0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).

4 104 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23). Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 24 Tiết : 46 Bài thực hành : EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN I MỤC TIÊU 1.Kieỏn thửực Thực thao tác mở văn mới, văn lu Kyừ naờng Luyện kĩ gõ văn tiếng Việt Thực hành thao tác mở văn bản, sửa nội dung văn bản, lu đóng văn 3.Thaựi ủoọ Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực Có ý thức giữ gìn bảo vệ máy tính II CHUAN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính, thực hành Chuẩn bò học sinh: Học cũa, xem trước trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Hãy viết kí tự can gõ theo kiểu gõ Telex (Hoặc VNI) để có câu sau: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” * Đáp án: “Cos coong maif sawts, cos ngayf neen kim” Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Khi soạn thảo văn thường gặp sai sót lỗi tả, sai từ, thiếu nội dung có phần văn giống nhau, thay ta gõ lại đoạn ta thực chức copy để thực … nhiều chức khác giúp làm việc với văn nhanh chóng Sau em thực hành chỉnh sửa văn * Hoạt động dạy học: T Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung G viên học sinh 20 Hoạt động 1: khởi động Word tạo văn ’ Khëi ®éng Word - Yêu cầu HS đọc noọi - Chuự yự laộng tạo văn dung thực nghe -Nháy đúp hành - Yªu cầu HS khởi động - HS gõ hai đoạn văn chuột vào biểu Word vµ gâ néi dung “Mét buổi chiều SGK, trang 84 có lỗi nhót" "Chiều nắng tửụùng Khụỷi ủoọng tàn đào" sai, Sửa lại cho Giaựo vieõn : Nguyn Th Bích Trang Trang 112 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp - Quan sát hướng - Thực hành theo dẫn HS soạn thảo văn hướng dẫn mười ngón 11 Hoạt động 2: Hướng dẫn phân biệt chế ’ độ gõ đè gõ chèn - Híng dÉn HS ph©n biƯt - Chú ý, lắng hai chế độ gõ cách nghe quan sát trạng thái: chữ OVR mờ chế độ gõ chèn, ngợc lại chữ OVR sáng lên chế độ gõ đè Để chuyển đổi chế độ gõ cần ấn phím - HS đặt trỏ Insert soạn thảo vào trớc - Yêu cầu HS chuyển qua đọan văn thứ chế ®é gâ ®Ì vµ gâ néi hai vµ nhÊn nót dung đoạn văn lại Insert bàn SGK, trang 84: "Lại phím vài lần đến buổi để gõ đoạn văn chiều đem rắc lên" "Lại đến buổi - Lu văn với tên chiều đem rắc Biendep2.doc lên" Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ - Kiểm tra kết thực hành - Lắng nghe - Nhận xét tiết thực hành - Tuyên dương HS tích cực thực hành, phê bình em lười thực hành VietKey gõ văn chữ Việt Ph©n biệt chế độ gõ chèn chế độ gõ đè Quan sát trạng thái: chữ OVR mờ chế độ gõ chèn, ngợc lại chữ OVR sáng lên chế độ gõ đè Để chuyển đổi chế độ gõ cần ấn phím Insert bàn phím Daởn doứ: (2) Về nhà học cũ Chuẩn bò tiết thực hành IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 113 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 25 Tiết : 47 Bài thực hành 6: EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức Thùc hiƯn c¸c thao tác chỉnh sửa văn bản, chép, di chuyển Kyừ naờng Luyện kĩ gõ văn tiếng Việt Thực hành thao tác chỉnh sửa văn bản, chép di chuyển nội dung văn Thaựi độ Nghiêm túc trong, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Tích cực thực hành II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính, thực hành Chuẩn bò học sinh: Làm tập, học xem trước nội dung tiết thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi Trình bày bước chép văn * Đáp án - Sao chép văn bản: - Chọn phần văn cần chép, Nháy chọn lệnh chép , đưa trỏ tới vò trí can chép, nháy chọn lệnh dán Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Khi soạn thảo văn thường gặp sai sót lỗi tả, sai từ, thiếu nội dung có phần văn giống nhau, thay ta gõ lại đoạn ta thực chức copy để thực … nhiều chức khác giúp làm việc với văn nhanh chóng Sau em thực hành chỉnh sửa văn * Hoạt động dạy học: T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh 18 Hoạt động1: Hướng dẫn mở văn ủaừ Mở văn lu lửu vaứ chép, chỉnh sửa văn vµ chÐp, chØnh sửa nội - Mở văn có tên - Thửùc haứnh dung văn Biendep.doc lu * Sao chép (Copy; thực hành trớc Mở tiếp Paste) văn có tên * Di chuyển (Cut; Biendep2.doc - Thửùc hành Paste) - Sao chÐp toµn bé néi Chó ý: Có thể dùng dung văn Giaựo vieõn : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 114 Trường THCS Hưng Bình Giỏo ỏn Tin Hc Lp Biendep2.doc vào cuối văn Biendep.doc - Thay đổi trật tự - Thửùc haứnh đoạn văn cách chép di chuyển với nút lệnh Copy, Cut Paste - Lu văn hoàn chỉnh với tên cũ (Biendep.doc) - Đóng văn mở lại 13 Hoaùt ủoọng 2: Hướng dẫn gõ chữ Việt kết ’ hợp với cheựp noọi dung vaờn baỷn Mở văn mới, gõ nội dung thơ Trăng trang 85, SGK Quan sát câu thơ - Thửùc haứnh lặp lặp lại để dùng chức chép nhanh nội dung Sửa lỗi gõ sai sau gõ sai nội dung Lu văn với tên Trang oi Đóng văn chơng trình soạn th¶o 5’ Hoạt động 3: Củng cố - Kiểm tra kết thực hành - Lắng nghe - Nhận xét tiết thực hành - Tuyên dương HS tích cực thực hành, phê bình em lười thực hành phÝm Ctrl + A để đánh dấu toàn văn Lưu văn FileSave Thoát: FileExit Thùc hµnh gâ chữ Việt kết hợp với chép nội dung Dặn dò: (2’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 115
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 47 (TUẦN 23).,