0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng, tại thành phố kon tum g

111 47 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGÔ CÔNG NƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÕNG TẠI THÀNH PHỐ KON TUM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng –Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGÔ CÔNG NƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÕNG TẠI THÀNH PHỐ KON TUM Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Ngô Công Nƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÕNG 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Một số lý thuyết làm sở nghiên cứu 10 1.2 CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CƠNG VIỆC 20 1.3 LỢI ÍCH TỪ SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 21 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ KON TUM 25 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 25 2.1.2 Thực trạng vấn đề cần giải 26 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 28 2.2.1 Ngun tắc xây dựng mơ hình 28 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu 28 2.3 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.4 THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.5 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 35 2.5.1 Xây dựng thang đo 35 2.5.2 Xây dựng câu hỏi 38 2.6 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 38 2.6.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin cỡ mẫu 39 2.6.2 Mã hóa, nhập liệu 39 2.6.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 TỔNG QUAN VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 46 3.2 NHẬN XÉT CẢM NHẬN NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỪNG NHÂN TỐ 47 3.2.1 Cảm nhận nhân viên Đặc điểm công việc 47 3.2.2 Cảm nhận nhân viên Thu nhập 48 3.2.3 Cảm nhận nhân viên Lãnh đạo 49 3.2.4 Cảm nhận nhân viên Đồng nghiệp 49 3.2.5 Cảm nhận nhân viên Đào tạo thăng tiến 50 3.2.6 Cảm nhận nhân viên Phúc lợi 51 3.2.7 Cảm nhận nhân viên Điều kiện làm việc 51 3.2.8 Cảm nhận nhân viên Sự thỏa mãn 52 3.3 PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA CHO TỪNG THANG ĐO 53 3.3.1 Độ tin cậy thang đo đặc điểm công việc 53 3.3.2 Độ tin cậy thang đo thu nhập 54 3.3.3 Độ tin cậy thang đo lãnh đạo 54 3.3.4 Độ tin cậy thang đo đồng nghiệp 55 3.3.5 Độ tin cậy thang đo đào tạo thăng tiến 55 3.3.6 Độ tin cậy thang đo phúc lợi 56 3.3.7 Độ tin cậy thang đo điều kiện làm việc 56 3.3.8 Độ tin cậy thang đo thỏa mãn 57 3.4 CHỌN NHÂN TỐ THÍCH HỢP 58 3.4.1 Các khía cạnh nhân tố thỏa mãn cơng việc 58 3.4.2 Nhân tố ảnh hƣởng chung thỏa mãn công việc 61 3.5 PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ 61 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ THỎA MÃN CỦA TỔNG THỂ CON 65 3.6.1 Kiểm định khác biệt giới tính đến mức độ thỏa mãn 65 3.6.2 Kiểm định khác biệt độ tuổi đến mức độ thỏa mãn 66 3.6.3 Kiểm định khác biệt thời gian công tác đến mức độ thỏa mãn 66 3.6.4 Kiểm định khác biệt trình độ đến mức độ thỏa mãn 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 69 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 71 4.2.1 Đặc điểm công việc 71 4.2.2 Thu nhập 73 4.2.3 Lãnh đạo 74 4.2.4 Đồng nghiệp 75 4.2.5 Đào tạo thăng tiến 76 4.2.6 Phúc lợi 77 4.2.7 Điều kiện làm việc 78 4.3 THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 78 4.3.1 Thành công 78 4.3.2 Hạn chế 79 4.3.3 Hƣớng nghiên cứu 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT JDI : Chỉ số mô tả công việc MSQ : Bản câu hỏi thỏa mãn Minesota JCM : Mơ hình đặc điểm cơng việc JSS : Khảo sát thỏa mãn JIG : Đo lƣờng thỏa mãn UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Mã hóa biến 39 3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 46 3.2 Cảm nhận nhân viên Đặc điểm công việc 48 3.3 Cảm nhận nhân viên Thu nhập 48 3.4 Cảm nhận nhân viên Lãnh đạo 49 3.5 Cảm nhận nhân viên Đồng nghiệp 50 3.6 Cảm nhận nhân viên Đào tạo thăng tiến 50 3.7 Cảm nhận nhân viên Phúc lợi 51 3.8 Cảm nhận nhân viên Điều kiện làm việc 52 3.9 Cảm nhận nhân viên Sự thỏa mãn 52 3.10 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo đặc điểm cơng việc 53 3.11 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo thu nhập 54 3.12 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo lãnh đạo 54 3.13 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo đồng nghiệp 55 3.14 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo đào tạo, thăng tiến 55 3.15 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo phúc lợi 56 3.16 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo phúc lợi 56 3.17 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo điều kiện làm việc 57 3.18 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo điều kiện làm việc 57 3.19 Phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo thỏa mãn 58 3.20 Bảng ma trận thành phần xoay 59 3.21 Phân tích ANOVA biến 62 3.22 Phân tích Coefficients biến 63 3.23 Phân tích Model Summary 64 3.24 Kết Independent T-test 65 3.25 ANOVA – Độ tuổi 66 3.26 ANOVA – Thời gian công tác 67 3.27 ANOVA – Trình độ 67 4.1 Bảng tổng hợp thỏa mãn 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Mơ hình JDI Smith 13 1.2 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman Oldman 17 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 2.2 Quy trình nghiên cứu 34 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA MẪU THEO TỪNG BIẾN GIOITINH Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 101 51.3 51.3 51.3 Nữ 96 48.7 48.7 100.0 197 100.0 100.0 Total DOTUOI Frequency Từ 20 đến 24 Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 21 10.7 10.7 10.7 Từ 25 đến 29 61 31.0 31.0 41.6 Từ 30 đến 34 56 28.4 28.4 70.1 59 29.9 29.9 100.0 197 100.0 100.0 Trên 35 Total THOIGIANCT Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới năm 32 16.2 16.2 16.2 Từ năm đến năm 70 35.5 35.5 51.8 Trên năm 95 48.2 48.2 100.0 197 100.0 100.0 Total II CẢM NHẬN CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỪNG NHÂN TỐ Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CV1 197 3.70 1.067 CV2 197 3.92 1.020 CV3 197 4.04 1.101 CV4 197 3.93 1.042 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TN1 197 3.36 1.146 TN2 197 3.58 1.165 TN3 197 3.42 1.169 TN4 197 3.36 1.206 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation LD1 197 4.13 976 LD2 197 3.83 1.128 LD3 197 4.13 965 LD4 197 3.96 1.044 LD5 197 3.48 1.095 LD6 197 3.76 1.020 LD7 197 3.82 1.022 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DN1 197 4.12 980 DN2 197 4.10 843 DN3 197 4.14 909 DN4 197 4.12 923 DN5 197 3.91 1.044 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DT1 197 3.64 1.087 DT2 197 3.84 1.007 DT3 197 3.43 1.055 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation PL1 197 4.17 1.096 PL2 197 3.89 1.110 PL3 197 3.64 818 PL4 197 4.17 1.091 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DK1 197 3.24 1.325 DK2 197 3.52 1.105 DK3 197 3.57 1.221 DK4 197 3.77 913 DK5 197 4.11 989 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TM1 197 3.96 1.044 TM2 197 3.47 977 TM3 197 3.76 1.059 TM4 197 3.82 1.071 TM5 197 3.48 1.095 TM6 197 3.83 1.128 TM7 197 4.11 989 Valid N (listwise) 197 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CV 197 3.90 844 TN 197 3.43 994 LD 197 3.83 858 DN 197 4.08 820 DT 197 3.64 887 PL 197 4.07 988 DK 197 3.45 1.069 