0

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN

128 0 0
  • PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:30

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********************* NGUYỄN TUẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐĨI Ở TỈNH BÌNH THUẬN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã Số : 60 31 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Hướng dẫn khoa học: TS LÊ QUANG THÔNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 4/2011 i PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐĨI Ở TỈNH BÌNH THUẬN NGUYỄN TUẤN Hội đồng chấm luận văn Chủ tịch: TS THÁI ANH HỊA Đại học Nơng Lâm TP HCM Thư ký: TS NGUYỄN TẤN KHUYÊN Đại học Kinh Tế TP HCM Phản biện 1: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Đại học Kinh Tế TP HCM Phản biện 2: TS TRẦN ĐẮC DÂN Đại học Nông Lâm TP HCM Ủy viên: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Đại học Nơng Lâm TP HCM ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH HIỆU TRƯỞNG ii LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên : NGUYỄN TUẤN Nam, nữ : Nam Ngày sinh : 20 tháng 12 năm 1979 Nơi sinh : tỉnh Bình Thuận Nguyên quán: xã Gio Việt – Gio Linh – Quảng Trị Tốt nghiệp PTTH Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Tốt nghiệp Đại học ngành Phát triển nông thôn Khuyến nơng, hệ quy, trường đại học Nơng Lâm, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 Cơ quan công tác: Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Thuận Tháng năm 2008 theo học Cao học, ngành Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 10 Địa liên lạc: 57A Lương Ngọc Quyến, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại: 0917 66 88 44 Email: tuannguyenhamtan@yahoo.com iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người cam đoan Nguyễn Tuấn iv LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Trường Đại học Nông Lâm, Thủ Đức – TP HCM; Phòng Sau Đại học Khoa Kinh tế Trường tạo hội cho học Chương trình Sau đại học Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học Lê Quang Thơng, người mà giúp đỡ tơi sớm hồn thành luận văn; tơi khơng thể diễn tả lòng biết ơn đó, ơn tơi xin khắc sâu Xin ghi nhớ Ba mẹ vợ tôi, người thân yêu tôi, động viên tôi, ủng hộ suốt thời gian theo học Xin chân thành cám ơn Cục thống kê; sở Lao động – Thương binh Xã hội; sở Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Thuận xin bày tỏ lòng biết ơn Cục phó Cục Thống kê Bình Thuận Phạm Quốc Hùng giúp tơi số liệu nghiên cứu Tác giả luận văn v TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Phân tích nhân tố tác động nghèo đói tỉnh Bình Thuận” tiến hành tỉnh Bình Thuận, thời gian từ tháng 8/2009 đến 02/2011 Mục đích nghiên cứu đánh giá tình hình nghèo đói; xác định nhân tố tác động nghèo đói đề xuất giải pháp XĐGN tỉnh Bình Thuận Nghiên cứu sử dụng số liệu ĐTMSH năm 2009 tỉnh Bình Thuận để xác định nhân tố tác động nghèo đói Phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp phân tích thống kê, xây dựng mơ hình kinh tế lượng phương pháp đo lường đa dạng hóa nguồn thu nhập Nghiên cứu phân tích sâu theo vùng địa lý tỉnh, gồm vùng đồng bằng, vùng miền núi vùng cao Các nhân tố tác động đến nghèo đói chia làm hai nhóm xếp theo thứ tự quan trọng nhóm tác động đồng biến với tỷ lệ hộ nghèo, gồm đa dạng nguồn thu nhập, nghề nghiệp hộ, tỷ lệ phụ thuộc qui mơ hộ gia đình; ngược lại, nhóm tác động nghịch biến với tỷ lệ hộ nghèo vốn sản xuất kinh doanh, trình độ học vấn chủ hộ đất canh tác; nghiên cứu đề xuất giải pháp XĐGN tỉnh Bình Thuận vi SUMMARY The research thesis “Analysis of factors affecting poverty in Binh Thuan Province” was carried out in Binh Thuan Province, dated from August 2009 to February 2011 The purpose of this research is to estimate poverty situation, to determine factors which have influence on poverty and to take the initiative in removing it The ĐTMSH 20009 database was used to ascertain elements affecting poverty The research method includes: statistics method, econometrics model construction and income diversification measure method This research focus on geographic zone of Binh Thuan Provice such as: delta, mountain and highland These elements can be determined in two groups: multiplying rate factors and dividing rate factors with poverty Multiplying rate factors are income diversification, profession, independence ratio and household scale; in contrast, dividing rate factors are business capital, culture standard and land; researchers have proposed solutions to reduce poverty in Binh Thuan Province vii MỤC LỤC TRANG Trang chuẩn y i Lý lịch nhân ii Lời cam đoan iii Lời cảm ơn iv Tóm tắt v Mục lục vii Danh sách chữ viết tắt xi Danh sách hình xii Danh sách bảng xiii MỞ ĐẦU 1 TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bình thuận 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.1.2 Khí hậu, thời tiết 1.1.1.3 Địa hình, thổ nhưỡng 1.1.1.4 Hệ thống sông rạch, chế độ thủy văn 1.1.1.5 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 1.1.2.1 Tổng GDP tỉnh Bình Thuận 1.1.2.2 10 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 1.1.2.3 Vấn đề tín dụng, vốn đầu tư 12 1.2 Đánh giá thực trạng tình hình nghèo đói bất bình đẳng 12 1.2.1 Về tình hình nghèo đói 12 viii 1.2.2 Bất bình đẳng phân phối thu nhập 15 1.2.3 Mối quan hệ tăng trưởng đói nghèo tỉnh Bỉnh Thuận 16 1.3 Tổng quan nghiên cứu trước 18 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Cơ sở lý luận 22 2.1.1 Tầm quan trọng nghiên cứu nghèo đói 22 2.1.2 Một số khái niệm 22 2.1.3 Quan điểm phân hóa giàu nghèo 25 2.1.4 Các phương pháp xác định nghèo 26 2.1.5 Đo lường qui mô, độ sâu tính nghiêm trọng nghèo đói 28 2.1.6 Thước đo bất bình đẳng phân phối thu nhập 29 2.1.7 Tình hình nghèo đói giới 30 2.1.8 Tình hình XĐGN ngun nhân nghèo đói Việt Nam 31 2.1.8.1 Về xóa đói giảm nghèo 30 2.1.8.2 Nguyên nhân ngèo đói 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Thu thập số liệu 40 2.2.1.1 Phân tích số liệu thứ cấp ĐTMSH năm 2009 tỉnh Bình Thuận 40 2.2.1.2 Phân tích số liệu thứ cấp khác 42 2.2.2 Phương pháp lịch sử 42 2.2.3 Phương pháp tương quan 42 2.2.4 Cơ sở xác định nghèo 42 2.2.5 Mơ hình kinh tế lượng 44 2.2.5.1 Mơ hình kinh tế lượng xác định nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân hộ gia đình 44 2.2.5.2 Mơ hình kinh tế lượng xác định nhân tố tác động đến xác suất trở thành hộ nghèo 47 ix 2.2.6 Phương pháp kế thừa tài liệu 50 2.2.7 Phương pháp đo lường đa dạng hóa thu nhập 50 2.2.8 Phần mềm ứng dụng 51 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52 3.1 Đặc trưng hộ điều tra mức sống năm 2009 tỉnh Bình Thuận 53 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội nhóm hộ mẫu 53 3.1.2 Chi tiêu hộ gia đình 55 3.1.3 Trở ngại nguyện vọng hộ 57 3.2 Phân tích nhân tố tác động đến nghèo đói 58 3.2.1 Nghèo trình độ học vấn 58 3.2.2 Nghèo tình trạng nghề nghiệp hộ 59 3.2.3 Nghèo vốn sản xuất kinh doanh 61 3.2.4 Nghèo tình trạng nhân 62 3.2.5 Nghèo giới chủ hộ 63 3.2.6 Nghèo đất đai 65 3.2.7 Nghèo tầm quan trọng đa dạng nguồn thu nhập 66 3.2.7.1 Tầm quan trọng nguồn thu nhập 66 3.2.7.2 Ý nghĩa đa dạng hóa nguồn thu nhập 69 3.3 71 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói mơ hình kinh tế lượng 3.3.1 Kết ước lượng quan hệ chi tiêu bình quân đầu người hộ 71 3.3.2 Ước lượng nhân tố tác động đến xác suất trở thành hộ nghèo 74 3.4 Giải pháp xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Thuận 81 3.4.1 Nghề nghiệp đa dạng hóa nguồn thu nhập 83 3.4.2 Đất đai 84 3.4.3 Vốn sản xuất kinh doanh 85 3.4.4 Qui mô hộ 85 3.4.5 Giáo dục 86 x DV liên quan đến sản phẩm thu hoạch (1000đ) sản phẩm thu hoạch (1000 đồng) A B Thu từ trồng trọt Thu từ chăn nuôi Thu từ cáchoạt động săn bắt, đánh bẫy, dưỡng thú Thu từ hoạt động dịch vụ nông nghiệp Thu từ hoạt động lâm nghiệp Thu từ nuôi trồng thuỷ sản Thu từ đánh bắt thuỷ sản Thu từ hoạt động dịch vụ thuỷ sản Tổng cộng 01 02 03 nhập (1000đ) 3=1-2 04 05 06 07 08 09 Thu từ kết hoạt động ngành nghề dịch vụ phi nông lâm thuỷ sản Mã số Các lĩnh vực hoạt động A B Sản xuất công nghiệp, TTCN Xây dựng Thương nghiệp Kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà trọ Các ngành nghề dịch vụ khác Tổng cộng 01 02 03 04 Doanh thu trung bình hàng tháng (1000đ) Chi phí sản xuất, dịch vụ trung bình hàng tháng (1000đ) Số tháng hoạt động năm Kết thu nhập năm (1000đ) (1/10/08 30/9/09) 4= (c1-c2) x c3 05 06 Các thu nhập khác tính vào thu nhập (từ 01/10/2008 đến 30/9/2009) Mã Số tiền Các khoản thu nhập số (1000đồng) A B Giá trị vật, tiền người cho biếu,mừng giúp Trợ cấp sức, việc trợ cấp lần khác Lãi gửi tiết kiệm, lãi cho vay, lãi cổ phần Các khoản thu nhập khác Tổng cộng 01 02 03 04 05 Các khoản thu khác khơng tính vào thu nhập (từ 1/10/2008 đến 30/9/2009) Mã Số tiền Các khoản thu số (1000đồng) A B Bán máy móc, thiết bị, nhà cửa; chuyển quyền sử dụng đất Bán vàng, đồ trang sức; rút vốn gửi tiết kiệm; bán cổ phiếu… Vay ngân hàng, Quỹ tín dụng tổ chức cá nhân khác Các khoản thu khác Tổng cộng 01 02 03 04 05 Mục VI Chi tiêu hộ gia đình năm (từ 1/10/2008 đến 30/9/2009) Chi đời sống sinh hoạt hộ thành viên hộ gia đình Các khoản chi - Chi mua lương thực thực phẩm - Chi mua chất đốt, thuê nhà ở, sử dụng điện, nước máy - Chi ăn uống gia đình - Chi lại, chi giáo dục, chi văn hố TDTT giải trí - Chi may mặc, mũ nón, giày dép - Chi y tế, chăm sóc sức khoẻ - Chi mua đồ dùng gia đình - Chi sửa chữa thường xuyên nhà GĐ - Các khoản chi liên quan đến đời sống sinh hoạt khác Tổng cộng 01 Chi tiêu trung bình quý (1000đồng) x 02 x 03 x 04 x Mã số Chi tiêu trung bình tháng (1000đồng) 05 06 07 08 x x x x x x x 09 x x 10 x x Tổng cộng năm (1000đồng) Các khoản chi khác (từ 1/10/2008 đến 30/9/2009) Các khoản chi Mã số Các khoản chi khác : Trợ giúp họ hàng người thân Chi hiếu hỉ (đám tang, đám cưới…) Chi nộp thuế đất thổ cư hàng năm, thuế thu nhập Chi mua loại bảo hiểm Chi đóng góp cho nhà nước, cho tổ chức xã hội… Các khoản chi tiêu khác Cộng khoản chi khác Các khoản tạm chi : Gửi tiết kiệm, cho vay, mua cổ phần, mua công trái… Trả nợ vay 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Số tiền (1000đồng) Các khoản tạm chi khác Cộng khoản tạm chi 10 11 Mục VII Một số câu hỏi bổ sung: Xin Ông, bà cho biết thêm số V đề sau: Các thành viên hộ ơng/bà có thường xun nghe, xem chương trình thời Đài phát thanh, Đài truyền hình khơng? Có  Khơng  Các thành viên hộ thường xuyên đọc loại báo,tạp chí sau đây? Báo Nhân dân; Quân đội nhân dân  Báo Bình Thuận  Báo Tuổi trẻ; Thanh Niên  Báo Pháp luật; An Ninh giới  Báo Khoa học Đời sống  Báo Thể thao  Tạp chí Cộng sản  Báo khác  Hiện hộ ông/bà có vay vốn SXKD, dịch vụ không? Có  Khơng  Nếu có, Số vốn vay? (nghìn đồng) Hộ ơng/bà có dự định phát triển ngành nghề SXKD, dịch vụ khơng ? Có  Khơng  Nếu không, sao? Thiếu vốn  Thiếu lao động  Thiếu kinh nghiệm  Tiêu thụ sản phẩm khó khăn  Lý khác  Ơng/ bà có biết chương trình Nhà nước triển khai sau k? 5.1 Chương trình khuyến nơng Khơng  Có  5.2 Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nơng nghiệp : Có  Khơng  5.3 Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp Có  Khơng  5.4 Chương trình cho vay hộ nghèo Có  Khơng  5.5 Chương trình giải đất sản xuất nơng nghiệp vay vốn mua bò Có  Khơng  5.6 Chương trình xố nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng nhà cho HN Khơng  Có  5.7 Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Có  Khơng  5.8 Chương trình dân số - kế hoạch hố gia đình Có  Khơng  Hộ ơng/bà có tham gia chương trình khun nơng, khun cơng, trợ giá, trợ cước, vay vốn hỗ trợ lãi suất nhà nước khơng ? Có  Khơng  Theo ơng/bà, việc huy động đóng góp loại quỹ, phí n? Thấp  Chấp nhận  Cao  Theo ông/bà vấn đề vệ sinh mơi trường, an tồn vệ sinh thực phẩm nơi cư trú nào? Tốt  Chấp nhận  Không chấp nhận  Theo ông/bà, chất lượng giáo dục y tế địa phương nơi cư trú n? Tốt  Chấp nhận  Không chấp nhận  10 Theo ông/bà, trật tự an toàn xã hội địa phương so với năm trước sao? Khá  Vẫn cũ  Kém thua  11 Theo ông/bà, trước diễn biến chế thị trường, năm gần ảnh hưởng hoạt động SXKD đời sống hộ gia đình? Thuận lợi  Bình thường  Khó khăn  Vừa thuận lợi, vừa khó khăn  12 Theo ơng/bà, mức sống hộ so với thời gian trước thay đổi s? So năm 2000 So năm 2005 So năm 2008 Khá lên    Như cũ    Giảm    13 Theo ông/bà, tinh thần dân chủ địa phương so với năm trước nào? Kém thua  Khá  Vẫn cũ  14 Ý kiến nhận xét ông/bà đội ngũ cán địa phương? * Trưởng thơn, khu phố - Có lực tín nhiệm  - Năng lực tín nhiệm mức bình thường  - Thiếu lực khơng tín nhiệm  * Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn - Có lực tín nhiệm  - Năng lực tín nhiệm mức bình thường  - Thiếu lực khơng tín nhiệm  * Bí thư Đảng uỷ xã, phường, thị trấn - Có lực tín nhiệm  - Năng lực tín nhiệm mức bình thường  - Thiếu lực khơng tín nhiệm  15 Những nguyện vọng kiến nghị hộ ?  Hỗ trợ vốn để SXKD Hỗ trợ dịch vụ sản xuất  Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm  Đầu tư cải tạo sở hạ tầng địa phương  Tạo việc làm, tăng thu nhập  Nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội  (Giáo dục, y tế, VH, TT) Nguyện vọng khác (ghi rõ ………………………………………………… Ngày tháng năm 2009 Điều tra viên Chủ hộ (ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) 10 Tổng hợp số tiêu hộ Tổng giá trị đồ dùng lâu bền đắt tiền hộ (Mục II; Tiết mục 5; dòng mã số 14, cột 2) N đồng Tổng tài sản cố định vốn lưu động, dự trữ dùng cho SXKD hộ (Mục IV; Tiết mục (dòng mã số 08, cột 1) + Tiết mục (dòng mã số 08, cột 1)) N đồng Tổng thu hộ năm (Mục V; {Tiết mục 1,(dòng mã số 11, cột 3) + {Tiết mục 2; dòng mã số 09, cột 3}+{Tiết mục 3; dòng mã số 06, cột 4}+{Tiết mục 4; dòng mã số 05, cột 1}+{Tiết mục 5; dòng mã số 05, cột 1}) N đồng Tổng thu nhập hộ năm (Mục V; {Tiết mục 1,(dòng mã số 11, cột 3)}+ {Tiết mục 2; dòng mã số 09, cột 3}+{Tiết mục 3; dòng mã số 06, cột 4}+{Tiết mục 4; dòng mã số 05, cột 1}) N đồng Tổng chi hộ năm (Mục VI; (Tiết mục 1, dòng mã số 10, cột 3) + (Tiết mục 2, dòng mã số 07, cột 1) + (Tiết mục 2, dòng mã số 11, cột 1)) N đồng Tổng chi tiêu hộ năm (Mục VI; (Tiết mục 1, dòng mã số 10, cột 3) + (Tiết mục 2, dòng mã số 07, cột 1)) N đồng Chi tiêu đời sống, sinh hoạt năm (Mục VI; (Tiết mục 1, dòng mã số 10, cột 3)) N đồng Thu nhập bình quân nhân năm (= Tổng thu nhập hộ năm : Tổng số nhân khẩu) N đồng Thu nhập bình quân tháng/nhân (= Thu nhập bình quân nhân năm : 12) N đồng 10 Chi tiêu bình quân nhân năm (= Tổng chi tiêu hộ năm : Tổng số nhân khẩu) N đồng 11 Chi tiêu bình quân nhân khẩu/tháng (= Chi tiêu bình quân nhân năm : 12) N đồng 12 Chi tiêu đời sống, sinh hoạt bình quân nhân năm N đồng (= Chi tiêu đời sống, sinh hoạt năm: Tổng số nhân khẩu) 13 Chi tiêu đời sống, sinh hoạt bình quân nhân khẩu/tháng (= Chi tiêu đời sống, sinh hoạt BQ nhân năm : 12) 11 ngà N đồng Phụ lục III Hướng dẫn ghi phiếu ĐTMSH năm 2009 tỉnh Bình Thuận Ghi tên Huyện, Thị xã, TP, Xã, Phường, Thị trấn, Thôn, Tổ Dân phố theo quy định Hộ số ghi theo danh sách Bảng kê Danh sách hộ chọn điều tra địa bàn chọn điều tra Mục I - Tiết mục 6: Trình độ học vấn ghi lớp học xong, theo hệ 12 (ví dụ hoc lớp 9; ghi 9/12) - Tiết mục 7: Ngành nghề SXKD chủ yếu hộ, xác định hộ sinh sống chủ yếu nghề để đánh dâu dấu chéo (X) vào ô theo quy định (chỉ đánh dấu chéo ô vào câu hỏi này) - Tiết mục 8: Nếu hộ thuộc đối tượng đánh chéo vào (có thể đánh nhiều chéo) - Tiết mục 9: Phải đánh chéo vào ô - Tiết mục 10: Ghi số nhân khẩu, số người tuổi lao động thường trú hộ có thời điểm 1/10/2009 Mục II - Tiết mục 1: Ghi tổng diện tích sử dụng (phòng khách, bếp, phòng ngủ, cơng trình phụ… ) Xác định loại nhà, sở hữu nhà để đánh dấu chéo vào ô tương ứng + Nhà kiên cố: nhà xây dựng chất liệu bền vững, bao gồm: nhà biệt thự, nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép cấu kiện bê tông nhiều tầng, nhà tầng mái bê tông + Nhà bán kiên cố: nhà có chất lượng xây dựng, thời gian sử dụng thấp so với nhà kiên cố Nhà bán kiên cố bao gồm nhà tường xây hay ghép gỗ, mái ngói, mái tơn + Nhà khác: loại nhà khơng thuộc nhóm - Tiết mục 2,3,4: Đánh dấu chéo vào ô theo quy định tiết mục 12 - Tiết mục 5: Ghi số lượng đồ dùng lâu bền đắt tiền dùng cho sinh hoạt hộ, đồng thời chủ hộ đánh giá chất lượng lại đồ dùng để ước tính giá trị lại Những đồ dùng sinh hoạt khác (khơng có tên biểu) ước tính giá trị lại, tổng hợp ghi vào cột số Chú ý: Không ghi đồ dùng lâu bền, đắt tiền dùng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hộ Mục III - Ghi diện tích loại đất thuộc quyền sử dụng hộ sử dụng ổn định (có đến 01/10/2009) theo đơn vị tính m2, khơng phân biệt có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hay chưa Mục IV - Tiết mục 1: Xác định tài sản, sau phân theo loại đồng thời ước tính giá trị tại, ghi vào dòng tương ứng biểu Chú ý: Chỉ ghi tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh hộ - Tiết mục 2: Ghi tiêu liên quan đến vốn lưu động dự trữ có đến 01/10/2009 Mục V - Tiết mục 1: Ghi thu nhập từ tiền lương, tiền công thành viên hộ gia đình Đối tượng ghi tiết mục người làm công ăn lương tất thành phần kinh tế Tiền lương, tiền công nhận gồm tiền trả công theo lao động, mức lương nhận, kể tiền thưởng, tiền bồi dưỡng, phụ cấp lưu trú công tác…Những người nhận lương hưu hàng tháng, quy ước ghi vào tiết mục - Tiết mục 2: Thu từ kết hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản năm (từ 1/10/2008 đến 30/9/2009) * Đối với hoạt động trồng trọt, quy ước lấy kết thu hoạch vụ mùa 2008, đông xuân 2009, hè thu 2009 * Giá trị sản phẩm thu hoạch giá trị sản phẩm bán ra, kể sản phẩm dùng để ăn Chi phí sản xuất dịch vụ chi phí có liên quan đến sản phẩm thu 13 hoạch như: Chi phí vật chất, chi phí dịch vụ, chi trả lãi vay liên quan đến hoạt động ghi biểu, chi trả công lao động… - Tiết mục 3: Thu từ kết hoạt động ngành nghề dịch vụ phi nông lâm thuỷ sản *Doanh thu kết thu bán hàng; cung cấp dịch vụ (kể phần bán hàng, cung cấp dịch vụ chưa thu tiền về) * Chi phí sản xuất dịch vụ chi phí có liên quan đến lĩnh vực hoạt động, tương ứng với phần doanh thu, bao gồm: nguyên, nhiên vật liệu, khấu hao tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh, khoản chi phí vật chất, chi phí dịch vụ có liên quan (quy ước: lĩnh vực thương nghiệp, giá vốn hàng hoá đưa vào chi phí) * Các ngành nghề dịch vụ khác: Là ngành nghề, dịch vụ lại (phi nơng lâm thuỷ sản) như: dịch vụ dạy học, khám chữa bệnh, chụp ảnh, phục vụ sinh hoạt cá nhân, cộng đồng, … Nói chung ngành nghề dịch vụ phi nông lâm thuỷ sản (chưa kể ngành nghề liệt kê trên) mang tính chất ổn định hàng tháng - Tiết mục 4: Đây khoản thu nhập năm chưa tính Tiết mục 1, 2, Mục V, (thường khoản thu nhập mang tính đột xuất) - Tiết mục 5: Đây khoản thu năm bán tài sản, vay vốn, rút vốn tiết kiệm… Nói chung khoản thu khơng mang tính chất thu nhập Mục VI: Chi tiêu hộ gia đình năm (từ 01/10/2008 đến 30/9/2009) - Tiết mục 1: Đây khoản chi liên quan đến đời sống sinh hoạt hộ Các khoản chi bao gồm: tiêu dùng hàng hoá; sử dụng dịch vụ phục vụ thiết yếu cho thành viên hộ, mua sắm đồ dùng gia đình, sửa chữa thường xuyên nhà cửa, đồ dùng hộ… * Để ghi tiêu này, điều tra viên phải với chủ hộ tính tốn nội dung chi tiêu trung bình tháng quý suy rộng cho năm Cần ý nhiều khoản chi tiêu năm phát sinh (1, lần), ĐTV cần gợi ý với chủ hộ để khai thác đủ thông tin, xác định nội dung chi tiêu ghi 14 vào đầy đủ, tránh bỏ sót (nhất chi phí khám chữa bệnh, giáo dục, mua sắm đồ dùng, dịch vụ lại…) * Các khoản chi mua lương thực, thực phẩm, ăn uống ngồi gia đình, chi may mặc, mũ nón, giày dép cần phải vào số nhân sinh sống hộ để tính toán hợp lý Các khoản chi điện, sử dụng nước máy cần tham khảo hoá đơn thu tiền điện, nước máy tháng gần (nếu có) để tính tốn * Để thực đầy đủ, nội dung vào tiết mục này, ĐTV phải liệt kê mặt hàng chi tiêu vào sổ nháp (nhất nhóm hàng lương thực , thực phẩm), tính số lượng chi tiêu dùng đơn giá theo mặt hàng để tổng hợp kết chi tiêu nhóm hàng cho phù hợp ĐTV phải vào mặt hàng tiêu dùng (hoặc dịch vụ phục vụ) để liệt kê theo nhóm hàng, ghi vào khoản chi, tránh tình trạng vừa trùng, vừa sót lẫn lộn nhóm hàng, nhóm dịch vụ tiêu dùng - Tiết mục 2: gồm khoản chi khác khoản tạm chi * Đây khoản chi thường khơng mang tính thường xun ĐTV cần hỏi kỹ chủ hộ để ghi đầy đủ * Chú ý: Nội dung chi tiết mục hoàn toàn độc lập với nội dung chi tiêu tiết mục Do khoản chi tiêu khác (dòng mã 06, tiết mục 2) không bao gồm nội dung chi đời sống sinh hoạt khác Mục VII: Một số câu hỏi bổ sung Đây câu hỏi bắt buộc, ĐTV phải vấn thuyết phục chủ hộ trả lời, không bỏ trống Câu 15 đánh chéo vào nhiều Còn câu khác đánh chéo vào ô 15 Phụ lục IV Kết hồi quy Mơ hình hồi qui Logit, phân tích nhân tố tác động đến nghèo đói hộ gia đình tỉnh Bình Thuận Vùng Đồng Bằng Mơ hình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit Date: 12/09/10 Time: 22:25 Sample: 209 Included observations: 209 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob GIOI_CHU PHUTHUOC QUIMO HOC_CHU NGHENGHIEP DATDAI VONSXKD DADANG C 0.378825 0.066086 0.857249 -0.143058 -0.834657 0.028311 -0.031059 0.560944 -9.121001 0.649106 0.016346 0.204288 0.095874 0.760634 0.076155 0.011142 0.532868 2.278457 0.583611 4.043071 4.196285 -1.492149 -1.097318 0.371750 -2.787632 1.052689 -4.003149 0.5595 0.0001 0.0000 0.1357 0.2725 0.7101 0.0053 0.2925 0.0001 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (8 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.124402 0.254952 13.00007 -41.57944 -78.50138 73.84389 8.40E-13 183 26 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 16 0.330832 0.484014 0.627942 0.542205 -0.198945 0.470335 209 Mơ hình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit Date: 12/10/10 Time: 22:13 Sample: 209 Included observations: 209 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob PHUTHUOC QUIMO VONSXKD C 0.060095 0.777349 -0.026367 -8.179682 0.014861 0.165501 0.009556 1.526784 4.043841 4.696944 -2.759039 -5.357458 0.0001 0.0000 0.0058 0.0000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (3 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.124402 0.249914 12.80371 -43.28410 -78.50138 70.43457 3.44E-15 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared 183 26 Total obs 0.330832 0.452479 0.516448 0.478342 -0.207101 0.448620 209 Bảng tương quan cặp (the correalation matrix) kiểm tra tượng đa cộng tuyến NGHEO PHUTHUOC QUIMO VONSXKD NGHEO 1.000000 0.325422 0.282475 -0.191944 PHUTHUOC 0.325422 1.000000 0.030711 -0.206492 QUIMO 0.282475 0.030711 1.000000 0.085132 Substituted Coefficients: ===================== NGHEO = 1-@LOGIT(-(0.06009489017*PHUTHUOC + 0.7773489614*QUIMO 0.02636651589*VONSXKD - 8.179681992)) 17 VONSXKD -0.191944 -0.206492 0.085132 1.000000 Mơ hình vùng Miền Núi Mơ hình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit Date: 12/09/10 Time: 22:21 Sample: 469 Included observations: 469 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob GIOI_CHU PHUTHUOC QUIMO HOC_CHU NGHENGHIEP DATDAI VONSXKD DADANG C -0.258705 0.023022 0.654339 -0.171455 1.280361 -0.032513 -0.023383 0.442792 -4.869826 0.434632 0.007560 0.118425 0.056630 0.423224 0.013949 0.004538 0.235078 1.027829 -0.595227 3.045097 5.525329 -3.027617 3.025256 -2.330798 -5.152396 1.883590 -4.737974 0.5517 0.0023 0.0000 0.0025 0.0025 0.0198 0.0000 0.0596 0.0000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (8 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.174840 0.292922 39.46952 -128.2760 -217.3714 178.1908 0.000000 387 82 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 18 0.380236 0.585399 0.665048 0.616737 -0.273510 0.409876 469 Mô hình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit Date: 12/09/10 Time: 22:24 Sample: 469 Included observations: 469 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob PHUTHUOC QUIMO HOC_CHU NGHENGHIEP DATDAI VONSXKD DADANG C 0.023277 0.642474 -0.181011 1.226684 -0.032972 -0.023392 0.453015 -4.950315 0.007529 0.116939 0.054519 0.412104 0.013938 0.004526 0.234288 1.022678 3.091713 5.494110 -3.320116 2.976636 -2.365642 -5.168826 1.933578 -4.840542 0.0020 0.0000 0.0009 0.0029 0.0180 0.0000 0.0532 0.0000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (7 df) Probability(LR stat) 0.174840 0.292825 39.52906 -128.4515 -217.3714 177.8398 0.000000 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 387 82 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared 0.380236 0.581883 0.652682 0.609739 -0.273884 0.409069 Total obs 469 Bảng tương quan cặp (the correalation matrix) kiểm tra tượng đa cộng tuyến NGHEO PHUTHUOC QUIMO HOC_CHU NGHENGHIEP DATDAI VONSXKD DADANG NGHEO PHUTHUOC QUIMO 1.000000 0.257047 0.181665 -0.264296 0.243395 -0.092862 -0.163516 0.091647 0.257047 1.000000 0.081292 -0.178542 0.093317 0.008651 -0.096557 0.015597 0.181665 0.081292 1.000000 0.004232 -0.017815 0.089880 0.262615 0.047617 HOC_CHU NGHENGHIEP DATDAI VONSXKD DADANG -0.264296 -0.178542 0.004232 1.000000 -0.235668 0.005882 0.188905 0.053480 0.243395 0.093317 -0.017815 -0.235668 1.000000 0.180729 -0.153503 0.102810 Substituted Coefficients: ===================== NGHEO = 1-@LOGIT(-(0.02327682367*PHUTHUOC + 0.1810109667*HOC_CHU + 1.226684156*NGHENGHIEP 0.02339165167*VONSXKD + 0.4530149213*DADANG - 4.950314501)) 19 -0.092862 0.008651 0.089880 0.005882 0.180729 1.000000 0.302032 -0.005835 -0.163516 -0.096557 0.262615 0.188905 -0.153503 0.302032 1.000000 -0.134283 0.6424737023*QUIMO 0.03297214032*DATDAI 0.091647 0.015597 0.047617 0.053480 0.102810 -0.005835 -0.134283 1.000000 - Mô hình vùng Vùng Cao Mơ hình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit Date: 12/16/10 Time: 22:23 Sample: 66 Included observations: 66 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob GIOI_CHU PHUTHUOC QUIMO HOC_CHU NGHENGHIEP DATDAI VONSXKD DADANG C 2.535254 0.057541 0.999627 -0.838087 -4.156246 -0.690634 -0.103248 6.750530 -9.143403 1.474911 0.036937 0.555010 0.303150 4.118378 0.287703 0.051703 3.118309 5.175704 1.718921 1.557800 1.801096 -2.764595 -1.009195 -2.400509 -1.996955 2.164804 -1.766601 0.0856 0.1193 0.0717 0.0057 0.3129 0.0164 0.0458 0.0304 0.0773 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (8 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.454545 0.293474 4.909234 -15.15296 -45.47461 60.64330 3.49E-10 36 30 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 20 0.501745 0.731908 1.030497 0.849895 -0.229590 0.666782 66 Mơ hình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit Date: 12/16/10 Time: 23:05 Sample: 66 Included observations: 66 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob GIOI_CHU PHUTHUOC HOC_CHU DATDAI VONSXKD DADANG C 2.537594 0.074505 -0.678913 -0.417691 -0.048466 3.777671 -6.163128 1.420267 0.035870 0.224542 0.204072 0.023207 1.745348 3.921699 1.786703 2.077054 -3.023544 -2.046781 -2.088441 2.164422 -1.571545 0.0740 0.0378 0.0025 0.0407 0.0368 0.0304 0.1161 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (6 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.454545 0.312030 5.744411 -17.44543 -45.47461 56.05835 2.83E-10 36 30 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 0.501745 0.740771 0.973007 0.832538 -0.264325 0.616370 66 Bảng tương quan cặp (the correalation matrix) kiểm tra tượng đa cộng tuyến NGHEO GIOI_CHU PHUTHUOC HOC_CHU DATDAI VONSXKD DADANG NGHEO GIOI_CHU PHUTHUOC HOC_CHU DATDAI VONSXKD DADANG 1.000000 -0.257947 0.403285 -0.356522 -0.277435 -0.421589 0.320809 -0.257947 1.000000 -0.239697 0.295515 0.208722 0.212975 -0.213970 0.403285 -0.239697 1.000000 0.060555 0.009376 -0.517395 0.248070 -0.356522 0.295515 0.060555 1.000000 0.402245 -0.290980 0.212232 -0.277435 0.208722 0.009376 0.402245 1.000000 -0.063845 -0.037716 -0.421589 0.212975 -0.517395 -0.290980 -0.063845 1.000000 -0.443087 0.320809 -0.213970 0.248070 0.212232 -0.037716 -0.443087 1.000000 Substituted Coefficients: ===================== NGHEO = 1-@LOGIT(-(2.53759395*GIOI_CHU + 0.07450471802*PHUTHUOC 0.678913384*HOC_CHU - 0.4176909556*DATDAI - 0.04846574501*VONSXKD + 3.777670601*DADANG - 6.163128091)) 21 ... liên lạc: 57A Lương Ngọc Quyến, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại: 0917 66 88 44 Email: tuannguyenhamtan@yahoo.com iii LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGHÈO ĐÓI Ở TỈNH BÌNH THUẬN,