đề thi thử PTTH quốc gia năm 2018 môn sinh học có đáp án đề số 11

17 185 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 10:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ THI THỬ NGHIỆM Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Cho bước quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định: I Đặt tiêu lên kính hiển vi II Quan sát tiêu vật kính 40x III Quan sát tiêu vật kính 10x Thứ tự bước là: A I → II → III B I → III → II C II → I → III D II → III → I Câu 2: Đậu Hà Lan nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi nhiễm sắc thể? A 13 B 15 C 21 D 42 Câu 3: Trong hoạt động sau người, hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I II Sử dụng tiết kiệm nguồn điện Trồng gây rừng III Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên IV Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, không đốt rừng làm nương rẫy A B C D Câu 4: Trong lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật hoa xuất A kỉ Đệ tứ B kỉ Triat (Tam điệp) C kỉ Đêvôn D kỉ Krêta (Phấn trắng) Câu 5: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời thân cao thân thấp? A Aa × Aa B Aa × AA C AA × aa D aa × aa Câu 6: thể áp dụng phương pháp sau để nhanh chóng tạo nên quần thể phong lan đồng kiểu gen từ phong lan kiểu gen quý ban đầu? A Cho phong lan tự thụ phấn B Cho phong lan giao phấn với phong lan thuộc giống khác C Nuôi cấy tế bào, mô phong lan D Dung hợp tế bào xôma phong lan với tế bào xôma phong lan thuộc giống khác 126/17 Câu 7: Các mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực kí hiệu 1, 2, hình Các số 1, 2, A sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc, sợi B sợi chất nhiễm sắc, sợi bản, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) C sợi bản, sợi chất nhiễm sắc, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) D sợi bản, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc Câu 8: Trong biện pháp sau đây, biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm đất? I Trồng xen canh loài họ Đậu II Bón phân vi sinh khả cố định nitơ khơng khí III Bón phân đạm hóa học IV Bón phân hữu A B C D Câu 9: Hình mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau đây? A Đảo đoạn B Chuyển đoạn C Lặp đoạn D Mất đoạn Câu 10: Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến gồm bước theo thứ tự là: 127/17 A Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Tạo dòng chủng → Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn B Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn → Tạo dòng chủng C Tạo dòng chủng → Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn D Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Tạo dòng chủng Câu 11: Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực A diễn nhân tế bào B diễn theo nguyên tắc bổ sung C tham gia ARN pơlimeraza D diễn đồng thời với trình nhân đơi ADN Câu 12: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật chết B Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt C Trong khoảng chống chịu nhân tố sinh thái, hoạt động sinhsinh vật bị ức chế D Giới hạn sinh thái tất loài giống Câu 13: Cặp quan sau loài sinh vật quan tương tự? A Cánh chim cánh bướm B Ruột thừa người ruột tịt động vật C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người D Chi trước mèo tay người Câu 14: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau, phát biểu đúng? I II Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể III Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit IV Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến A B C D Câu 15: Một lồi thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Giả sử đột biến làm phát sinh thể tất cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, tối đa dạng thể khác thuộc loài này? A 12 B 24 C 25 128/17 D 23 Câu 16: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính động vật vú, phát biểu sau đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tế bào sinh dục mà khơng tế bào xơma B Nhiễm sắc thể giới tính mang gen quy định giới tính C Các gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính Y di truyền 100% cho giới XY D Các gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X truyền cho giới XX Câu 17: hoạt động sau dẫn đến hiệu ứng nhà kính? I Quang hợp thực vật II Chặt phá rừng III Đốt nhiên liệu hóa thạch IV Sản xuất cơng nghiệp Hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính tương đương với tượng làm tăng hàm lượng CO không khí A B C D Câu 18: Các vùng nhiễm sắc thể cặp nhiễm sắc thể giới tính XY người ký hiệu chữ số La Mã từ I đến VI hình Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính này, vùng tương đồng nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y gồm vùng sau ? A I IV; II V B II IV; III V C I V; II VI D I IV; III VI Câu 19: Nhân tố tiến hóa sau vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể? A Di - nhập gen B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 20: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội khả thụ tinh Cho giao phấn hai cà chua tứ bội (P) với nhau, thu F kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% đỏ : 25% vàng Kiểu gen P A AAaa × aaaa B AAaa × Aaaa C Aaaa × Aaaa D AAaa × AAaa Câu 21: Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau sai? A Trong chạc hình chữ Y, mạch tổng hợp theo chiều 3’ → 5’ B Các đoạn Okazaki sau tổng hợp xong nối lại với nhờ enzim nối ligaza 129/17 C Trong chạc hình chữ Y, mạch khn 5’ → 3’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Q trình nhân đơi ADN nhân tế bào sở cho q trình nhân đơi nhiễm sắc thể Câu 22: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : 1? A AB aB × Ab ab B AB Ab × ab aB C Ab AB × aB aB D AB AB × ab ab Câu 23: Khi nói ổ sinh thái, phát biểu sau đúng? I Ổ sinh thái lồi nơi lồi II Ổ sinh thái đặc trưng cho loài III Các loài sống sinh cảnh sử dụng nguồn thức ăn chúng xu hướng phân li ổ sinh thái IV Kích thước thức ăn, loại thức ăn loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Câu 24: Khi nói chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen II Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể III Trong quần thể ngẫu phối, chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn không loại hết alen lặn khỏi quần thể IV Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định A B C D Câu 25: Giả sử chuỗi thức ăn hệ sinh thái vùng biển khơi mô tả sau: phát biểu sau chuỗi thức ăn này? I Chuỗi thức ăn bậc dinh dưỡng II Chỉ động vật phù du cá trích sinh vật tiêu thụ III Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp IV Mối quan hệ cá ngừ cá trích quan hệ sinh vật ăn thịt mồi 130/17 V Sự tăng, giảm kích thước quần thể cá trích ảnh hưởng đến kích thước quần thể cá ngừ A B C D Câu 26: Khi nói chu trình sinh địa hóa phát biểu sau sai? I Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi vật chất tự nhiên II Cacbon vào chu trình dạng CO2 thơng qua q trình quang hợp + − III Thực vật hấp thụ nitơ dạng NH NO3 IV Khơng tượng vật chất lắng đọng chu trình sinh địa hóa cacbon A I II B II IV C I III D III IV Câu 27: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Khi khơng xảy đột biến yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể B Một quần thể kích thước lớn, yếu tố bất thường làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót vốn gen khác với vốn gen quần thể ban đầu C Với quần thể kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền Câu 28: Trong quần xã sinh vật cạn, châu chấu thỏ sử dụng cỏ làm nguồn thức ăn; châu chấu nguồn thức ăn gà chim sâu Chim sâu, gà thỏ nguồn thức ăn trăn Khi phân tích mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã trên, phát biểu sau đúng? A Châu chấu thỏ sinh thái dinh dưỡng khác B Gà chim sâu sinh vật tiêu thụ bậc C Trăn sinh vật sinh khối lớn D Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Câu 29: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 448 cây, 112 thân thấp, dài Biết không xảy đột biến Trong phép lai sau đây, phép lai phù hợp với kết trên? 131/17 I AaBb × Aabb II Aabb × Aabb III AaBb × AaBb IV aaBb × aaBb V aaBb × AaBB VI aabb × aaBb VII AaBb × aabb VIII Aabb × aabb A B C D Câu 30: Theo định luật Hacđi - Vanbec, quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? I 100% aa II 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa IV 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa V 100% AA A II, III, IV III 0,5AA : 0,5aa VI 100% Aa B I, V, VI C I, IV, V D III, IV, VI Câu 31: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng đột biến xảy hốn vị gen bố mẹ Theo lý thuyết, phép lai BD A a BD a X X × XY bd bD cho đời tối đa số kiểu gen, kiểu hình là: A 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 28 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình Câu 32: Trên cổ thụ nhiều lồi chim sinh sống, lồi ăn hạt, lồi hút mật hoa, lồi ăn sâu bọ Khi nói lồi chim này, phát biểu sau đúng? I.Các lồi chim tiến hóa thích nghi với loại thức ăn II.Các lồi chim sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn III.Số lượng cá thể loài chim ln IV Lồi chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn dài A B C D Câu 33: Hình mô tả biến động số lượng cá thể quần thể thỏ (quần thể mồi) quần thể mèo rừng Canađa (quần thể sinh vật ăn thịt) Phân tích hình 4, phát biểu sau đúng? I Sự biến động số lượng cá thể quần thể thỏ biến động khơng theo chu kì quần thể mèo rừng Canađa biến động theo chu kì II Sự tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể mèo rừng Canađa phụ thuộc vào tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể thỏ III Sự tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể thỏ tỉ lệ thuận với tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể mèo rừng Canađa IV Kích thước quần thể thỏ ln lớn kích thước quần thể mèo rừng Canađa 132/17 A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng aa quy định hoa trắng Một quần thể loài gồm 560 hoa đỏ, 280 hoa hồng 160 hoa trắng Khi quần thể giao phấn ngẫu nhiên đưa đến trạng thái cân di truyền cấu trúc di truyền quần thể A 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa B 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa D 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa Câu 35: Ở quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp Ở hệ xuất phát (P), số thân thấp chiếm tỉ lệ 10% Ở F1, số thân thấp chiếm tỉ lệ 9% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, tổng số thân cao P, số kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ A B C D Câu 36: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp, người ta thu kết sau: Thành phần kiểu Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 gen AA 0,5 0,6 0,65 0,675 Aa 0,4 0,2 0,1 0,05 aa 0,1 0,2 0,25 0,275 Nhân tố gây nên thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ A đột biến B giao phối ngẫu nhiên C yếu tố ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên 133/17 Câu 37: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao chủng giao phấn với thân thấp (P), thu F Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho F2 tự thụ phấn, thu F3 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F3 kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 38: Ở loài động vật giao phối, xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, tối đa phép lai khác cá thể lồi (chỉ tính phép lai thuận) tạo đời kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen xét? A 10 B 16 C D Câu 39: Ở loài động vật, tính trạng màu lơng hai cặp gen (A, a ; B, b) quy định Khi kiểu gen đồng thời hai loại alen trội A B cho lông nâu; kiểu gen loại alen trội (A B) khơng alen trội cho lơng trắng Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd, cho đời số lơng nâu, chân cao chiếm tỉ lệ A 3,125% B 28,125% C 42,1875% D 9,375% Câu 40: đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người hai alen gen quy định: Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ phát biểu sau phả hệ trên?I Bệnh M alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định.II thể tối đa 12 người phả hệ kiểu gen giống nhau.III Xác suất sinh thứ ba bị bệnh M cặp vợ chồng II7 - II8 1/4.IV Xác suất sinh đầu lòng kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III13 - III14 5/12 A B C Đáp án 134/17 D 1-B 11-B 21-D 31-A 2-B 12-D 22-B 32-B 3-D 13-A 23-C 33-B 4-D 14-C 24-D 34-A 5-A 15-A 25-C 35-B 6-C 16-C 26-D 36-D 135/17 7-C 17-C 27-A 37-B 8-D 18-D 28-D 38-A 9-A 19-A 29-A 39-B 10-B 20-C 30-C 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Các bước quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định I → III → II Câu 2: Đáp án B Đậu Hà Lan NST lưỡng bội 2n = 14 →Thể ba thuộc lồi NST 2n +1 = 15 Câu 3: Đáp án D Tất hoạt động I,II,III, IV người hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Câu 4: Đáp án D Trong lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật hoa xuất kỉ kỉ Krêta (Phấn trắng) Câu 5: Đáp án A Quy ước A - thân cao >> a - thân thấp Để đời sinh thân cao thân thấp bố mẹ cần phảiđều A a kiểu gen →Bố mẹ kiểu gen dị hợp Aa Đáp án A Phép lai B C cho 100% đời kiểu hình thân cao Phép lai D cho đời 100 % kiểu hình thân thấp Câu 6: Đáp án C Để tạo quần thể phong lan đồng kiểu gen từ phong lan kiểu gen q ban đầu ta thực biện pháp nuôi cấy tế bào , mô phong lan cho phát triển thành hồn chỉnh Vì tế bào lan ban đầu kiểu gen giống , nên tạo từ tế bào , mơ kiểu gen giống Câu 7: Đáp án C Các mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực minh họa hình 1- sợi 2- sợi chất nhiễm sắc 3- sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) Câu 8: Đáp án D Cả biện pháp bổ sung hàm lượng đạm đất Câu 9: Đáp án A 136/17 Trong hình ta thấy cụm gen BCD NST ban đầu(NST 1) bị đảo 1800 NST đột biến (NST số 2) →Đột biến đảo đoạn NST Câu 10: Đáp án B Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến gồm bước theo thứ tự 1.Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến 2.Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn Tạo dòng chủng Câu 11: Đáp án B Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực diễn theo nguyên tác bổ sung Trong trình phiên mã nguyên tắc bổ sung thể bắt cặp ribonucleotit tự ngồi mơi trường với nucleotit mạch mạch khuôn AND( A gốc liên kết với U tự , T gốc liên kết với A tự do, G gốc liên kết với X tự do, X gốc liên kết với G tự do) Trong trình dịch mã nguyên tắc bổ sung qua bắt cặp nucleotit ba mã hoán mARN nucleotit ba đối mã t ARN Câu 12: Đáp án D Các ý A,B,C D sai lồi sinh vật khác tồn ổ sinh thái khác thích nghi với điều kiện sống khác nên giới hạn sinh thái loài khác khác Câu 13: Đáp án A quan tương tự quan thực chung chức nguồn gốc khác Cánh chim cánh bướm chúng chức bay chúng nguồn gốc khác Đáp án A Ruột thừa ruột tịt động vật nguồn gốc manh tráng nhóm động vật ăn thực vật Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người chung nguồn gốc Chi trước mèo tay người chung nguồn gốc chi trước động vật xương sống Câu 14: Đáp án C I – sai đột biến thay khơng dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã đột biến thay khơng làm xuất ba kết thúc II Đúng , đột biến gen làm xuất thêm alen quần thể III Đúng IV Đúng Vậy phát biểu Câu 15: Đáp án A Lồi thực vật 2n = 24 => n = 12 Số lượng đột biến thể tối đa khác thuộc loài 12 137/17 Câu 16: Đáp án C A- sai thể tất tế bào chung kiểu gen NST giới tính nhóm tế bào sinh dục nhóm tế bào xơ ma ( sinh dưỡng) B- sai NST giới tính chứa gen quy định giới tính gen quy định tính trạng thường →hiện tượng tính trạng thường liên kết với giới tính C- Đúng D- sai động vật vú đực NST XY ; XX nên gen nằm NST X truyền cho XX XY Câu 17: Đáp án C Các tượng II, III,IV Hiện tượng quan hợp thực vật giảm hàm lượng CO khơng khí nên khơng gây hiệu ứng nhà kính Câu 18: Đáp án D Vùng tương đồng nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y gồm vùng I IV ; III VI Câu 19: Đáp án A Nhân tố vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể tượng di nhập gen Chọn lọc tự nhiên , yếu tố ngẫu nhiên , giao phối không ngẫu nhiên yếu tố làm nghèo vốn gen quần thể Câu 20: Đáp án C A: đỏ ; a: vàng Cho tứ bội lai với (P) => F1: đỏ: vàng, tổ hợp giao tử , => bên bố mẹ , bên cho loại giao tử với tỷ lệ ngang Ta thấy cặp bố mẹ C thỏa mãn điều kiện này: Aaaa x Aaaa đồ lai: P: G: F1: Tỷ lệ KH: Câu 21: Đáp án A Aaaa Aa : aa x Aaaa Aa : aa 1AAaa : Aaaa : aaaa đỏ, vàng Ý sai A: enzyme ADN polimerase tổng hợp mạch theo chiều 5’-3’ Câu 22: Đáp án B Phép lai A, C, D tạo đời tỷ lệ kiểu hình 3: Chỉ phép lai B cho tỷ lệ KH 1:2:1 đồ lai: 138/17 P: G: F1: AB ab AB = ab Tỷ lệ KH: x Ab aB Ab = aB AB AB Ab aB : : : Ab aB ab ab : :1 Câu 23: Đáp án C Các phát biểu là: II, III, IV I sai - ổ sinh thái khơng gian sinh thái , nơi địa điểm địa lý Câu 24: Đáp án D Các phát biểu là: I, II, III, IV Câu 25: Đáp án C Các phát biểu I, IV, V Các phát biểu sai: II: Sai sinh vật tiêu thụ gồm động vật phù du, cá trích, cá ngừ III: Sai cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 26: Đáp án D Các ý sai : III, IV + − III: sai thực vật hấp thụ ni tơ dạng NH NO3 IV Sai chu trình cacbon lắng động vật chất dạng than đá, dầu lửa Câu 27: Đáp án A Ý sai là: A : yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể dù đột biến hay không Câu 28: Đáp án D Lưới thức ăn: Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp ( chuỗi thức ăn : cỏ => thỏ => trăn )Hoặc thuộc bậc dinh dưỡng cấp ( chuỗi thức ăn cỏ => châu chấu=> gà, chim sâu => trăn) Câu 29: Đáp án A 139/17 A: thân cao ; a : thân thấp B: tròn; b: dài Trội trội hoàn toàn P giao phấn => F1: 448 112 thâp, dài: (aabb) Tỷ lệ aabb = 0.25 => bên bố mẹ cho giao tử ab TH1: bên cho 100% ab , bên lại cho 0.25 ab => P: aabb x AaBb (VII) TH2: bên cho 0.5 ab => P: Aabb x Aabb (II) ; aaBb x aaBb (IV); Câu 30: Đáp án C Quần thể trạng thái cân thành phần kiểu gen:  p ( A )  + 2pq ( Aa ) + q ( a )  = p( A ) × q ( a ) = ( 2pqAa / ) 2 Quần thể thỏa mãn gồm I, IV, V Câu 31: Đáp án C Ta phép lai : BD/bd XAXa x BD/bD XaY = (BD/bd x BD/bD)( XAXa x XaY) Xét BD/bd x BD/bD BD/bd → giao tử BD ; bd ; Bd ; bD BD/bD → giao tử BD bD hai cặp giao tử trùng nên ta số kiếu gen × − C22 = kiểu gen Số loại ldếu hình x = Xét XAXa X XaY → kiểu gen Số loại kiểu hình Vậy số kiểu gen tối đa thu đời : x = 28 Số kiểu hình thu tối đa đời x = Câu 32: Đáp án B Các ý I IV II Sai lồi chim loại thức ăn khác nên ổ sinh thái dinh dưỡng chúng không trùng III Sai – số lượng cá thể lồi chim khơng thể chúng thuộc lồi khác Câu 33: Đáp án B I sai – biến động số lượng cá thể quần thể thỏa mèo rừng Canađa biến động theo chu kì II Đúng 140/17 III Sai , quần thể mèo rừng tăng số lượng quần thể thỏ giảm số lượng ngược lại →tỉ lệ nghịch IV Đúng , kích thước quần thể mồi ln lớn kích thước quần thể vật săn mồi Vậy đáp án Câu 34: Đáp án A Ta thành phần kiểu gen quần thể : AA= 560 Aa = 280 aa = 160 Tổng số cá thể quần thể 560 + 280 + 160 = 1000 →Tần số alen A quần thể : A = (560 + 280 :2) : 1000 = 0,7 → Tần số alen a quần thể : a = 1- 0,7 = 0,3 Khi quần thể trạng thái cân di truyền ta : (0,7 A + 0,3 a)2 = 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Câu 35: Đáp án B A- thân cao trôih hoàn toàn so với a thân thấp Thân thấp (aa) P = 0,1 →Tỉ lệ kiểu hình thân cao 0,9 Quần thể giao phối ngẫu nhiên F1 aa= 0,09 → Tần số alen a quần thể 0,3 Vậy quần thể P ban đầu kiểu hình thân cao gốm kiểu gen AA kiểu gen Aa Aa →1/2 A : 1/2 a Tỉ lệ Aa P : (0,3 – 0,1 )× = 0,4 Trong tổng số thân cao P kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ 0,4 : 0,9 = Câu 36: Đáp án D Ta nhận thấy thành phần kiểu gen quần thể thay đổi hệ theo hướng tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp quần thể → Quần thể tượng giao phối khơng ngẫu nhiên Câu 37: Đáp án B Quy ước A- cao trội hoàn toàn so với a – thấp Thân cao chủng ×P thân thấp : AA x aa→Aa F1 : Aa x Aa F2 : 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa F2 tự thụ 1/4 AA tự thụ →1/4 AA 2/4 Aa tự thụ →2/4 (1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa)= 1/8 AA : 1/4 Aa : 1/8 aa 141/17 1/4 aa tự thụ → 1/4 aa Tỉ lệ kiểu hình F3 Thấp = 1/8 + 1/4 = 3/8 Cao = – 3/8 = 5/8 Tỉ lệ cao : thấp Câu 38: Đáp án A kiểu hen tạo giao tử ab: AaBb, Aabb, aaBb aabb Ta phép lai mà kiểu gen bố mẹ giống (tự thụ phấn) C cách chọn kiểu gen tạo thành phép lai Vậy số phép lai khách tạo kiểu gen aabb đời là: + C = 10 Câu 39: Đáp án B Quy ước : A-B - lông nâu ; A-bb = aaB- = aabb = trắng D chân cao ; d chân thấp Ta : AaBbDd × aaBbDd = (Aa x aa)(Bb x Bb) (Dd x Dd) = (1/2 Aa : 1/2 aa)(3/4 B- : ¼ bb) ( 3/4 D- : 1/4 dd) Ta tỉ lệ kiểu hình đời lông nâu chân cao A-B- D = 1/2 A- x 3/4B- x 3/4 D- = 9/32 = 0,28125= 28.125% Câu 40: Đáp án B Xét quy luật di truyền bệnh M người Bố mẹ bình thường sinh bị bệnh →Gen gây bệnh gen lặn Bố bình thường sinh gái bị bệnh →Gen bị bệnh nằm NST thường 142/17 ... 13: Đáp án A Cơ quan tương tự quan thực chung chức có nguồn gốc khác Cánh chim cánh bướm có chúng chức bay chúng có nguồn gốc khác Đáp án A Ruột thừa ruột tịt động vật có nguồn gốc manh tráng nhóm... bố mẹ cần phảiđều có A a kiểu gen →Bố mẹ có kiểu gen dị hợp Aa Đáp án A Phép lai B C cho 100% đời có kiểu hình thân cao Phép lai D cho đời có 100 % kiểu hình thân thấp Câu 6: Đáp án C Để tạo quần... Đáp án B Các bước quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định I → III → II Câu 2: Đáp án B Đậu Hà Lan có NST lưỡng bội 2n = 14 →Thể ba thuộc loài có NST 2n +1 = 15 Câu 3: Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử PTTH quốc gia năm 2018 môn sinh học có đáp án đề số 11 , đề thi thử PTTH quốc gia năm 2018 môn sinh học có đáp án đề số 11

Từ khóa liên quan