Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay

116 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HƯỞNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở KON TUM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HƯỞNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở KON TUM HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Ngọc Ánh Đà Nẵng- Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Trần Thị Hưởng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC7 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 24 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 39 1.2.1 Khái niệm dân tộc 39 1.2.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở KON TUM HIỆN NAY 61 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA KON TUM 61 2.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐỒN KẾT DÂN TỘC Ở KON TUM HIỆN NAY 66 2.2.1 Những mặt tích cực 66 2.2.2 Những mặt tồn 75 2.2.3 Nguyên nhân mặt tích cực tồn 78 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở KON TUM HIỆN NAY 82 3.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIẢI PHÁP 82 3.1.1 Cơ sở lý luận 82 3.1.2 Cơ sở thực tiễn 87 3.2 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 91 3.2.1 Giải pháp 91 3.2.2 Kiến nghị 98 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tư tưởng Hồ Chí vấn đề dân tộc tư tưởng khoa học cách mạng Nó Đảng ta vận dụng tồn tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc tiếp tục theo đuổi lý tưởng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Với 54 dân tộc sinh sống mảnh đất hình chữ S, Việt Nam quốc gia đa dân tộc Mặc dù dân tộc có sắc văn hóa riêng thống đa dạng văn hóa Việt Nam, tiến trình lịch sử lâu dài dựng, giữ phát triển đất nước, dân tộc kề vai sát cánh đấu tranh kiên cường giành thắng lợi trước kẻ thù xâm lược Do đó, đồn kết dân tộc nhu cầu khách quan, cấp thiết trở thành truyền thống quý báu nhân dân ta Kon Tum vùng đất cộng cư nhiều dân tộc anh em, quán triệt chủ trương, sách củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Đảng, nhận thức vị trí đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, Đảng tỉnh ban hành nhiều nghị chuyên đề củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Nhờ khối đại đồn kết dân tộc tỉnh không ngừng cố tăng cường Tuy nhiên vị trí địa lý đặc biệt, Kon Tum tỉnh nằm phía bắc Tây Nguyên, ngã ba Đơng Dương với vị trí chiến lược vậy, Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng, từ lâu lực thù địch thường xuyên lợi dụng khó khăn đời sống thiểu sót q trình thực sách dân tộc, sách tôn giáo Đảng Nhà nước ta để chia rẽ khối đại đoàn kết, lực thù địch thường lợi dụng việc truyền đạo tin lành trái phép kích động xu hướng ly khai dân tộc, âm mưu thành lập nhà nước tự trị vùng Tây Nguyên, nguyên nhân làm cho khối đại đoàn kết dân tộc nơi chưa thật vững Bên cạnh số cấp ủy đảng địa phương chưa nhận thức đắn vị trí cơng tác xây dựng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chưa quán triệt chủ trương sách Nhà nước ta công tác dân tộc Đội ngũ làm công tác dân vận yếu mặt, đặc biệt khả nói tiếng dân tộc địa yếu Do vậy, đoàn kết dân tộc Kon Tum vấn đề cấp bách hết, nhằm chống lại âm mưu lực thù địch Để làm điều cần phải có kết hợp cấp ủy Đảng, quyền địa phương hết việc tạo lòng tin đồng bào dân tộc tỉnh vào lãnh đạo Đảng việc làm cần thiết Hiện đứng trước công xây dựng phát triển đất nước bối cảnh nước quốc tế có nhiều thay đổi đòi hỏi phải tăng cường đoàn kết dân tộc hết Vì nghiên cứu trình lãnh đạo thực khối đại đồn kết dân tộc Kon Tum năm đổi mới, sở rút học kinh nghiệp nhằm góp phần hồn thiện chủ trương, biện pháp nhằm củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum Đó lý chọn đề tài “ Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum nay” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, từ thực trạng khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum nay, luận văn xây dựng giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum giai đoạn - Nhiệm vụ luận văn - Thứ nhất: Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc khối đại đoàn kết dân tộc - Thứ hai: Làm rõ thực trạng vấn đề dân tộc khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc đoàn kết dân tộc Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Bên cạnh phương pháp biện chứng vật, phương pháp vật lịch sử; luận văn sử dụng phương pháp phân tích- tổng hợp, logic- lịch sử, quy nạp- diễn dịch, so sánh đối chiếu; điều tra; khảo sát…vv Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu; kết luận danh mục tài liệu tham khảo Nội dung luận văn gồm ba chương tiết Tổng quan tài liệu nghiên cứu Do vai trò ý nghĩa nó, Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà khoa học nước tâm nghiên cứu, tiếp cận từ nhiều hướng nghiên cứu khác như: Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh PGS TS Phùng Hữu Phú chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia (1995), tác giả làm sáng tỏ chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh khởi xướng nhằm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc Tác giả đưa lý luận thực tiễn góp phần hồn thiện đường lối, sách Đảng Nhà nước ta giai đoạn Năm 2010, sách Hồ Chí Minh với nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội PGS.TS Vũ Đình Hòe PGS.TS Bùi Đình Phong (đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia Trong tác giả tập trung phân tích làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc ta Nội dung sách coi tổng kết bước đầu cống hiến to lớn, quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam Trên sở tác giả khẳng định giá trị lý luận thực tiễn to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Cuốn sách: Chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc PTS Nguyễn Thế Thắng chủ biên, Nxb Lao động, Hà Nội (1999); Sự hình thành tư tường Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc TS Nguyễn Đình Thuận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2002); Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải vấn đề dân tộc cách mạng Việt Nam Chu Đức Tính, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2001) Đặc biệt nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch “Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “ Di sản Hồ Chí Minh thời đại ngày nay” Trong gần 200 viết gửi tham gia Hội thảo kết dày công nghiên cứu tài năng, đức độ cơng lao chủ tịch Hồ Chí Minh di sản Người Cuốn Kỷ yếu “Di sản Hồ Chí Minh thời đại ngày nay” với nội dung làm sáng tỏ nhận thức di sản Hồ Chí Minh thời đại ngày Cuốn sách gồm ba phần, phần có nhiều tham luận nói chiến lược đại đoàn kết dân tộc Một số tham luận bàn nhiều Những cống hiến to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội (Tơ Huy Rứa); Giải phóng dân tộc, giải phóng người, hạt nhân tư tưởng Hồ Chí Minh ( PGS TS Phạm Hồng Chương) Trong Kỷ yếu,cũng có nhiều tham luận Di sản Hồ Chí Minh hòa bình, hữu nghị hợp tác dân tộc Bao gồm 29 tham luận, viết cho thấy Hồ Chí Minh biểu tượng khát vọng hòa bình Việt Nam, tình hữu nghị hợp tác dân tộc Bên cạnh đó, kể đến số báo nghiên cứu đề cập đến vấn đề như: Nguyễn Bá Linh ( 1993), “Những nhân tố định đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc”; Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình (1998), “Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”; Tạp chí Cộng sản, (08), tr 2729;Nguyễn Chí Mỹ, Nguyễn Ngọc Long (1999), Nét đặc sắc việc giải mối quan hệ vấn đề dân tộc giai cấp Việt Nam, Tạp chí cộng sản (6), tr20; Phạm Hồng Chương (2003), “Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (07), tr.25-27; Đồn Minh Duệ (2007), “Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc vận dụng Đảng ta cơng đổi mới”, Tạp chí triết học, (1), tr 22-27; Tạp chí Lịch sử Đảng, ( 02), tr 3-18 Việc nghiên cứu vấn đề dân tộc Kon Tum nói riêng Tây Nguyên nói chung từ lâu nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến Năm 2002, Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn quốc gia cho đời ấn phẩm: Một số vấn đề phát triển kinh tế- xã hội buôn làng dân tộc Tây Nguyên, có viết liên quan đến vấn đề môi trường kinh tế- xã hội thôn Klau Klá, xã Ya Chim, thị xã Kon Tum nhiều viết khẳng định vị trí, vai trò quan trọng bn làng đưa kiến nghị, giải pháp ban đầu liên quan đến buôn làng Tây Nguyên Năm 1978, cố Tổng bí thư Lê Duẩn viết liên quan đến Tây Ngun nói chung như: “Tây Ngun đồn kết tiến lên” (Tạp chí Cộng Sản1978) Một số cơng trình chuyên khảo dân tộc học như: Các dân tộc 97 việc sưu tầm, khơi