0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)

3 155 1
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17) Giáo án tin học Tuaàn : 17 Trường THCS Hưng Bình Tiết : 34 ÔN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố lại kiến thức học, giải đáp đề cương ôn tập Kỹ Nhí l¹i kiến thức học Thái ủoọ Học sinh nghiêm túc, ý tiếp thu bài, có tinh thần phát biểu xây dựng II CHUAN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : Giáo án, sách giáo khoa, tập Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: (Kiểm tra trình ôn tập) * Đáp án : Giảng : * Giới thiệu (1’) Để củng cố lại nội dung kiến thức học kì I, chuẩn bò cho việc kiểm tra học kì Tiết học thầy hướng dẫn em ôn tập lại số nội dung chương trình học kì I * Tiến trình dạy T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập lý thuyết Ôn tập Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 85 Giáo án tin học 15 ’ - Tóm tắt nội dung kiến thức học học kì I - Yêu câu HS nhắc lại nội dung, kiến thức học - Nhận xét -Hướng dẫn, giải đáp đề cương ôn tập Trường THCS Hưng Bình - Lắng nghe - HS ®øng chỗ Toựm taột lyự nhắc lại khái niệm thuyết ®· häc 2, 3, 4,9, 10, 11, 12 - Lần lượt HS đứng chỗ đọc đề câu nêu trả lời - Giải đáp đề - Nhận xét cương - Hướng dẫn câu - Lắng nghe, sửa trả lời chữa - Nhắc nhở HS chưa làm đề cương ôn - Lắng nghe tập Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Bài tập Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 86 Giáo án tin học 20 ’ Trường THCS Hưng Bình -Đưa nội dung tập Nhóm trưởng theo nhóm nhận tập, thành viên - Nhắc HS tích cực nhóm thảo luận, làm tập làm tập - Gọi nhóm lên bảng trình bày tập - Học sinh ý - Gọi nhóm bạn trình bày lại nêu nhận xét - Nhận xét - Nêu nhận xét sửa - Sửa vào A: \ Bài 1: Tại CPU coi não máy tớnh Bài 2: Nhiệm vụ hệ điều hành: Bài 3: Trình bày thao tác với tệp tin th mục Câu 4: Phần mở rộng tệp tin thờng thể điều gì? ví dụ? Câu 5: Cho c©y th mơc THUVIEN KHTN TOAN Dai.do c Hinh.d VAT LI oc KHXH TROCHOI a) ViÕt ®êng dÉn ®Õn tƯp tin Hinh.doc b) Th mơc mĐ cđa Toan lµ th mơc nµo? c) Th mơc KHXH lµ KHTN ®óng hay sai? NÕu sai th× v× sao? 5’ Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét làm - Chú ý lắng nghe nhóm Dặn dò (3’) - Học đề cương làm tập chuẩn bò kiểm tra học kì I IV RÚT KINH NGHIEÄM -———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 87
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17),