Nguyên tắc giá gốc trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam một số vấn đề đặt ra nhằm tăng cường tính minh bạch của thông tin trình bày trên BCTC

52 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 15:02

[Type text] Mục lục Lời nói đầu………………………………………………………………… Chương 1: Cơ sở lý luận định giá nguyên tắc định giá trình bày thơng tin BCTC……………………………………………………… …4 1.1 Các sở tính giá để đo lường ghi nhận yếu tố BCTC…… 1.1.1 Giá trị hợp lý……………………………………………………… … 1.1.2 Giá gốc……………………………………………………………… 1.1.3 Giá hành………………………………………………………… 1.1.4 Giá trị thực được…………………………………….6 1.3 Quy định trình bày thơng tin BCTC Chuẩn mực kế toán Việt Nam…………………………………………………………………… 1.3.1 Khái niệm, mục đích tác dụng BCTC………………………….9 1.3.2 Ngun tắc trình bày thơng tin BCTC theo CMKT Việt Nam… 12 Chương 2: Nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán Việt Nam việc trình bày thơng tin BCTC…………………………………………… 17 2.1 Khái qt chung Chuẩn mực kế toán Việt Nam…………………… …17 2.2 Nguyên tắc giá gốc chuẩn mực kế toán ảnh hưởng ngun tắc trình bày thơng tin BCTC……………………………… 19 2.3 Phương pháp giá gốc trình bày thông tin BCTC………… 24 2.4 Thực tiễn áp dụng nguyên tắc giá gốc trình bày BCTC………… 27 Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC………………………………………………… 33 3.1 Tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC………………… 33 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC…………………………………………………………… 38 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC……………………………………………………………….…49 Kết luận……………………………………………………………… …….50 [Type text] MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung xu hướng cổ phần hóa nói riêng, báo cáo tài (BCTC) đóng vai trò quan trọng Thơng tin trình bày BCTC phương tiện giúp cho đối tượng sử dụng thông tin như: nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, phủ ban ngành chức quan thuế, quan thống nắm bắt cách sát thực tình hình kinh doanh doanh nghiệp, từ đưa định quản trị, quản lý đầu tư cách phù hợp Tuy nhiên, thấy việc trình bày thơng tin BCTC doanh nghiệp tồn nhiều bất cập Để khắc phục thực trạng để tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC có nhiều cơng trình nghiên cứu đời, nhiều giải pháp đặt Đứng góc độ xem xét từ khía cạnh nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, nhóm tác giả mạnh dạn lựa chọn hoàn thành đề tài: “Nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán Việt Nam- số vấn đề đặt nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ sở lý luận định giá nguyên tắc định giá trình bày thơng tin BCTC; ngun tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán Việt Nam việc trình bày thơng tin BCTC; từ đưa giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế tốn Việt Nam tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC - Phạm vi nghiên cứu: Chuẩn mực kế toán Việt Nam loại BCTC Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp nghiên cứu sau: - Phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác- Lênin sở phương pháp luận [Type text] - Kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tế vận dụng nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán Việt Nam BCTC - Phương pháp kỹ thuật: kết hợp với phương pháp khảo sát, so sánh, phân tích đánh giá, tổng hợp, quy nạp, diễn giải… - Tham khảo ý kiến chuyên gia, kế thừa kết nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận định giá nguyên tắc định giá trình bày thơng tin BCTC Chương 2: Nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế tốn Việt Nam việc trình bày thơng tin BCTC Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC [Type text] Chương 1: Cơ sở lý luận định giá nguyên tắc định giá trình bày thơng tin BCTC 1.1 Các sở tính giá để đo lường ghi nhận yếu tố BCTC 1.1.1 Giá trị hợp lý Cơ sở tính giá hợp lý bắt đầu sử dụng rộng rãi từ cuối năm 1990 Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) nghiên cứu ban hành sửa đổi chuẩn mực kế tốn như: Nơng nghiệp, Bất động sản đầu tư, toán sở cổ phiếu, cơng cụ tài chính… Các chuẩn mực kế tốn (IAS) chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế (IFRS) sử dụng định nghĩa “Giá trị hợp lý mức tài sản trao đổi bên có đầy đủ hiểu biết giao dịch ngang giá.” Ưu điểm giá trị hợp lý: - Tiếp cận dựa thị trường : Giá trị hợp lý sở tính giá phản ánh mức giá kỳ vọng thị trường tương lai tài sản khoản nợ phải trả Do vậy, mối quan hệ với sở định giá khác thay thế, giá trị hợp lý coi sở định giá giúp thơng tin tài phản ánh tốt dòng tiền tương lai đơn vị khả khoản linh hoạt tài đơn vị - Cung cấp thơng tin hữu ích : Gắn với mục tiêu yêu cầu thơng tin tài chính, nhận thấy giá trị hợp lý góp phần làm cho thơng tin tài thích hợp với nhu cầu sử dụng thông tin điều kiện kinh tế thị trường phát triển Nhược điểm giá trị hợp lý: Tính khách quan tin cậy giá hợp lý nhiều điểm chưa đảm bảo: - BCTC theo cách tiếp cận giá trị hợp lý tồn mâu thuẫn logic kinh tế giá trị hợp lý sử dụng triệt để khoản mục Chẳng hạn, người sử dụng thơng tin tài khó hiểu ý nghĩa kinh tế khoản thu nhập phát sinh biến động tăng giá trị hợp lý số tài sản mục đích nắm giữ tài sản doanh nghiệp để có doanh thu dài hạn, bán tài sản ngắn hạn [Type text] - Hạn chế sở tính giá thể rõ áp dụng để đánh giá tài sản mà doanh nghiệp khơng có ý định bán, toán ngắn hạn điều kiện khơng có thị trường hoạt động hiệu cho tài sản nợ phải trả nước hình thành phát triển kinh tế việc áp dụng sở tính giá cần phải xem xét kỹ 1.1.2 Giá gốc Giá gốc tài sản số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận Một cách tổng quát , sở giá gốc đòi hỏi kế tốn phải ghi chép giá trị tài sản mua theo phí tổn tính tiền sở trao đổi ngang giá thời điểm hoàn tất việc mua giá trị giữ nguyên kể trường hợp sau giá tài sản tương tự thay đổi thị trường Ưu điểm giá gốc: Trong hầu hết trường hợp xác định giá gốc tài sản nợ phải trả dựa chứng khách quan thẩm định nên khẳng định giá gốc có độ tin cậy cao sở tính kế tốn sử dụng Giá gốc thơng tin thích hợp cho định kinh tế thơng qua phân tích mối quan hệ chi phí- khối lượng- lợi nhuận, định giá bán sản phẩm, tiếp tục sản xuất ngừng phận loạt định khác sở vào hệ số tính tốn dựa thơng tin trình bày báo cáo tài Nhược điểm giá gốc: Cơ sở tính giá chủ yếu phản ánh dòng tiền q khứ mà có liên hệ rõ ràng với khả tạo dòng tiền tương lai doanh nghiệp Gắn với mục tiêu cung cấp thơng tin tài nhu cầu đối tượng sử dụng thông tin nay, giá gốc bộc lộ số hạn chế tính thích hợp 1.1.3 Giá hành [Type text] Giá hành mức giá kinh tế mà doanh nghiệp phải trả chi phí hợp lý phải bỏ để có tài sản thay với công suất lực hoạt động tương đương với tài sản có Giá hành xác định theo cách tiếp cận từ bên doanh nghiệp (còn gọi giá thành sản xuất thay thế) với cách tiếp cận bên doanh nghiệp (được gọi giá mua thay thế) Ưu điểm giá hành: Trong điều kiện không tồn thị trường hoạt động cho tài sản nợ phải trả hoàn toàn giống thời điểm ghi nhận ban đầu giá hành đảm bảo tính tin cậy ưu tiên sử dụng để phản ánh chất đối tượng kinh tế tài Nhược điểm giá hành: Giá hành phản ánh mặt giá thị trường điều kiện thị trường nên có liên hệ trực tiếp đến khả tạo dòng tiền tương lai Chính thơng tin mà mang lại không đáp ứng tốt mục tiêu cung cấp thơng tinkế tốn hướng tới Mặt khác, giá hành xác định sở thông tin thu thập từ thị trường với giả định điều khoản giao dịch kinh tế doanh nghiệp Nên đứng góc độ đối tượng khác sử dụng thơng tin tính tin cậy chưa đảm bảo 1.1.4 Giá trị thực Giá trị thực tài sản giá bán ước tính điều kiện hoạt động bình thường doanh nghiệp trừ chi phí ước tính để hồn thiện để bán tài sản Giá trị thực nợ phải trả hiểu khoản doanh nghiệp phải toán điều kiện hoạt động bình thường liên quan đến khoản nợ phải trả cộng chi phí phát sinh để thực nghiệp vụ tốn nợ Xuất phát từ khái niệm trên, có yếu tố cần thiết để tính giá trị thực Giá bán ước tính giá bán mục hàng thị trường Có thể tham chiếu giá thị trường thời điểm lập BCTC Chi phí ước tính để hồn thành chi phí ước tính phát sinh để hồn thiện sản phẩm (trong trường hợp sản phẩm chưa hoàn thành, hoăc [Type text] sản phẩm cần sửa chữa, hay gia cơng thêm trước đem bán) Chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chi phí liên quan đến việc bán sản phẩm chẳng hạn chi phí đóng gói lại, chi phí cho nhân viên bán hàng, đại lý bán hàng Ưu điểm giá trị thực được: Việc định giá nguyên tắc giá đảm bảo tuân thủ tốt nguyên tắc thận trọng - “Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập” Và nguyên tắc thận trọng đảm bảo, tức thông tin kế tốn cung cấp mang tính tin cậy cao Hay nói cách khác nhà đầu tư đối tượng khác sử dụng thông tin đánh giá giá trị tài sản có xu hướng giảm giá, giá không bán nắm bắt tình hình kinh doanh doanh nghiệp cách xác nhất, điều mà giá gốc khơng thực được, từ đưa định phù hợp Nhược điểm giá trị thực được: Xét tính thích hợp thơng tin giá trị thực có hạn chế định sở tính giá đặt trọng tâm vào giao dịch bán (Trong tài sản doanh nghiệp nắm giữ để bán) Ngồi ra, sở tính giá thiên phản ánh giá trị mong đợi riêng doanh nghiệp mà khơng phản ánh kì vọng chung giá thị trường Với mục tiêu Báo cáo tài cung cấp thơng tin chung cho đối tượng khác thơng tin ghi nhận ban đầu sở giá trị thực khó đảm bảo tính thích hợp Xét tính tin cậy, giá trị thực dựa ước tính kế tốn có có ước tính sở thị trường (giá bán) ước tính chi phí doanh nghiệp (chi phí hồn thiện chi phí bán) Do vậy, nhiều tình tính tin cậy thơng tin tài khó đảm bảo Để sử dụng đánh giá tài sản nợ phải trả ghi nhận ban đầu, giá trị thực cần điều chỉnh nhằm giảm phụ thuộc vào giao dịch bán tài sản kì vọng doanh nghiệp Vậy, Việt Nam lại áp dụng giá gốcgiá khác ghi nhận thơng tin trình bày BCTC? [Type text] Trước tiên, vào tiêu chí đánh giá lựa chọn sở tính giá kế tốn.Trên phương diện lý thuyết thực tế, có nhiều sở định giá để nhà soạn thảo chuẩn mực, chế độ kế toán lựa chọn Để đánh giá sử dụng phù hợp sở tính giá cần xác định tiêu chuẩn lựa chọn định Theo sở định giá lựa chọn phải đáp ứng mục tiêu yêu cầu thơng tin tài chính: Mục tiêu cung cấp thơng tin tài diễn giải cách ngắn gọn giúp người sử dụng thông tin định kinh tế phù hợp với lợi ích họ Các yêu cầu thông tin tài dược đặt gồm: Tính tin cậy, tính thích hợp, tính dễ hiểu, tính so sánh Trong đó, hai yêu cầu nhấn mạnh tính thích hợp tính tin cậy Thực tế cho thấy quan điểm giá cả, giá trị phương pháp tính giá có nhiều thay đổi qua giai đoạn lịch sử khác phương diện kinh tế- trị học- quản lý kinh doanh hạch toán nghiệp vụ Tuy nhiên nhiều lý khác , việc ghi nhận, xử lý trình bày đối tượng kế tốn sở giá gốc chấp nhận tảng đo lường kế toán chục năm qua Trong sốkể đến là: - Kế toán sở giá gốc đảm bảo u cầu khách quan: Thơng tin kế tốn hữu ích thông tin phải đảm bảo mức độ tin cậy cao, thông tin số liệu kế toán phải đảm ghi chép báo cáo với thực tế, khơng bị xun tạc, khơng bị bóp méo Mặt khác, giá gốc lại hình thành sở thương lượng với đầy đủ hiểu biết thỏa mãn lợi ích người mua người bán, việc ghi chép giao dịch kiểm tra được, nên giá gốc đảm bảo yêu cầu khách quan - Kế toán sở giá gốc đảm bảo nguyên tắc thận trọng: Như trình bày trên, nguyên tắc thận trọng nguyên tắc quan trọng nguyên tắc kế tốn , việc xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn Điều đòi hỏi người làm kế toán phải cố gắng đảm bảo thực trạng tài mức độ thành cơng khơng phóng đại Bên cạnh kế tốn sở giá gốc tăng cường củng cố tin cậy tiêu ghi nhận báo cáo thời điểm từ làm tăng tin cậy lợi ích (thu nhập, tài [Type text] sản) tương lai Do nguyên tắc giá gốc phù hợp với yêu cầu nguyên tắc thận trọng - Kế toán sở giá gốc phù hợp với nguyên tắc hoạt động liên tục: Việc điều chỉnh giá trị tài sản sử dụng theo giá thị trường không phù hợp với mục đích hình thành tài sản, khơng có quan hệ mua bán xảy giá thị trường xác lập cách khách quan, sử dụng giá gốc để ghi nhận giá trị tài sản hoàn toàn hợp lý với điều kiện doanh nghiệp hoạt động liên tục Tuy nhiên có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc hoạt động liên tục doanh nghiệp có dự định bán tài sản giá thị trường thay giá gốc phù hợp - Kế toán sở giá gốc đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quán: Xét tổng thể sử dụng giá gốc thuận lợi phương pháp tính giá khác để đảm bảo tính chất so sánh thơng tin đòi hỏi sách, phương pháp kế toán phải sử dụng thống kiên định Sử dụng nguyên tắc giá gốc ghi nhận thơng tin kế tốn đảm bảo u cầu quản lý nội doanh nghiệp nước có kinh tế phát triển ví dụ kinh tế Việt Nam năm đầu đổi Tuy nhiên đối tượng kế toán trở nên đa dạng, thường xun biến động thơng tin kế tốn giá gốc trở nên phức tạp, thiếu tính kịp thời, khơng đáp ứng yêu cầu quản lý việc kiểm soát, định…Khi việc áp dụng sở giá khác thay giá cố định phù hợp Như vậy, giai đoạn đầu phát triển kinh tế thị trường, mục tiêu cung cấp thông tin kế toán tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế, sách quản lý kinh tế tài Nhà nước Mục tiêu cung cấp thơng tin kế toán cho chủ thể khác kinh tế như: Các nhà đầu tư, chủ nợ tương lai mục tiêu chủ yếu Yêu cầu quan trọng đặt thơng tin kế tốn tính tin cậy tn thủ, kế tốn sở giá gốc lựa chọn sở phù hợp ghi nhận thơng tin kế tốn cách hữu hiệu Việt Nam chục năm qua Vậy Việt Nam áp dụng nguyên tắc giá gốc trình bày thơng tin BCTC? Chúng ta tìm hiểu vấn đề mục 1.3 Quy định trình bày thơng tin BCTC Chuẩn mực kế toán Việt Nam [Type text] 1.3.1 Khái niệm, mục đích tác dụng BCTC Báo cáo tài phương pháp tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo tiêu kinh tế tài tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp, tình hình hiệu SXKD, tình hình lưu chuyển tiền tệ tình hình quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp thời kỳ định vào hệ thống mẫu biểu quy định thống Báo cáo tài bao gồm hệ thống số liệu kinh tế tài tổng hợp, rút từ sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết thuyết minh cần thiết văn số liệu Báo cáo tài phương pháp quan trọng để chuyển tải thơng tin kế tốn tài đến người định, thơng tin cơng khai sản nghiệp, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phục vụ cho đối tượng bên bên doanh nghiệp Điều khác biệt với báo cáo kế toán nội (báo cáo quản trị) cung cấp thơng tin kế tốn phụ vụ cho yêu cầu quản lý nội doanh nghiệp Đối tượng sử dụng thơng tin báo cáo tài người bên bên doanh nghiệp đối tượng có lợi ích trực tiếp gián tiếp Các định đối tượng sử dụng thơng tin báo cáo tài đòi hỏi việc đánh giá lực doanh nghiệp để tạo nguồn lực tài cho doanh nghiệp Các đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài gồm: - Các nhà quản lý doanh nghiệp - Các quan quản lý chức Nhà nước - Các đối tượng khác (các chủ nợ tương lai, nhà đầu tư, người cung cấp ) Mục đích báo cáo tài Báo cáo tài dùng để cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý chủ doanh nghiệp, quan Nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế Báo cáo tài phải cung cấp thơng tin doanh nghiệp về: a/ Tài sản; 10 [Type text] Nam, thơng tin tài công ty niêm yết chưa đáng tin cậy lý sau: - Một số lớn công ty niêm yết chưa cơng khai báo cáo tài kịp thời theo quy định pháp luật - Một số cơng ty niêm yết cơng khai thơng tin tình hình tài chưa kiểm tốn (khơng có báo cáo kiểm tốn đính kèm theo) -Một số báo cáo tài kiểm tốn báo cáo kiểm toán chưa đảm bảo chất lượng Bên cạnh đó, phần lớn cơng ty kiểm tốn chưa mua bảo hiểm nghề nghiệp- điều gây rủi ro lớn cho nhà đầu tư, tổ chức sử dụng thơng tin kiểm tốn Một ngun nhân quan trọng làm cho tính minh bạch độ tin cậy thơng tin tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn thấp do: trách nhiệm bên liên quan chưa xem xét xử lý luật Cụ thể bao gồm: Trách nhiệm cá nhân người lập báo cáo tài chính, kế tốn trưởng, giám đốc) cơng ty niêm yết việc lập công khai báo cáo tài khơng trung thực; khơng đảm bảo tính minh bạch thơng tin tài Trách nhiệm kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn việc đưa nhận xét khơng thích hợp, gây thiệt hại cho nhà đầu tư bên liên quan (mức bồi thường cao 10 lần chi phí kiểm tốn) Trách nhiệm cơng ty bảo hiểm (chịu trách nhiệm thiệt hại công ty kiểm tốn theo hợp đồng) Trách nhiệm thân nhà đầu tư Như vậy, việc cung cấp thơng tin minh bạch hữu ích đối tượng tham gia thị trường hoạt động kinh doanh đối tượng cần thiết cho thị trường hoạt động trật tự hiệu tiền đề quan trọng để thiết lập nên kỷ luật thị trường nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế toán BCTC xem xét số hướng giải đề cập mục sau 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC 38 [Type text] - Để giải vấn đề ghi nhận giá trị tài sản báo cáo tài cho phản ánh giá trị thực tế, khắc phục nhược điểm nêu nguyên tắc giá gốc, có hướng giải qut tính đến sau: Thay đổi phương pháp mơ hình tính giá Các sở tính giá sử dụng để ghi nhận ban đầu yếu tố BCTC? Ghi nhận ban đầu việc kế toán phản ánh lần đầu yếu tố tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi phí thu nhập yếu tố thỏa mãn định nghĩa điều kiện ghi nhận kế toán Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, kế tốn sử dụng sở tính giá khác gồm: Giá gốc, giá hành, giá trị thực được, giá trị hợp lý, giá trị sử dụng Như đề cập phần trước mơ hình tính giá ln tồn ưu nhược điểm riêng, tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà chúng bộc lộ ưu nhược Nếu trước việc sử dụng mô hình giá gốc làm sở tính giá, nguyên tắc kế toán phù hợp với u cầu lúc điều kiện nhiều thay đổi đặt liệu nguyên tắc khác có phù hợp hơn? Thực tế thời gian gần giá trị hợp lý lên sở tính giá ngày quan soạn thảo Chuẩn mực kế toán quốc tế quốc gia sử dụng phổ biến ghi nhận ban đầu yếu tố BCTC Chúng ta xem xét liệu sở giá trị hợp lý có khắc phục tồn sở giá gốc liệu thơng tin trình bày BCTCminh bạch ? * Giá trị hợp lý ? Giá trị hợp lý thuật ngữ lĩnh vực kế toánsở tính giá bắt đầu sử dụng rộng rãi từ cuối năm 1990 Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) nghiên cứu ban hành sửa đổi Chuẩn mực kế tốn như: Nơng nghiệp, Bất động sản đầu tư, toán sở cổ phiếu, cơng cụ tài chính…Ở Mỹ việc nghiên cứu sử dụng giá trị hợp lý gắn liền với việc ban hành Chuẩn mực kế toán tài thời gian gần Trong q trình nghiên cứu, quy định giá trị họp lý có nhiều quan điểm định nghĩa khác Trong phạm vi viết sử dụng định nghĩa Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) Hội 39 [Type text] đồng chuẩn mực kế toán tài Mỹ (FASB) làm sở để tìm hiểu giá trị hợp lý Các chuẩn mực kế toán chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế (IFRS) hành sử dụng định nghĩa “Giá trị hợp lý mức tài sản trao đổi bên có đầy đủ hiểu biết giao dịch ngang giá”.(Định nghĩa 1) Chuẩn mực kế tốn tài Mỹ số 157 (SFAS 157) chuẩn mực sửa đổi số 820 định nghĩa: “Giá trị hợp lý mức doanh nghiệp thu bán tài sản doanh nghiệp trả để toán khoản nợ phải trả giao dịch thuận lợi bên tham gia thị trường thời điểm xác định gía trị” (Định nghĩa 2) Cho dù có định nghĩa khác giá trị hợp lý, song IASB FASB đề cập đến vấn đề cốt lõi sở định giá khía cạnh sau: Một là, Xác định giá trị hợp lý gắn với giá thị trường tài sản nợ phải trả Đối với doanh nghiệp cụ thể, giá trị trường mức giá đầu mức giá đầu vào Định nghĩa thứ hai đề cập rõ mức giá sở xác định giá trị hợp lý giá đầu Trong nghiên cứu gần đa số nhà nghiên cứu kế toán thành viên Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế cho xác định giá trị hợp lý gắn với giá đầu vì: - Doanh nghiệp đầu tư, mua sắm tài sản nhằm thu lợi ích kinh tế từ việc sử dụng bán tài sản việc xác định giá trị hợp lý gắn với giá đầu (giá bán tài sản dòng tiền thu tương lai từ sử dụng tài sản) phù hợp - Đối với khoản nợ phải trả, doanh nghiệp toán phát sinh luồng tiền sử dụng nguồn lực khác nên việc xác định giá trị hợp lý nợ phải trả gắn với mức giá đầu là phù hợp Hai là, Mức giá thị trường dùng làm sở xác định giá trị hợp lý thiết lập bên tham giá thị trường (thực tế tham gia giả định tham gia vào thị trường) giao dịch ngang giá hợp lý Trong trường hợp lý tưởng nhất, bên tham gia thị trường phải đảm bảo: 40 [Type text] - Tính độc lập: Tức bên tham gia thị trường bên liên quan theo chuẩn mực kế toán hành (CMKT quốc tế 24 – Công bố bên liên quan) - Đầy đủ hiểu biết: Tức bên tham gia thị trường cung cấp đủ thông tin để định Đối tác đơn vị báo cáo có hiểu biết tương đồng với đơn vị tài sản khoản nợ phải trả cần tính giá trị hợp lý - Có khả sẵn sàng tham gia thị trường: Các bên tham gia thị trường thể tham gia vào giao dịch trao đổi mà khơng gặp hạn chế Đồng thời họ sẵn sàng tham gia vào thị trường cách tự nguyện với mục tiêu kinh tế túy Ba là, thị trường đề cập định nghĩa giá trị hợp lý giả định thị trường thuận lợi Theo đó, thị trường tối đa hóa giá trị thu cho bên bán tài sản tối thiểu hóa giá trị phải bỏ cho bên toán nợ phải trả * Phương pháp xác định giá trị hợp lý Trên sở phân tích giá trị hợp lý, nhận thấy việc xác định giá trị hợp lý phức tạp Trong nhiều trường hợp, giá trị hợp lý kết ước tính gián tiếp dựa thơng tin thị trường Theo chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực kế tốn tài Mỹ, việc xác định giá trị hợp lý dựa quan điểm: Quan điểm thị trường, quan điểm thu nhập quan điểm giá phí: * Quan điểm thị trường: Giá thị trường quan sát thông tin giao dịch thực tế tài sản, khoản nợ hồn tồn giống nhau, so sánh sử dụng để xác định giá trị hợp lý tài sản, khoản nợ phải trả * Quan điểm thu nhập: Các phương pháp kĩ thuật áp dụng để quy đổi khoản tiền tương lai giá trị Ước tính giá trị hợp lý vào kỳ vọng thị trường dòng tiền phát sinh tương lai liên quan đến tài sản nợ phải trả (Dòng tiền vào từ việc khai thác, sử dụng tài sản dòng tiền để tốn nợ phải trả) * Quan điểm giá phí: Giá trị hợp lý tài sản xác định sở xem xét chi phí phải bỏ để có tài sản thay tương đương lực sản xuất (Dòng tiền để mua, sản xuất tài sản) 41 [Type text] Trên sở quan điểm nêu trên, phương pháp kĩ thuật tính tốn áp dụng tình cách phù hợp theo nguyên tắc ưu tiên tối đa sử dụng thông tin đầu vào thực tế quan sát thị trường, giảm thiểu việc sử dụng thơng tin giả định Có kĩ thuật xác định giá trị dòng tiền tương lai: Kĩ thuật xác định giá trị thông thường kĩ thuật xác định giá trị kì vọng Kĩ thuật xác định giá trị thông thường áp dụng trường hợp, đơn vị báo cáo ước tính dòng tiền đơn liên quan đến tài sản nợ phải trả Kĩ thuật xác định dòng giá trị kì vọng áp dụng đơn vị báo cáo ước tính dòng tiền điều kiện khơng chắn Theo đó, dòng tiền ước tính kèm theo mức xác suất xảy Kể từ IASB cơng bố quan điểm sử dụng rộng rãi giá trị hợp lý chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế hình thành diễn đàn trao đổi nhà nghiên cứu, thực hành kế toán, người sử dụng thơng tin kế tốn Có nhiều quan điểm khác xung quanh việc sử dụng phổ biến sở tính giá này, có khơng quan điểm khơng đồng thuận Thậm trí số ý kiên cho việc sử dụng giá trị hợp lý nguyên nhân gây tình trạng ‘Bong bóng tài sản’ – lý gây khủng hoảng tài chính, tín dụng Chúng tơi cho để đánh giá cách xác đáng việc sử dụng giá trị hợp lý có thực hợp lý hay khơng trước hết phải hiểu rõ mục đích cung cấp thơng tin tài u cầu thông tin Sử dụng giá trị hợp lý có đáp ứng tốt mục tiêu cung cấp thơng tin tài ? Nói cách khái quát, mục tiêu cung cấp thông tin tài đáp ứng yêu cầu định kinh tế nhà đầu tư, người cho vay chủ nợ tương lai doanh nghiệp Mục tiêu cung cấp thơng tin tài cụ thể hóa theo khía cạnh sau: Một là, Thơng tin tài phải phản ánh “bức tranh tài rõ ràng” hoạt động đơn vị Hai là, Thơng tin tài phải thực hữu ích đánh giá quy mơ, thời gian mức độ chắn dòng tiền tương lai 42 [Type text] Ba là, Thơng tin tài phải phản ánh tính khoản khả linh hoạt tài doanh nghiệp để khai thác hội đối phó với khủng hoảng Giá trị hợp lý sở tính giá phản ánh mức giá kỳ vọng thị trường tương lai tài sản khoản nợ phải trả Do vậy, mối quan hệ với sở định giá khác thay thế, giá trị hợp lý coi sở định giá giúp thơng tin tài phản ánh tốt dòng tiền tương lai đơn vị khả khoản linh hoạt tài đơn vị Có thể khẳng định sử dụng giá trị hợp lý làm sở định giá đáp ứng tốt mục tiêu cung cấp thơng tin tài mà Báo cáo tài hướng tới Sử dụng giá trị hợp lý có đảm bảo thơng tin tài thích hợp ? Thơng tin coi thích hợp thơng tin giúp người sử dụng định kinh tế cách đánh giá kiện khứ, tương lai Một cách cụ thể hơn, thơng tin tài thích hợp đáp ứng mục tiêu đề cập Như phân tích trên, xem xét yêu cầu thích hợp, thơng tin tài xác định theo giá trị hợp lý có ưu so với thông tin xác định theo giá gốc sở tính giá khác sử dụng Tuy nhiên, người sử thông tin tài mà định họ phụ thuộc vào khoản thu nhập thực từ hoạt động doanh nghiệp thơng tin giá trị tăng thêm giảm biến động giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả lại (được ghi vào thu nhập chi phí) thơng tin khơng có nhiều ý nghĩa Mặc dù có quan điểm khác tính thích hợp thơng tin tài sở giá trị hợp lý song nhìn chung chun gia kế tốn cho giá trị hợp lý sở tính giá đáp ứng tốt yêu cầu ‘thích hợp’ Chúng chia sẻ quan điểm Đây lý giải thích giá trị hợp lý ngày sử dụng rộng rãi đánh giá sở tính giá thích hợp Sử dụng giá trị hợp lý có đáng tin cậy không ? Để xác định giá trị hợp lý, đơn vị báo cáo áp dụng phương pháp theo trình tự ưu tiên sau: (1) Sử dụng giá thị trường tài sản nợ 43 [Type text] phải trả hoàn toàn giống với tài sản khoản nợ cần tính giá; (2) Sử dụng giá trị trường tài sản nợ phải trả tương tự thực điều chỉnh để tính; (3) Sử dụng giả định áp dụng mơ hình tính tốn để xác định giá trị hợp lý Như vậy, trường hợp có thị trường hoạt động cho tài sản nợ phải trả cần tính giá, việc sử dụng giá quan sát thị trường cách trực tiếp giá thị trường điều chỉnh làm giá trị hợp lý đảm bảo mức độ tin cậy thỏa đáng Tuy nhiên, trường hợp khơng có thị trường hoạt động việc sử dụng giả định mơ hình tính tốn khó đạt độ tin cậy cho dù mơ hình áp dụng cách khách quan Chính mối quan ngại mà nhiều chuyên gia kế toán khuyến nghị không nên lạm dụng giá trị hợp lý, đặc biệt không nên áp dụng sở tính giá khơng có thị trường hoạt động cho tài sản nợ phải trả tương tự Sử dụng giá trị hợp lý có làm giảm bớt phức tạp đảm bảo tính dễ hiểu thơng tin tài ? Trong điều kiện tồn thị trường hoạt động tài sản nợ phải trả hoàn toàn giống với tài sản nợ phải phải trả cần tính giá, việc xác định giá trị hợp lý khơng q phức tạp Khi giá trị hợp lý mức giá quan sát từ giao dịch thực tế thị trường điều kiện tương tự Những người sử dụng thơng tin hiểu ý nghĩa kinh tế thông tin tài xác định theo giá trị hợp lý trường hợp Tuy nhiên, trường hợp khác, tài sản nợ phải trả doanh nghiệp có tính cá biệt thị trường giao dịch thị trường không hiệu (Đặc biệt nước phát triển, chậm phát triển) việc xác định giá trị hợp lý phức tạp Sự phức tạp chủ yếu việc thu thập thông tin xác định mức độ điều chỉnh giá thị trường, xác định giả định, số liệu đầu vào mơ hình tính tốn giá trị hợp lý thơng tin giải trình cần thiết trình bày thuyết minh Báo cáo tài Ngồi ra, Báo cáo tài lập theo cách tiếp cận giá trị hợp lý tồn mâu thuẫn logic kinh tế giá trị hợp lý sử dụng triệt để khoản mục Chẳng hạn, người sử dụng thơng tin tài khó hiểu ý nghĩa kinh tế khoản thu nhập phát sinh biến động tăng giá trị hợp lý số tài sản mục đích nắm giữ tài sản 44 [Type text] doanh nghiệp để có doanh thu dài hạn, bán tài sản ngắn hạn Sử dụng giá trị hợp lý có nâng cao tính so sánh thơng tin tài ? Về hình thức, việc sử dụng rộng rãi quán giá trị hợp lý đánh giá ghi nhận tài sản, nợ phải trả nâng cao khả so sánh thơng tin tài kì kế tốn đơn vị đơn vị kế toán với Tuy nhiên theo thực tế lại không Chẳng hạn, để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị theo thời gian, người sử dụng thông tin cần thông tin thu nhập, chi phí kết theo thời gian Nếu kết hoạt động kinh doanh ghi nhận sở biến động giá trị hợp lý thơng tin kết hoạt động có ý nghĩa đánh giá hiệu hoạt động xu hướng biến động tương lai kết kinh doanh biến động giá trị hợp lý hoàn toàn yếu tố thị trường Ngồi ra, so sánh tình hình tài tình hình kinh doanh đơn vị, việc áp dụng giá trị hợp lý sở định giá phổ biến làm giảm ý nghĩa kết phân tích mục đích nắm giữ tài sản đơn vị khác Giá trị hợp lý trường hợp xếp theo trình tự ưu tiên mơ phòng đồ sau: 45 [Type text] Có tài sản nợ phải trả hoàn toàn giống trao đổi thị trường ? Có Khơng Trường hợp ưu tiên 1: Giá trị hợp lý xác định giá tài sản khoản nợ phải trả hoàn toàn giống giao dịch thị trường Trường hợp ưu tiên 3: Áp dụng phương pháp kĩ thuật để ước tính giá trị hợp lý như: Giá trị thuần, kì vọng tốn Có tài sản nợ phải trả tương tự đươc trao đổi thị trường ? Khơng Có Trường hợp ưu tiên 2:Giá lý xác định giá khoản nợ phải trả tư thị trường (đã có điều c phản ánh khác biệt) Trường hợp ưu tiên 1: Giá trị hợp lý tài sản, khoản nợ xác định giá tài sản khoản nợ phải trả hoàn toàn giống giao dịch thực tế thị trường Đây trường hợp lý tưởng để xác định giá trị hợp lý Điều kiện để áp trường hợp ưu tiên tồn thị trường hoạt động cho tài sản nợ phải trả hoàn toàn giống với tài sản nợ phải trả cần tính giá trị hợp lý Thị trường hoạt động phải có khối lượng giao dịch tần suất giao dịch đủ lớn thị trường hoạt động liên tục Trường hợp ưu tiên 2: Giá trị hợp lý xác định giá tài sản khoản nợ phải trả tương tự so sánh thị trường điều chỉnh để phản ánh khác biệt Mức độ điều chỉnh phụ thuộc vào nhân tố liên quan đến tài sản nợ phải trả như: vị trí, tình trạng tại, điều khoản cụ thể hợp đồng Trường hợp ưu tiên áp dụng khi: - Không có thơng tin giá tài sản, nợ phải trả hoàn toàn giống trao đổi thị trường mà có thơng tin giá tài sản nợ phải trả tương tự 46 [Type text] - Có thông tin giá tài sản nợ phải trả hồn tồn giống thị trường khơng tồn thị trường hoạt động khối lượng giao dịch thị trường bị giảm đáng kể; khơng có giao dịch gần đây; khoảng cách giá mua, giá bán thị trường lớn Hai trường hợp nêu có xu hướng vận dụng quan điểm thị trường việc xác định giá trị hợp lý tài sản, nợ phải trả Khi trường hợp không xảy ra, kế tốn phải ước tính giá trị hợp lý theo trường hợp ưu tiên Trường hợp ưu tiên Giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả ước tính phương pháp tính toán phù hợp sở liệu riêng đơn vị báo cáo điều chỉnh Mức độ điều chỉnh phải đảm bảo phản ánh mặt kì vọng chung thị trường liên quan đến dòng tiền thu từ tài sản (quan điểm thu nhập) dòng tiền chi để có tài sản tốn khoản nợ phải trả (quan điểm giá phí) Theo thông lệ phương pháp thường sử dụng phương pháp giá trị Phương pháp thực phù hợp với quan điểm thu nhập quan điểm giá phí việc xác định giá trị hợp lý nêu Như vậy, việc sử dụng mơ hình giá trị hợp lý coi bước mới, khắc phục tồn việc sử dụng mơ hình giá gốc, từ làm cho thơng tin trình bày BCTC trở nên hữu dụng người sử dụng Bên cạnh việc ghi nhận thơng tin theo giá hợp lý đảm bảo phù hợp tiêu BCTC, phản ánh kịp thời với biến động thị trường Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình giá chưa hồn hảo phân tích, mơ hình giá dễ dàng xác định đảm bảo tính tin cậy cao tồn thị trường hoạt động cho tài sản nợ phải trả giống với tài sản nợ phải trả cần tính giá hợp lý, khơng tồn thị trường này, việc xác định mơ hình phải dựa điều chỉnh cần thiết ước tính kế tốn mà thường phải dựa nhiều giả định, làm giảm tính tin cậy thông tin nhận Mặt khác, sử dụng mô hình tính giá để ghi nhận tất yếu tố BCTC chưa phù hợp Giả sử với tiêu TSCĐ bảng cân đối kế toán, việc ghi nhận giá trị tiêu theo giá hợp lý khơng phù hợp tài sản mà doanh nghiệp xác định dùng cho hoạt động kinh doanh lâu dài để bán, TSCĐ ghi nhận theo giá gốc hồn tồn chấp nhận được, 47 [Type text] số khoản mục hàng tồn kho, doanh nghiệp ghi nhận theo giá hợp lý để từ phản ánh khoản mục sát với giá thị trường đảm bảo mức độ tin cậy thơng tin cung cấp Tóm lại, khơng nên sử dụng giá trị hợp lý mơ hình thay hồn tồn mơ hình giá gốc ghi nhận thơng tin BCTC hay nói cách khác khơng nên sử dụng giá trị hợp lý sở định giá cho tài sản nợ phải trả mà nên trì mơ hình kết hợp sở định giá khác Thay đổi cách trình bày tiêu BCTC Hướng giải quyêt thứ xin đề cập việc thay đổi cách trình bày tiêu bào cào tài mà cụ thể cách trình bày tiêu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, thuyết minh BCTC: Song hành với việc ghi nhận theo giá gốc báo cáo tài chính, kế tốn có nên thực việc theo dõi ghi nhận đồng thời theo giá điều chỉnh? Hiện nay, bảng cân đối tiêu trình bày theo nguyên tắc giá gốc Ví dụ tiêu tài sản cố định bao gồm tiêu nguyên giá lũy kế hao mòn TSCĐ trình bày liền kề để giúp đối tượng sử dụng thông tin dễ đánh giá giá trị lại tài sản Song nói phần nhược điểm trên, nguyên giá TSCĐ thời điểm ghi nhận ban đầu tới thời điểm khác xa (nhất bối cảnh lạm phát) chưa kể đến nhược điểm phương pháp khấu hao Như thơng tin chưa thể tin cậy được, để giúp nâng cao tính hữu dụng nhà đầu tư đánh giá xác giá trị thực tài sản, liệu kế tốn trình bày thêm thơng tin giá trị thị trường hay giá trị hợp lý tài sản vào bảng cân đối, cách thêm vào cột giá trị thị trường (hay giá trị hợp lý) tài sản thời điểm lập báo cáo thêm thơng tin vào thuyết minh BCTC Giải pháp hợp lý, song lại tiềm ẩn số vấn đề, kế tốn phải thực tổ chức cơng tác thu nhận, xử lý, tổng hợp thông tin nào? Muốn thay đổi cần kế toán cuối năm khảo sát thị trường đánh giá tài sản bổ sung thêm vào báo cáo được, muốn thay đổi đòi hỏi phải xuất phát từ gốc, phải quy định, hướng dẫn rõ ràng luật, chế độ, chuẩn mực, phải minh bạch từ gốc trở đi, mà gốc minh bạch minh bạch pháp lý, quy định phải luật hóa pháp luật bảo vệ khn mẫu chung cho đối tượng, doanh nghiệp tuân thủ, tránh tình trạng, thơng tin chưa minh bạch mà 48 [Type text] bị bóp méo, làm sai lệch nhiều mục đích làm cho thiếu minh bạch - Mở rộng việc đánh giá lại nguyên giá tài sản doanh nghiệp Theo quy định, nguyên giá tài sản phải giữ nguyên thời điểm ban đầu cho dù giá thị trường thay đổi nhiều, đánh giá lại trường hợp theo quy định pháp luật, nhiên trường hợp người dùng thông tin cần giá thực tài sản Trong bối cảnh lạm phát phát triển khoa học công nghệ nay, nguyên giá tài sản nói chung TSCĐ nói riêng thay đổi nhiều so với thời điểm ghi nhận ban đầu, việc đánh giá lại giá trị tài sản cua doanh nghiệp trước thời điểm lập báo cáo để cung cấp số liệu giá trị xác tài sản việc làm cần thiết để tăng cường tính minh bạch từ giúp đối tượng hiểu đúng, đủ giá trị tài sản doanh nghiệp Vậy nên trình bày thêm giá trị đánh giá lại tài sản vào vị trí nào, phận báo cáo tài chính? Nên để tiêu trình bày bảng cân đối hay trình bày vào thuyết minh giải trình báo cáo tài trình bày cần quy đinh cụ thể hướng dẫn thực rõ ràng văn luật hóa - Đo lường đơn vị tiền tệ Như phân tích trên, việc sử dụng đơn vị tiền tệ để ghi nhận giá trị tài sản bộc lộ nhược điểm, để tăng cường tính minh bạch thơng tin BCTC kế tốn nghĩ đến việc điều chỉnh tỷ giá đồng tiền cho phù hợp với tỷ giá thực tế Ở phần thuyết minh báo cáo tài kế tốn trình bày tỷ giá đồng tiền thời điểm ghi nhận ban đầu tỷ giá tiền thời điểm tại, điều giúp cho người sử dụng thơng tin so sánh quy đổi từ đánh giá giá trị tài sản cách hợp lý - Việc trích lập quỹ phòng Một cách khắc phục nhược điểm giá gốc áp dụng nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin trình bày báo cáo tài việc trích lập khoản dự phòng.Việc trích lập dự phòng cho số khoản mục trình bày BCTC hoàn toàn phù hợp, khắc phục nhược điểm nguyên tắc giá gốc, làm cho giá trị khoản mục phù hợp với giá trị thực tế Chuẩn mực kế toán 02 quy định “việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho với giá trị thực 49 [Type text] phù hợp với nguyên tắc tài sản không phản ánh lớn giá trị thực ước tính từ việc bán hay sử dụng chúng” doanh nghiệp phải “lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giá trị thực số hàng tồn kho nhỏ giá gốc chúng” Việc trình bày làm cho tiêu hàng tồn kho (MS 140) BCTC mang nội dung kinh tế phù hợp hơn, phản ánh giá trị lại hàng tồn kho sau trừ khoản trích lập dự phòng thay trình bày giá trị hàng tồn kho theo giá gốc trước Nhìn chung việc trình bày khoản trích lập dự phòng, khơng dự phòng giảm giá hàng tồn kho mà có dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng khoản đầu tư ngắn hạn giúp phản ánh khách quan thông tin kế toán cung cấp 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC - Chú trọng vào việc trình bày thơng tin bổ sung BCTC đặc biệt tiêu bảng cân đối kế toán, tăng cường sử dụng giá hợp lý trường hợp cần thiết nhằm nâng cao tính hữu dụng thơng tin tài cho việc định kinh tế - Cần thành lập tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình thực Chuẩn mực kế tốn hành mức độ thỏa mãn thông tin kế toán người sử dụng, theo sát thay đổi Chuẩn mực kế toán quốc tế để cập nhật phù hợp thông lệ quốc tế trình hội nhập kinh tế tồn cầu Ví dụ: việc xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, Chuẩn mực kế toán quốc tế cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng phương pháp giá gốc phương pháp đánh giá lại áp dụng sách kế tốn cho nhóm tài sản Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho phép sử dụng phương pháp giá gốc, việc đánh giá lại tài sản xử lý vấn đề liên quan hoàn toàn phụ thuộc vào định nhà nước Chính Chuẩn mực kế tốn Việt Nam chưa đề cập tới vấn đề xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản; xử lý giảm giá trị (xuống cấp) tài sản Hay trình bày báo cáo tài chính, Chuẩn mực kế tốn quốc tế đưa yêu cầu chi tiết việc trình bày phương pháp đánh giá lại mà Chuẩn mực kế tốn Việt Nam khơng đề cập đến vấn đề - Cần mở rộng việc đánh giá lại cách bổ sung thêm quy định, hướng dẫn đánh giá lại khoản mục tài sản vào cuối năm trường 50 [Type text] hợp quy định Nghị định số 09/2009/NĐ-CP phủ ban hành ngày 05/02/2009 - Cần điều chỉnh tỷ giá đồng tiền cho phù hợp với tỷ giá thực tế Ở phần thuyết minh BCTC kế tốn trình bày tỷ giá đồng tiền thời điểm ghi nhận ban đầu tỷ giá tiền thời điểm tại, điều giúp cho người sử dụng thơng tin so sánh quy đổi từ đánh giá giá trị tài sản cách hợp lý KẾT LUẬN Trong năm vừa qua, việc vận dụng ngun tắc giá gốc ghi nhận thơng tin trình bày BCTC đóng vai trò quan trọng để đảm bảo thơng tin kế tốn mang tính tin cậy cao Đặc biệt bối cảnh chuyển kinh tế, việc vận dụng nguyên tắc giá gốc giúp cho cơng tác kế tốn thực cách thống nhất, ổn định Trên góc độ vĩ mơ, nguyên tắc giá gốc giúp quan quản lý nhà nước dễ dàng đánh giá thực trạng doanh nghiệp, từ dưa định hướng phương pháp quản lý hữu hiệu toàn kinh tế nói chung Trên góc độ vi mơ, thống tính tin cậy thơng tin trình bày theo ngun tắc giá gốc giúp đơn giản hóa cơng tác kế toán dễ dàng so sánh tài sản doanh nghiệp với đơn vị khác Tuy nhiên, lạm phát có xu hướng ngày tăng cao nhiều biến động, xã hội phát triển nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi thơng tin kế tốn phải hồn thiện Vì “Vận dụng nguyên tắc giá gốc chuẩn mực kế toán Việt Nam- số vấn đề đặt nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC” đề tài cần thiết nước ta Trên sở nghiên cứu cách khoa học lôgic nội dung, đề tài đã: Hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận định giá ngun tắc định giá trình bày thơng tin trình bày BCTC Nghiên cứu cách có hệ thống nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế tốn Việt Nam việc trình bày thông tin BCTC 51 [Type text] Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC Những kết nghiên cứu nhằm mục tiêu giảm bớt tính bất cập việc ghi nhận thơng tin theo nguyên tắc giá gốc, từ nhằm nâng cao chất lượng BCTC Dù tâm đắc với đề tài cố gắng, hiểu biết cá nhân có hạn, hạn chế mặt thời gian, tài liệu tham khảo nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy để đề tài hồn thiện Tài liệu tham khảo: Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Tạp chí khoa học kiểm tốn Giáo trình kế tốn tài trường Học viện Tài Chính Trang web điện tử: www.danketoan.com; www.webketoan.vn; www.ketoan.org; www.tapchiketoan.com 52 ... nghiên cứu: Nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán Việt Nam tính minh bạch thơng tin trình bày BCTC - Phạm vi nghiên cứu: Chuẩn mực kế toán Việt Nam loại BCTC Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên... bày thông tin BCTC; nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế tốn Việt Nam việc trình bày thơng tin BCTC; từ đưa giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin kế tốn trình bày BCTC Đối tượng phạm... pháp đặt Đứng góc độ xem xét từ khía cạnh nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, nhóm tác giả mạnh dạn lựa chọn hoàn thành đề tài: Nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán Việt Nam- số vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc giá gốc trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam một số vấn đề đặt ra nhằm tăng cường tính minh bạch của thông tin trình bày trên BCTC, Nguyên tắc giá gốc trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam một số vấn đề đặt ra nhằm tăng cường tính minh bạch của thông tin trình bày trên BCTC

Từ khóa liên quan