phục, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp Già làng khu vực Kon Tum trụ cột quan trọng trình xây dựng phát triển sống cộng đồng dân tộc “ Già làng nói- dân làng nghe, Già làng hô- dân làng hưởng ứng Già làng làm- dân làng làm theo”, câu nói phổ biến Kon Tum nói riêng tỉnh Tây Nguyên nói chung Hầu hết vị già làng ln nhận kính trọng, chí phục tùng tuyệt đối thành viên cộng đồng Họ người có uy tín cao tộc lân cận, thân người khéo léo, biết chăm lo cho cộng đồng bình yên đời sống no đủ…là sở để xác định vị già làng giỏi Ngược lại thiên tai nhiều khiến mùa màng mùa liên tục thất bát, gây nên tổn thất lớn cộng đồng, trước hết dân làng quy trách nhiệm cho già làng, điều hành không tốt khiến cho “ yang” giận trừng phạt không tiếp tục phù trợ dân làng nữa, ngồi việc rời làng, dân làng bỏ theo già làng khác Hiện nay, vai trò già làng thu hẹp lại, thay đổi vai trò già làng chiếm vị trí quan trọng đời sống cộng đồng Hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ khẳng định vị trí già làng việc ủng hộ cách mạng Việt Nam Đứng trước vấn đề phức tạp địa bàn chiến lược Kon Tum, cần thấy rõ vai trò già làng để từ xây dựng kế sách phù hợp cho vùng chiến lược quan trọng Thứ sáu: Cần hỗ trợ nhiều cho đồng bào dân tộc thiểu số chương trình hỗ trợ phủ Nhận thức tầm quan trọng công tác dân tộc, cấp ủy Đảng tăng cường đạo cấp, nghành cụ thể hóa quan điểm Đảng, sách Nhà nước để thực địa phương nhằm giúp đồng 98 bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khơng ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân Qua triển khai chương trình, dự án : Chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng trung tâm cụm xã, định canh, định cư gắn với tách hộ lập vườn, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, loại hình hợp tác xã nơng nghiệp, để kêu gọi đầu tư, nhằm tăng nguồn lực cho địa phượng tạo việc làm cho người lao động Những chương trình hỗ trợ có tác dụng tích cực, tạo niềm tin người dân vào Đảng Chính phủ, giúp cho người dân địa phương cải thiện đời sống nâng cao chất lượng sống Thứ bảy: Giải pháp chống lại âm mưu, thủ đoạn lực thù địch gây chia rẽ đồng bào dân tộc Như vậy, không hướng tới phát triển kinh tế, xã hội bền vững, văn hóa, mơi trường Kon Tum, mà hướng tới giải vấn đề xúc đặc thù diễn nơi Trong đó, với Đảng Chính phủ, nhân dân địa phương cần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn có tính chất phá hoại tính chất đại đồn kết dân tộc, gây chia rẽ nội nhân dân Đây nhiệm vụ quan trọng, cần cảnh giác trước hình sảy nơi 3.2.2 Kiến nghị Vấn đề dân tộc đại đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược lâu dài nghiệp cách mạng nước ta nói chung Kon Tum nói riêng, dựa quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, Đảng ta đề chủ trương, sách dân tộc với nội dung là: Bình đẳng, đồn kết, tương trợ giúp đỡ phát triển Dựa quan điểm đó, tác giả luận văn xin đề cập số kiến nghị sau: 99 Một là, tạo nguồn cán dân tộc thiểu số: Đây vấn đề quan trọng, nội dung sách dân tộc cơng tác dân tộc.Cán dân tộc thiểu số từ nguồn trưởng thành từ hoạt động thực tiễn sở lên, trưởng thành qua quân đội quan Nhà nước địa phương công tác, nguồn quan trọng chủ yếu đào tạo em dân tộc cách có hệ thống qua trường phổ thơng dân tộc nội trú, sau đào tạo tiếp tục qua trường trung học chuyên nghiệp, trường đại học cao đẳng Thực tế địa phương, hàng năm trường cao đẳng địa bàn tỉnh nên đào tạo nguồn em sinh viên từ vùng khó khăn tỉnh, sau sinh viên trở lại giúp đồng bào dân tộc Bên cạnh đó, việc nên thành lập sở đào tạo dự bị đại học dân tộc, sở đào tạo nguồn quan trọng, cần xây dựng nội dung chương trình đào tạo hợp lý, đại hóa sở vật chất- kỹ thuật phục vụ cho hoạt động giảng dạy; bảo đảm điều kiện tốt cho học sinh dân tộc Hai là, công tác dân vận: Cán người dân tộc quan trọng cán không “ cán công tác vùng dân tộc miền núi thực ăn, ở, làm, nói tiếng đồng bào”, mà phải làm cơng tác dân vận với phương châm “ chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc” Để tạo điều kiện cho cán người dân tộc an tâm công tác, tận tụy với cơng việc, hồn thành nhiệm vụ giao, cần giải chế độ sách tiền lương, khen thưởng, học tập… thỏa đảng Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, cần nghiên cứu để ban hành quy định cấp đất, giao ruộng, giao rừng, cho cán dân tộc để hộ trợ cán đảm bảo sống gia đình Trong năm tới, cần sớm ban hành Luật Dân tộc tạo sở pháp lý cho việc thực sách dân tộc, bên cạnh cần định hướng cho việc 100 hoạch định sách dân tộc, tập trung ưu tiên đầu tư, hỗ trợ theo vùng Quyết định 168 Tây nguyên Những chương trình, kế hoạch nhằm giúp đồng bào thuộc dân tộc sinh sống vùng khó khắn hưởng sách ưu đãi Đối với dân tộc cụ thể, số dân tộc thiểu số người dân tộc Rơ Măm, Brâu, cần có giúp đỡ trực tiếp Nhà nước cần thiết, dân tộc có dấu hiệu “ dân tộc” “ sắc văn hóa dân tộc” Tuy vậy, nước ta với 54 dân tộc khác nhau, khơng thể có sách riêng cho dân tộc cụ thể Bởi thiên lệch dân tộc cụ thể dẫn đến khuynh hướng dân tộc cực đoan, cục bộ, phá vỡ đoàn kết dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam Do cần xử lý đắn, hài hòa, hỗ trợ theo vùng theo dân tộc cụ thể Ba là, cần bổ biến giáo dục pháp luật cho bà dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Kon Tum: Phổ biến giáo dục pháp luật phận cơng tác giáo dục trị tư tưởng, nhiệm vụ toàn hệ thống trị, nhiên, Kon Tum công tác phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc nhiều hạn chế là: trình độ học vấn, số nơi đồng bào chưa biết nói tiếng phổ thơng; thơng tin truyền thơng chậm; lực lượng cán làm cơng tác tuyền thơng Bên cạnh lực thù địch thường xuyên lợi dụng, kích động, xuyên tạc chống phá ta nhiều cách len lỏi vào vùng sâu xa, hẻo lánh để kích động đồng bào dân tộc Do vậy, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc Kon Tum nói riêng nước nói chung thật cần thiết Cần phối hợp với người có uy tín làng để xây dựng giáo dục pháp luật, nên biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, tài liệu cần đơn giản, dễ hiểu, số nơi chưa biết tiếng phổ thông cần dịch sang tiếng dân tộc nhằm 101 mục đích phát huy truyền thống tốt đẹp, loại bỏ hủ tục lạc hậu Bốn là, có sách hỗ trợ, tinh thần vật chất cho cán nguồn người dân tộc, cho đội ngũ già làng, trưởng Thực tế hai bạo loạn cho thấy, việc không nắm tâm tư nguyện vọng đồng bào dân tộc dẫn đến việc đối phó bị động nguyên nhân không nắm dân, không nắm cán già làng Do vậy, việc có sách đãi ngộ thích đáng cho già làng, bên cạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán thơn có trình độ lý luận, vừa có trình độ quản lý nhà nước, nên có phụ cấp thỏa đáng cho cán thôn làng khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng coi điểm nhạy cảm, điều cần thiết cần Đảng Nhà nước quan tâm Năm là, giải dứt điểm tình trạng thiếu đất sản xuất Trong năm qua, Chính phủ ban hành nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định 132 cấp đất sản xuất, thực tế cho thấy tình trạng thiếu đất vấn đề phổ biến bn làng Kon Tum, khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất nhiệm vụ cấp bách nay, nhằm ổn định lòng dân an ninh trị tỉnh Nhà nước cần rà soát lại diện tích đất để thu hồi đất chưa sử dụng nơng- lâm trường, bên cạnh diện tích đất sử dụng khơng có hiệu cần thu hồi cho người dân sử dụng thấy có hiệu Thứ sáu, định hướng đắn quản lý sinh hoạt tơn giáo tín ngưỡng đồng bào theo pháp luật Thực Thông báo số 184 225 Bộ Chính trị chủ trương cơng tác đạo Tin Lành tình hình mới, nhiệm vụ trước mắt đấu tranh xóa bỏ “Nhà nước Đề Gar”, “ Tin Lành Đề Gar”, đồng thời giải đắn nhu cầu sinh hoạt đạo Tin Lành phận nhân dân theo sách, pháp luật Nhà nước để xóa bỏ nguyên cớ cho Đảng 102 ta phân biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số không tự sinh hoạt tôn giáo người Kinh Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, sách pháp luật tơn giáo Đảng Nhà nước cho cán nhân dân, đặc biệt tín đồ tơn giáo người dân tộc thiểu số để họ hiểu rõ thực sách tự tín ngưỡng Đảng Nhà nước Việt Nam Bảy là, nêu cao tình thần khoan dung, hòa giải để giải vấn đề phức tạp lịch sử để lại Trước đây, có kẻ lầm đường lại lối theo Fulrô chạy biên giới Cam- pu- chia, hay chạy sang biên giới Lào Những người hối cải, mong muốn quay với sống cộng đồng, Đảng Nhà nước, đồng bào tỉnh nhà cần học tập truyền thống tốt đẹp cha ông, khoan dung, độ lượng, học tập tinh thần nhân nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, vậy, nên tạo cho họ đường, hướng đắn cho tương lai, việc làm cần thiết để người dân thấy niềm tin, sức khoan dung Đảng Nhà nước ta 103 KẾT LUẬN Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá giới, người sáng lập rèn luyện Đảng ta Tư tưởng dân tộc người kế thừa phát triển giá trị tinh thần vật chất hệ thời đại; sáng tạo giá trị mới, làm phong phú kho tàng trí tuệ dân tộc Việt Nam.Tư tưởng đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh cờ tập hợp người Việt Nam yêu nước, thiết tha mong muốn đất nước độc lập, thống nhất, dân chủ giàu mạnh Để kế thừa, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn Tỉnh Kon Tum phải định mục tiêu mà phải có sách biện pháp theo nguyên tắc quyền lợi giai cấp tầng lớp phải phục tùng quyền lợi dân tộc Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng Cộng sản phận hữu cơ, hạt nhân lãnh đạo linh hồn khối đại đoàn kết Đoàn kết nội Đảng chỗ dựa, sở để đoàn kết dân tộc khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đường lối cách mạng có mục tiêu, phương pháp phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi đại đa số nhân dân.Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc địa bàn tỉnh cần dựa sở lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng , đồng thời phải thực tốt sách giai cấp, tầng lớp xã hội, sách dân tộc sách tơn giáo Dưới tác động yếu tố kinh tế- xã hội, thực tế địa phương nay, cần quán triệt sách dân tộc Đảng, vào văn nghị định luật pháp hành cần tôn trọng đặc thù truyền thống dân tộc Kon Tum Để xây dựng giải pháp cần bảo đảm tính hệ thống, đồng hỗ trợ lẫn nhằm hướng tới phát triển bền vững, hướng tới giải ổn thỏa vấn đề nóng Kon Tum, trường hợp cần phải chấp nhận hiệu thấp kinh tế để ổn định quan hệ dân tộc an ninh trị điều nên làm 104 Giải vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai cho buôn làng Kon Tum bước đầu Những vấn đề cần giải theo như, vấn đề giáo dục kỹ thuật cho người dân chuyển đổi đất sản xuất, đào tạo bồi dưỡng cho cán dân tộc chỗ, xây dựng bảo vệ văn hóa bn làng, cần ngăn chặn hành động xấu gây chia rẽ nội dân tộc quan hệ dân tộc Để làm điều cần có vận động nhằm giải tốt vấn đề tồn đọng Kon Tum nhằm tăng cường đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phát triển nông thôn dân tộc Kon Tum nói riêng rộng khu vực Trường Sơn Tây Ngun nói chung Nếu thực cố gắng chắn vận động thành cơng hợp ý với Đảng, hợp với ý dân Tình đồn kết dân tộc tăng thêm bước, niềm tin người dân vào chủ trương Đảng Nhà nước nâng cao nhằm đưa Kon Tum thực sát cánh dân tộc anh em miền đất nước Mặc dù nhiều khó khăn, thử thách nhân dân ta tỉnh đoàn kết lãnh đạo Đảng chắn giành nhiều thành công thắng lợi mới.Để kế thừa, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết dân tộc giai đoạn nay, nội dung đoàn kết cần bổ xung, hoàn chỉnh đổi nội dung hình thức, cần phải đề mục tiêu đắn có sách phù hợp theo ngun tắc quyền lợi giai cấp tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu hòa bình, độc lập dân chủ tiến xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách báo cáo đề tài [1] Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương ( 2002), Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [2] Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương ( 2002), Vấn đề tơn giáo sách tơn giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2004), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [5] Nguyễn Kinh Chi- Nguyễn Đổng Chi Mọi Kon Tum, Huế, 1937 [6] C.Mác Ph Ănghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội [7] C.Mác Ph Ănghen (1995), Tồn tập, tập 18, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội [8] C.Mác Ph Ănghen (1995), Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội [9] Phạm Hồng Chương (2003), “ Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (07), tr.25-27 [10] Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại (2006), Kon Tum đường phát triển, Kon Tum- New Prospect, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [11] Dam Bo (Jacques Dourners) (2003), Miền đất huyền ảo (Các dân tộc miền nam Đông Dương), Nguyên Ngọc dịch, NXb Hội nhà văn, Hà Nội [12] Phan Hữu Dật (2003), Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò già làng, trưởng việc thực sách Đảng Nhà nước Đề tài khoa học cấp Viện dân tộc học, Ủy ban dân tộc [13] Đoàn Minh Duệ (2007), “ Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc vận dụng Đảng ta công đổi mới”, Tạp chí triết học, (1), tr 22-27 [14] Đảng Cộng sản Việt Nam (1976), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr 164 [15] Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr 97,98 [16] Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr 16 [17] Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [18] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [19] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [20] Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [21] Bùi Minh Đạo (chủ biên)- Bùi Bích Lan (2002), Thực trạng đói nghèo số giải pháp xóa đói giảm nghèo dân tộc thiểu số chỗ Tây nguyên, Nxb KHXH, Hà Nội [22] Võ Nguyên Giáp (1999), Thế giới thay đổi tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi, Ban KHXH Thành ủy TP Hồ Chí Minh [23] Võ Nguyên Giáp (chủ biên), (1997), Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [24] Cao Duy Hạ (2003), “Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc nghiệp cách mạng nước ta”, Tạp chí Lịch sử Đảng,(05), tr 18, 19 59 [25] Lê Mậu Hãn ( 2001), Sức mạnh dân tộc cách mạng Việt Nam ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [26] Trần Hậu ( 2008), Góp phần nghiên cứu đại đồn kết dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [27] Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong (2010), Hồ Chí Minh với nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [28] Anne De Hauteclogue- Howe (2004), Người Ê đê, Một xã hội mẫu quyền, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội [29] Hội đồng đạo biên soạn giáo trình địa phương học tỉnh Kon Tum (1998), Kon Tum đất nước người, Nxb Đà Nẵng [30] Lưu Hùng (1994), Buôn làng cổ truyền xứ Thượng, Nxb KHXH, Hà Nội [31] Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình (1998), “Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, Tạp chí Cộng sản, (08), tr 27-29 [32] Nguyễn Bá Linh ( 1993), “Những nhân tố định đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc”, Tạp chí Lịch sử Đảng, ( 02), tr 3-18 [33] PGS TS Nguyễn Bá Linh (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [34] Nguyễn Ngọc Long (1996), “Tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ dân tộc giai cấp”, Tạp chí NCLL, (4), tr 41 [35] Vũ Hiền, Ngơ Mạnh Luân (1995), Vấn đề dân tộc, giai cấp tồn nhân loại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [36] TS Đinh Xuân Lý ( chủ biên) (2005), Tìm hiểu vai trò Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [37] Nguyễn Chí Mỹ, Nguyễn Ngọc Long (1999), “Nét đặc sắc việc giải mối quan hệ vấn đề dân tộc giai cấp Việt Nam”, Tạp chí cộng sản (6), tr20 [38] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia,Hà Nội [39] Hồ Chí Minh (2004), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [40] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 3, Nxb.Chính trị quốc gia,Hà Nội [41] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 4, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [42] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 5, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [43] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 6, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [44] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 7, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [45] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 8, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [46] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 9, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [47] Hồ Chí Minh(2004),Tồn tập, tập 10, Nxb.Chính trị quốc gia,Hà Nội [48] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 11, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội [49] Hồ Chí Minh (2004),Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [50] Nguyễn Quang Phát (2003), Về tư tưởng lớn Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [51] Bùi Đình Phong (2004), Giải phóng dân tộc ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [52] Bùi Đình Phong (2004), Giải phóng dân tộc ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [53] PGS Phùng Hữu Phú (chủ biên), (1995), Chiến lược đại đồn kết Hồ Chí Minh, Nxb trị quốc gia, Hà Nội [54] Phạm Ngọc Quang (1994), Quan hệ dân tộc giai cấp thời đại ngày nay, Tạp chí triết học ( 4), tr 33-34 [55] GS Song Thành ( 2005), Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận trị, Hà Nội [56] Nguyễn Thành ( 2003), “Vấn đề Mặt trận dân tộc thống cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Lý luận trị, ( 8) [57] Hùng Thắng, Nguyễn Thành (1985), Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ tiên phong mặt trận giải phóng dân tộc, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [58] Nguyễn Thế Thắng (1999), Chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, Nxb Lao động, Hà Nội [59] Nguyễn Đình Thuận (2002), Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [60] Trần Dân Tiên (2009), Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ [61] GS.TS Trần Hữu Tiến ( 2008), Một số vấn đề độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [62] Chu Đức Tính (2001), Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyến vấn đề dân tộc, dân chủ cách mạng Việt Nam ( 1930-1945), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [63] Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Quốc gia (2002), vấn đề phát triển kinh tế- xã hội buôn làng dân tộc Tây Nguyên, Nxb KHXH, Hà nội [64] Trần Xuân Trường ( 1995), “ Giải mối quan hệ dân tộc giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí cộng sản, (05), Tr 2123, 27 [65] Văn phòng Ban đạo Tây Nguyên (2009), Một số tư liệu kinh tếxã hội Tây Nguyên tỉnh miền núi giáp Tây Nguyên [66] Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên) tác giả (1997).Các dân tộc tỉnh Gia Lai- Kon Tum, Nxb KHXH, Hà Nội [67] Đặng Nghiêm Vạn (1989), Những vấn đề xã hội Tây Nguyên, Nxb KHXH, Hà Nội [68] V.I Lênin (2005), Tồn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [69] V.I Lênin (2005), Toàn tập, tập 24, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [70] V.I Lênin (2005), Tồn tập, tập 25, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [71] V.I Lênin (2005), Toàn tập, tập 26, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [72] Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban dân tộc Miền Núi (1997), Hệ thống văn sách dân tộc, Nxb Nông nghiệp [73] http://cema.gov.vn/ [74] http://www.mattran.org.vn/ [75] http://www.tapchicongsan.org.vn/ B Các văn sách Đảng Chính phủ [76] Quyết định số 133/1998/QĐ- TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế- xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa [77] Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc thống quản lý Chương trình, dự án 135, định canh, định cư, trung tâm cụm xã hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn [78] Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 Thủ tướng phủ Chương trình phát triển kinh tế- xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt chương trình 135 giai đoạn II) [79] Quyết định 1592/ QĐ-TTg ngày 12/10/2009 Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn [80] Quyết định số 18/2011/ QĐ-TTg ngày 18/03/2011 Thủ tướng Chính phủ sách người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số C Các báo cáo địa phương [81] Các báo cáo Tỉnh ủy Kon Tum tổng kết năm thực Nghị Trung ương (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đồn kết tồn dân tộc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “ công tác dân tộc”; “ công tác tôn giáo” [82] Tỉnh ủy Kon Tum (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Kon Tum lần thứ XIV [83] Nghị số 4790/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 UBND thành phố Kon Tum đầu tư CSVC trường lớp cho xã vùng dân tộc thiểu số [84] Dự án thực theo Quyết định số 02/QĐ- UB ngày 16/01/1998 UBND Tỉnh Kon Tum nâng cao mức sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum ... nghiên cứu 7 CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.1.1 Cơ sở lý luận Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc kết hợp nhiều nhân... rõ tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc khối đại đoàn kết dân tộc - Thứ hai: Làm rõ thực trạng vấn đề dân tộc khối đại đoàn kết dân tộc Kon Tum đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn. .. CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 39 1.2.1 Khái niệm dân tộc 39 1.2.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay

Từ khóa liên quan