0

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

129 0 0
  • KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:45

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 ĐINH THỊ NGỌC LAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505” ĐINH THỊ NGỌC LAN, sinh viên khóa 32, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ThS.Bùi Xuân Nhã Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện cho có ngày hơm Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Xuân Nhã, người tận tình bảo hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 505 tạo điều kiện cho em thực tập Chi Nhánh Cảm ơn tất anh, chị phòng Kế tốn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian em thực tập Chi Nhánh Cuối xin cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ trình thực đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2010 Sinh viên ĐINH THỊ NGỌC LAN NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ NGỌC LAN, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2010 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Chi Nhánh Cơng Ty Cổ Phần Sông Đà 505” ĐINH THỊ NGỌC LAN, Faculty of Economic, Nong Lam University - Ho Chi Minh City July 2010 “Production cost accounting and unit cost at Song Da 505 Joint-Stock Company Branch” Mục tiêu kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sông Đà 505 trình tìm hiểu thực tế, thu thập xử lý số liệu, mơ tả lại q trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Qua đó, thấy điểm mạnh, điểm hạn chế cơng tác kế tốn từ đề xuất ý kiến góp phần làm cho cơng tác kế tốn ngày phù hợp với quy định MỤC LỤC TRANG LỜI CẢM TẠ NỘI DUNG TÓM TẮT MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn: CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 505: 2.1.1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Công ty: 2.1.2: Thông tin tổng quan Công ty: 2.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty: 2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý: 2.3.1: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Sông Đà 505: .4 2.3.2 Chức nhiệm vụ máy quản lý: 2.3.3 Các phòng ban chức 2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn: 2.4.2 Hình thức sổ kế toán đơn vị áp dụng: 2.4.3 Một số sách kế toán 2.6.3 Phương hướng hoạt động Công ty thời gian tới: CHƯƠNG 11 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11 v 3.1 Đặc điểm SXKD xây lắp ảnh hưởng tới cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp: 11 3.2 Lí luận chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp: .11 3.2.1 Chi phí sản xuất: 11 3.2.2.Giá thành sản phẩm xây lắp: 12 3.2.3 Mối quan hệ chi phí SX tính giá thành sản phẩm xây lắp 13 3.3 Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp DN xây lắp .13 3.3.1 Đối tượng phương pháp kế tốn chi phí sản xuất: 13 3.3.2 Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 14 3.4 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp: .16 3.4.1 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 16 3.4.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp: 16 3.4.3 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 19 3.4.4 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng .21 3.4.5 Kế toán chi phí sản xuất chung 24 3.4.6 Kế toán thiệt hại sản xuất 30 3.4.7 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 32 3.4.8 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao 32 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .36 4.1 Những vấn đề chung tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần Sông đà 505 36 4.1.1 Những vấn đề chung 36 4.1.2 Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh 555 - Công ty Cổ phần Sông đà 505 .37 4.1.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 37 4.1.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 48 4.1.2.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng .54 4.1.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 61 vi 4.2 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xây lắp CN Công ty Cổ phần Sông đà 505 .71 4.2.1.Tổng hợp chi phí sản xuất CN Công ty Cổ phần Sông đà 505 .71 4.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 75 CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .78 5.1 Kết luận : 78 5.2 Kiến nghị: .78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 PHỤ LỤC 81 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế BHTN Bảo Hiểm Thất Nghiệp KPCĐ Kinh Phí Cơng Đồn CCDC Cơng Cụ Dụng Cụ CPSX Chi Phí Sản Xuất CN Chi Nhánh CP SXC Chi Phí Sản Xuất Chung MMTB Máy Móc Thiết Bị MTC Máy thi cơng NVL Nguyên Vật Liệu NC TT Nhân Công Trực Tiếp SXKD Sản Xuất Kinh Doanh SX Sản Xuất TK Tài Khoản TSCĐ Tài Sản Cố Định CBCNV Cán công nhân viên GĐ Giám Đốc viii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ : Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .18 Sơ đồ 2: Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 20 Sơ đồ 3: Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sử dụng máy thi cơng 24 Sơ đồ 4: Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung 26 Sơ đồ 5: Kế toán thiệt hại SX .31 Sơ đồ 6: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất(theo phương pháp kê khai thường xuyên) 33 + Lưu đồ luân chuyển chứng từ trình xuất kho: .39 + Lưu đồ xuất dùng thẳng: 41 + Quy trình trả lương Công ty: .49 ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Hóa đơn bán hàng thơng thường số 0045840 Phụ lục Hóa đơn bán hàng thơng thường số 0048790 Phụ lục Hóa đơn bán hàng thơng thường số 0057582 Phụ lục Hóa đơn bán hàng thơng thường số 0056407 Phụ lục Hóa đơn bán hàng thơng thường số 0085411 Phụ lục Hóa đơn dịch vụ viễn thông số 3549593 Phụ lục Danh sách trừ tiền điện nước qua lương Phụ lục Hóa đơn GTGT số 0176737 Phụ lục Hóa đơn GTGT số 0007870 Phụ lục 10 Hóa đơn bán hàng thơng thường số 006090 Phụ lục 11 Hóa đơn GTGT số 0139838 Phụ lục 12 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ Phụ lục 13 Hóa đơn GTGT số 0139826 Phụ lục 14 Bảng phân bổ tiền lương, KPCĐ Phụ lục 15 Hóa đơn bán hàng thơng thường số 0083210 Phụ lục 16 Hóa đơn bán hàng thông thường số 0059188 Phụ lục 17 Hóa đơn GTGT số 0150079 Phụ lục 18 Hóa đơn GTGT số 0150091 Phụ lục 19 Hóa đơn GTGT số 0150081 Phụ lục 20 Hóa đơn GTGT số 0150097 Phụ lục 21 Hóa đơn GTGT số 0035094 Phụ lục 22 Biên lí hợp đống Phụ lục 23 Chứng từ hạch toán số 12 Phụ lục 24 Chứng từ hạch toán số 10 Phụ lục 25 Chứng từ hạch toán số 19 Phụ lục 26 Chứng từ hạch toán số 13 Phụ lục 27 Giấy toán tạm ứng x ... GĐ thi công: Phụ trách công tác Kỹ thuật tổ chức thi công công ty trực tiếp huy quản lý đội cơng trình cơng tác thi công, thi t kế hồ sơ thi công, công tác nghiệm thu bàn giao hạng mục cơng trình,... phụ trách kĩ thuật -thi công PGĐ phụ trách vật tư- PGĐ phụ trách giới kinh tế-kế hoạch Phòng Phòng Phòng Phòng TC-HC KT-KH TC-KT CG-VT Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng cơng trình cơng... Sơng Đà 505 có trình độ, tay nghề cao, dày kinh nghiệm thi cơng số cơng trình thủy điện với truyền thống thi công xây lắp, khoan nổ cho công trình thủy điện lớn; thi cơng cơng trình giao thơng,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505,

Từ khóa liên quan