại Do vậy, yêu cầu đặt ngƣời giáo viên tiểu học phải quan tâm đến việc kiểm tra đánh giá kĩ đọc hiểu học sinh qua phân môn Tập đọc, nhằm giúp em nắm vững hiểu kĩ nội dung đọc Việc học tốt phân môn Tập đọc giúp học sinh hình thành kiên thức phân môn Tập làm văn, tạo điều kiện học tốt môn văn học lên cấp học cao Đồng thời giúp học sinh phát triển khả tƣ duy, diễn đạt lời nói để diễn đạt ý hiểu, suy nghĩ nhƣ tình cảm cách trơi chảy, mạch lạc Hiện trƣờng tiểu học cho thấy kỹ đọc học sinh nhiều hạn chế, việc dạy giáo viên bám vào phƣơng pháp dạy dập khuôn cho học sinh đọc cá nhân, đọc theo nhóm,…chƣa có kết hợp ứng dụng cơng nghệ thơng tin, khoa học kĩ thuật, hay trò chơi học tập,… Nên học tập đọc, giáo viên hầu hết khơng kiểm sốt đƣợc tốc độ đọc, cách đọc, không sửa đƣợc lỗi sai Đây nguyên nhân dẫn đến cho học sinh hoạt động chƣa tích cực, sinh nhàm chán học Tập đọc Từ lí chúng tơi xin mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài: Xây dựng số trò chơi học tập phân mơn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin Lịch sử nghiên cứu vấn đề Muốn tiếp thu kho tàng tri thức cách tốt nhất, học sinh phải biết cách đọc Đọc để tích lũy vốn sống văn học, phát triển tƣ duy, mở rộng hiểu biết sống đồng thời bồi dƣỡng tƣ tƣởng tình cảm tâm hồn sáng Do phân mơn Tập đọc có vị trí vơ quan trọng đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Nghiên cứu hoạt động dạy - học Tập đọc có cơng trình tiêu biểu nhƣ sau: - Tác giả Lê Phƣơng Nga – Nguyễn Trí trình bày sở khoa học việc dạy Tập đọc tiểu học theo khối lớp Phương pháp dạy học Tiếng Việt - Cuốn Dạy học Tập đọc Tiểu học tác giả Lê Phƣơng Nga giải mục đích dạy học tập đọc sách này, tác giả đề cập đến vấn đề, hiểu biết ngƣời giáo viên cần có để tổ chức dạy học Tập đọc tiểu học Trong vấn đề thứ tác giả tập trung phân tích nhiệm vụ, chƣơng trình tài liệu dạy học tập đọc tiểu học, sở để xuất cách tổ chức dạy học tập đọc phần hai Đặc biệt xem xét bình diện âm ngơn ngữ bình diện ngữ nghĩa văn bản, phần giúp giáo viên có xác lập nội dung luyện đọc thành tiếng luyện đọc hiểu cho học sinh Vấn đề thứ hai tác giả tập trung khai thác công việc chuẩn bị trƣớc lên lớp dạy tập đọc, hình thành rèn luyện kĩ đọc cho học sinh tiểu học, tổ chức dạy mơn Tiếng Việt tiểu học theo chƣơng trình Trong tài liệu tác giả chƣa sâu chi tiết vào kĩ đọc hiểu hay rèn luyện kĩ đọc cho học sinh mà đƣa định nghĩa cho kĩ cụ thể: nhƣ hoạt động đọc, đọc thầm, đọc thành tiếng, đọc hiểu, đọc diễn cảm Cuốn sách giúp cho ngƣời đọc phân biệt đƣợc hình thức tổ chức dạy học phƣơng pháp dạy học - Cơng trình nghiên cứu Dạy văn cho học sinh tiểu học tác giả Hồng Hòa Bình khằng định văn học tiểu học không dạy nhƣ môn học độc lập nhƣng việc dạy văn cấp học tập trung giải đáp thắc mắc giáo viên, sinh viên hay quan tâm đến giáo dục Tiểu học xoay quanh vấn đề dạy học Tập đọc - Cuốn Giải đáp 88 câu hỏi giảng dạy Tiếng Việt Tiểu học tác giả Lê Hữu Tỉnh Trần Mạnh Hƣờng Để giải nhiệm vụ dạy học Tập đọc, tài liệu tập chung giải đáp thắc mắc, băn khoăn giáo viên, sinh viên xoay quanh vấn đề việc dạy học Tập đọc: quy trình lên lớp, sử dụng giọng đọc giáo viên, sử dụng đồ dùng dạy học,… Cuốn sách giúp giáo viên giải nhƣng thắc mắc giáo án Tập đọc theo tinh thần đổi phƣơng pháp dạy học Các công trình nghiên nói trên, mức độ rộng hẹp, cụ thể, khái quát khác nhƣng thấy việc dạy học Tập đọc tiểu học nói chung đƣợc nhiều nhà nghiên cứu biên soạn Tuy nhiên vấn đề xây dựng trò chơi phân mơn Tập đọc với ứng dụng công nghệ thông tin chƣa có nghiên cứu Đây lí thơi thúc tơi nghiên cứu đề tài khóa luận nhằm giúp em tăng hứng thú đạt kết cao học tập Mục đích nghiên cứu Xây dựng trò chơi học tập giúp học sinh hứng thú đạt hiệu cao học tập phân môn Tập đọc học sinh lớp với ứng dụng công nghệ thông tin Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣơng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài số trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số trò chơi học tập sử dụng phân mơn Tập đọc lớp số phần mềm Microsoft PowerPoint, phần mềm Violet 1.8 4.3 Phạm vi thể nghiệm Trong khuôn khổ đề tài phạm vi thể nghiệm, xin phép thể nghiệm hai địa điểm: Trƣờng Tiểu học Phụng Thƣợng (Phúc Thọ - Hà Nội) Trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng (Phúc yên – Vĩnh Phúc) Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích sở lí luận thực tiễn phƣơng pháp dạy học, vận dụng trò chơi học tập dạy học mơn Tiếng Việt - Xây dựng trò chơi học tập để giúp học sinh hứng thú đạt hiệu cao học tập phân môn Tập đọc học sinh lớp - Tiến hành thể nghiệm sƣ phạm Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận - Phƣơng pháp điều tra - Phƣơng pháp phân tích thống kê Cấu trúc khóa luận Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Phụ lục nội dung khóa luận gồm chƣơng - Chương 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn việc xây dựng trò chơi học tập phân mơn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin vẻ đẹp lợi ích cho ngƣời Nhìn lên rừng cọ tƣơi nhiều Vậy cần phải biết quý - HS lắng nghe trọng bảo vệ rừng cọ Góp phần bảo vệ mơi trƣờng sống cho ngƣời - GV nhận xét tiết học, tuyên dƣơng HS tích cực giờ, học thuộc nhanh, đọc hay, nhắc nhở HS chƣa ý học - Dặn dò HS nhà tiếp tục học thuộc lòng thơ chuẩn bị Qùa đồng nội 2.3.4 Kết thể nghiệm 2.3.4.1 Điểm khác tổ chức tiết dạy thông thường tiết dạy thể nghiệm - Tiết dạy thông thƣờng Dùng phƣơng pháp diễn giải chủ yếu, hình thức tổ chức cá nhân, lớp nên học nhiều học sinh không tập trung vào Đa số giáo viên bỏ qua phần khởi động, nhiên với học sinh Tiểu học việc tạo hứng thú vào đầu tiết học việc làm cần thiết để em học tốt Khi giúp học sinh hiểu từ ngữ giáo viên cho học sinh đọc giải sách giáo khoa Tìm hiểu giáo viên tổ chức cho học sinh đọc thầm tùng đoạn trả lời câu hỏi sách giáo khoa, nhƣ giáo viên sử dụng phƣơng pháp hỏi đáp theo hƣớng chiều giáo viên hỏi, học sinh trả lời Hệ thống câu hỏi khơng thay đổi so với sách giáo khoa 78 Hƣớng dẫn luyện đọc lại, học thuộc lòng gáo viên tự tổ chức cho học sinh tự luyện đọc lại mà khơng có câu hỏi để giúp học sinh nhớ thơ  Nhìn chung dạy Tập đọc chƣa gây hứng thú cho học sinh  Hoạt động giáo viên học sinh chủ yếu chiều, giáo viên đƣa câu hỏi, học sinh trả lời  Khi trả lời câu hỏi giáo viên nêu, học sinh chủ yếu đọc lời văn bản, kĩ nói chƣa tốt, số em chƣa hiểu kĩ nội dung - Tiết dạy thể nghiệm Trong tiết dạy giáo viên sử dụng nhiều phƣơng pháp, hình hức tổ chức dạy học khác nhau, nhƣ: phƣơng pháp trực quan, đàm thoại, diễn giảng,… hình thức làm việc nhóm, cá nhân, lớp Tiết dạy có sử dụng đa dạng trò chơi học tập với ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh hứng thú học tập tốt + Trò chơi khởi động vừa lồng ghép kiểm tra cũ, vừa kết hợp tranh giới thiệu tạo cho học sinh thoải mái vào học ôn lại học cũ hiệu + Trò chơi tìm hiểu vừa để học sinh nắm bài, vừa hình thức tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm hiệu thảo luận đƣa đáp án kết hợp với giải trí trò chơi giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học + Trò chơi củng cố trò chơi giúp học sinh ơn lại kiến thức học để học sinh nhớ tốt  Trong học này, học sinh đƣợc tự tìm hiểu ,chiếm lĩnh tri thức, tự rèn luyện kĩ hiệu 79  Đa số em mạnh hỏi đáp lẫn nhau, trao đổi , thảo luận để đƣa đáp án sôi phát biểu ý kiến xây dựng 2.3.4.2 Kết thống kê Sau đƣa trò chơi học tập với ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, dã sử dụng phiếu tập để kiểm tra hiểu học sinh dã thu đƣợc kết qua bảng số liệu Bảng 2.1 Kết điểm kiểm tra lớp thực nghiệm đối chứng Điểm/xếp loại Chƣa Địa bàn Lớp Sĩ số học hoàn sinh thành Hoàn Hoàn thành thành tốt (6-7) (8-10) ( Khổ thơ thứ hai miêu tả rừng cọ vào buổi trƣa hè + Mùa hè, rừng cọ có điều thú vị? => Vào trƣa hè, nằm rừng cọ thấy trời xanh qua kẽ + Vì tác giả thấy cọ giống nhƣ - HS làm việc theo nhóm sau đại mặt trời? diện nhóm trình bày => Vì cọ tròn, có gân xòe nhƣ tia nắng nên trơng giống nhƣ mặt trời + Em thích hình ảnh + đến HS trả lời Có thể thích : rừng cọ bài? Vì sao? rừng cọ mƣa; thích vào - GV chốt lại câu trả lời cho buổi trƣa hè; thích cọ “xòe tia câu hỏi nhƣ nắng”… Học thuộc lòng thơ: phút PL - GV yêu cầu vài HS đọc lại thơ - Cả lớp đọc đồng lại thơ - HS thực yêu cầu GV - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc - Đọc đồng theo yêu cầu lòng thơ C Củng cố - Dặn dò: phút - GV nhận xét tiết học, tuyên dƣơng HS tích cực giờ, học thuộc nhanh, đọc hay, - HS lắng nghe nhắc nhở HS chƣa ý học - Dặn dò HS nhà tiếp tục học thuộc lòng thơ chuẩn bị Qùa đồng nội PL ... VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG PHÂN MƠN TẬP ĐỌC LỚP VỚI SỰ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 Cơ sở lí luận việc xây dựng số trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công. .. VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG PHÂN MƠN TẬP ĐỌC LỚP VỚI SỰ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 Cơ sở lí luận việc xây dựng số trò chơi học tập phân mơn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ. .. thực tiễn việc xây dựng trò chơi học tập phân môn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin - Chương 2: Một số trò chơi học tập phân mơn Tập đọc lớp với ứng dụng công nghệ thông tin thể nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một số trò chơi học tập trong phân môn tập đọc lớp 3 với sự ứng dụng công nghệ thông tin , Xây dựng một số trò chơi học tập trong phân môn tập đọc lớp 3 với sự ứng dụng công nghệ thông tin

Từ khóa liên quan