TM 197 3.78 766 Valid N (listwise) 197 III PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 809 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted CV1 11.89 6.759 628 759 CV2 11.67 6.773 673 738 CV3 11.55 7.024 539 802 CV4 11.66 6.693 668 740 THU NHẬP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted TN1 10.36 9.832 647 849 TN2 10.13 10.034 597 868 TN3 10.30 8.639 807 782 TN4 10.36 8.670 794 788 LÃNH ĐẠO Reliability Statistics Cronbach's Alpha 895 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted LD1 22.99 25.367 696 880 LD2 23.29 24.074 706 879 LD3 22.99 26.490 578 893 LD4 23.16 24.422 741 875 LD5 23.64 25.650 569 895 LD6 23.36 23.568 824 864 LD7 23.30 23.935 771 871 ĐỒNG NGHIỆP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 901 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted DN1 16.27 11.078 728 884 DN2 16.29 10.566 842 859 DN3 16.25 10.769 850 858 DN4 16.27 11.198 767 876 DN5 16.48 11.455 601 914 ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted DT1 7.27 3.259 671 694 DT2 7.07 3.668 620 749 DT3 7.48 3.455 638 729 PHÖC LỢI LẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 735 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PL1 11.70 4.639 789 500 PL2 11.98 5.398 569 649 PL3 12.22 8.787 022 881 PL4 11.70 4.599 806 488 LẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PL1 8.06 3.869 862 747 PL2 8.34 4.683 598 978 PL4 8.06 3.859 871 739 ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC LẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha 686 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted DK1 14.97 9.688 407 655 DK2 14.70 8.415 675 518 DK3 14.64 8.150 706 498 DK4 14.45 12.871 168 727 DK5 14.11 11.973 271 698 LẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted DK1 7.10 6.128 364 982 DK2 6.82 4.575 785 541 DK3 6.76 4.448 801 519 SỰ THỎA MÃN CHUNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted TM1 22.48 21.108 682 821 TM2 22.97 23.346 470 850 TM3 22.68 20.208 778 806 TM4 22.62 20.257 761 808 TM5 22.96 21.794 562 839 TM6 22.61 20.301 705 816 TM7 22.33 24.436 340 867 IV CHỌN NHÂN TỐ THÍCH HỢP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .842 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 4572.159 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 9.917 34.196 34.196 9.917 34.196 34.196 4.386 15.124 15.124 2.698 9.303 43.499 2.698 9.303 43.499 3.760 12.966 28.090 2.370 8.172 51.671 2.370 8.172 51.671 3.327 11.473 39.562 1.969 6.789 58.460 1.969 6.789 58.460 2.752 9.490 49.052 1.578 5.441 63.901 1.578 5.441 63.901 2.391 8.245 57.298 1.357 4.679 68.580 1.357 4.679 68.580 2.279 7.860 65.157 1.049 3.616 72.196 1.049 3.616 72.196 2.041 7.038 72.196 877 3.025 75.221 752 2.592 77.813 10 743 2.561 80.375 11 643 2.217 82.592 12 562 1.940 84.531 13 512 1.764 86.295 14 491 1.694 87.989 15 436 1.505 89.494 16 417 1.439 90.932 17 395 1.361 92.293 18 379 1.306 93.598 19 347 1.198 94.796 20 337 1.161 95.957 21 275 947 96.904 22 256 882 97.786 23 215 742 98.528 24 172 592 99.120 25 088 303 99.423 26 071 245 99.668 27 042 145 99.813 28 030 102 99.915 29 025 085 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component LD6 854 LD7 807 LD1 747 LD2 716 LD4 670 LD5 620 LD3 DN3 881 DN2 876 DN4 815 DN1 788 DN5 606 TN3 811 TN4 803 TN1 771 TN2 689 CV4 773 CV2 758 CV1 713 CV3 619 PL1 943 PL4 936 PL2 583 DK3 950 DK2 941 DK1 577 DT2 773 DT1 607 DT3 595 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .836 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 4436.961 Df 378 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 9.515 33.982 33.982 9.515 33.982 33.982 4.072 14.544 14.544 2.693 9.618 43.600 2.693 9.618 43.600 3.745 13.375 27.920 2.353 8.403 52.003 2.353 8.403 52.003 3.241 11.574 39.493 1.968 7.027 59.030 1.968 7.027 59.030 2.739 9.784 49.277 1.575 5.625 64.654 1.575 5.625 64.654 2.388 8.530 57.806 1.345 4.802 69.456 1.345 4.802 69.456 2.274 8.120 65.926 1.048 3.744 73.201 1.048 3.744 73.201 2.037 7.275 73.201 861 3.074 76.274 749 2.674 78.948 10 648 2.315 81.263 11 632 2.258 83.521 12 549 1.961 85.483 13 492 1.758 87.240 14 451 1.611 88.852 15 423 1.512 90.364 16 399 1.425 91.789 17 382 1.363 93.152 18 366 1.307 94.459 19 338 1.208 95.667 20 292 1.044 96.711 21 257 919 97.631 22 231 825 98.456 23 173 617 99.073 24 088 314 99.387 25 072 257 99.645 26 045 161 99.805 27 030 106 99.911 28 025 089 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component LD6 850 LD7 807 LD1 741 LD2 717 LD4 654 LD5 628 DN3 883 DN2 878 DN4 816 DN1 790 DN5 607 TN3 810 TN4 799 TN1 773 TN2 701 CV4 774 CV2 763 CV1 712 CV3 623 PL1 944 PL4 937 PL2 585 DK3 951 DK2 944 DK1 575 DT2 775 DT1 610 DT3 605 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .812 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 725.355 df 21 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 3.795 54.210 54.210 3.795 54.210 54.210 949 13.557 67.767 800 11.433 79.201 589 8.409 87.610 408 5.828 93.438 368 5.258 98.696 091 1.304 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The solution cannot be rotated V HỒI QUY g Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the 959 a 919 919 218 966 b 934 933 198 c 938 937 192 969 Durbin-Watson Estimate 1.923 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 105.669 105.669 2220.118 000 9.281 195 048 Total 114.951 196 Regression 107.322 53.661 1364.675 000 7.628 194 039 Total 114.951 196 Regression 107.835 35.945 974.952 000 7.116 193 037 114.951 196 Regression Residual Residual Residual Total Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (Constant) 498 071 LD 856 018 (Constant) 353 069 LD 801 019 TN 104 016 (Constant) 194 079 LD 776 019 TN 094 DN 071 b c d a t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.000 1.000 6.977 000 47.118 000 5.148 000 897 43.071 000 789 1.267 135 6.483 000 789 1.267 2.456 015 869 40.518 000 697 1.435 016 121 5.927 000 764 1.309 019 076 3.729 000 778 1.286 959 VI PHÂN TÍCH ANOVA, INDEPENDENT T-TEST Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances Sig F Sig t f (2tailed) 95% Confidence Mean Std Error Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper Equal variances TM 050 823 -1.134 195 258 -.124 109 -.339 091 -1.135 194.994 258 -.124 109 -.338 091 assumed Equal variances not assumed ANOVA TM Sum of Squares df Mean Square F Sig 3.371 1.124 1.944 124 Within Groups 111.579 193 578 Total 114.951 196 Between Groups ANOVA TM Sum of Squares df Mean Square F Sig 1.909 636 1.087 356 Within Groups 113.041 193 586 Total 114.951 196 Between Groups ANOVA TM Sum of Squares df Mean Square F Sig .405 203 343 710 Within Groups 114.546 193 590 Total 114.951 196 Between Groups ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGÔ CÔNG NƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÕNG TẠI THÀNH PHỐ KON TUM Chuyên ngành:... dụng lao động, tổ chức đoàn thể để nâng cao động làm việc nhân viên văn phòng Thành phố Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn cơng việc nhân. .. pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: g m bƣớc (nghiên cứu khám phá nghiên cứu thức) - Nghiên cứu khám phá đƣợc thực thơng qua phƣơng pháp định tính Trong giai đoạn nghiên cứu định tính, luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng, tại thành phố kon tum g ,

Từ khóa liên quan