0

Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

31 19,611 111

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 15:03

Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.Yêu cầu:1.Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ.2.Để đảm bảo lợi ích của ngành đường, chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập khẩu là 6,4 tỷ pao. Hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dung, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội. Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54. Yêu cầu: 1. Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ. 2. Để đảm bảo lợi ích của ngành đường, chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập khẩu là 6,4 tỷ pao. Hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dung, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội. 3. Nếu giả sử chính phủ đánh thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Điều này tác động đến lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì? Bài giải Q s = 11,4 tỷ pao Q d = 17,8 tỷ pao P = 22 xu/pao P TG = 805 xu/pao Ed = -0,2 Es = 1,54 1. Phương trình đường cung, đường cầu? P cb ? Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau: Q S = aP + b Q D = cP + d Ta lại công thức tính độ co dãn cung, cầu: E S = (P/Q S ).(∆Q/∆P) E D = (P/Q D ). (∆Q/∆P) Trong đó: ∆Q/∆P là sự thay đổi lượng cung hoặc cầu gây ra bởi thay đổi về giá, từ đó, ta ∆Q/∆P là hệ số gốc của phương trình đường cung, đường cầu  E S = a.(P/Q S ) E D = c. (P/Q D )  a = (E S .Q S )/P c = (E D .Q D )/P  a = (1,54 x 11,4)/22 = 0,798 c = (-0,2 x 17,8)/22 = - 0,162 (1) Thay vào phương trình đường cung, đường cầu tính b,d Q S = aP + b Q D = cP + d  b = Q S – aP d = Q D - cP  b = 11,4 – (0,798 x 22) = - 6,156 d = 17,8 + (0,162 x 22) = 21,364 Thay các hệ số a,b,c,d vừa tìm được, ta phương trình đường cung và cầu về đường trên thị trường Mỹ như sau: Q S = 0,798P – 6,156 Q D = -0,162P + 21,364 Khi thị trường cân bằng, thì lượng cung và lượng cầu bằng nhau  Q S = Q D  0,798P O – 6,156 = -0,162P O + 21,364  0,96P O = 27,52  P O = 28,67 Q O = 16,72 2. Số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội. Quota = 6,4 Do P = 22 < PTG = 8,5 => người tiêu dùng xu hướng tiêu dùng hàng nhập khẩu, nếu chính phủ không hạn chế nhập khẩu. Để ngăn chặn nhập khẩu chính phủ đặt quota nhập khẩu với mức 6,4 tỷ pao. Khi đó phương trình đường cung thay đổi như sau: Q S’ = Q S + quota = 0,798P -6,156 + 6,4 Q S’ = 0,798P + 0,244 Khi quota, phương trình đường cung thay đổi => điểm cân bằng thị trường thay đổi. Q S’ =Q D  0,798 P + 0,244 = -0,162P + 21,364  0,96P = 21,12  P = 22 Q = 17,8 * Thặng dư : - Tổn thất của người tiêu dùng : 06.255 =++++=∆ fdcbaCS với : a = ½ ( 11.4 + 0.627 )x 13.5 = 81.18 b = ½ x ( 10.773 x 13.5 ) = 72.72 c = ½ x ( 6.4x 13.5 ) = 43.2 d = c = 43.2 f = ½ x ( 2.187 x 13.5 ) = 14.76 => ∆CS = - 255,06 Thặng dư nhà sản xuất tăng : 18.81 ==∆ aPS Nhà nhập khẩu ( hạn ngạch ) được lợi : c + d = 43.2 x 2 = 86.4 Tổn thất xã hội : 48.8776.1472.72 =+=+=∆ fbNW => ∆NW = - 87,48 3. T huế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì? Mức thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao, ảnh hưởng đến giá của số lượng nhập khẩu, làm cho giá tăng từ 8,5 lên 8,5 + 13,5 = 22 xu/pao (bằng với giá cân bằng khi áp dụng hạn ngạch nhập khẩu ở câu 2) Với mức thuế nhập khẩu là 13.5 xu/pao, mức giá tăng và thặng dư tiêu dùng giảm : 06.255 =+++=∆ dcbaCS với a = 81.18 b = 72.72 c = 6.4 x 13.5 = 86.4 d = 14.76 Thặng dư sản xuất tăng : 18.81 ==∆ aPS Chính phủ được lợi : c = 86.4 48.87 =+=∆ dbNW 8.5 0.627 11.4 17.8 19.987 22 D S ca b d f Q P S quota 6.4 Khi chính phủ đánh thuế nhập khẩu thì tác động cũng giống như trường hợp trên. Tuy nhiên nếu như trên chính phủ bị thiệt hại phần diện tích hình c +d do thuộc về những nhà nhập khẩu thì ở trường hợp này chính phủ được thêm một khoản lợi từ việc đánh thuế nhập khẩu ( hình c + d ). Tổn thất xã hội vẫn là 87,487 * So sánh hai trường hợp : Những thay đổi trong thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất là như nhau dưới tác động của hạn ngạch và của thuế quan. Tuy nhiên nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( dụ như giảm thuế, trợ cấp .). thế chính phủ sẽ chọn cách đánh thuế nhập khẩu bởi tổn thất xã hội không đổi nhưng chính phủ được lợi thêm một khoản từ thuế nhập khẩu. 0.627 11.4 17.8 19.987 Q P 22 t 8 5 D S c a b d Pw Bài 2: Thị trường về lúa gạo ở Việt Nam được cho như sau: - Trong năm 2002, sản lượng sản xuất được là 34 triệu tấn lúa, được bán với giá 2.000 đ/kg cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu; mức tiêu thụ trong nước là 31 triệu tấn. - Trong năm 2003, sản lượng sản xuất được là 35 triệu tấn lúa, được bán với giá 2.200 đ/kg cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, mức tiêu thụ trong nước là 29 triệu tấn. Giả sử đường cung và đường cầu về lúa gạo của Việt Nam là đường thẳng, đơn vị tính trong các phương trình đường cung và cầu được cho là Q tính theo triệu tấn lúa; P được tính là 1000 đồng/kg. 1. Hãy xác định hệ số co dãn của đường cung và cầu tương ứng với 2 năm nói trên. 2. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam. 3. Trong năm 2003, nếu chính phủ thực hiện chính sách trợ cấp xuất khẩu là 300 đ/kg lúa, hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của chính phủ và phúc lợi xã hội trong trường hợp này. 4. Trong năm 2003, nếu bây giờ chính phủ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu là 2 triệu tấn lúa mỗi năm, mức giá và sản lượng tiêu thụ và sản xuất trong nước thay đổi như thế nào? Lợi ích của mọi thành viên thay đổi ra sao? 5. Trong năm 2003, giả định chính phủ áp dụng mức thuế xuất khẩu là 5% giá xuất khẩu, điều này làm cho giá cả trong nước thay đổi ra sao? Số thay đổi trong thặng dư của mọi thành viên sẽ như thế nào? 6. Theo các bạn, giữa việc đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn. Bài giải P Q S Q D 2002 2 34 31 2003 2,2 35 29 1. Xác định hệ số co dãn của đường cung và cầu tương ứng với 2 năm nói trên. Hệ số co dãn cung cầu được tính theo công thức: E S = (P/Q) x (∆Q S /∆P) E D = (P/Q) x (∆Q D /∆P) ta xét thị trường trong 2 năm liên tiếp nên P,Q trong công thức tính độ co dãn cung cầu là P,Q bình quân. E S = (2,1/34,5) x [(35 – 34)/(2,2 – 2)] = 0,3 E D = (2,1/30) x [(29 – 31)/(2,2 – 2)] = 0,7 2. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam. Ta : Q S = aP + b Q D = cP + d Trong đó: a = ∆Q S /∆P = (35 – 34) / (2,2 – 2) = 5 b = ∆Q D /∆P = (29 -31) / (2,2 – 2) = -10 Ta có: Q S = aP + b  b = Q S – aP = 34 – 5.2 = 24 và Q D = cP + d  d = Q D – cP = 31 +10.2 = 51 Phương trình đường cung, đường cầu lúa gạo ở Việt Nam dạng: Q S = 5P + 24 Q D = -10P + 51 3. trợ cấp xuất khẩu là 300 đ/kg lúa, xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của chính phủ và phúc lợi xã hội Khi thực hiện trợ cấp xuất khẩu, thì: P D1 = P S1 – 0,3 Tại điểm cân bằng: Q D1 = Q S1  5P S1 + 24 = -10 (P S1 – 0,3) + 51  P S1 = 2 P D1 = 1,7 Q D1 = 34 4. Quota xuất khẩu là 2 triệu tấn lúa mỗi năm, mức giá và sản lượng tiêu thụ và sản xuất trong nước thay đổi như thế nào? Lợi ích của mọi thành viên thay đổi ra sao? Khi chưa quota , điểm cân bằng thị trường: Q S = Q D  5P + 24 = -10P + 51  15P = 27  P O = 1,8 Q O = 33 Khi quota xuất khẩu, phương trình đường cầu thay đổi như sau: Q D’ = Q D + quota = -10P + 51 + 2 = -10P + 53 Điểm cân bằng mới khi quota xuất khẩu: Q S = Q D’  5P + 24 = -10P +53  15P = 29  P = 1,93 Q = 5P + 24 = 33,65 * Thặng dư: - ∆ CS = + a + b là phần diện tích hình thang ABCD S ABCD = 1/2 x (AB + CD) x AD Trong đó : AD = 2,2 – 1,93 = 0,27 AB = Q D(P=2,2) = -10 x 2,2 +51 = 29 CD = Q D(P=1,93) = -10 x 1,93 + 51 = 31,7  S ABCD = 1/2 x (29 + 31,7) x 0,27 = 8,195  ∆ CS = a + b = 8,195 - ∆ PS = -(a + b + c + d + f) là phần diện tích hình thang AEID S AEID = 1/2 x (AE + ID) x AD Trong đó: AE = Q S(P=2,2) = 5 x 2,2 + 24 = 35 ID = Q S(P=1,93) = 5 x 1,93 + 24 = 33,65  S AEID = 1/2 x (35 + 33,65) x 0,27 = 9,268 Q P S D P = 2,2 1,8 1,93 33 33,65 29 D +quota P = 2,09  ∆ PS = -(a + b + c + d +f) = -9,268 - Người quota XK: ∆ XK = d là diện tích tam giác CHI S CHI = 1/2 x (CH x CI) Trong đó: CH =AD = 0,27 CI = DI – AH = 33,65 – Q D(P=2,2) = 33,65 - (-10 x 2,2 +53) = 33,65 -31 =2,65  S CHI = 1/2 x (0,27 x 2,65) = 0,358  ∆ XK = d = 0,358 - ∆ NW = ∆ CS + ∆ PS + ∆ XK = 8,195 – 9,268 + 0,358 = -0,715 5. chính phủ áp dụng mức thuế xuất khẩu là 5% giá xuất khẩu, giá cả trong nước thay đổi ra sao? Số thay đổi trong thặng dư của mọi thành viên sẽ như thế nào? Khi chính phủ áp đặt mức thuế xuất khẩu bằng 5% giá xuất khẩu thì giá của lượng xuất khẩu sẽ giảm: 2,2 – 5% x 2,2 = 2,09. - ∆ CS = 1/2 x (29 + Q D(P=2,09) ) x (2,2 – 2,09) = 1/2 x [29 + (-10 x 2,09 + 51)] x 0,11 = 1/2 x (29 + 30,1) x 0,11 = 3,25 - ∆ PS = - { 1/2 x (AE + Q S(P=2,09) ) x (2,2 – 2,09) = - {1/2 x [35 + (5 x 2,09 +24)] x 0,11 = - [1/2 x (35 + 34,45) x 0,11)] = -3,82 - Chính phủ: ∆ CP = 1/2 x (2,2 – 2,09) x (Q S(P=2,09) – Q D(P=2,09) ) = 1/2 x 0,11 x (34,45 – 30,1) = 0,239 - ∆ NW = ∆ CS + ∆ PS + ∆ CP = 3,25 -3,82 + 0,239 = -0,33 6. Giữa việc đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn Theo tính toán của câu 4,5 (quota = 2 và TXK = 5% giá xuất khẩu) thì Chính phủ nên chọn giải pháp đánh thuế xuất khẩu. rõ ràng khi áp dụng mức thuế này phúc lợi xã hội bị thiệt hại ít hơn khi áp dụng quota = 2, đồng thời chính phủ thu được 1 phần từ việc đánh thuế (0,39). Bài 3: Sản phẩm A đường cầu là P = 25 – 9Q và đường cung là P = 4 + 3,5Q P: tính bằng đồng/đơn vị sản phẩm Q: tính bằng triệu tấn đơn vị sản phẩm 1. Xác định mức giá và sản lượng khi thị trường cân bằng. 2. Xác định thặng dư của người tiêu dùng khi thị trường cân bằng. 3. Để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, chính phủ dự định đưa ra 2 giải pháp sau: Giải pháp 1: Ấn định giá bán tối đa trên thị trường là 8 đồng/đvsp và nhập khẩu lượng sản phẩm thiếu hụt trên thị trường với giá 11 đồng /đvsp. Giải pháp 2: Trợ cấp cho người tiêu dùng 2 đồng/đvsp và không can thiệp vào giá thị trường. Theo bạn thị giải pháp nào lợi nhất: a. Theo quan điểm của chính phủ b. Theo quan điểm của người tiêu dùng 4. Giả sử chính phủ áp dụng chính sách giá tối đa là 8 đồng/đvsp đối với sản phẩm A thì lượng cầu sản phẩm B tăng từ 5 triệu tấn đvsp lên 7,5 triệu tấn đvsp. Hãy cho biết mối quan hệ giữa sản phẩm A và sản phẩm B? 5. Nếu bây giờ chính phủ không áp dụng 2 giải pháp trên, mà chính phủ đánh thuế các nhà sản xuất 2 đồng/đvsp. a. Xác định giá bán và sản lượng cân bằng trên thị trường? b. Xác định giá bán thực tế mà nhà sản xuất nhận được? c. Các nhà sản xuất hay người tiêu dùng gánh chịu thuế? Bao nhiêu? d. Thặng dư của người sản xuất và người tiêu dùng thay đổi như thế nào so với khi chưa bị đánh thuế? Bài giải 1. Giá và sản lượng cân bằng P = 25 – 9Q D =>Q D = 2,778 – 0,111P P = 4 + 3,5Q S => Q S = 0,286P - 1,143 Tại điểm cân bằng : Q S = Q D  0,286P – 1,143 = 2,778– 0,111P  0,397P = 3,921  P = 9,88 Q = 1,68 2. Thặng dư người tiêu dùng ∆ CS = 1/2 x (25 – 9,88) x 1,68 = 12,7 3. gii phỏp no cú li nht Gii phỏp 1: P max = 8/vsp & P Nkhu lng sp thiu ht = 11/vsp Ta cú : P max = 8/vsp (S) : P = 4 + 3,5Q 8 = 4 + 3,5Q Q 1 S = 1,14 Tng t : th P = 8/vsp vo (D) (D) : P = 25 - 9Q 8 = 25 - 9Q Q 1 D = 1,89 Vy tng sn lng thiu ht trong trng hp ny l: Q 1 D Q 1 S = 1,89 - 1,14 = 0,75 Vy s tin chớnh ph phi b ra nhp khu sn lng thiu ht l: P x ( Q 1 D Q 1 S ) = 11 x 0,75 = 8,25 t Ngi tiờu dựng tit kim c l: CS = C-B = 1.14*(9.8-8) (1.68-1.14)*(14.74-9.8) = - 0.616 t B C Toồn thaỏt voõ ớch Q P S D P 0 =9.8 Q 0 P max =8 Q 1 s =1.14 Q 1 D = 1.89 D Thieỏu huùt P =14.74 [...]... giàu có, bạn phải quyết định lệ phí hội vi n và lệ phí cho mỗi buổi tối chơi hai loại khách hàng Nhóm “nghiêm túc” cầu: Q1 = 6 – P trong đó Q là thời gian chơi/tuần và P là lệ phí mỗi giờ cho mỗi cá nhân Cũng những khách chơi khơng thường xun với cầu Q2 = 3 – (1/2)P Giả sử rằng 1000 khách hàng chơi mỗi loại Bạn rất nhiều sân, do đó chi phí biên của thời gian th sân bằng khơng Bạn chi... tại điểm B 2 Phương án nào trong 2 phương án này sẽ được người tiêu dùng ưa thích hơn? sao? Phương án 1 sẽ được người tiêu dùng ưa thích hơn phương án 2 bởi : Ở phương án 1, người tiêu dùng sẽ đạt được độ thỏa dụng tối ưu và sử dụng cùng lúc được 2 lọai sản phẩm Còn ở phương án 2 người tiêu dùng đạt được độ thỏa dụng tối đa khi chỉ sử dụng 1 sản phẩm là thực phẩm mà thơi Bài 1: a) Nếu cầu xem... phí đều tính theo nghìn USD Giả sử BMW chỉ thể hạn chế sản lượng bán tại Mỹ cho đại lý được ủy quyền 1 Xác định sản lượng mà BMW cần bán trên mỗi thị trường và mức giá tương ứng? Tổng lợi nhuận là bao nhiêu? 2 Nếu BMW bị buộc phải định giá giống nhau trên từng thị trường Tính sản lượng thể bán trên mỗi thị trường?giá cân bằng và lợi nhuận của mỗi cơng ty? Bài giải a) Nếu cầu xem chiếu phim cho khách... thực tế mà nhà sản xuất nhận được: P = 4 + 3,5 x 1,52 = 9,32 c Các nhà sản xuất hay người tiêu dùng gánh chịu thuế? Bao nhiêu? Giá mà người tiêu dùng phải trả khi thuế P = 3,5 x 1,52 + 6 = 11,32 So với giá cân bằng trước khi bị đánh thuế : P = 9,88 Chênh lệch giá của nhà sản xuất : ∆P = 9,32 – 9,88 = -0,56 Chênh lệch giá của người tiêu dùng : ∆P = 11,32 – 9,88 = 1,44 => Vậy sau khi thuế giá bán... xét 2 cách làm vi c này: i khơng thay đổi giá khí đốt, nhưng khơng cho phép người tiêu dùng mua nhiều hơn 30 đv khí đốt ii Tăng giá khí tự nhiên bằng cách đánh thuế cho tới khi người tiêu dùng mua đúng 30 đv Hãy chỉ ra bằng đồ thị các tác động của 2 đề xuất này lên phúc lợi của cá nhân này 2 Phương án nào trong 2 phương án này sẽ được người tiêu dùng ưa thích hơn? Hãy giải thích sao? Bài giải 1 Vẽ... giá giống nhau trên từng thị trường Tính sản lượng thể bán trên mỗi thị trường?giá cân bằng và lợi nhuận của mỗi cơng ty Khi định giá như nhau trên cả hai thị trường thì ta tổng sản lượng bán được trên cả hai thị trường là: Q = QE + QU = (18.000 – 400P) + (5.500 -100P) = 23.500 – 500P Q = 23.500 – 500P => P = (23.500 – Q)/500 = 47 – Q/500 Ta : TR = P x Q = (47 – Q/500) x Q = 47Q – Q2/500 ... thị) Bài giải 1 Chính phủ đánh thuế vào thực phẩm làm giá thực phẩm tăng gấp đôi, tính lượng thực phẩm được tiêu dùng và chi tiêu vào thực phẩm của người tiêu dùng này Ta công thức tính độ co giản của cầu theo giá E(P)= (Q/ P)x (P/Q) ( 1) do đề bài cho giá thực phầm tăng gấp đôi từ 2 lên 4 nên ta giả sử độ co giản là co giản hình cung với: • Q= (Q+(Q+Q))/2 • P=(P+(P+P))/2 Thế vào (1) ta có: E(P)=... hàng, thì nhóm khách hàng nhu cầu mua xe cao cấp họ mức sẵn lòng trả cao hơn, và đường cầu của họ là ít co dãn hơn so với nhóm khách hàng kia Do vậy, để tối đa hóa lợi nhuận, cơng ty thường áp dụng phân biệt giá để định giá cho từng đối tượng khách hàng phù hợp c) BMW: 1 Sản lượng mà BMW cần bán trên mỗi thị trường và mức giá tương ứng? Tổng lợi nhuận là bao nhiêu? Ta có: QE = 18.000 – 400PE QU... với ban đầu Theo số liệu bài này, ta thấc C vẫn nằm dưới đường ngân sách ban đầu  nên ta kết luận khoản tiền trợ cấp này vẫn khơng đưa bà ta trở lại được mức thoả mãn ban đầu Y (I=30.000) (I=25.000) U1 U2 1000 5000 7500 X Bài 4: An thu nhập ở kỳ hiện tại là 100 triệu đồng và thu nhập ở kỳ tương lai là 154 triệu đồng Nhằm mục đích đơn giản hóa tính tốn, giả định rằng An thể đi vay và cho vay... dùng và chi tiêu vào thực phẩm của phụ nữ này sẽ thay đổi: Tương tự ta công thức tính độ co giản của cầu theo thu nhập E(I)= (Q/ I) x (2I+I)/(2Q+Q) (3) Theo đề bài ta có: • E(I)= 0.5 • I=25.000 • I=5.000 • Q=2.500 Thế vào ( 3 ) ta tính được Q như sau: (Q/ 5.000) x (2x25.000+5.000)/(2x2.500+Q) = 0.5 ==> Q = 238 Điều này nghóa là bà ta tăng tiêu dùng thực phẩm từ 2.500 sản phẩm lên 2.738 . quan. Tuy nhiên nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này có thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( ví dụ như giảm. của mọi thành vi n sẽ như thế nào? 6. Theo các bạn, giữa vi c đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn. Bài giải P
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế vi mô có đáp án , Bài tập kinh tế vi mô có đáp án ,

Hình ảnh liên quan

- ∆CS +b là phần diện tích hình thang ABCD SABCD = 1/2 x (AB + CD) x AD - Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

b.

là phần diện tích hình thang ABCD SABCD = 1/2 x (AB + CD) x AD Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bài 5: Một người tiêu dùng điển hình cĩ hàm thỏa dụng U= f(X,Y) trong đĩ X là - Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

i.

5: Một người tiêu dùng điển hình cĩ hàm thỏa dụng U= f(X,Y) trong đĩ X là Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan