0

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3

2 257 0
  • Đề ôn luyện môn Toán lớp 5  Đề số 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2019, 21:29

. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3. đề số Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời : IM a) Chữ số số 14,205 thuộc hàng : A Hàng đơn vị B Hàng trăm C Hàng phần trăm b) Phân số D Hàng phần nghìn đợc viết dới dạn số thập phân : A 2,5 B 5,2 C 0,4 D 4,0 c) Tõ giê kÐm 10 ®Õn giê 30 cã : A 10 B 20 C 30 D 40 d) 0,5 % = ? A 10 < > = B 100 C 1000 D a) 5,009 ……… 5,01 b) 11,389 c) 0,825 ……… 0,815 d) 20,5 10000 11,39 20,500 Đặt tính vµ tÝnh: 1,345 + 25,6 + 8,29 78 – 20,05 17,03  0,25 10,06 : 4,24 ViÕt số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a) 570 dm3 = ……………… c) 25% cña 520  = m3 ……………… b) kg = 10 ……………… d) 312 cm2 mm2 = g ……………… cm2 Tỉnh A tỉnh B cách 180 km Cùng lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh ngợc chiều nhau, sau chúng gặp a) Hỏi hai ô tô đợc ki - lô - mét ? b) Tính vận tốc ô tô, biết vận tốc ô tô từ A vận tốc ô tô từ B Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Moät ruộng hình thang có đáy lớn 62,5m, đáy bé đáy lớn Người ta mở rộng ruộng cách kéo dài đáy bé thêm 12,4m đáy lớn thêm 8m nên diện tích ruộng tăng thêm 367,2m2 Tính diện tích ruộng hình thang ban ủau Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... Một ruộng hình thang có đáy lớn 62,5m, đáy bé đáy lớn Người ta mở rộng ruộng cách kéo dài đáy bé thêm 12,4m đáy lớn thêm 8m nên diện tích ruộng tăng thêm 36 7,2m2 Tính diện tích ruộng hình thang.. .5 Tỉnh A tỉnh B cách 180 km Cùng lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh ngợc chiều nhau, sau chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 3,