VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

88 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2019, 12:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH TUẤN ANH VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH TUẤN ANH VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Chính trị học Mã số: 31 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐINH NGỌC THẠCH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn PGS TS Đinh Ngọc Thạch Nội dung luận văn có kế thừa cơng trình nghiên cứu trước với trích dẫn sử dụng tài liệu giới hạn cho phép Các kết luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn trung thực, khách quan có nguồn gốc rõ ràng Tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Tuấn Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRỊ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm “Hệ thống trị sở” .9 1.1.2 Khái niệm “Quyền làm chủ nhân dân” .12 1.2 Vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 15 1.2.1 Vai trò lãnh đạo tổ chức sở Đảng 15 1.2.2 Vai trò quản lý, điều hành máy quyền .19 1.2.3 Vai trò Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội 22 Chƣơng THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 29 2.1 Một số vấn đề có liên quan đến việc thực vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 29 2.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội tác động đến q trình thực vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hệ thống trị sở Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 33 2.2 Thực trạng thực vai trò hệ thống trị việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 34 2.2.1 Thành tựu nguyên nhân 34 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân 52 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58 3.1 Phương hướng nhằm phát huy vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Phát huy quyền làm chủ nhân dân cần bám sát vào điều kiện đặc thù phường Nguyễn Thái Bình; quán triệt văn lãnh đạo, đạo, điều hành hệ thống trị cấp 58 3.1.2 Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý quyền vai trò giám sát, phản biện Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 60 3.1.3 Gắn việc thực quyền làm chủ nhân dân với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương 61 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 62 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng việc phát huy quyền làm chủ nhân dân .62 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lý, điều hành máy Nhà nước địa phương việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 66 3.2.3 Nhóm giải pháp đổi hoạt động nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội địa phương việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 68 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam HTCT : Hệ thống trị HĐND : Hội đồng nhân dân MTTQ : Mặt trận Tổ quốc TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dân chủ có vai trò to lớn phát triển người xã hội, gắn liền với tiến xã hội phát triển lịch sử loài người Nhận thức điều đó, suốt q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh ln trọng đến vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân, xem đặc điểm cốt yếu quyền nhân dân thời đại Phát huy cao độ quyền làm chủ nhân dân tập trung lực lượng, sức mạnh nhân dân công kiến thiết nước nhà, phát triển mạnh mẽ, tồn diện mặt trị, kinh tế, văn hố, xã hội; góp phần thúc đẩy thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam Trong điều kiện nay, để phát huy quyền làm chủ nhân dân trước hết đòi hỏi HTCT cấp, đặc biệt HTCT từ sở phải phát huy vai trò việc động viên, khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân hiểu nâng cao không ngừng vai trò chủ làm chủ Muốn thực điều cần thiết phải phát huy dân chủ Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý, điều hành Nhà nước vai trò Mặt trận, đồn thể trị xã hội Chỉ có phối hợp chặt chẽ, đồng quan, đoàn thể nâng cao khơng ngừng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ nhân dân Trong thời gian qua, Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận tổ chức đồn thể trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM sức phát huy tốt quyền làm chủ nhân dân xây dựng HTCT, thực mục tiêu, nhiệm