0

phát triển sản xuất chè dây trên địa bàn huyện bát xát, tỉnh lào cai

118 207 0
  • phát triển sản xuất chè dây trên địa bàn huyện bát xát, tỉnh lào cai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2018, 11:09

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM TRƯƠNG HỒI THƯƠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ DÂY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Thuận NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trương Hoài Thương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài cố gắng thân, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tận tình từ thầy cơ, tập thể, cá nhân trường, quan chức năng, đơn vị công tác người dân huyện Bát Xát Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Ngô Thị Thuận, tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tơi chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa, thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh Tế & PTNT, Bộ môn phân tích định lượng, tồn thể thầy giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tâm giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn quan đoàn thể trực thuộc huyện Bát Xát xã huyện tạo điều kiện cho thực đề tài nghiên cứu mình, anh, chị, bạn bè người dân địa phương nhiệt tình giúp tơi có thơng tin q báu q trình điều tra, thu thập số liệu Tơi xin gửi tới công ty TNHH MTV Traphacosapa – đơn vị mà tơi cơng tác lời cảm ơn tạo điều kiện cho tơi vừa hồn thành cơng việc chung, vừa tiếp tục học bảo vệ đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn bè tạo điều kiện, giúp đỡ động viên, khích lệ, đóng góp ý kiến cho tơi q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trương Hoài Thương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng biểu vii Danh mục hình ix Danh mục hộp ix Danh mục sơ đồ ix Danh mục biểu đồ ix Trích yếu luận văn .x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp .4 Phần Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển sản xuất chè dây 2.1 Lý luận phát triển sản xuất chè dây 2.1.1 Các khái niệm .5 2.1.2 Vai trò phát triển sản xuất Chè dây 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Chè dây .8 2.1.4 Nội dung phát triển sản xuất Chè dây 10 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất Chè dây .16 2.2 Thực tiễn phát triển sản xuất chè dây 22 2.2.1 Tình hình phát triển sản xuất chè dây giới 22 iii 2.2.2 Tình hình phát triển sản xuất chè dây Việt Nam 25 2.2.3 Các nghiên cứu trước phát triển dược liệu Chè dây 30 Phần Phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Đặc điểm huyện bát xát .32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế 37 3.1.4 Đánh giá chung địa bàn huyện Bát Xát 40 3.2 Phương pháp nghiên cứu .41 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 41 3.2.2 Chọn điểm khảo sát 42 3.2.3 Phương pháp thu thập liệu 43 3.2.4 Phương pháp xử lý tổng hợp liệu .44 3.2.5 Phương pháp phân tích thơng tin 44 3.2.6 Hệ thống tiêu nghiên cứu .45 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 47 4.1 Thực trạng phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát, Lào Cai 47 4.1.1 Quá trình phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 47 4.1.2 Quy hoạch phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 52 4.1.3 Các hình thức tổ chức sản xuất chè dây huyện Bát Xát năm 2015 54 4.1.4 Áp dụng tiến kĩ thuật sản xuất chè dây 59 4.1.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm .62 4.1.6 Kết hiệu sản xuất chè dây 64 4.2 Đánh giá điểm mạnh, yếu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè dây địa bàn huyện Bát Xát .68 4.2.1 Đánh giá diện tích, sản lượng chè dây qua năm 68 4.2.2 Hiệu kinh tế, xã hội, môi trường 70 4.2.3 Những vấn đề đặt cần nghiên cứu giải phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 72 4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 73 4.3 Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất chè dây địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 81 iv 4.3.1 Căn đề xuất .81 4.3.2 Định hướng phát triển sản xuất chè dây 84 4.3.3 Các giải pháp phát triển sản xuất chè dây địa bàn huyện Bát Xát năm tới 84 Phần Kết luận kiến nghị .90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục 97 v DANH MỤC CHỮ CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật BYT Bộ y tế DL Dược liệu GACP Thực hành tốt trồng trọt thu hái GAP Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt GTSX Giá trị sản xuất HQKT Hiệu kinh tế HTX Hợp tác xã KQSX Kết sản xuất KTCB Kiến thiết LĐ Lao động NTM Nông thôn PTNT Phát triển nông thôn QĐ Quyết định QLDA.CT.XDCB Quản lý dự án, cơng trình, xây dựng UBND Ủy ban nhân dân USD Đơn vị khác Dollar WHO Tổ chức y tế giới WTO Tổ chức thương mại giới YDHCT Y dược học cổ truyền YDHHĐ Y dược học đại YHCT Y học cổ truyền YHHĐ Y học đại vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Sử dụng phân bón quy trình trồng Chè dây 18 Bảng 2.2 Tình hình tiêu thụ dược liệu Việt Nam .28 Bảng 2.3 Diện tích dược liệu Việt Nam năm 2015 28 Bảng 3.1 Tình hình dân số huyện Bát Xát giai đoạn 2013 – 2015 32 Bảng 3.2 Tình hình lao động huyện Bát Xát giai đoạn 2013 – 2015 33 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng đất huyện Bát Xát giai đoạn 2013 – 2015 .35 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất huyện Bát Xát giai đoạn 2013 – 2015 39 Bảng 3.5 Số hộ chọn điều tra huyện Bát Xát 42 Bảng 3.6 Chọn cán quản lý 43 Bảng 3.7 Phân tích lý thuyết SWOT 45 Bảng 4.1 Các thời kì sản xuất Chè dây .47 Bảng 4.2 Diện tích Chè dây địa bàn huyện Bát Xát năm 2015 51 Bảng 4.3 Diện tích, suất, sản lượng chè dây địa bàn huyện Bát Xát đến năm 2015 .52 Bảng 4.4 Một số tiêu quy hoạch sản xuất chè dây đến 2020 huyện Bát Xát 54 Bảng 4.5 Diện tích chè dây hộ thu hái tự nhiên xã điều tra 56 Bảng 4.6 Kỹ thuật trồng, thu hái chế biến chè dây .59 Bảng 4.7 Tình hình tiêu thụ chè dây hộ điều tra huyện Bát Xát 63 Bảng 4.8 Chi phí sản xuất bình qn 100 Kg chè dây khơ hộ nông dân huyện Bát Xát 65 Bảng 4.9 Chi phí sản xuất bình qn 100 Kg chè dây khô khai thác tự nhiên hộ nông dân huyện Bát Xát .65 Bảng 4.10 Một số tiêu thể kết hiệu kinh tế sản xuất chè dây Bát Xát (Tính bình qn 100 Kg chè dây khô) 66 Bảng 4.11 Một số tiêu so sánh kết hiệu kinh tế nhóm hộ khai thác chè dây tự nhiên với quy mô khác (tính bình qn 100 kg chè dây khơ) 67 Bảng 4.12 Diện tích chè dây xã huyện Bát Xát giai đoạn 2013-2015 68 Bảng 4.13 Sản lượng chè dây xã huyện Bát Xát giai đoạn 2013-2015 69 Bảng 4.14 So sánh HQKT sản xuất chè dây, quế, tam thất địa bàn huyện Bát Xát năm 2015 70 vii Bảng 4.15 Ý kiến đánh giá cán quản lý huyện doanh nghiệp chế biến dược liệu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 74 Bảng 4.16 Đặc điểm chủ hộ điều kiện sản xuất nhóm hộ 80 Bảng 4.17 Phân tích SWOT thực trạng sản xuất Chè dây hộ huyện Bát Xát, Lào Cai 82 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Hom giống Chè dây DANH MỤC HỘP Hộp 4.1 Thu mua Chè dây 48 Hộp 4.2 Tiêu chuẩn với Chè dây 55 Hộp 4.3 Hướng dẫn thu hái Chè dây 60 Hộp 4.4 Người dân biết nhân giống từ trước 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ chế biến bảo quản Chè dây 19 Sơ đồ 2.2 Quá trình tiêu thụ dược liệu Chè dây khô 20 Sơ đồ 4.1 Khách hàng kênh tiêu thụ 62 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Định hướng quy hoạch diện tích 75 Biểu đồ 4.2 Các hình thức liên kết trồng trọt, thu hái, chế biến Chè dây .77 Biểu đồ 4.3 Các hình thức liên kết tiêu thụ Chè dây 77 ix PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài “Phát triển sản xuất Chè dây địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”, chúng tơi có kết luận sau: Phát triển sản xuất chè dây gia tăng diện tích, số lượng suất hiệu kinh tế Nội dung thể bảo tồn quy hoạch vùng sản xuất chè dây hàng hóa, loại hình tổ chức sản xuất chè dây, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường, đánh giá kết quả, hiệu sản xuất chè dây, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè dây Thơng qua nhóm tiêu thể điều kiện sản xuất, phát triển sản xuất theo chiều sâu, phát triển sản xuất theo chiều rộng Chè dây loại dược liệu biết đến thuốc địa phương, mọc phổ biến vùng núi Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang Sản xuất Chè dây trải qua công đoạn trồng trọt, thu hái chế biến người dân thực theo cách truyền thống, chủ yếu người dân thu hái tự nhiên rừng, sản lượng thất thường, không chủ động sản xuất Nghiên cứu phát triển sản xuất chè dây gòm nội dung: Quy hoạch vùng sản xuất; Áp dụng tiến kĩ thuật; Nghiên cứu thị trường; Xác định hình thức tổ chức sản xuất; Xây dựng liên kết sản xuất – tiêu thụ; Đánh giá kết quả, hiệu kinh tế Quá trình sản xuất chè dây diễn từ lâu đời nhỏ lẻ, đến giai đoạn 2006 – nay, diện tích sản lượng tăng lên đột biến nhu cầu sử dụng dược liệu chè dây khô tăng cao, diện tích khai thác chủ yếu tự nhiên, đến năm 2014 bắt đầu có dự án trồng hom, dù chưa rõ rệt cho thấy hình thức trồng chè dây hom có nhiều lợi sản lượng cao, chủ động thu hái, cơng lao động, sản lượng toàn huyện năm 2015 29,28 với suất từ – tạ/ Quy hoạch phát triển sản xuất chè dây phù hợp với định hướng phủ huyện Bát Xát Hình thức tổ chức sản xuất huyện hình thành, quy mơ sản xuất 92 hộ điều tra cho thấy số hộ quy mô nhỏ nhiều với 69 hộ, sản lượng chè phụ thuộc vào mật độ chè diện tích đất thu hái Áp dụng tiến kĩ thuật sản xuất chè dây thơng qua tập huấn cho hộ dân Hình thành kênh tiêu thụ sản phẩm có thị trường chủ yếu tỉnh Kết sản xuất chè dây chủ yếu từ thu hái tự nhiên, có 10,5 trồng hom Hình thức sản xuất chè dây chủ yếu hộ nông dân, với kỹ thuật thủ cơng, có hỗ trợ dự án phát triển, tiêu thụ chủ yếu doanh nghiệp chế biến dược, giá không ổn định 90 Phát triển sản xuất Chè dây có tiềm trở thành xu hướng làm giàu dược liệu khác địa bàn huyện Bát Xát như: sa nhân tím, xuyên khung, tam thất, gừng, thảo Hiệu ứng tích cực mang lại thể khía cạnh kinh tế, xã hội môi trường, cụ thể người dân phát huy phương thức sản xuất truyền thống, kết hợp kiến thức công nghệ để tạo sản phẩm cạnh tranh, có thêm việc làm thu nhập ổn định, bên cạnh góp phần bảo vệ nguồn gen, trì hệ sinh thái rừng Tuy nhiên vấn đề đặt cần nghiên cứu giải là: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển Chè dây gồm điều kiện tự nhiên, yếu tố kinh tế - tổ chức, yếu tố kĩ thuật chế sách Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè dây huyện năm tới là: trọng vào Quy hoạch vùng sản xuất Chè dây; Phát triển hình thức liên kết; Áp dụng cơng nghệ bảo quản chế biến; Nâng cao lực hộ sản xuất Chè dây; Hồn thiện chế sách 5.2 KIẾN NGHỊ  Đối với tỉnh Lào Cai Chủ động thu thập ý kiến bên liên kết phê duyệt quy hoạch, đầu tư, đề án phát triển dược liệu Từ điều chỉnh đưa chế sách phù hợp, sát thực tế Đơn vị nhà nước điều tiết hoạt động cấp huyện, xã, quyền xã, từ có tác động lan tỏa đến người dân, công tác khuyến nông nên đưa thêm biện pháp tuyên truyền để người dân có thêm kiến thức, thông tin đầu tư vào sản xuất dược liệu, cho giá trị kinh tế cao  Đối với Doanh nghiệp Doanh nghiệp ln chủ động tiếp cận tín hiệu thị trường, Doanh nghiệp phát tín hiệu nhu cầu ngun liệu, đó, kiến nghị đến Doanh nghiệp cần đưa dự báo nhu cầu xác để quan nhà nước thực quy hoạch phù hợp, người dân đáp ứng nguồn cầu mà không bị ép giá Doanh nghiệp tiếp tục làm cầu nối tổ chức xã hội đến với người dân để người dân tiếp cận thêm nguồn vốn, tiếp tục triển khai hoạt động tập huấn giúp người dân nâng cao kĩ sản xuất, từ đảm bảo bao tiêu đầu giá cho sản phẩm người dân địa phương 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bách Khoa Việt Nam (2008) Trong sách: Từ điển Bách khoa Việt Nam 2, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 245, 527 tr Ban dự án chè huyện Bát Xát (2015) Báo cáo tình hình hoạt động phát triển chè năm 2015, Lào Cai Biotrade (2015) “Chữa viêm loét dày, hành tá tràng từ chè dây” Bài viết mục Doanh nghiệp ngày 18/10/2014, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-viet/chua-viemloet-da-day-hanh-ta-trang-tu-cay-che-day-3094754.html Bộ Y tế (2012) Quyết định số 15/QĐ-BYT ngày 04/01/2012 việc ban hành danh mục 40 dược liệu có tiềm khai thác phát triển thị trường, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://syt.dongnai.gov.vn/Default.aspx?tabid=81&ctl=Detail&mid=755&ArticleID= ARTICLE12020040 Công ty CP Traphaco (2014) Trong Sổ tay hướng dẫn thu hái, chế biến bảo quản dược liệu chè dây, Hà Nội Chi cục thống kê huyện Bát Xát (2015) Niên giám thống kê Bát Xát 2010-2015, Lào Cai Chính phủ (1996) Nghị số 37-CP ngày 20/06/1996, định hướng chiến lược cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thời gian 1996-2000 sách quốc gia thuốc Việt Nam, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-37-CP-dinh-huongcong-tac-cham-soc-va-bao-ve-suc-khoe-nhan-dan-trong-thoi-gian-1996-2000-vachinh-sach-quoc-gia-ve-thuoc-Viet-Nam-39784.aspx Chính phủ (2013) Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013, việc phê duyệt Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-1976-QD-TTg-nam-2013-quy-hoachtong-the-phat-trien-duoc-lieu-2020-2030-vb211890.aspx Đặng Trung Thuận Trương Quang Hải (1999) Cơ sở lý luận xây dựng mơ hình hệ kinh tế - sinh thái của, Chương Trong sách: Mơ hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ phát triển nông thôn bền vững , (Chủ biên) Đặng Trung Thuận, Trương Quang Hải, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, tr -24, 242 tr 10 Đỗ Minh Phương (2014) Phục hồi phát triển sản xuất chè Shan Tuyết địa 92 bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Khóa luận tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tr 30, 146 tr 11 Đỗ Tiến Sỹ (2015) Trong dự án Khoa học công nghệ cấp tỉnh Khảo nghiệm trồng chè dây xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Lào Cai 12 Helvetas (2012) Báo cáo Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội hộ cung ứng sản phẩm tự nhiên lựa chọn Việt Nam, Hà Nội 13 Helvetas (2015a) Báo cáo đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội hộ cung ứng sản phẩm tự nhiên lựa chọn Việt Nam, Hà Nội 14 Helvetas (2015b) Chè dây Bài viết Dự án biotradevietnam ngày 04/09/2015, Hà Nội Truy cập ngày 30/11/2015 từ http://biotradevietnam.org/vi/du-an/che-day.html 15 Hội đồng sách khoa học công nghệ quốc gia (2015) Trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất sách khoa học công nghệ phát triển dược liệu số tỉnh miền núi phía Bắc, Hà Nội 16 Lục Văn Toán (2014) “Lào Cai chọn dược liệu làm mũi nhọn – hướng đúng” Bài viết Địa phương Công thông tin điện từ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ngày 12/6/2014 Truy cập ngày 5/5/2015 từ http://wcag.mard.gov.vn/pages/news_detail.aspx?NewsId=36942 17 Nông Hữu Đức (1993) Góp phần nghiên cứu Chè dây Ampelopsis cantoniensisVitaceae, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội tr 27, 120 tr 18 Nguyễn Phú Trí (2016) Phỏng vấn sâu cán Nghiên cứu – Chất lượng ngày 04 tháng 04 năm 2016 Phòng NC-CL, công ty TNHH MTV Traphacosapa, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 19 Nguyễn Tiến Mạnh Dương Ngọc Thí (1996) Phát triển Nơng Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội, 219 tr 20 Phạm Thanh Kỳ (1995) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nghiên cứu Chè dây làm thuốc điều trị bệnh viêm loét dày – tá tràng, Hà Nội 21 Phạm Thanh Kỳ (2001) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc Ampelop từ chè dây điều trị loét dày hành tá tràng tiếp tục đánh giá tác dụng lên lâm sàng thuốc, Hà Nội 22 Phạm Thanh Kỳ (2004) Dự án thử nghiệm cấp nhà nước KC10.DA.11 Hồn thiện quy trình sản xuất Ampelop làm thuốc điều trị viêm loét dày tá tràng, Hà Nội 23 Phan Thanh Vụ (1999) Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông hộ huyện phú Lương tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 103 tr 93 24 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bát Xát (2015) Báo cáo kinh tế xã hội huyện Bát Xát năm 2015, Lào Cai 25 Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Bát Xát (2015) Báo cáo kết thực phát triển dược liệu huyện Bát Xát năm 2015, Lào Cai 26 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bát Xát (2015) Hiện trạng kế hoạch sử dụng đất đai huyện Bát Xát năm 2013 – 2015, Lào Cai 27 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Lào cai (2015) Khảo nghiệm mơ hình trồng chè dây (Ampelopsis cantoiensis) xã Mường Hum – huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai Bài viết mục Ứng dụng tiến KH&CN, ngày 24/11/2015 Truy cập ngày 30/6/2016 từ http://skhcn.laocai.gov.vn/skhcn/1241/27929/45178/240248/Thongtin-hoat-dong/Khao-nghiem-mo-hinh-trong-cay-Che-day Ampelopsis-cantoiensis-tai-xa-Muong-Hum -huyen-Bat-Xat -tinh-Lao-Cai.aspx 28 Tẩn Láo San (2015) Phỏng vấn sâu hộ trồng chè dây ngày 22 tháng 12 năm 2015 thôn Tả Pờ Hồ, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 29 Tuấn Ngọc (2015) Mường Hum trồng thử nghiệm chè dây Bài viết mục Kinh tế báo điện tử Lào Cai ngày 18/07/2015 Truy cập ngày 30/06/2016 từ http://baolaocai.vn/kinh-te/muong-hum-trong-thu-nghiem-10-ha-che-dayz3n20150718083437276.htm 30 Thủ tướng phủ (1999) Chỉ thị số 25/1999/CT-TTg ngày 30/08/1999, việc đẩy mạnh công tác Y dược học cổ truyền, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Chi-thi-25-1999-CT-TTg-daymanh-cong-tac-Y-Duoc-hoc-co-truyen/45607/noi-dung.aspx 31 Thủ tướng phủ (2001) Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001, việc phê duyệt chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 20012010, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thethao-Y-te/Quyet-dinh-35-2001-QD-TTg-phe-duyet-chien-luoc-cham-soc-bao-vesuc-khoe-nhan-dan-giai-doan-2001-2010-47513.aspx 32 Thủ tướng phủ (2003) Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03/11/2003 việc phê duyệt sách quốc gia y dược học cổ truyền đến năm 2010, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Yte/Quyet-dinh-222-2003-QD-TTg-phe-duyet-chinh-sach-quoc-gia-ve-Y-Duoc-hocco-truyen-den-nam-2010-51531.aspx 33 Thủ tướng phủ (2010) Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010, việc phát triển y, dược học cổ truyền Việt nam đến năm 2020, Hà Nội Truy cập ngày 21/11/2015 từ 94 http://www2.vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class _id=1&mode=detail&document_id=98035 34 Traphaco (2015a) Phát triển sản xuất chè dây: Giàu doanh nghiệp – Lợi cộng đồng Bài viết tạp chí Bản tin Traphaco số 32 phát hành tháng 11/2015, Hà Nội, tr 40-41, 54 tr 35 Traphaco (2015b) Traphaco Bộ Y Tế chứng nhận đạt chuẩn GACP-WHO cho vùng trồng thu hái chè dây Bài viết mục Sự kiện công ty cổ phần Traphaco, ngày 30/6/2015 Truy cập ngày 30/06/2016 từ http://www.traphaco.com.vn/tin-tuc-su-kien/traphaco-duoc-bo-y-te-chung-nhan-datchuan-gacp-who-cho-vung-trong-va-thu-hai-che 36 Traphacosapa (2015a) Báo cáo tổng kết dự án VBCF ngày 30/09/2015 37 Traphacosapa (2015b) Thu hái & bảo tồn chè dây giàu doanh nghiệp – lợi cộng đồng Bài viết mục Tin tức công ty TNHH MTV Traphacosapa, ngày 26/11/2015 Truy cập ngày 30/06/2016 từ http://www.traphacosapa.com/thu-haibao-ton-che-day-giau-doanh-nghiep-loi-cong-dong/a92767.html 38 Trần An Phong, Nguyễn Xuân Độ, Nguyễn Văn Lạng Đào Trọng Tứ (2003) Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông lâm nghiệp quan điểm sinh thái tỉnh Đắk Lâk, Chương 4, Trong sách: Tổng kết đề tài nghiên cứu Sử dụng tài nguyên đất nước hợp lý làm sở phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đắc Lắc, (Chủ biên) Trần An Phong, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 63 – 89 39 Trần Quang Phước (2013) Một số nét việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nông thôn, miền núi Thừa Thiên Huế Bài viết chuyên mục khuyến nông website Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế, ngày 17/06/2013, Truy cập ngày 24/09/2016 từ https://snnptnt.thuathienhue.gov.vn/?gd=1&cn=153&tc=63 40 Trương Quang Học (2012) Phát triển bền vững, Phần IV Trong sách: Việt Nam Thiên nhiên, môi trường Phát triển bền vững, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 41 UBND huyện Bát Xát (2014) Báo cáo tình hình thực kế hoạch nhà nước năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 huyện Bát Xát, Lào Cai 42 VCCI (2015) Thảo luận chuyên đề Kinh doanh với người có thu nhập thấp, phần Trong báo cáo tóm tắt Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015, tr 14 43 Viện dược liệu (2013) Quy trình trồng chè dây Trong sách Kỹ thuật trồng thuốc , (Chủ biên) Viện dược liệu, Nhà xuất nông nghiệp, tr 56 95 44 Viện Dược liệu (2015) Tình hình tiêu thụ dược liệu Việt Nam, chương Trong Báo cáo trạng sử dụng dược liệu tỉnh miền núi phía Bắc, Hà Nội, 285 tr 45 Vụ hợp tác xã (2015) Trong Tình hình tương lai phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nước ta , Hà Nội tr 24 – 26, 37 46 Vũ Tuấn Minh (2004) Mở đầu, phần1 Trong sách: Những thuốc Việt Nam , (Chủ biên) Vũ Tuấn Minh, Nhà xuất tri thức, Hà Nội, tr 7, 102 tr 47 Vũ Thị Bình (2015) Phỏng vấn sâu hộ kinh doanh dược liệu ngày 11 tháng 12 năm 2015 tổ 9c, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 96 PHỤ LỤC Số thứ tự mẫu phiếu Mẫu phiếu điều tra khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO HỘ DÂN (Phục vụ đánh giá kết sản xuất Chè dây huyện Bát Xát) Thưa ông (bà), sinh viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, tiến hành nghiên cứu luận văn cao học với đề tài “Phát triển sản xuất Chè dây địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” Mong ông (bà) vui lòng chia sẻ suy nghĩ đánh giá vấn đề sau để giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi cam đoan thơng tin phục vụ mục đích nghiên cứu (Điền dấu “x” vào ô [ ] cạnh phương án lựa chọn) A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: ……………………………………………………………… Tuổi: ……………………… Giới tính: Nam [ ] Nữ [ ] Dân tộc: …………………… Xã: ………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT I Điều kiện sản xuất: Ơng (bà) vui lòng cho biết có kinh nghiệm sản xuất năm ạ? Trả lời: ……………… Trong gia đình có nhân khẩu: ………… (nhân khẩu) Tổng số lao động gia đình bao nhiêu: ………………… ( người) Trong đó, có lao động tham gia sản xuất Chè dây: ……………… (người) Nguồn Chè dây để sản xuất hộ từ đâu? Thu hái tự nhiên [ ] Trồng sản xuất [ ] Cả [ ] Diện tích đất trồng Chè dây loại đất gì: Đất rừng [ ] Đất vườn [ ] Diện tích Chè dây hộ khai thác tự nhiên bao nhiêu: ………… (ha) Diện tích Chè dây trồng sản xuất bao nhiêu: …………… (ha) Số lượng hom giống sử dụng cho sản xuất là: ……………… hom Sản lượng: ……………… (kg) Năng suất: ……………… (kg/ha) 97 Chi phí sản xuất: Diễn giải ĐVT Giống Hom Phân Lân Kg Phân Đạm Kg Phân Kali Kg Thuốc BVTV Kg Chi phí dịch vụ 1000đ Chi phí lao động Cơng Số lượng Đơn giá Thành tiền Khác Đất sản xuất khác: Hạng mục Diện tích (ha) Năng suất (kg/ ha) 1) Lúa 2) Ngô 3) Sắn 4) Dưa 5) Đậu 6) Chăn ni 7) Đất rừng sản xuất Ơng (bà) có tham gia tập huấn khơng? Có [ ] Không [ ] Được tập huấn lần/ năm: ……………… (lần)/ năm 10 Tập huấn có mang lại kết tốt khơng? Có [ ] Khơng [ ] 11 Nguồn cung cấp thêm kỹ cho ông (bà) từ đâu? Hợp tác xã [ Doanh nghiệp [ ] Tổ hợp tác [ ] Cán xã [ 98 ] ] Tổng thu (đ) II Các yếu tố liên quan sản xuất tiêu thụ Ơng (bà) có tham gia liên kết trồng trọt, thu hái khơng? Có [ ] Khơng [ ] Hình thức liên kết gì: Hợp tác xã [ ] Tổ hợp tác [ Liên kết với Doanh nghiệp [ ] Khác [ ] ] Ơng (bà) có tham gia liên kết chế biến khơng? Có [ ] Khơng [ ] Hình thức liên kết gì: Hợp tác xã [ ] Tổ hợp tác [ Liên kết với Doanh nghiệp [ ] Khác [ ] ] Ơng (bà) có tham gia liên kết tiêu thụ khơng? Có [ ] Khơng [ ] Hình thức liên kết gì: Hợp tác xã [ ] Tổ hợp tác [ Liên kết với Doanh nghiệp [ ] ] Thương lái [ ] Ông (bà) nhận thấy ưu điểm liên kết phát huy nhiều công đoạn sản xuất? Trồng trọt, thu hái [ ] Chế biến [ ] Chế biến [ ] Kết sản xuất Chè dây hộ cụ thể sao? Khối lượng (kg) Diễn giải Giá bán Đối tượng Thành tiền thu mua Chè dây khô loại Chè dây khô loại Chè dây khô loại Đối tượng thu mua Chè dây ông (bà) ai? Hợp tác xã [ Doanh nghiệp [ ] Tổ hợp tác [ ] Thương lái [ 99 ] ] Ông (bà) có thực kí hợp đồng khơng? Có [ ] Khơng [ ] Kí hợp đồng với đối tượng nào: ……………………………… Ơng (bà) tốn qua hình thức nào? Trả sau bán [ Trả theo tháng [ ] Trả theo vụ [ ] ] Ứng trước, trừ vào sản phẩm [ ] Những thơng tin buổi tập huấn có giúp ích cho q trình sản xuất ơng (bà) khơng? Có [ ] Khơng [ ] 10 Ơng (bà) tổ chức tập huấn kỹ thuật lần/ năm? Một lần [ ] Ba lần [ ] Hai lần [ ] Bốn lần [ ] Tổ chức tập huấn phù hợp chưa? Đã phù hợp [ ] Chưa phù hợp [ ] Nếu chưa phù hợp, ông (bà) cho xin ý kiến khắc phục: …………………… III Khảo sát nhu cầu sử dụng đất tiêu thụ Nhu cầu sử dụng đất đai sản xuất ông (bà) nào? Thừa [ ] Đủ [ ] Thiếu [ ] Nếu ơng (bà) có ý định mở rộng diện tích sử dụng cách nào? Mua [ trống [ ] ] Chuyển đổi trồng khác [ ] Sử dụng đất Hộ có muốn chủ động trồng sản xuất Chè dây khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, diện tích bao nhiêu: ………………… Ơng (bà) có cần thêm vốn đầu tư khơng? Có [ ] Khơng [ ] Ơng (bà) tiếp cận vay vốn từ nguồn nào? Ngân hàng [ ] Doanh nghiệp [ 100 ] Quỹ nước ngồi [ ] Khác [ ] Các khó khăn ông (bà) gặp phải sản xuất Chè dây gì? Khơng gặp khó khăn [ IV ] Thiếu vốn [ ] Kỹ thuật [ ] Tưới tiêu [ ] Lao động [ ] Thiếu lao động [ ] Quỹ đất hạn hẹp Bệnh dịch ] Thời tiết khơng thuận lợi [ [ [ ] ] Ơng (bà) có đóng góp ý kiến để phát triển sản xuất Chè dây không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Ông (bà) giúp đỡ! 101 PHỤ LỤC Số thứ tự mẫu phiếu Mẫu phiếu điều tra khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ (Phục vụ đánh giá kết sản xuất Chè dây huyện Bát Xát Doanh nghiệp chế biến dược) Thưa anh/chị em sinh viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội em tiến hành nghiên cứu luận văn cao học với đề tài “Phát triển sản xuất Chè dây địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” Mong anh/chị vui lòng chia sẻ suy nghĩ đánh giá vấn đề sau để giúp em hoàn thành đề tài nghiên cứu Em cam đoan thông tin phục vụ mục đích nghiên cứu (Điền dấu “x” vào [ ] cạnh phương án lựa chọn) A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: ……………………………………………………………… Tuổi: ……………………… Giới tính: Nam [ ] Nữ [ ] Dân tộc: …………………… Xã: ………………………… Bộ phận/ đơn vị công tác: ……………………………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT I Quy hoạch đất đai vùng nguyên liệu Anh/ chị có biết đến loại dược liệu phát triển huyện Bát Xát? Actiso [ ] Xuyên khung [ Đương quy [ ] Y dĩ ] [ ] Nghệ [ ] Xuyên khung [ ] Gừng [ ] Chè dây [ ] Sa nhân tím [ ] Quế [ ] Thảo ] Khác [ ] [ Anh/ chị có biết thơng tin quy hoạch vùng dược liệu khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, nguồn thơng tin từ đâu? Nghị [ Truyền miệng [ ] Đề án ] Khác 102 [ ] [ ] Anh/ chị đánh giá trị kinh tế mà dược liệu mang lại? (Đánh giá cho điểm vào ô trống bên phải [ ]: Giá trị kinh tế cao tương ứng 12, giá trị kinh tế thấp tương ứng 01) Actiso [ ] Xuyên khung [ Đương quy [ ] Y dĩ ] [ ] Nghệ [ ] Xuyên khung [ ] Gừng [ ] Chè dây [ ] Sa nhân tím [ ] Quế [ ] Thảo ] Khác [ ] [ Anh/chị đánh quy hoạch huyện dành cho dược liệu nói chung? Hợp lý [ ] Chưa hợp lý [ ] Anh/chị đánh quy hoạch huyện dành cho Chè dây? Vừa đủ [ ] Nên từ từ mở rộng [ Nên thu hẹp diện tích ] [ ] Rất cần mở rộng nhanh [ ] II Đánh giá sản xuất Chè dây? Anh/chị nhận thấy hình thức liên kết sản xuất Chè dây huyện thể rõ rệt nhất? Hộ gia đình – Doanh nghiệp [ ] Hộ gia đình – Cán quản lý [ Hợp tác xã [ ] ] Hộ gia đình – Tổ chức xã hội [ ] Hiệu liên kết phát huy giai đoạn sản xuất? Trồng trọt, thu hái [ Tiêu thụ [ ] Chế biến [ ] ] Theo anh/chị Chè dây nhận quan tâm xứng đáng hay chưa? Rồi [ ] Chưa [ ] Sự quan lĩnh vực nào? Kỹ thuật canh tác [ ] Chế biến tiêu thụ [ Liên kết thông qua hợp đồng [ ] Tiếp cận vốn [ ] ] Sản xuất Chè dây có điểm khác biệt: Kênh phân phối [ ] Nguồn tiêu thụ [ ] Phương thức SX [ ] III Anh/ chị vui lòng thể quan điểm đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát theo phương pháp cho 103 điểm (1: nhỏ nhất, lớn nhất) Trong Diễn giải Thuận lợi Khơng thuận lợi Điều kiện khí hậu, địa hình Chất đất Nhu cầu thị trường Chất lượng quy hoạch đất đai Tổ chức sản xuất - tiêu thụ Biện pháp tiến Khoa học - Kĩ thuật Đầu tư Cơ sở hạ tầng kĩ thuật 9.Chính sách hỗ trợ 10 Trình độ chủ hộ 11 Điều kiện kinh tế hộ 12 Thương hiệu sản phẩm IV Anh/ chị vui lòng chia sẻ quan điểm cá nhân định hướng phát triển sản xuất Chè dây mà đơn vị biết thời gian tới? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý quan, quý anh/chị chia sẻ thông tin! 104 ... Thực trạng phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát, Lào Cai 47 4.1.1 Quá trình phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 47 4.1.2 Quy hoạch phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát ... triển sản xuất chè dây; Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất chè dây địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai năm qua; Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất bền vững chè dây huyện. .. phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 72 4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè dây huyện Bát Xát 73 4.3 Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất chè dây địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển sản xuất chè dây trên địa bàn huyện bát xát, tỉnh lào cai , phát triển sản xuất chè dây trên địa bàn huyện bát xát, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm