0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)

4 73 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4) Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Tuần : Tiết : 13 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức Biết cấu trúc bàn phím, hàng phím bàn phím Hiểu lợi ích tư ngồi gõ bàn phím mười ngón Kỹ Xác đònh vò trí phím bàn phím, phân biệt phím soạn thảo phím chức Ngồi tư thực gõ phím mười ngón Thái độ Học sinh có thái độ nghiêm túc luyện gõ bàn phím, gõ phím theo ngón tay quy đònh, ngồi nhìn tư II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Chuẩn bò văn mẫu, tranh ảnh, phòng máy vi tính - Phương pháp: Thực mẫu, hướng dẫn thực Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết Đọc nội dung luyện tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số Phân nhóm học tập Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi : Khu vực bàn phím gồm hàng? Đó hàng Kể tên phím có gai bàn phím? Nêu vò trí đặt ngón tay phím sau: A, F, J, ; * Đáp án : Bao gồm hàng phím: + Hàng phím sở + Hàng phím + Hàng phím số + Hàng phím + Ngoài có hàng phím chứa phím điều khiển phím đặt biệt: Ctrl, Alt, Spacebar, Hai phím có gai bàn phím F, J Vò trí đặt tay phím Phím Ngón tay A Úùt trái F Trỏ trái J Trỏ phải ; Úùt phải Giảng * Giới thiệu (1’) Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 30 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Như em biết máy tính công cụ học tập, giải trí, công cụ gắn bó suốt đời em Vì từ đầu em phải rèn luyện kó năng, cách làm việc chuyên nghiệp máy tính Tiết học trước em biết sơ qua cấu tạo bàn phím, tiết học hôm vào nội dung phần luyện tập * Tiến trình dạy TL Hoạt động giáo Hoạt động Kiến thức viên học sinh 32 Hoạt động 1: Hướng dẫn cách đặt tay gõ a) Cách đặt ’ phím tay gõ phím - Giới thiệu cách đặt - Lắng nghe, quan + Đặt tay gõ phím sát ngón tay lên - Khi luyện tập gõ phím hàng phím cần ý: + Đặt ngón tay lên - Ghi nhớ nội dung sở + Mỗi ngón hàng phím sở tay gõ + Nhìn thẳng vào số phím hình không nhìn xuống bàn phím - Thực hành theo đònh +Gõ nhẹ dứt hướng dẫn khoát + Mỗi ngón tay gõ b) Luyện gõ số phím đònh phím - Giới thiệu cách đặt - Chú ý, quan sát hàng sở ngón tay hàng phím sở * Tay tr¸i: - Thực hành theo Lun tËp gâ - Ngãn trá: đặt phím F hửụựng daón phím theo mẫu (phím có gai) Đảm nhận hai phím F G - Ngãn gi÷a: phÝm D - Ngãn kỊ ót: phÝm S - Ngãn ót: phÝm A * Tay ph¶i: - Ngãn trỏ: đặt phím J (phímg có gai) Đảm nhận hai phím J H - Ngón giữa: phím K - Ngãn kỊ ót: phÝm L - Ngãn ót: phÝm ; (chÊm phÈy) - Chú ý, quan sát * Gâ phÝm theo mÉu 1, trang 28, SGK * GV theo dâi vµ híng dÉn - Thực hành theo HS hướng dẫn - Giới thiệu vò trí ngón tay đặt lên phím hàng Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang c) Luyện gõ phím hàng Lun tËp gâ phÝm theo mÉu Trang 31 Giáo án tin học * Tay tr¸i: - Ngãn trá: Hai phÝm R T - Ngón giữa: Hảm nhận phím E - Ngãn kỊ ót: H¶m nhËn phÝm W - Ngãn ót: §¶m nhËn phÝm Q * Tay ph¶i: - Ngãn trá:PhÝm U Y - Ngón giữa: Đảm nhận phím I - Ngón kề út: Đảm nhận phím O - Ngón út: Đảm nhận phím P * Gõ phím theo mẫu 2, trang 29, SGK * GV theo dâi vµ híng dÉn HS - Sau c¸c ngãn tay gâ phÝm xong đa ngón tay vị trí ban đầu hàng phím sở - Giụựi thieọu vũ trớ ngón tay đặt lên phím hàng díi * Tay trái: - Ngón trỏ: Hai phím V B - Ngón giữa: Đảm nhận phím C - Ngón kề út: Đảm nhận phím X - Ngón út: Đảm nhận phÝm Z * Tay ph¶i: - Ngãn trá: Hai phÝm N M - Ngón giữa: Dấu phẩy (,) - Ngón kề út: Dấu chấm (.) - Ngón út: Đảm nhËn phÝm / * Gâ phÝm theo mÉu 3, trang 29, SGK - Sau c¸c ngãn tay gâ phÝm xong đa ngón tay Giỏo viờn: Nguyn Th Bớch Trang Trường THCS Hưng Bình d) Luyện gõ phím Đặt ngón tay trái haứng dửụựi theo hớng dẫn Luyện tập gõ giáo viên phím theo mẫu Đặt ngón tay phải theo hớng dẫn giáo viên HS gõ theo mẫu e) Luyeọn goừ keỏt hợp - Thực hành theo phím mẫu g) Luyện gõ * Tay tr¸i: phím - Ngãn trá: phÝm vµ hàng số h) Luyện gõ - Ngãn gi÷a: phÝm kết hợp - Ngãn kỊ ót: phÝm kí tự - Ngãn ót: phÝm toàn bàn * Tay ph¶i: phím - Ngãn trá: phÝm vµ Trang 32 Giáo án tin học Trng THCS Hng Bỡnh vị trí ban đầu - Ngón giữa: phím i) Luyeọn goừ hàng phím c¬ së - Ngãn kỊ ót: phÝm kết hợp phím * Gâ phÝm theo mÉu 7/tr - Ngãn ót: phÝm Shift 30, SGK - Thực hành theo - Quan sát hình nêu mẫu cách đặt ngón tay hàng số - Nhận xét -Hướng dẫn học sinh thửùc haứnh - Sử dụng ngón út bàn tay trái tay phải để nhấn giữ phím Shift kết hợp phím tơng ứng để gõ chữ hoa Gõ đoạn “Mot lan nha tren minh” * GV theo dâi vµ híng dÉn HS 5’ Hoạt động 4: Củng cố Nhận xét tiết thực - Lăng nghe hành - Trả lời: A, S,D,F, J, - Kể tên phím xuất K, L, ; phát hàng phím sở - Nhận xét Dặn dò (1’) Về nhà học cũ, xem trước nội dung IV RÚT KINH NGHIEÄM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 33
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4),