vụ trị quan trọng nước địa phương Thơng qua đó, quyền làm chủ nhân dân tôn trọng, tạo điều kiện phát huy, bồi dưỡng niềm tin nhân dân vào HTCT Tuy nhiên, thực tế vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, từ điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, nhận thức người dân đến nguyên nhân từ HTCT địa phương, nhận thức cán bộ, đảng viên quyền làm chủ nhân dân, việc triển khai Nghị Trung ương Đảng uỷ cấp trên, Đảng uỷ Quận vấn đề thực công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, cơng tác tham mưu vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân…đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm Nhằm thực việc xem xét, đánh giá cách khách quan, khoa học, sâu nghiên cứu trình thực vai trò HTCT việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM; qua đó, thực việc đánh giá, tổng kết rút số vấn đề lý luận thực tiễn việc phát huy vai trò HTCT thúc đẩy nâng cao quyền làm chủ nhân dân địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM nói riêng, nước nói chung, chúng tơi chọn đề tài “Vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu, làm rõ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề mở rộng phát huy quyền làm chủ nhân dân nói chung, phát huy vai trò hệ thống trị việc nâng cao quyền làm chủ nhân dân nói riêng từ lâu thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học nhiều khía cạnh, góc độ khác Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề tập thể, cá nhân công bố, tiêu biểu như: * Một số nghiên cứu mang tính lý luận thực tiễn phát huy quyền làm chủ nhân dân sở - Thái Ninh – Hồng Chí Bảo (1991) Dân chủ tư sản dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội; Nguyễn Khắc Mai (1997) Dân chủ - di sản văn hóa Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật, Hà Nội Trong tác phẩm này, tác giả làm rõ quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đánh giá khách quan tiến bộ, tiên tiến dân chủ chủ nghĩa tư mặt hạn chế chất giai cấp tư sản quy định; đồng thời nêu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ gắn chặt với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Trần Hiệu (1969) Quyền làm chủ nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội; Lưu Văn Sùng (1997) “Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Cộng sản, số 15-1997; Nguyễn Thị Lan (2014) “Sự phát triển nhận thức phát huy quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội, số Các tác giả trình bày sở lý luận chung vấn đề quyền làm chủ nhân dân phát triển nhận thức phát huy quyền làm chủ nhân dân Đảng, Nhà nước ta qua thời kỳ; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề phát triển xã hội đất nước - Đào Trí Úc (1998) “Củng cố hình thức dân chủ vững mạnh Nhà nước ta”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1; Đặng Xuân Kỳ (1998) “Dân chủ - vấn đề thuộc chất Nhà nước ta”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 7; Đoàn Minh Huấn (2004) “Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp trình mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta”, Tạp chí Lý luận trị, số 8/2004; Trần Khắc Việt (2004) “Thực dân chủ nước ta nay, vấn đề đặt giải pháp”, Tạp chí Lý luận trị, số Trong tác phẩm, tác giả chất chế độ ta dân chủ cho đại đa số nhân dân; cần thiết vấn đề lý luận, thực tiễn việc triển khai thực dân chủ hóa đời sống xã hội nước ta; bước đầu đưa số giải pháp để tiếp tục phát huy dân chủ thời gian tới - Đỗ Mười (1998) “Phát huy quyền làm chủ nhân dân sở”, Tạp chí Cộng sản, số 20; Trần Quang Nhiếp (1998) “Thực quy chế dân chủ sở”, Tạp chí Cộng sản, số 13; Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra vấn đề xây dựng quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; Nguyễn Cúc (2002) Thực quy chế dân chủ sở tình hình – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Trần Bạch Đằng (2003) Dân chủ sở sức mạnh truyền thống dân tộc Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 35; Dân chủ dân chủ sở nơng thơn tiến trình đổi mới, Hồng Chí Bảo (2007), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trong tác phẩm trên, tác giả khẳng định dân chủ sở vấn đề, khâu quan trọng nhằm hoàn thiện chế nhân dân làm chủ xã hội công đổi Việt Nam; tập trung làm sáng tỏ khía cạnh chủ yếu