0

Định lượng đồng thời vitamin b1, b6 và b12 trong thuốc neurobion, scanneuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử

140 303 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2018, 18:21

... HẰNG ĐINH LƯƠNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, B6 VÀ B12 TRONG THUỐC NEUROBION, SCANNEURON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VÀ QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Chuyên ngành: Hóa phân tich Mã số: 60.44.01.18... xác định số chất theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao phổ hấp thụ phân tử 27 1.4.1 Kết xác định số chất theo phương pháp HPLC 27 1.4.2 Kết xác định số chất theo phương pháp quang phổ. .. phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao, Trên giới Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu theo phương pháp UV-Vis để xác định đồng thời hỗn hợp nhiều cấu tử có phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lượng đồng thời vitamin b1, b6 và b12 trong thuốc neurobion, scanneuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử ,

Từ khóa liên quan