0

Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1

7 201 0
  • Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:18

Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1 Vũ Ngọc Thành 0367884554 ĐỀ THI THỬ THPT NGHÈN 2018-2019 LẦN MƠN THI: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Bạn làm đúng: câu được: điểm Câu Trong không gian Ox yz, hình chiếu vng góc điểm A (3 ; −1 ; 0) mặt phẳng (O yz) có tọa độ A (0 ; ; −3) B (0 ; −3 ; 0) C D (0 ; −1 ; 0) D (1 ; 1) {2 ; −1} D {−2 ; 1} yC = D yC = −1 (0 ; ; −1) Câu Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ sau Hàm số y = f ( x) nghịch biến khoảng ? A (1 ; +∞) B (−∞ ; 1) C (0 ; 1) Câu Tập nghiệm phương trình: log2 x + log2 ( x − 1) = A {−1} B {2} C Câu Giá trị cực đại hàm số y = −2 x4 + x2 + A yC = B yC = C Câu Cho khối nón ( N ) có bán kính r , chiều cao h đường sinh l Đẳng thức đúng? h2 = l + r B r = l + h2 1 C = + D l = r + h2 l h r Câu Cho a số thực dương khác Tính P = loga2 a 1 A P = B P =− C P= 2 A D P = −2 Câu Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số hàm số cho đây? Vũ Ngọc Thành 0367884554 A y= −x − x−1 B y= x+1 x−1 C y= −x + x+1 D y= x−1 x+1 Câu Cho dãy số (u n ) thỏa mãn u1 = −2 u n+1 = u n + 3, ∀n ≥ Tính u12 A 31 B 25 C 34 D C x = D 28 Câu Phương trình 2x−1 = 32 có nghiệm A x=5 B x = x = Câu 10 Trong không gian Ox yz cho hai điểm A (1 ; ; 3), B (−1 ; ; 1) Trọng tâm G tam giác O AB có tọa độ A (0 ; ; 1) B C (0 ; ; 4) D 0; ; 3 (−2 ; −2 ; −2) Câu 11 Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a Cạnh bên S A vng góc với mặt đáy SC = a Thể tích khối chóp cho A a3 B a3 12 a3 C a3 D Câu 12 Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d ∈ R) có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sai? A Hàm số đại cực tiểu x = B Hàm số đại cực đại x = −1 C Cực đại hàm số D Cực tiểu hàm số Câu 13 Trong không gian Ox yz, mặt cầu (S ) : x2 + y2 + z2 + x + y − z − = có bán kính A B C D #» Câu 14 Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt Số vectơ khác , có điểm đầu điểm cuối lấy điểm cho A 21 B A 210 C 10! D C 10 Câu 15 Họ nguyên hàm hàm số f ( x) = x + sin x A x2 − cos x + C B + cos x + C C − cos x + C D x2 + cos x + C Vũ Ngọc Thành 0367884554 Câu 16 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục đoạn [0 ; 1] f (1) − f (0) = Tính f ( x) − e x dx I= A B − e C + e D − e + e Câu 17 Giá trị nhỏ hàm số y = x4 + x3 − x2 đoạn [−3 ; 3] A − B − 99 C D −32 − 75 Câu 18 Cho số thực α β Đồ thị hàm số y = xα , y = xβ khoảng (0 ; +∞) hình vẽ bên, đường đậm đồ thị hàm số y = xβ Mệnh đề đúng? A < β < α < B α < < β < C < β < < α D β < < < α Câu 19 Cho a,blà số thực dương a = Đẳng thức ? A loga C loga a3 b a3 b loga loga b D loga ln x ( x + 1)2 13 T= Câu 21 Biết A B = 3− Câu 20 Tính I = A = − loga b b a3 b = + loga b = 3+ loga b dx = a ln + b ln Tính T = a2 + b3 B T= 134 27 C T= D T= 152 27 2x − dx = a ln + b ln + c (a, b, c số nguyên) Giá trị a + b − c x+1 B −4 C Câu 22 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log A a3 S = [1 ; +∞) B S = [1 ; 9] C D −1 ( x + 3) − log2 x ≤ S = (−∞ ; 9] D S = (0 ; 9] Vũ Ngọc Thành 0367884554 Câu 23 Trong không gian Ox yz, mặt cầu (T ) : ( x − 2)2 + ( y + 1)2 + z2 = cắt mặt phẳng (O yz) theo giao tuyến đường tròn có bán kính A B 11 C D Câu 24 Cho hàm số y = e−2x Mệnh đề đúng? A y + y − y = B y + y + y = C y + y + y = D y + y − y = Câu 25 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x3 − 3( m + 1) x2 + 12mx + 2019 có điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1 + x2 + x1 x2 = −8 A B m = −1 m = Câu 26 Họ nguyên hàm hàm số f ( x) = A C x3 + x x2 + D + C m = D m = −2 B + C x3 + C x + + C 3 x + + C Câu 27 Cho khối lập phương ABCD.A B C D Gọi M trung điểm AD , ϕ góc hai mặt phẳng BMC ABB A Khẳng định đúng? A cosϕ = B cosϕ = C cosϕ = D Câu 28 Cho khối chóp S.ABCD có cạnh đáy a thể tích cosϕ = a3 Khoảng cách từ Bđến mặt phẳng (S AD ) A a B a C D a a Câu 29 Trong không gian Ox yz, cho hai điểm A (1 ; ; −1), B (−3 ; −2 ; 1) Gọi (S ) mặt cầu có tâm I thuộc mặt phẳng (Ox y), bán kính 11 qua hai điểm A , B Biết I có tung độ âm, phương trình mặt cầu (S ) A x2 + y2 + z2 + y − = B x2 + y2 + z2 + y − = C x2 + y2 + z2 + y + = D x2 + y2 + z2 + y + = Câu 30 Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a, ABC = 600 Hình chiếu vng góc đỉnh S mặt phẳng ( ABCD ) trung điểm cạnh AB Góc mặt phẳng (SCD ) mặt đáy 450 Thể tích khối chóp cho A a3 B a3 12 C a3 D a3 Câu 31 Cho khối lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC tam giác vng cân A, BC = 2 Góc đường thẳng AB mặt phẳng BCC B 30◦ Thể tích khối lăng trụ cho Vũ Ngọc Thành 0367884554 A 12 B C D Câu 32 Một hộp chứa bi xanh, bi đỏ bi vàng có kích thước khác Chọn ngẫu nhiên từ hộp viên bi Xác suất để viên bi lấy có đủ ba màu A 86 165 B 11 C 79 165 Câu 33 Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A B C D 11 x − x2 + x 2x − 3 D Câu 34 Trong không gian Ox yz cho ba điểm A (−1; 1; 2), B (0; 1; −1), C ( x + 2; y; −2) thẳng hàng Tổng x + y A B − C − D − Câu 35 Trong không gian Ox yz, cho hai điểm M (2 ; ; 4)và N (0 ; ; 3) Mặt cầu tâm A (2 ; −2 ; 1) bán kính MN có phương trình A ( x − 2)2 + ( y + 2)2 + ( z − 1)2 = B ( x − 2)2 + ( y + 2)2 + ( z − 1)2 = C ( x + 2)2 + ( y − 2)2 + ( z + 1)2 = D ( x + 2)2 + ( y − 2)2 + ( z + 1)2 = x2 + x có đồ thị (C ) đường thẳng d : y = −2 x Biết d cắt (C ) hai x−2 điểm phân biệt A , B Tích hệ số góc tiếp tuyến (C ) A Bbằng: D A B C − Câu 36 Cho hàm số y = Câu 37 Cho hàm số f ( x) = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d ∈ R) có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m đề phương trình f (| x|) − m = có nghiệm thực phân biệt Vũ Ngọc Thành 0367884554 A < m < B −1 < m < C −2 < m < D < m < Câu 38 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho A 2π a B 2π a 12 C 2π a D 2πa3 Câu 39 Từ chữ số {0 ; ; ; ; 4} lập tất số chẵn có chữ số khác cho chữ số đứng cạnh A B 20 C 16 D 14 18 Câu 40 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục R có bảng biến thiên sau: Hàm số y = f x2 − x nghịch biến khoảng ? A (−∞ ; 0) B C (0 ; 1) (2 ; +∞) D (1 ; 2) Câu 41 Cho hình hộp ABCD.A B C D , đáy ABCD hình vng cạnh 2a A A = A B = A C = 2a Thể tích khối tứ diện AB D C A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 42 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục đoạn [0 ; 1] thỏa mãn f (1) = 1, x f ( x) dx = f ( x) dx = Tính tích phân I = f ( x) dx 0 A I= B I= C I= D I= D x= Câu 43 Trên khoảng (0 ; π), hàm số f ( x) = x + cos x đạt cực tiểu A x= π B x= π C x= 5π 2π Vũ Ngọc Thành 0367884554 Câu 44 Có tất giá trị nguyên tham số m ∈ [−10 ; 10] để hàm số y = m2 − x3 + x2 − ( m + 1) x + 2019 đồng biến khoảng (0; +∞)? A B C 10 D 11 Câu 45 Từ tơn hình chữ nhật có kích thước 5m x 40m, người ta làm hai thùng nước hình trụ có chiều cao 5m, cách cắt tơn thành hai nhau, gò thành mặt xung quanh thùng (tham khảo hình bên dưới) Tổng thể tích hai thùng hình trụ bằng: 2000 1000 ( m3 ) D ( m ) π π Câu 46 Cho hàm số y = f ( x)có đạo hàm f ( x) = (3 − x) x2 − +2 x, ∀ x ∈ R Hỏi hàm số y = f ( x) − x2 − A 1000π ( m3 ) B 2000π ( m3 ) C C có điểm cực tiểu? A B D Câu 47 Ông A gửi 120 triệu đồng tiền vào ngân hàng với lãi suất 60 /0 /năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn để tính lãi cho năm Hỏi sau 10 năm, tổng số tiền lãi mà ông A nhận bao nhiêu, giả định khoảng thời gian lãi suất không thay đổi ông A không rút tiền ? ( Lấy kết gần đến hàng phần trăm ) A 94, 90 triệu đồng B 95, 10 triệu đồng C 104, 10 triệu đồng D 114, 90 triệu đồng Câu 48 Trong không gian Ox yz, cho điểm A (1; 1; 2) ; B (0; −1; −3) Xét điểm M thay đổi # » # » # » mặt phẳng (Oxz), giá trị nhỏ OM + M A + MB A B C D Câu 49 Tìm tất giá trị thực tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm x2 + x + y = m x2 + x y ( x + 2) = A m ≥ B −10 ≤ m ≤ C m ≤ −10 D m ≤ −10 m ≥ Câu 50 Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên dương tham số m để bất phương trình 5.4 x + m.25 x − 7.10 x ≤ có nghiệm Số phần tử S A B Vô số C D ... A y= −x − x 1 B y= x +1 x 1 C y= −x + x +1 D y= x 1 x +1 Câu Cho dãy số (u n ) thỏa mãn u1 = −2 u n +1 = u n + 3, ∀n ≥ Tính u12 A 31 B 25 C 34 D C x = D 28 Câu Phương trình 2x 1 = 32 có nghiệm... ba màu A 86 16 5 B 11 C 79 16 5 Câu 33 Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A B C D 11 x − x2 + x 2x − 3 D Câu 34 Trong không gian Ox yz cho ba điểm A ( 1; 1; 2), B (0; 1; 1) , C ( x +... Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x3 − 3( m + 1) x2 + 12 mx + 2 019 có điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1 + x2 + x1 x2 = −8 A B m = 1 m = Câu 26 Họ nguyên hàm hàm số f ( x) = A C x3 + x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Nghèn môn Toán năm 2018 2019 lần 1,

Từ khóa liên quan