lý luận thực tiễn, yêu cầu, cách thức tổ chức, đường, biện pháp, kinh nghiệm bước đầu… để phát huy quyền làm chủ nhân dân sở tình hình đất nước; nêu bật tính khoa học vai trò việc thực Pháp lệnh dân chủ sở… * Một số nghiên cứu liên quan đến vai trò HTCT sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân - Vũ Minh Giang (Chủ nhiệm) (1995) Hệ thống trị Việt Nam – Q trình xây dựng đánh giá thực trạng”, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, Hà Nội; Trịnh Hồng Dương (Chủ nhiệm) (1995) Vấn đề xây dựng trị hệ thống trị nước ta thời kỳ độ, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, Hà Nội; Phạm Ngọc Quang - Lưu Bích Thu (1996) “Tiếp tục đổi hệ thống trị nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Triết học, số (91); Nguyễn Đình Tấn (1998) “Tiếp tục xây dựng hồn thiện thiết chế dân chủ nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 10; Đỗ Mười (1998) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng Nhà nước dân, dân, dân sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Hồng Chí Bảo (1999) “Những dẫn Lênin đấu tranh chống quan liêu thực hành dân chủ”, Tạp chí Thơng tin Lý luận, số 4; Trần Thị Băng Thanh (2002) Vai trò Nhà nước việc thực quyền dân chủ nhân dân Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguyễn Thị Hiền Oanh (2005) Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực quyền làm chủ nhân dân nước ta nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội; Lưu Minh Trị (2013) “Cần thể rõ cấu hệ thống trị phát huy quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Cộng sản, số 846, tháng 4-2013; Phạm Ngọc Trâm (2011) Q trình đổi hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Các cơng trình khoa học trình bày vấn đề có tính chất, q trình phát triển hệ thống trị Việt Nam thời kỳ đổi mới, thực trạng hệ thống trị nước Việt Nam có liên quan phần đến vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân; tiếp cận dân chủ góc độ chế độ trị, hình thái nhà nước khẳng định vai trò Nhà nước nói riêng, HTCT nước Việt Nam nói chung việc thực trang bị công nghệ thơng tin tốt, tài chi tiêu mục đích)… Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đổi hồn thiện cấu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán có phẩm chất lực với tinh thần trách nhiệm cao Quán triệt toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên tinh thần phục vụ nhân dân lên hết, giải đắn nhanh chóng cơng việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân Giáo dục cán bộ, công chức Nhà nước xây dựng thực hành phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm nhân dân… Khắc phục tình trạng nhân dân giao phó việc xây dựng chế độ dân chủ cho Đảng Nhà nước, giao việc thực quyền lực Nhà nước cho quan Phát huy mạnh mẽ vai trò hệ thống quyền Nhà nước Phường Nguyễn Thái Bình việc mở rộng thực dân chủ, hoàn thiện chế dân chủ, thực tốt quy chế dân chủ sở, cụ thể hoá phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hoạt động quyền Đồng thời, tăng cường pháp chế XHCN, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, đề biện pháp để ngăn chặn tượng lẩn tránh nguyên tắc pháp chế; cán bộ, đảng viên nêu gương tôn trọng pháp luật; hoạt động quyền tuân theo pháp luật Dưới lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền Phường Nguyễn Thái Bình cần tập trung làm rõ vai trò kiến tạo phát triển với hệ thống sách chế phù hợp Cần trọng nâng cao quyền làm chủ nhân dân toàn diện tất mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Trong đó, lĩnh vực kinh tế cần ý giải hài hòa mối quan hệ lợi ích phát sinh tất yếu điều kiện – lợi ích kinh tế giai cấp, tầng lớp có mâu thuẫn nhau, cá nhân tập thể, giai cấp dân tộc, quốc gia quốc tế Phải thực chủ trương Đảng, Nhà nước việc giữ vững địa vị then chốt kinh tế nhà nước, tạo mơi trường bình đẳng chủ thể thuộc thành phần kinh tế khác để họ hợp tác, cạnh tranh theo pháp luật, thúc đẩy địa phương pháp triển tồn diện 68 3.2.3 Nhóm giải pháp đổi hoạt động nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội địa phương việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Nâng cao vai trò, trách nhiệm MTTQ đồn thể trị - xã hội việc phát huy quyền làm chủ nhân dân nhằm tập hợp, vận động tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận, trí trị, tinh thần tầng lớp nhân dân, xây dựng mơi trường trị - xã hội lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi để động viên nhân dân tích cực phát huy quyền làm chủ Việc đổi hoạt động, nâng cao vai trò MTTQ đồn thể trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình việc phát huy quyền làm chủ nhân dân thực theo định hướng Đảng ta là: “Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Tổ chức thực tốt Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội; Quy định việc Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền; Quy định giám sát đảng viên cán thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý quy định, quy chế khác” [24, tr.170] Trước hết, cần thiết phải nâng cao nhận thức quan, đoàn thể HTCT, toàn xã hội vị trí, vai trò MTTQ Việt Nam cấp đoàn thể quần chúng việc phát huy quyền làm chủ nhân dân MTTQ đồn thể trị - xã hội phải đóng vai trò tích cực việc vận động tầng lớp nhân dân hiểu rõ quyền làm chủ mình, sức thực nhằm xây dựng, củng cố HTCT vững mạnh, hồn thành mục tiêu trị mà Đảng, dân tộc ta lựa chọn Cần phải làm cho nhân dân hiểu rõ: “Đã làm chủ người, dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, phải sức tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm, làm tròn nghĩa vụ Nhà nước để xây dựng Tổ quốc, xây dựng xã hội chủ nghĩa làm cho toàn dân ấm no, nước nhà giàu mạnh; người phải tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bỏ dần hủ tục, xây dựng mỹ tục phong” [41, tr.48]; “Đã người chủ Nhà nước phải chăm lo việc nước chăm lo việc nhà”; “Đã 69 người chủ phải biết tự lo toan, gánh vác, khơng ỷ lại, khơng ngồi chờ” [41, tr.67]… Cần thực tốt công tác phối hợp UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình điều kiện quan trọng để phát huy vai trò sở trị quyền nhân dân việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Ban Thường trực MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình cần khơng ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo hoạt động, bám sát nhiệm vụ trị địa phương hướng dẫn MTTQ cấp để triển khai thực công việc cách cụ thể, hiệu Phối hợp tổ chức tham gia hội nghị giao ban công tác Mặt trận để xem xét, giải vấn đề cụ thể địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình nói riêng, Quận 1, TPHCM nói chung… Kiện tồn MTTQ đồn thể trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố tăng cường sở trị quyền lực Nhà nước, đảm bảo phát huy rộng rãi quyền làm chủ nhân dân Việc kiện toàn đội ngũ làm công tác Mặt trận, bao gồm cán chuyên trách, ủy viên, thành viên ban tư vấn cần đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch hợp lý Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác dân vận địa bàn có phẩm chất, lực, nghiệp vụ chun mơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mà trực tiếp vận động xây dựng thực Pháp lệnh dân chủ sở MTTQ đồn thể trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình cần phải tơn trọng tính tự nguyện tham gia tổ chức yêu cầu nhân dân Thực sinh hoạt dân chủ tổ chức đoàn thể, quần chúng, củng cố hệ thống tổ chức vững mạnh để làm vai trò đại diện cho đồn viên, hội viên Hướng hoạt động nhân dân vào thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương Thực tốt hình thức, chương trình giáo dục trị, chun mơn cho cán bộ, đoàn viên sở nhân dân Nâng cao chất lượng phối hợp thống hành động tầng lớp dân cư thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng sách trị tổ chức Đảng, Nghị HĐND, định quản lý Nhà nước quyền 70 sở MTTQ đồn thể trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình cần “Bảo đảm tác dụng, hiệu thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội; tạo đồng thuận xã hội” [24, tr.159]; “Có hình thức, chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ kiến, nguyện vọng thực quyền làm chủ thơng qua Mặt trận Tổ quốc đồn thể nhân dân; trân trọng, tơn vinh đóng góp, cống hiến nhân dân” [24, tr.160]…Đổi phương thức hoạt động tổ chức đoàn thể cho vừa tập hợp đơng đảo hội viên, bảo vệ lợi ích thiết thực họ, vừa tăng cường gắn bó Đảng, quyền nhân dân Để giám sát phản biện hiệu phải sở công khai, minh bạch, dân chủ Nội dung giám sát thời gian tới MTTQ đồn thể trị - xã hội Phường cần phải ý kiến nghị tạo điều kiện để thực sâu rộng là: Các biểu lãng phí, tiêu cực, đặc biệt lĩnh vực quản lý nhà đất, tài chính, thuế, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, lãng phí sử dụng tài sản công; hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất, lối sống cán bộ, đảng viên, công chức sống làm việc địa phương thiếu trách nhiệm phục vụ nhân dân, gây phiền hà, sách nhiễu dân, đòi hỏi điều kiện giải việc cho dân; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước giải tỏa đền bù đất đai, thu chi loại quỹ, thuế, lệ phí, cấp loại giấy phép, sử dụng ngân sách Phường khoản đóng góp nhân dân… MTTQ Phường phải đổi phương thức hoạt động mà hàng đầu nâng cao lực mặt cán mặt trận, lực pháp lý; phải biết lắng nghe nhân dân nói cho dân nghe; phải địa tập trung, tin cậy suy tư, tình cảm kiến nghị nhân dân; phải mở rộng hiểu biết, nâng cao kiến thức sống, hiểu biết đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định cụ thể quyền địa phương đến với nhân dân… Đổi nội dung phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình theo hướng mở rộng đa dạng 71 hố hình thức tập hợp quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu chăm lo lợi ích thiết thực, đáng hợp pháp nhân dân Thực tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân, ngăn chặn chống hành động vi phạm quyền làm chủ nhân dân Phải ý đa dạng hóa tổ chức hoạt động tổ chức trị - xã hội Sự tồn tổ chức quần chúng, tổ chức trị - xã hội HTCT Phường Nguyễn Thái Bình cần nhận diện rõ ràng nữa, vai trò nghĩa vụ phải xác định cụ thể Những tổ chức tổ chức đối lập, đối trọng với Đảng Nhà nước, có vai trò to lớn việc củng cố, bảo vệ Đảng, quyền Nhà nước, thiết chế có vai trò quan trọng thực quyền làm chủ nhân dân, đồng thời môi trường, trường học để nâng cao ý thức, lực nhu cầu dân chủ cho tầng lớp nhân dân Để tổ chức thực thiết chế dân chủ, thiết chế để tầng lớp nhân dân tham gia công việc Nhà nước, quản lý, giám sát hoạt động Nhà nước, phải nghiên cứu đổi nhiều mặt theo hướng khắc phục tình trạng “Hành hóa”, “Nhà nước hóa” tổ chức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tổ chức phương thức hoạt động phù hợp với tính chất quần chúng biến động đa dạng cấu giai cấp - xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong thời gian tới, MTTQ Phường tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mở rộng hình thức tổ chức tự quản để nhân dân tự bàn bạc thực quyền làm chủ khuôn khổ Hiến pháp pháp luật công việc chung cộng đồng, có tham gia Nhà nước; đẩy mạnh “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng sống văn hóa”… gắn chặt với việc xây dựng thực dân chủ, cụ thể hóa quyền làm chủ địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình 72 Tiểu kết Chƣơng HTCT nhân tố cốt lõi để thực quyền làm chủ nhân dân xã hội Từ thực trạng thực quyền làm chủ nhân dân đặt yêu cầu phải đổi nâng cao hiệu hoạt động HTCT Phường Nguyễn Thái Bình Để thực yêu cầu trên, thời gian tới tập trung hồn thiện mặt cơng tác thành tố HTCT Phường Nguyễn Thái Bình theo nội dung nhóm giải pháp Chương nêu Đối với tổ chức hoạt động Đảng Phường, cần hướng lãnh đạo tập trung vào việc nâng cao nhận thức sâu sắc, đắn đầy đủ vai trò tầm quan trọng việc phát huy quyền làm chủ nhân dân tồn thể HTCT; tiếp tục khơng ngừng đổi phương thức lãnh đạo toàn thể HTCT Phường; trì phát huy dân chủ sinh hoạt Đảng, giữ vững đoàn kết thống Đảng, thực nghiêm túc, chặt chẽ nguyên tắc tự phê bình phê bình; khơng ngừng củng cố, kiện tồn tổ chức đảng… Chính quyền Phường Nguyễn Thái Bình cần có giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quan dân cử cho gần dân, sát dân, thân dân, nắm bắt nhanh chóng, kịp thời tâm tư, nguyện vọng nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành mặt cơng tác khác để phục vụ nhân dân ngày tốt hơn… MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình cần trọng hồn thiện tổ chức, nâng cao trình độ nhân sự; nâng cao vai trò giám sát phản biện xã hội yêu cầu quan trọng để phát huy quyền làm chủ tầng lớp nhân dân Sự đổi tồn diện, đồng có đồng thuận, trí cao từ cấp ủy Đảng, quyền, MTTQ đồn thể trị - xã hội Phường nhân tố quan trọng thúc đẩy phát huy quyền làm chủ nhân dân Qua đó, tạo lực để thực thắng lợi nhiệm vụ trị Phường Nguyễn Thái Bình nói riêng, Quận 1, TPHCM nước nói chung 73 KẾT LUẬN Chú trọng dân chủ không ngừng phát huy quyền làm chủ nhân dân chủ trương lớn, lâu dài quan trọng Đảng, Nhà nước ta dân chủ khơng mục tiêu, động lực mà chất chế độ trị nước ta, chất tồn HTCT Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Có phát huy dân chủ đến cao độ động viên tất lực lượng nhân dân đưa cách mạng tiến lên” [40, tr.376]; dân chủ “cái chìa khóa vạn giải khó khăn” [41, tr.325], “Kinh nghiệm nước nước tỏ cho biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn làm Khơng có, việc làm khơng xong Dân chúng biết giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà người tài giỏi, đồn thể to lớn, nghĩ khơng Kinh nghiệm địa phương cho biết: nơi công việc kém, cán cách xa dân chúng, khơng dân chúng bàn bạc, khơng giải thích Nơi kha khá, cán biết giải thích, biết dân chúng bàn bạc, chưa hoàn toàn Nơi việc to nhỏ, cán biết giải thích, biết dân chúng bàn bạc đến nơi đến chốn, dựa vào dân chúng” [37, tr.335] Phát huy quyền làm chủ nhân dân sở để giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, MTTQ đồn thể trị - xã hội; nhân tố đẩy lùi tiêu cực xã hội quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân… Phát huy quyền làm chủ nhân dân góp phần quy tụ sức mạnh nhân dân thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Phát huy quyền làm chủ nhân dân địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM cần tiến hành cách nghiêm túc, có hiệu để hướng tới mục tiêu Điều phải thực cách tiến hành cách đồng hệ thống giải pháp, tất thành tố HTCT Phường Trong đó, trọng việc đổi phương thức lãnh đạo Đảng toàn thể HTCT hướng vào phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ nhân dân; đổi tổ chức hoạt động 74 quyền Phường phải hướng vào mục tiêu huy động lực lượng nhân dân vào hoạt động Nhà nước ngày rộng rãi, phục vụ ngày tốt cho nhân dân; hoạt động MTTQ tổ chức trị - xã hội phải thực chất tất vai trò, thực cầu nối nhân dân với Đảng, Nhà nước, sở trị quyền Nhà nước Đề tài sâu nghiên cứu làm rõ sở lý luận, thực tiễn vai trò HTCT sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân; nghiên cứu thực trạng, tồn tại, hạn chế nguyên nhân; qua đó, đề tài đề xuất nội dung phương hướng có tính chất ngun tắc định hướng, nhóm giải pháp hướng vào hồn thiện tổ chức hoạt động quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể Trong thời gian tới, việc nghiên cứu ứng dụng kết nghiên cứu đề tài với việc tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm cơng tác thực tế góp phần thúc đẩy hoạt động HTCT theo đường lối nhân dân, phát huy cao độ quyền làm chủ nhân dân 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tuyên giáo Trung ương (2016) Những điểm văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Chỉ đạo thực Quy chế dân chủ sở Quận 1, TPHCM (2013) Báo cáo kết xây dựng thực Quy chế dân chủ sở năm 2013, TPHCM Ban Chỉ đạo thực Quy chế dân chủ sở Quận 1, TPHCM (2014) Báo cáo kết xây dựng thực Quy chế dân chủ sở năm 2014, TPHCM Ban Chỉ đạo thực Quy chế dân chủ sở Quận 1, TPHCM (2015) Báo cáo kết xây dựng thực Quy chế dân chủ sở năm 2015, TPHCM Ban Chỉ đạo thực Quy chế dân chủ sở Quận 1, TPHCM (2016) Báo cáo kết xây dựng thực Quy chế dân chủ sở năm 2016, TPHCM Ban Chỉ đạo thực Quy chế dân chủ sở Quận 1, TPHCM (2017) Báo cáo kết xây dựng thực Quy chế dân chủ sở năm 2017, TPHCM Hồng Chí Bảo (2002) “Vai trò sở cần thiết phải đổi hệ thống trị sở”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 9, tr 15-20 Hồng Chí Bảo (2010) Dân chủ dân chủ sở nơng thơn tiến trình đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồng Chí Bảo (2015) “Thực dân chủ phát huy quyền làm chủ nhân dân đổi hội nhập quốc tế”, Tạp chí Triết học, số 8, tr 10-15 10 Các quy định pháp luật Dân chủ sở (2001) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Phạm Hồng Chương (Chủ nhiệm) (2004) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng dân chủ trị nước ta, Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003- 2004, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 12 Vũ Hồng Cơng (2002) Hệ thống trị sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Tơ Cơng (2004) “Để quyền sát dân, dân gần quyền”, Tạp chí Cộng sản, số 8, tr 62-64 14 Nguyễn Cúc (2002) Thực Quy chế dân chủ sở tình hình nay, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002) Chỉ thị số 10-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thực Quy chế dân chủ sở, ban hành ngày 28/3/2002, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003) Văn kiện Hội nghị lần thứ (Khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007) Văn kiện Đảng tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013) Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014) Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội, ban hành ngày 12/12/2014 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 26 Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình (2014) Báo cáo Kết công tác năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 27 Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình (2015) Báo cáo Kết cơng tác năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 28 Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình (2016) Báo cáo Kết cơng tác năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 29 Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình (2017) Báo cáo Kết công tác năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 30 Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình (2018) Báo cáo Kết công tác năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 31 Nguyễn Văn Giang (2004) “Dân chủ hóa q trình xây dựng thực Nghị Đảng bộ, chi sở cấp sở”, Tạp chí Lý luận trị, số 11, tr 34-38 32 Vũ Hiền (1998) “Về chế Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”, Tạp chí Cộng sản, số 16, tr.15-19 33 Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1995) Tài liệu tập huấn hè, Hà Nội 34 Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1999) Tạp chí Thơng tin trị học, số 35 Hội nhà báo Việt Nam (2004) Các văn Đảng Nhà nước dân chủ sở - xây dựng thực Quy chế dân chủ xã, phường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Đoàn Minh Huấn (2004) “Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp trình mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta”, Tạp chí Lý luận trị, số 8, tr 39-41 43 Nguyễn Thanh Huyền (2014) Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò Quần chúng nhân dân vận dụng Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới, Luận văn Thạc sỹ Hồ Chí Minh học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 44 Nguyễn Ký (2003) “Đổi hoạt động hệ thống trị sở” Tạp chí Cộng sản, số 29, tr.55-58 45 Nguyễn Thị Lan (2013) “Sự phát triển nhận thức phát huy quyền làm chủ nhân dân”,Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội, số 9, tr 13-19 46 Đặng Thị Loan (2014) Thực dân chủ xã, phường địa bàn Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình nay, Luận văn Thạc sỹ Chính trị học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 47 Nhị Lê – Lê Khả Thọ (2005) “Một Đảng lãnh đạo thực thi dân chủ”, Tạp chí Cộng sản, số 1, tr 26-31 48 Dương Thị Khánh Ly (2008) Thực Quy chế dân chủ sở dịa bàn tỉnh Ninh Bình nay, Luận văn Thạc sỹ Triết học, Đại học Quốc gia Hà Nội 49 Dương Thị Minh (2004) “Văn hóa dân chủ giải pháp nâng cao văn hóa dân chủ nhân dân giai đoạn nay”, Tạp chí Khoa học trị, số 4, tr 30-34, 54 50 Dương Xuân Ngọc (2000) Quy chế thực dân chủ cấp xã Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Dương Xuân Ngọc (2000) “Kết thực dân chủ sở, vấn đề đặt số giải pháp”, Tạp chí Thơng tin lý luận, số 52 Lương Ngọc (1998) “Thực “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nông thôn xây dựng Quy chế dân chủ xã””, Tạp chí Cộng sản, số 53 Đồn Thị Minh Oanh (2012) Kiểm soát quyền lực Nhà nước, đảm bảo dân chủ Việt Nam nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12, tr 29 – 36 54 Nguyễn Quốc Phẩm (Chủ biên) (2000) Hệ thống trị cấp sở dân chủ hóa đời sống xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh miền Bắc nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Lê Khả Phiêu (1998) “Phát huy quyền làm chủ nhân dân, xây dựng thực thiết chế dân chủ sở”, Tạp chí Cộng sản, số 56 Phạm Ngọc Quang (2004) “Thực dân chủ sở trình đổi mới: Thành tựu, vấn đề giải pháp”, Tạp chí Lý luận trị, số 3, tr 36-41 57 Quận ủy Quận 1, TPHCM (2014) Báo cáo Kết công tác năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 58 Quận ủy Quận 1, TPHCM (2015) Báo cáo Kết công tác năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 59 Quận ủy Quận 1, TPHCM (2016) Báo cáo Kết công tác năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 60 Quận ủy Quận 1, TPHCM (2017) Báo cáo Kết công tác năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 61 Quận ủy Quận 1, TPHCM (2018) Báo cáo Kết công tác năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 62 Nguyễn Duy Quý (2008) Hệ thống trị nước ta thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 Nguyễn Văn Sáu – Hồ Văn Thông (Đồng chủ biên) (2003) Thực Quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Phạm Xuân Sơn (Chủ biên) (2003) Các đoàn thể nhân dân với việc bảo đảm dân chủ sở nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Lưu Trần Tam (2016) Thành ủy Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực dân chủ xã, phường nay, Luận văn Thạc sỹ Chính trị học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Phú Thọ 66 Trần Thành (2016) “Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý Nhân dân làm chủ Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(100), tr 3-10 67 Nguyễn Thị Hoài Thanh (2014) Phát huy vai trò hệ thống trị thực Pháp lệnh dân chủ sở địa bàn Thành phố Thái Nguyên nay, Luận văn Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 68 Tìm hiểu số thuật ngữ Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 69 Nguyễn Hồng Tùng (2014) Phát huy vai trò quyền cấp xã thực dân chủ sở địa bàn Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc nay, Luận văn Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 70 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2007) Pháp lệnh số 34/2007/PL thực dân chủ xã, phường, thị trấn, ban hành ngày 20/4/2007, Hà Nội 71 UBND Quận 1, TPHCM (2013) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 72 UBND Quận 1, TPHCM (2014) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 73 UBND Quận 1, TPHCM (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 74 UBND Quận 1, TPHCM (2016) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 75 UBND Quận 1, TPHCM (2017) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 76 UBND Phường Nguyễn Thái Bình (2013) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 77 UBND Phường Nguyễn Thái Bình (2014) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 78 UBND Phường Nguyễn Thái Bình (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 79 UBND Phường Nguyễn Thái Bình (2016) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 80 UBND Phường Nguyễn Thái Bình (2017) Báo cáo kết thực nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 81 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TPHCM (2014) Báo cáo kết công tác Mặt trận năm 2013 82 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TPHCM (2015) Báo cáo kết công tác Mặt trận năm 2014 83 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TPHCM (2016) Báo cáo kết công tác Mặt trận năm 2015 84 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TPHCM (2017) Báo cáo kết công tác Mặt trận năm 2016 85 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, TPHCM (2018) Báo cáo kết công tác Mặt trận năm 2017 86 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình (2014) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2013 công tác trọng tâm năm 2014 87 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2014 công tác trọng tâm năm 2015 88 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình (2016) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2015 công tác trọng tâm năm 2016 89 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình (2017) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2016 công tác trọng tâm năm 2017 90 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình (2018) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2017 công tác trọng tâm năm 2018 91 Viện Khoa học Chính trị - Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Tập giảng Chính trị học, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 92 V.I.Lênin (1976) Tồn tập, tập 31, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 93 V.I Lênin (1974) Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan