0

Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn toán 5 chương trình việt nam mới (VNEN) qua việc sử dụng (các mảnh ghép)

16 117 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2019, 17:59

MỤC LỤC TT Nội dung Trang I Mở đầu 2 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng 2.1 Trong trình học tốn kết hợp cá nhân học sinh với nhau, nhóm với nhóm (các mảnh ghép) vào giải vấn đề tình học tốn nhiều hạn chế 2.2 Việc sử dụng kỹ thuật kết hợp cá nhân học sinh với nhau, nhóm với nhóm (các mảnh ghép) dạy dạng bài: Hình thành kiến thức dạng ôn tập hiệu chưa cao Một số biện pháp áp dụng kĩ thuật kết hợp cá nhân học sinh với nhau, nhóm với nhóm “các mảnh ghép” vào mơn tốn 3.1 Hướng dẫn học sinh cách thực kĩ thuật “các mảnh ghép” 6 3.2 Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy hình thành kiến thức dạng ôn tập 3.2.1 Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy hình thành kiến thức 3.2.2 Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy ôn tập 10 10 Kết đạt 13 11 Phần kết luận, kiến nghị 14 I MỞ ĐẦU Lí Mơ hình trường học khởi nguồn từ Côlômbia từ năm 19952000 tổ chức theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm Mơ hình vừa kế thừa mặt tích cực mơ hình trường học truyền thống, vừa có đổi mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy - học, cách đánh giá, cách tổ chức quản lí lớp học, sở vật chất phục vụ cho dạy - học Điểm bật mơ hình đổi hoạt động sư phạm, hoạt động đổi cách thức tổ chức lớp học Học tập theo mơ hình trường học mới, học sinh phát huy “5 tự”: tự học, tự sáng tạo, tự tin, tự giác tự chủ Với phương pháp dạy học mới, học sinh trở thành người tự giáo dục cách tự giác, chủ động, có ý thức Mơ hình nâng cao tính hợp tác cách làm việc nhóm nhóm tự quản gắn kết học sinh lại với Bên cạnh đó, với cách đánh giá kết học tập mới, học sinh không bị áp lực điểm số giáo viên đánh giá học sinh qua nhận xét Thực mơ hình trường học mở hội gắn kết nhà trường với đoàn thể, giáo viên với phụ huynh Trong chương trình dạy học bậc Tiểu học, mơn tốn giữ vai trò quan trọng Thơng qua học toán, học sinh tiểu học thấy nhiều khái niệm tốn học số, phép tính, đại lượng, yếu tố hình học , có nguồn gốc sống thực, thực tiễn hoạt động người, thấy mối quan hệ biện chứng kiện, cho phải tìm Qua việc học tốn rèn luyện cho học sinh lực tư đức tính người mới, có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đốn có cứ, thói quen tự kiểm tra kết cơng việc làm độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo giúp học sinh vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ ngơn ngữ Đồng thời qua việc học tốn học sinh mà giáo viên dễ dàng phát ưu điểm, thiếu sót em kiến thức, kĩ năng, tư để giúp học sinh phát huy mặt khắc phục mặt thiếu sót Góp phần bước đầu phát triển lực tư duy, khả suy luận hợp lí diễn đạt chúng (nói viết) cách phát cách giải vấn đề đơn giản, gần gũi sống; kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập tốn; góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học làm việc có kế hoạch khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo Cũng mơn học khác, dạy học mơn Tốn lớp việc lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học để phát huy tính tích cực, tự giác tư độc lập sáng tạo cá nhân học sinh để từ em chủ động chiếm lĩnh kiến thức việc làm cần thiết, để thực yêu cầu điều không dễ Xác định tầm quan trọng thực tế đạo trường thực dạy học mơn tốn lớp theo mơ hình trường học mới, chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học mơn Tốn chương trình Việt Nam Mới (VNEN) qua việc sử dụng (các mảnh ghép)” với mong muốn đưa số biện pháp nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực dạy học mơn tốn lớp 5, từ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao chất lượng dạy học môn tốn lớp Mục đích nghiên cứu Đưa “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học mơn Tốn chương trình Việt Nam Mới (VNEN) qua việc sử dụng (các mảnh ghép) ” Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp trường tiểu học dạy học theo mô hinh trường học huyện Yên Định năm học 2018-2019 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thực hành - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm dạy học GV học sinh - Phương pháp điều tra đối tượng giáo viên học sinh - Phương pháp thực nghiệm sư phạm II NỘI DUNG Cơ sở lí luận Mơn tốn trường TH môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian chương trình học HS Mơn tốn có tầm quan trọng to lớn Nó mơn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên người Mơn tốn có khả giáo dục lớn việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận lơgíc, thao tác tư cần thiết để người phát triển tồn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho người lao động thời đại Dạy học toán Tiểu học việc giúp học sinh thành thạo tính tốn giúp HS biết cách vận dụng kiến thức tốn vào tình thực tiễn đa dạng, phong phú vấn đề thường gặp đời sống Chính vậy, khơng thể tồn kiểu dạy học thụ động, chiều mà cần phải rèn cho HS tư linh hoạt thích nghi với thời đại, muốn người giáo viên (GV) phải có phương pháp phù hợp để vừa tạo khơng khí vui tươi, gần gũi vừa phát huy tính tích cực tư độc lập, sáng tạo HS Kĩ thuật dạy học cách lựa chọn thích hợp Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù phương pháp dạy học Ngày người ta trọng phát triển sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo người học như: Động não, Tia chớp, Bể cá, XYZ, Bản đồ tư Kĩ thuật dạy học tích cực kĩ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt việc phát huy tham gia tích cực HS vào q trình dạy học, kích thích tư duy, sáng tạo cộng tác làm việc HS Kĩ thuật “Các mảnh ghép” hình thức học tập hợp tác kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm: - Giải nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề) - Kích thích tham gia tích cực HS: - Nâng cao vai trò cá nhân q trình hợp tác (Khơng hồn thành nhiệm vụ Vòng mà phải truyền đạt lại kết vòng hồn thành nhiệm vụ vòng 2) Trong năm gần đạo thử nghiệm chương trình dạy học VNEN qua nghiên cứu tài liệu dự thăm lớp Tơi nhận thấy: Đối với chương trình này, mơn Tốn lớp xếp theo đề mục tài liệu Hướng dẫn học tương đối hệ thống, kênh hình kênh chữ rõ ràng, màu sắc đẹp HS thực hành nhiều với phương pháp dạy học như: nhóm, cặp đơi… việc vận dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào phù hợp HS tiếp thu thực hành nhanh hiệu dạy học đạt cao Thực trạng 2.1 Trong q trình học tốn kết hợp cá nhân học sinh với nhau, nhóm với nhóm (các mảnh ghép) vào giải vấn đề tình học tốn nhiều hạn chế Qua tìm hiểu dự thăm lớp, tìm hiểu giáo viên học sinh trường tiểu học dạy học theo mô hinh trường học mới, nhận thấy đa số giáo viên, học sinh máy móc rập khn theo tài liệu có logo cho Nếu không phát huy “màu sắc” thân GV, thân HS Sở dĩ có tình trạng giáo viên học sinh chưa biết hiểu hết tầm quan trọng việc ứng dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học tốn Vì mà học tốn thiếu hứng khởi, học sinh thụ động học tập, số học sinh yếu ngại học tốn, đến học tốn em không hứng thú dẫn đến kết học tập không cao 2.2 Việc sử dụng kỹ thuật kết hợp cá nhân học sinh với nhau, nhóm với nhóm (các mảnh ghép) dạy dạng bài: Hình thành kiến thức dạng ôn tập hiệu chưa cao Việc phân định dạng từ có phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp quan trọng Thực tốt phần việc giúp cho tiết dạy học toán đạt kết tốt Từ thực dạy học theo mơ hình trường học Việt Nam, đa số giáo viên học sinh trường tiểu học dạy học theo mô hinh trường học huyện Yên Định thay đổi cách dạy, cách học theo hướng tích cực Giờ học tốn bớt nặng nề khơ khan trước Một số giáo viên biết cách sử dụng, khai thác đồ dùng dạy học mơn Tốn tương đối hiệu Học sinh có hứng thú học, khơi gợi cho em lòng u thích, ham muốn khám phá Với chương trình VNEN, phòng học xếp, trang trí lại nên lớp khang trang, sáng sủa, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi HS, phù hợp với hoạt động học đặc trưng chương trình Một số học sinh biết cách làm việc, khai thác tài liệu học, bước đầu em có số kĩ quan sát, phân tích đề tốn; kĩ đọc, phân tích sơ đồ; kĩ giải thích; xếp hệ thống số liệu Tài liệu hướng dẫn học mơn tốn sách “ba một”, vừa sách giáo viên, vừa sách học sinh, vừa sách tập tài liệu dường thao tác chung thầy trò Tuy nhiên, khơng phải GV có vốn kiến thức chuyên sâu có trách nhiệm cao học sinh khơng có vốn kiến thức chun sâu gặp khó khăn việc giúp học sinh phát hiện, lựa chọn cách giải toán hay Bên cạnh số giáo viên áp dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mơn tốn máy móc, đơn điệu chủ yếu hướng tới việc hồn thành mục tiêu học, mơn học chưa ý đến việc học sinh có hứng thú học hay không dẫn đến hiệu mang lại chưa cao Một số học sinh học cách thụ động kiến thức ngày nhiều đòi hỏi người học phải có tư độc lập sáng tạo Một số biện pháp áp dụng kĩ thuật kết hợp cá nhân học sinh với nhau, nhóm với nhóm “các mảnh ghép” vào mơn tốn 3.1 Hướng dẫn học sinh cách thực kĩ thuật “các mảnh ghép” Trước hết giáo viên phải giải thích cho học sinh hiểu kĩ thuật mà áp dụng Đó kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm giải nhiệm vụ phức hợp, lơi kéo tham gia tích cực nâng cao vai trò cá nhân q trình hợp tác Áp dụng kĩ thuật bạn “chuyên gia” lĩnh vực để giải thích cho bạn khác nhóm “các mảnh ghép” hiểu lĩnh vực mà phân cơng tìm hiểu Cách tiến hành kĩ thuật “các mảnh ghép” sau: Vòng 1: Nhóm chun gia: + Hoạt động theo nhóm đến người + Mỗi nhóm giao nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm 1: nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm nhiệm vụ)] + Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút, suy nghĩ câu hỏi, chủ đề ghi lại ý kiến + Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo thành viên nhóm trả lời tất câu hỏi nhiệm vụ giao trở thành “chuyên gia” lĩnh vực tìm hiểu có khả trình bày lại câu trả lời nhóm vòng Vòng 2: Nhóm mảnh ghép + Hình thành nhóm đến người (1 – người từ nhóm 1, – người từ nhóm 2, – người từ nhóm 3…) + Các câu trả lời thơng tin vòng thành viên nhóm chia sẻ đầy đủ với + Khi thành viên nhóm hiểu tất nội dung vòng nhiệm vụ giao cho nhóm để giải + Các nhóm thực nhiệm vụ, trình bày chia sẻ kết Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ tiết học, học sinh chia nhóm vòng (chuyên gia) nghiên cứu chủ đề Phiếu học tập chủ đề nên sử dụng giấy màu có đánh số 1,2,…, n Sau nhóm vòng hồn tất cơng việc giáo viên hình thành nhóm (mảnh ghép) theo số đánh, có nhiều số nhóm Bước phải tiến hành cách cẩn thận tránh làm cho học sinh ghép nhầm nhóm 3.2 Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy hình thành kiến thức dạng ôn tập 3.2.1 Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy hình thành kiến thức Khi dạy kiến thức có nhiều cách khác chung lại mục tiêu hình thành cho HS khái niệm mới, kiến thức Với mơn tốn hình thành kiến thức quan trọng “viên gạch” xây nên “tòa tháp” kiến thức nhân loại Để đạt hiệu cao cách tổ chức GV định đến thành cơng tiết dạy tạo cho HS ln tích cực, động có thói quen chủ động học tập Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy kiến thức nhận thấy học nhẹ nhàng hơn, khơng khí lớp sơi từ mang lại hiệu cao HS dần nâng khả học tập hợp tác nhóm kĩ học tập độc lập, đồng thời em thấy vai trò kết học tập nhóm lớp Ví dụ Bài 56: Diện tích hình tam giác Mục tiêu: Em biết: - Tính diện tích hình tam giác - Tính diện tích hình tam giác vng biết độ dài hai cạnh góc vng Cách tiến hành a Chia lớp thành nhóm, nhóm từ - bạn (tùy theo số lượng học sinh lớp) b Vòng 1: Nhóm chuyên sâu Bước 1: Thành lập nhóm chuyên sâu, nhóm đánh số từ 1-6 Bước 2: Giao nhiệm vụ cho nhóm thơng qua phiếu học tập GV giao phiếu sau nhóm ổn định vị trí nhân nhóm Bước 3: Cách thực hiện: Thời gian thực phút (GV giúp đỡ theo yêu cầu HS) Nhóm thực phiếu số 1, nhóm thực phiếu số 2, nhóm thực phiếu số 3, nhóm thực phiếu số 4, nhóm thực phiếu số 5, nhóm thực phiếu số Phiếu số 1,2,3 có nội dung là: Lấy tờ giấy hình tam giác nhọn Em cắt ghép thành hình chữ nhật So sánh diện tích hình chữ nhật vừa ghép với diện tích hai hình tam giác ban đầu? Phiếu số 4,5,6 có nội dung là: Lấy tờ giấy hình tam giác vng Em cắt ghép thành hình chữ nhật So sánh diện tích hình chữ nhật vừa ghép với diện tích hai hình tam giác ban đầu? u cầu thành viên nhóm thực yêu cầu phiếu lần * Lưu ý: Số lượng mảnh ghép khơng q lớn để đảm bảo thành viên truyền đạt kiến thức cho * Khi thực nhóm đạt tối thiểu theo yêu cầu (chuẩn) sau: - Nhóm 1, nhóm 2, nhóm đạt được: Cắt hình tam giác thành hình tam giác nhỏ theo chiều cao tam giác Ghép lại hình chữ nhật nhận xét diện tích hình chữ nhật tổng diện tích hình tam giác ban đầu - Nhóm 4, nhóm 5, nhóm đạt được: Ghép tam giác vuông thành hình chữ nhật nhận xét diện tích hình chữ nhật tổng diện tích hình tam giác ban đầu Như hồn thành Vòng phải đảm bảo thành viên nhóm nắm nội dung nhóm giao nhiệm vụ để trình bày nhóm (Vòng 2) Vai trò cá nhân khơng hồn thành nhiệm vụ mà truyền đạt lại kết thực tiếp mức độ cao c Vòng 2: Nhóm mảnh ghép: Bước 1: Thành lập nhóm mảnh ghép - Những HS số thứ tự nhóm vòng chun sâu lập nhóm Tên nhóm là: Nhóm mảnh ghép (gồm HS có số thứ tự 1) Nhóm mảnh ghép (gồm HS có số thứ tự 2) Nhóm mảnh ghép (gồm HS có số thứ tự 3) Nhóm mảnh ghép (gồm HS có số thứ tự 4) Nhóm mảnh ghép (gồm HS có số thứ tự 5) Nhóm mảnh ghép (gồm HS có số thứ tự 6) Tùy theo số lượng học sinh lớp để phân số lượng thành viên nhóm ví dụ nhóm 1,2,3,4 nhóm có thành viên, nhóm 5, nhóm có thành viên Bước 2: Trao đổi thông tin: Từng thành viên nhóm trao đổi kết thu vòng chun sâu cho thành viên nhóm biết, sau thảo luận để thực nhiệm vụ Thời gian trao đổi phút Bước 3: Giao nhiệm vụ cho nhóm mảnh ghép Nhiệm vụ chung nhóm mảnh ghép trả lời câu hỏi: + Dựa vào hình vừa ghép, tính diện tích hình tam giác? + Đối với tam giác vng có cách tính khác khơng? - Thời gian thảo luận nhóm mảnh ghép phút Bước 4: Trình bày kết quả: - Đại diện số thành viên nhóm “các mảnh ghép” trình bày kết - Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung - HS kết luận: + Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) chia cho 2; + Đối với tam giác vng, muốn tính diện tích ta lấy độ dài cạnh góc vng nhân với (cùng đơn vị đo) chia cho 2- (GV bổ sung cần) Tóm lại: Qua hoạt động nhóm nhóm mảnh ghép với bước tơi nhận thấy em tích cực thân hiểu rõ vấn đề vòng 1, em tự tin trình bày ý kiến mình, trao đổi bổ sung cho nhau, hồn thành tốt nhiệm vụ vòng Ví dụ Bài 69: Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật Mục tiêu: Em biết tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật Cách tiến hành: a Chia nhóm b Vòng 1: Nhóm chuyên sâu Bước 1: Thành lập nhóm chuyên sâu, nhóm đánh số từ 1-6, bày nên chia nhóm theo trình độ HS: Nhóm 1,2 mức độ (thấp); nhóm 3,4 mức độ (trung bình); nhóm 5,6 mức độ 3(khá, giỏi) Bước 2: Giao nhiệm vụ cho nhóm thơng qua phiếu học tập GV yêu cầu nhóm chuẩn bị hộp bìa dạng hình hộp chữ nhật, đánh số từ đến vào mặt Quy ước mặt 1,2 mặt đáy Phiếu số 1,2 có nội dung là: Đo kích thước hộp bìa, mặt có diện tích nhau? Phiếu số 3, có nội dung là: Đo kích thước hộp bìa, tính tổng diện tích mặt bên hộp bìa? Phiếu số 5, có nội dung là: Đo kích thước hộp bìa, tính tổng diện tích tất mặt hộp bìa? Bước 3: Cách thực hiện: Thời gian thực phút (GV giúp đỡ theo yêu cầu HS) Nhóm thực phiếu số 1, nhóm thực phiếu số 2, nhóm thực phiếu số 3, nhóm thực phiếu số 4, nhóm thực phiếu số 5, nhóm thực phiếu số * Khi thực nhiệm vụ nhóm đạt tối thiểu theo yêu cầu (chuẩn) sau: - Nhóm 1, nhóm đạt được: đo kích thước hộp bìa mặt có diện tích với mặt 2, mặt có diện tích với mặt 5, mặt có diện tích với mặt - Nhóm 3, nhóm đạt được: Tổng diện tích mặt bên diện tích mặt 3+ diện tích mặt 4+ diện tích mặt 5+ diện tích mặt (gợi ý để HS tính tổng mặt cách tính tổng mặt: mặt nhân với 2) - Nhóm 5, nhóm đạt được: Tổng diện tích mặt bên diện tích mặt 3+ diện tích mặt 4+ diện tích mặt 5+ diện tích mặt + diện tích mặt 1+ diện tích mặt (gợi ý để HS tính tổng mặt cách tính tổng mặt : mặt 1, mặt nhân với 2) c Vòng 2: Nhóm mảnh ghép: Bước 1: Thành lập nhóm mảnh ghép Bước 2: Trao đổi thơng tin: Từng thành viên nhóm trao đổi kết thu vòng chun sâu cho thành viên nhóm biết, sau thảo luận để thực nhiệm vụ Thời gian trao đổi phút Bước 3: Giao nhiệm vụ cho nhóm mảnh ghép Nhiệm vụ chung nhóm mảnh ghép trả lời câu hỏi: + Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta làm nào? + Muốn tính diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật ta làm nào? Bước 4: Trình bày kết quả: - Đại diện số thành viên nhóm “các mảnh ghép” trình bày kết - Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung - HS kết luận: + Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) + Muốn tính diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy Như vậy, để sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy hình thành kiến thức mới, GV cần chọn kiến thức phù hợp, thiết kế phiếu học tập cho nội dung phiếu mảnh ghép rõ ràng ghép lại kiến thức 3.2.2 Sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy ôn tập Trong ôn tập kiến thức, việc HS giải hết yêu cầu khó khăn HS có khả tiếp thu hạn chế Vì vậy, để lơi em đối tượng vào học học cách say sưa đòi hỏi người GV phải tạo 10 khơng khí lớp học sơi nổi, lôi em tham gia nhiệm vụ vừa sức Áp dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào tiết ơn tập, với mục đích chia nhỏ giảm độ khó tập tổng hợp để đảm bảo tất HS hiều, làm nhiệm vụ Ví dụ Bài 38: Em ôn lại học Mục tiêu: Em biết: - Nhân số thập phân với số thập phân - Sử dụng tính chất kết hợp phép nhân số thập phân thực hành tính Cách tiến hành: Bước 1: Thành lập nhóm chuyên sâu, nhóm đánh số từ 1-6, phân chia đồng trình độ HS Bước 2: Giao nhiệm vụ cho nhóm thơng qua phiếu học tập Phiếu số 1,2: a.Tính so sánh giá trị (a x b) x c a x (b x c) a 2,5 b 3,1 c 0,6 (a x b) x c a x (b x c) b Đây tính chất phép nhân? Phiếu số 3, 4: a Tính so sánh giá trị (a x b) x c a x (b x c) a 1,6 b c 2,5 (a x b) x c a x (b x c) b Đây tính chất phép nhân? Phiếu số 5, 6: a Tính so sánh giá trị (a x b) x c a x (b x c) a b c (a x b) x c 4,8 2,5 1,3 a x (b x c) b Đây tính chất phép nhân? Bước 3: Cách thực hiện: - Thời gian thực cho nhóm phút - GV trợ giúp nhóm (nếu cần) - Sau thời gian hoạt động, nhóm hồn thành xong nhiệm vụ, GV cho HS chuyển sang vòng * Khi thực nhóm đạt tối thiểu theo yêu cầu (chuẩn) sau: 11 - Nhóm 1, nhóm đạt được: a Tính so sánh giá trị hai biểu thức b Đây tính chất kết hợp phép nhân - Nhóm 3, nhóm đạt được: a Tính so sánh giá trị hai biểu thức b Đây tính chất kết hợp phép nhân - Nhóm 5, nhóm đạt được: a Tính so sánh giá trị hai biểu thức b Đây tính chất kết hợp phép nhân c Vòng 2: Nhóm mảnh ghép: Bước 1: Thành lập nhóm mảnh ghép: Mỗi nhóm gồm (hoặc 4) thành viên, thành viên nhóm chun sâu vòng Bước 2: Trao đổi thơng tin: Từng thành viên nhóm trao đổi kết thu vòng chun sâu cho thành viên nhóm biết, sau thảo luận để thực nhiệm vụ Thời gian trao đổi phút Bước 3: Giao nhiệm vụ cho nhóm mảnh ghép Nhiệm vụ chung nhóm mảnh ghép trả lời câu hỏi: + Phát biểu tính chất kết hợp phép nhân số thập phân + Vận dụng giải tốn sau: Tính cách thuận tiện nhất: 9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80 0,25 x 40 x 9,84 0,4 x 0,5 x 64,2 Bước 4: Trình bày kết quả: - Đại diện số thành viên nhóm “các mảnh ghép” trình bày kết - Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung - HS kết luận * Sau thực hiện, nhóm mảnh ghép có kiến thức ôn tập là: + Phép nhân số thập phân có tính chất kết hợp: Khi nhân tích hai số với số thứ ba, ta nhân số thứ với tích hai số lại (a x b) x c = a x (b x c) + Các tốn vận dụng tính chất kết hợp phép nhân số thập phân: 9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80 12 = 9, 65 x (0,4 x 2,5) = 7, 38 x (1,25 x 80) = 9,65 x = 9,65 = 7,38 x 100 = 738 0,25 x 40 x 9,84 0,4 x 0,5 x 64,2 = (0,25 x 40) x 9,84 = (0,4 x 0,5) x 64,2 = 10 x 9,84 = 98,4 = 0,2 x 64,2 = 12,84 * Lưu ý thực hoạt động nhóm mảnh ghép cần: - Đảm bảo thơng tin từ mảnh ghép lại với hiểu tranh toàn cảnh vấn đề, sở để giải nhiệm vụ phức hợp vòng - Đặc điểm nhiệm vụ vòng nhiệm vụ phức hợp giải sở nắm vững kiến thức có vòng Do đó, cần xác định rõ yếu tố cần thiết: kiến thức, kĩ năng, đồ dùng…để hỗ trợ giải nhiệm vụ - Nhằm nâng cao hiệu dạy GV nên kết hợp nhiều phương pháp, chí nhiều kĩ thuật đạt hiệu cao Kết Sau thực đề tài đơn vị thực dạy học theo mơ hình trường học thu kết quả: - HS biết cách thức thực GV sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” Vòng 1: Nhóm chun gia: Lớp chia thành nhóm (4 nhóm nhóm 4) theo kiểu (chia đồng kiến thức) hay kiểu (chia theo trình độ HS) Sau nhận nhiệm vụ, cá nhân làm nhiệm vụ độc lập, sau trao đổi nhóm đảm bảo thân hiểu rõ vấn đề, làm chuyên gia lĩnh vực vòng Vòng 2: Nhóm mảnh ghép: HS biết hình thành nhóm cách ghép nhóm với bạn có số thứ tự ghi phiếu giống Các câu hỏi câu trả lời vòng thành viên chia sẻ đầy đủ cho nghe Mọi thành viên nhóm hiểu tất nội dung vòng nhận nhiệm vụ vòng Các nhóm thực nhiệm vụ, trình bày chia sẻ kết - Ngồi ra, Tơi nhận thấy tiết áp dụng kĩ thuật học vui vẻ Hầu hết em nắm vững kiến thức thực hành tốt tập Trong giờ, học sinh tích cực tìm hiểu, thực nhiệm vụ thấy có cơng nhiệm vụ nhóm Rõ ràng, học sinh 13 chuyển từ học tập thụ động sang chủ động chiếm lĩnh tri thức với tâm hào hứng, nhiệt tình Từng đối tượng học sinh có tiến khác nhau: Những HS tiếp thu tốt ngày tự tin, có trách nhiệm cao học tập học sinh lười suy nghĩ trở nên tích cực đặt bạn vào hoàn cảnh phải suy nghĩ, hợp tác, chia sẻ để hoàn thành nhiệm vụ Nhờ áp dụng đề tài, qua khảo sát Tơi thấy năm học học sinh làm nhanh, đúng, trình bày rõ ràng, chứng tỏ em nắm kiến thức, hiểu sâu sắc dạng Số kiểm tra điểm từ 5-6 giảm, điểm không còn, điểm từ 9-10 tăng III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong dạy học tốn nói riêng dạy học tốn nói chung, người GV mong muốn lượng kiến thức mà em đón nhận phải đầy đủ lại thật thoải mái Việc áp dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” vào dạy học kết hợp với phương pháp dạy học khác đem lại nhiều lợi ích, đáp ứng mục tiêu dạy học mong muốn GV Trong trình áp dụng kĩ thuật, tơi rút số kết luận sau: - GV phải nắm vững mục tiêu, kiến thức loại học (hình thành kiến thức hay ôn tập) để áp dụng kĩ thuật cho hiệu - Không hẳn áp dụng kĩ thuật cho tồn mà áp dụng cho số hoạt động - Khi lựa chọn kĩ thuật cần: + Quan sát HS để đảm bảo em hiểu độc lập thực nhiệm vụ phiếu (có thể giúp đỡ HS cần); + Tổ chức để em phối hợp nhóm để hoạt động nhóm có hiệu hơn; + Nếu nhóm hồn thành nhanh, xác khuyến khích HS (hoặc GV) tự đưa vấn đề liên quan mở rộng để làm sâu sắc thêm chủ đề thảo luận; + Kĩ thuật phát huy hết tác dụng tất HS có hội phát biểu ý kiến, tham gia vào nội dung (một vấn đề mà GV đưa ra); + Thời gian thực vòng phải linh hoạt, GV phải cân nhắc kĩ tùy vào lượng kiến thức vị trí hoạt động tiết; + Đồ dùng cần phải chuẩn bị chu đáo: máy chiếu, bảng biểu, bảng phụ, bìa khuyến khích HS chuẩn bị để nâng cao trách nhiệm tạo tinh thần tốt cho tiết học; 14 + Khi hình thành nhóm theo u cầu cần phân công rõ ràng nhiệm vụ chung thành viên nhóm: nhóm trưởng, thư kí, đặt câu hỏi phản biện, liên hệ xin trợ giúp, liên hệ trao đổi Kiến nghị - Đối với giáo viên + Không ngừng đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm + Đầu tư nhiều thời gian việc nghiên cứu dạy, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nên áp dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” cho nhiều môn học khác + GV nên tự trang bị cho hệ thống tri thức khoa học đầy đủ có liên quan đến Toán học - Đối với cấp quản lý giáo dục + Nên tạo điều kiện cho GV trường, cụm giao lưu, sinh hoạt chuyên môn với từ giúp giáo viên có hội học tập, trao đổi kinh nghiệm + Các cấp quản lý giáo dục nên động viên, khuyến khích giáo viên có sáng kiến, đề tài mang tính sáng tạo để kịp thời phổ biến nội dung kinh nghiệm rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Trên vài kinh nghiệm thân, dạy học môn tốn lớp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học mơn Tốn chương trình Việt Nam Mới (VNEN) qua việc sử dụng “các mảnh ghép” Rất mong quan tâm, góp ý bạn bè đồng nghiệp giúp cho việc dạy toán Lớp đạt hiệu cao Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Yên Định, ngày 15 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Thị Thanh 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 BCH Trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo Bộ GD&ĐT (2010), Dạy học tích cực - Một số phương pháp kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm Vụ Giáo dục Tiểu học (2013) Hướng dẫn học Toán 5- Sách thử nghiệm, NXB Giáo dục Một số tài liệu tốn học liên quan đến chương trình tốn 5 Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học 16 ... tài Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học mơn Tốn chương trình Việt Nam Mới (VNEN) qua việc sử dụng (các mảnh ghép) với mong muốn đưa số biện pháp nhằm giúp học sinh phát. .. tốn lớp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học mơn Tốn chương trình Việt Nam Mới (VNEN) qua việc sử dụng “các mảnh ghép” Rất mong quan tâm, góp ý bạn bè đồng nghiệp giúp cho việc dạy toán. .. sinh dạy học mơn Tốn chương trình Việt Nam Mới (VNEN) qua việc sử dụng (các mảnh ghép) ” Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp trường tiểu học dạy học theo mô hinh trường học huy n Yên Định năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn toán 5 chương trình việt nam mới (VNEN) qua việc sử dụng (các mảnh ghép) ,

Từ khóa liên quan