0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

45 339 1
  • Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2018, 09:26

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG ĐỒN TRUNG TÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Đồn Trung Tân Mã số sinh viên: DQB05140093 Chuyên Ngành: Quản tài nguyên môi trường Giảng viên hướng dẫn: ThS.Võ Thị Nho QUẢNG BÌNH, 2018 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực dựa sở nghiên cứu thuyết tham khảo tài liệu liên quan Sinh viên Đoàn Trung Tân XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (ký ghi rõ họ tên) THS VÕ THỊ NHO LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Quảng Bình, khoa Nơng – Lâm – Ngư tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt báo cáo khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Nông – Lâm – Ngư hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình suốt q trình làm khóa luận vừa qua Đặc biệt cảm ơn sâu sắc tới cô Võ Thị Nho người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm suốt thời gian qua để em hồn thành tốt báo cáo khóa luận Em xin chân thành cảm tồn cán thuộc Ban quản Cơng trình cơng cộng huyện Quảng Ninh nhiệt tình giúp đỡ việc cung cấp số liệu giải đáp thắc mắc vấn đề liên quan đến đề tài khoa luận Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tổng quan CTRSH 1.1 Khái niệm 1.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Hình thức thu gom kiểu thu gom CTRSH 2.1 Hình thức thu gom 2.2 Các kiểu thu gom 2.2.1 Kiểu thu gom lề đường .6 2.2.2 Kiểu container di động 2.2.3 Kiều container cố định Các phương pháp xử CTRSH 3.1 Phương pháp chôn lấp .7 3.1.1 Khái niệm .7 3.1.2 Bãi chôn lấp .7 3.2 Phương pháp ủ phân compost 3.2.1 Khái niệm ủ sinh học .8 3.2.2 Đặc điểm ủ sinh học .8 Ảnh hưởng CTRSH .9 4.1 Ảnh hưởng đến môi trường đất .9 4.2 Ảnh hưởng đến môi trường nước 4.3 Ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí 10 4.4 Ảnh hưởng đến mỹ quan .10 Tổng Quan Về Điều Kiện Tự Nhiên, Kinh Tế - Xã Hội Tại Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình 11 5.1 Điều kiện tự nhiên 11 5.1.1 Vị trí địa 11 5.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 11 CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 13 Đặc điểm CTRSH thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 13 1.1 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh thu gom 13 1.2 Thành phần CTRSH 14 Hiện trạng quản CTRSH thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 15 2.1.Kiểu thu gom, hình thức thu gom 15 2.1.1 Hình thức thu gom CTRSH 15 2.1.2 Kiểu thu gom CTRSH 15 2.2 Thời gian tần suất trang thiết bị thu gom CTRSH .17 2.2.1 Tần suất thời gian thu gom 17 2.2.2 Trang thiết bị thu gom 17 2.3 Bãi chôn lấp CTRSH .17 2.3.1 Vị trí địa 17 2.3.2 Các hạng mục BCL 17 2.2.3 Quy trình vận hành bãi chơn lấp 18 Tính tốn tải lượng khí Methane từ CTRSH thị trấn Quán Hàu năm 2015 – 2017 21 3.1 Khối lượng CTRSH thu gom thị trấn Quán Hàu năm 2015 – 2017 21 3.2 Xác định thông số đầu vào mơ hình 21 3.3 Ước tính tải lượng phát thải khí Methane năm 2017 22 Dự báo KL CTRSH lượng khí Methane thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 23 4.1 Cơ sở dự báo khối lượng CTRSH phát sinh thu gom 23 4.2 Dự báo khối lượng CTRSH phát sinh 23 4.3 Dự báo khối lượng thu gom CTRSH năm 2018 – 2020 .24 4.4 Dự báo khối lượng khí methane phát thải 24 Đánh giá hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH 26 5.1 Về hình thức thu gom 26 5.2 Về kiểu thu gom 26 5.3 Về tỷ lệ thu gom 26 5.4 Về thời gian tần suất thu gom 26 5.5 Về điểm tập kết .26 5.6 Về trang thiết bị thu gom 27 5.7 Về phương pháp xử CTRSH .28 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản CTRSH thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 28 6.1.Giải pháp tuyên truyền, giáo dục 28 6.2 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ 28 6.2.1.Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn 28 6.2.2 Xây dựng khu xử chất thải rắn liên hợp 29 6.3 Giải pháp kinh tế 30 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 32 Kết luận 32 kiến Nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Kí hiệu CTR CTRSH BVMT TNHH Ý nghĩa Chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt Bảo vệ mơi trường Trách nhiệm hữu hạn BCL ƠCL Bãi chơn lấp Ơ chơn lấp ND-CP Kg/ng.ngđ Nghị định phủ Kilơgam người nhân ngày đêm 10 KL HC Khối lượng Hữu 11 CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa 12 ĐHQB Đại học Quảng Bình DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ thu gom kiểu container cổ điển .6 Hình 1.2: Sơ đồ thu gom kiểu container di động trao đổi Hình 1.3: Sơ đồ thu gom kiểu container cố định Hình 1.4: Sơ đồ vị trí thị trấn Quán Hàu 11 Hình 1.5: Cơ cấu kinh tế thị trấn Quán Hàu năm 2017 11 Hình 2.1: Biểu đồ khối lượng CTRSH phát sinh thu gom từ năm 2015 – 2017 13 Hình 2.2: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quán Hàu 14 Hình 2.3: Quy trình thu gom CTRSH thị trấn Quán Hàu 16 Hình 2.4: Cơng nhân thu gom rác điểm tập kết 16 Hình 2.5: Quy trình hoạt động bãi chơn lấp CTRSH huyện Quảng Ninh 19 Hình 2.6: Bãi chôn lấp huyện Quảng Ninh 19 Hình 2.7: Sơ đồ quy trình xử CTRSH nhà máy xử rác 20 Hình 2.8: Sơ đồ quy trình thu gom, vận chuyển xử CTRSH có phân loại nguồn 29 Hình 2.9: Quy trình vận hành khu xử chất thải rắn liên hợp 30 Hình 2.10: Sơ đồ dây chuyền công nghệ thu hồi sử dụng .31 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hệ số tương quan hiệu chỉnh MCF loại BCL CTRSH Bảng 1.2: Dân số thị trấn Quán Hàu năm 2015 – 2017 12 Bảng 2.1: Khối lượng CTRSH phát sinh thu gom giai đoạn năm 2015 – 2017 thị trấn Quán Hàu 13 Bảng 2.2: Thành phần CTRSH thị trấn Quán Hàu thị trấn Kiến Giang năm 2016 15 Bảng 2.3: Trang thiết bị thu gom CTRSH thị trấn Quán Hàu .17 Bảng 2.4: Khối lượng CTRSH thu gom thị trấn Quán Hàu năm 2015 - 2017 21 Bảng 2.5: Kết ước tính tải lượng phát thải khí Methane thị trấn Qn Hàu năm 2015 – 2017 theo mơ hình mặc định IPCC .22 Bảng 2.6: Khối lượng CH4 tạo q trình chơn lấp thị trấn Quán Hàu năm 2015 - 2017 .23 Bảng 2.7: Dự báo hệ số phát sinh CTRSH từ năm 2018 – 2025 23 Bảng 2.8: Ước tính khối lượng CTRSH phát sinh thị trấn Quán Hàu 24 Bảng 2.9: Dự báo khối lượng CTRSH thu gom thị trấn Quán Hàu .24 Bảng 2.10: Dự báo khối lượng khí Methane phát thải thị trấn Quán Hàu giai đoạn 2018 – 2025 25 Bảng 2.11: Nhu cầu trang thiết bị cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển CTRSH cho năm 2017 .27 Bảng 2.12: Nhu cầu trang thiết bị cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển CTRSH cho năm 2025 27 ... HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG... QUẢNG BÌNH, 2018 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Tơi xin cam đoan cơng... 5.7 Về phương pháp xử lý CTRSH .28 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý CTRSH thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 28 6.1 .Giải pháp tuyên truyền, giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp),

Từ khóa liên quan