0

Lĩnh vực tinh thần và vận dụng trong đời sống xã hội dưới góc nhìn triết học

12 82 0
  • Lĩnh vực tinh thần và vận dụng trong đời sống xã hội dưới góc nhìn triết học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 10:42

Đã từng là sinh viên các trường đại học nói chung và là sinh viên trường Học viện Ngân hàng nói riêng - nơi gieo ươm các hạt giống cho tương lai. Các cử nhân kinh tế của ngày mai hẳn sẽ không quên được những ngày sống và học tập tại trường.Thật là thú vị với mỗi môn học lại có sự hấp dẫn, thu hút người nghiên cứu một cách lạ kỳ bởi nó giúp cho con người thấu hiểu và nhận thức được thế giới một cách sâu sắc.Triết học Mác-Lênin là một môn học được nhiều người ưa thích và mến mộ, nó cung cấp những kiến thức cơ sở phục vụ việc dạy và học các môn khoa học kinh tế, khoa học quản lý góp phần xây dựng tư duy kinh tế phù hợp với cơ chế kinh tế mới. Nhưng do điều kiện không cho phép, thời gian lại có hạn nên em chỉ xin đề cập đến vấn đề: "Lĩnh vực tinh thần và vận dụng trong đời sống xã hội dưới góc nhìn triết học" .Tiểu luận gồm ba phần:Phần mở đầuPhần nội dungI. Ý thức xã hội và kết cấu của nó.II. Khoa học và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội.III. Văn hoá và vai trò của nó trong nền kinh tế - xã hội. Phần kết luận. PHẦN MỞ ĐẦU Đã từng là sinh viên các trường đại học nói chung là sinh viên trường Học viện Ngân hàng nói riêng - nơi gieo ươm các hạt giống cho tương lai. Các cử nhân kinh tế của ngày mai hẳn sẽ không quên được những ngày sống học tập tại trường. Thật là thú vị với mỗi môn học lại có sự hấp dẫn, thu hút người nghiên cứu một cách lạ kỳ bởi nó giúp cho con người thấu hiểu nhận thức được thế giới một cách sâu sắc. Triết học Mác-Lênin là một môn học được nhiều người ưa thích mến mộ, nó cung cấp những kiến thức cơ sở phục vụ việc dạy học các môn khoa học kinh tế, khoa học quản lý góp phần xây dựng tư duy kinh tế phù hợp với cơ chế kinh tế mới. Nhưng do điều kiện không cho phép, thời gian lại có hạn nên em chỉ xin đề cập đến vấn đề: "Lĩnh vực tinh thần vận dụng trong đời sống hội dưới góc nhìn triết học" . Tiểu luận gồm ba phần: Phần mở đầu Phần nội dung I. Ý thức hội kết cấu của nó. II. Khoa học vai trò của nó trong sự phát triển hội. III. Văn hoá vai trò của nó trong nền kinh tế - hội. Phần kết luận. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trong trường các bạn. 1 PHẦN NỘI DUNG I. Ý THỨC HỘI KẾT CẤU CỦA NÓ hội có thể chia ra làm hai lĩnh vực cơ bản: Tồn tại hội ý thức hội. Trong đó tồn tại hội là toàn bộ những điều kiện vật chất của đời sống hội. Nó bao gồm nhiều yếu tố như: điều kiện tự nhiên, điều kiện dân số, phương thức sản xuất cũng như toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất khác. Song phương thức sản xuất là yếu tố quyết định. Ý thức hội đối lập với tồn tại hội, ý thức hội là toàn bộ những tư tưởng, ý chí, tình cảm, v.v . của hội, đó là phản ánh của tồn tại hội vào đầu óc của con người. Ý thức hội hình thành, biến đổi trên nền tảng của tồn tại hội phản ánh tồn tại hội đó. Ý thức hội có cấu trúc rất phức tạp tuy theo từng góc độ khác nhau mà cấu trúc cũng khác nhau. Theo trình độ phản ánh người ta chia ý thức hội ra thành ý thức đời thường ý thức lý luận, tâm lý hội hệ tư tưởng. Ý thức đời thường ý thức lý luận là hai trình độ khác nhau của ý thức hội. Ý thức đời thường đó là ý thức được hình thành một cách tự phát trong đời sống hàng ngày, nó phản ánh một cách trực tiếp các mặt trong đời sống hội. Ý thức đời thường có ưu thế là bất cứ người bình thường nào cũng có được bằng kinh nghiệm cuộc sống của mình hoặc tiếp thu từ sự lưu truyền trong đời sống hội. Việc tiếp thu nó cũng thường diễn ra một cách tự phát. Ý thức đời thường rất phong phú, nhiều vẻ, nó phản ánh một cách sinh động các mặt, các khía cạnh khác nhau của đời sống hội. Đối với mỗi cá nhân làm việc giàu cho mình những ý thức đời thường có ý nghĩa to lớn trong cuộc sống. Nó 2 làm cho vốn sống của con người trở nên phong phú hơn, làm cho cuộc sống của con người trở nên uyển chuyển, sinh động hơn. Tuy nhiên, do tính chất tự phát của nó cho nên rất dễ tiếp thu cả những mặt tiêu cực, ý thức đời thường cũng có vai trò to lớn đối với sự hình thành phát triển khoa học, đối với sáng tạo văn hoá nghệ thuật. Ý thức lý luận là trình độ cao của ý thức hội, là các quan điểm, các tư tưởng của hội đã được khái quát, được hệ thống hoá thành các học thuyết, thành các lý thuyết, các khoa học khác nhau, các ý thức lý luận tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như các khoa học, các học thuyết triết học, các học thuyết chính trị - hội, các lý thuyết về văn học, nghệ thuật, đạo đức, . Các hệ thống lý luận không thể hình thành tự phát mà do các nhà trí thức, các nhà nghiên cứu xây dựng nên, lý luận cũng có thể khoa học mà cũng có thể phản khoa học. Khác với ý thức đời thường, ý thức lý luận phải thông qua học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, có hệ thống của mỗi một con người thì mới có được. Chỉ có ý thức lý luận khoa học mới có thể giúp cho con người có được sự hiểu biết một cách có hệ thống, có căn cứ để phân tích các sự kiện, có định hướng trong cuộc sống, không dao động ngả nghiêng cho nên việc học tập, nghiên cứu, tiếp thu sử dụng ý thức lý luận là một mặt rất quan trọng trong đời sống hội. Gắn liền với ý thức đời thường ý thức lý luận, người ta còn phân biệt tâm lý hội hệ tư tưởng. Tâm lý hội là một bộ phận của ý thức đời thường, thể hiện những quan niệm những thói quen, những thị hiếu, những thiên hướng, những hứng thú ước mơ . của con người. Tâm lý hội hình thành một cách tự phát trong đời sống hội, nó phản ánh trực tiếp điều kiện sinh hoạt vật chất của hội. Điều kiện sinh hoạt vật chất khác nhau sẽ hình thành nên tâm lý khác nhau. Chẳng hạn: mỗi dân tộc có điều kiện sinh hoạt vật chất riêng của dân tộc đó nên hình thành tâm lý dân tộc. Mỗi giai cấp có điều kiện 3 sinh hoạt vật chất riêng cho nên giai cấp khác nhau dẫn đến tâm lý cũng khác nhau, mỗi nền sản xuất cũng có tâm lý riêng thích ứng với nền sản xuất đó (tâm lý của những người sản xuất nhỏ, tâm lý đại công nghiệp .) v.v . Ý thức hội không thể tồn tại tách rời ý thức cá nhân. Ý thức của mỗi một cá nhân vừa có cái chung của giai cấp, của dân tộc các mặt khác của hội nhưng lại có những nét độc đáo riêng do những điều kiện hoàn cảnh riêng của cá nhân đó quy định. trong những trường hợp đặc biệt một số cá nhân có thể vượt ra khỏi những cái ràng buộc giai cấp xuất phát của mình đứng trên lập trường của giai cấp khác. * Tính độc lập tương đối của ý thức hội vai trò của nó trong đời sống hội Tồn tại hội quyết định ý thức hội, ý thức hội phản ánh tồn tại hội. Song điều đó không có nghĩa là sự phản ánh giản đơn, một chiều, thụ động mà có tính độc lập tương đối trong quá trình phát triển của nó. * Tính độc lập tương đối của ý thức hội được biểu hiện như sau: - Ý thức hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại hội, tính lạc hậu đó chính là ở chỗ ý thức hội, phản ánh không kịp những cái mới. Trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta cũng vậy, rất nhiều trường hợp ý thức, tư tưởng không thay đổi kịp so với sự thay đổi trong hiện thực. Ý thức hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại hội là vì: tồn tại hội có trước, ý thức hội có sau, ý thức hội phản ánh tồn tại hội; sức mạnh của thói quen, của phong tục, tập quán, của sự lưu truyền ý thức tư tưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác, các lực lượng 4 hội bảo thủ (hay phản động tìm mọi cách duy trì ý thức tư tưởng cũ, chống lại ý thức tư tưởng tiến bộ cách mạng). - Tính vượt trước của tư tưởng tiến bộ khoa học. Không phải mọi ý thức, tư tưởng đều lạc hậu, ngược lại, ý thức, tư tưởng tiến bộ khoa học lại có tính vượt trước. Tính vượt trước của ý thức tư tưởng khoa học chính là ở chỗ: nó vạch ra xu hướng vận động, phát triển của hội, dự kiến được tương lai, từ đó định hướng cho hoạt động của con người trong quá trình cải tạo thế giới. Tính vượt trước của tư tưởng tiến bộ khoa học không có nghĩa là nó không phản ánh tồn tại hội, không bị tồn tại hội chi phối, mà ngược lại nó cũng bị chi phối bởi tồn tại hội, hình thành phát triển trên cơ sở tồn tại hội, phản ánh tồn tại hội. Song đó là sự phản ánh đi sâu vào bản chất, vào quy luật vận động, phát triển của hội, từ đó mới có thể dự kiến đúng tương lai, vạch ra phương hướng đúng cho hoạt động thực tiễn của con người. - Tính kế thừa trong sự phát triển của ý thức hội. Ý thức tư tưởng của mỗi giai đoạn lịch sử, trước hết do những điều kiện lịch sử của giai đoạn đó quy định, nhưng mặt khác, nó lại thừa kế ý thức tư tưởng của thế hệ trước, của các giai đoạn trước cũng như ý thức tư tưởng của nhân loại, tính kế thừa đó là tất yếu trong quá trình vận động, phát triển của ý thức tư tưởng, nó do sự nối tiếp lẫn nhau giữa các thế hệ, do sự lưu truyền dưới các hình thức khác nhau, các văn hoá cũ; do sự tác động qua lại lẫn nhau trên phạm vi quốc tế. Do tính kế thừa đó, mà sự phù hợp của ý thức tư tưởng hội với tồn tại hội không phải giản đơn, máy móc mà nó có những sắc thái riêng của nó. - Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức hội trong quá trình phát triển của chúng. 5 Ý thức hội tồn tại dưới rất nhiều hình thức khác nhau, như chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật v.v . Mỗi hình thái ý thức hội có đặc điểm phản ánh riêng, có chức năng hội riêng có quy luật phát triển riêng. Tuy vậy, giữa các hình thái ý thức đó lại không ngừng tác động qua lại lẫn nhau, thâm nhập lẫn nhau, làm cho trong mỗi hình thái lại chứa đựng những yếu tố nhất định của hình thái khác, chẳng hạn, trong nghệ thuật thời kỳ phục Hưng lại phản ánh những tư tưởng triết học tiến bộ thời bấy giời; trong các tư tưởng Phật giáo phương Đông lại chứa đựng những tư tưởng biện chứng thiên tài . III. KHOA HỌC VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỘI 1. Khái niệm khoa học phân loại khoa học - Khoa học có thể dùng với nhiều nghĩa khác nhau với tính cách là một lĩnh vực hoạt động đặc thù của con người. Khoa học bao gồm hoạt động tinh thần hoạt động vật chất, hoạt động lý luận hoạt động thực tiễn khoa học. Khoa học phản ánh đúng đắn, chân thực các quá trình diễn ra trong hiện thực, đi sâu vào các mối quan hệ bản chất, tất nhiên, các quy luật vận động, phát triển của hiện thực được biểu hiện dưới các hình thái như: khái niệm, phạm trù, quy luật . Đối tượng nghiên cứu của khoa học bao hàm cả tự nhiên, hội, bản thân con người, cả về lĩnh vực vật chất tinh thần, cả hình thái ý thức hội. Khoa học bao gồm các lĩnh vực chính sau: + Khoa học tự nhiên khoa học hội. + Khoa học triết học. + Khoa học cơ bản. Khoa học hình thành phát triển trên cơ sở sản xuất thực tiễn hội. Trong quá trình đó, vai trò của khoa học ngày càng tăng lên đối với sự phát triển của hội. hội nguyên thuỷ khoa học chưa hình 6 thành. Khoa học chỉ bắt đầu hình thành từ thời cổ đại, khi mà có sự phân biệt giữa lao động trí óc lao động chân tay. Từ đó đến nay, khoa học đã trải qua những giai đoạn: * Giai đoạn từ thời cổ đại cho đến thế kỷ XV Thời kỳ này khoa học mới bắt đầu hình thành, còn rất sơ khai,chỉ bó hẹp ở một số lĩnh vực: thiên văn học, toán học, cơ học nhằm đáp ứng nhu cầu về thuỷ lợi, hàng hải, xây dựng lâu đài, lăng tẩm. Ảnh hưởng của tri thức khoa học đến sản xuất còn rất yếu, chủ yếu là tri thức kinh nghiệm với lao động thủ công của nô lệ. Thời trung cổ, do sự chuyên chế của phong kiến, thần quyền tôn giáo đã kìm hãm khoa học phát triển. * Giai đoạn từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XIX Thời kỳ từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII mở đầu bằng Côpecnic kết thúc ở Niutơn. Đây là thời kỳ chế độ phong kiến Tây Âu suy tàn, chế độ tư bản ra đời là thời kỳ cách mạng tư sản. Khoa học thời kỳ này phát triển theo xu hướng chống lại phong kiến, chống lại các giáo điều, kinh viện đề cao lý trí tự do của con người. Nói chung, khoa học còn ở trình độ sưu tập mô tả là chính. Lúc này phương pháp tư duy siêu hình đóng vai trò thống trị. Mặc dù còn có những hạn chế đó, song khoa học thời kỳ này đã đóng vai trò tích cực chống lại mọi giáo điều tôn giáo, chống lại chủ nghĩa kinh viện, chống lại chế độ phong kiến, thúc đẩy cách mạng tư sản, đồng thời tạo tiền đề khoa học cho cách mạng công nghiệp cũng như bước phát triển tiếp theo của khoa học. Thời kỳ thứ hai của giai đoạn này bắt đầu từ nửa sau thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX. Bắt đầu từ giả thuyết của Cantơ về sự hình thành thái dương hệ kết thúc bằng ba phát hiện vĩ đại là học thuyết về tế bào, học thuyết tiến hoá của các giống loài định luật bảo toàn chuyển hoá năng lượng. Sự phát triển của khoa học ở thời kỳ này là sự 7 kế tục của thời kỳ trước nhưng theo phương hướng mới, tiếp tục loại Chúa trời ra khỏi khoa học, phá vỡ những quan niệm siêu hình, vạch ra mối liên hệ lẫn nhau, thâm nhập lẫn nhau sự vận động phát triển trong giới tự nhiên. Cùng với sự phát triển của khoa học tự nhiên, bên cạnh đó sử học, kinh tế học, khoa học nhân văn . cũng không ngừng phát triển. Đặc biệt đến giữa thế thế kỷ XIX, triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa hội khoa học do Mác Ăngghen sáng lập đã đóng vai trò đặc biệt to lớn trong nhận thức khoa học trong cuộc đấu tranh nhằm giải phóng giai cấp công nhân nhân dân lao động. * Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ thế kỷ XX Giai đoạn này, quá trình phân ngành khoa học tiếp tục diễn ra một cách mạnh mẽ, ngày càng hình thành nhiều môn khoa học mới. Xu hướng phát triển mới của khoa học hiện đại là đi sâu vào cấu trúc của vật chất như cấu trúc nguyên tử, cấu trúc gen . thâm nhập vào khoảng không vũ trụ tìm ra những đặc tính mới, những quy định mới của vật chất, khoa học kỹ thuật thống nhất chặt chẽ với nhau, mà thành quả vĩ đại của sự thống nhất đó chính là cuộc cách mạng khoa học - kế hoạch đã đang diễn ra trên thế giới. Cùng với khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật, các khoa học hội như kinh tế học, luật học, hội học, tâm lý học . cũng không ngừng phát triển đóng vai trò ngày càng to lớn trong đời sống hội cũng trở thành lực lượng sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo sự phát triển hài hoà các mặt của đời sống hội làm cho hội ngày càng văn minh hạnh phúc. Hiện nay công cuộc đổi mới ở nước ta đang đặt ra hàng loạt vấn đề về kinh tế , chính trị, hội cũng như các vấn đề khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật đòi hỏi các nhà khoa học nghiên cứu, giải đáp. Công cuộc đổi mới ở nước ta chỉ có thành công tốt đẹp khi nó được tiến hành trên cơ sở khoa học, đúng đắn, nghiêm túc. 8 IV. VĂN HOÁ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI Văn hoá hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ các giá trị do con người sáng tạo ra phương thức con người sử dụng các giá trị đó trong các hoạt động của mình. Đó là toàn bộ sự hiểu biết của con người về tự nhiên hội bản thân con người trong quá trình cải tạo tự nhiên, hội, bản thân; là cách ứng xử của con người đối với tự nhiên xung quanh, đối với hội đối với người khác; là những phong tục, tập quán, những truyền thống, những quan điểm chuẩn mực về đạo đức, những thị hiếu về thẩm mỹ, những sinh hoạt tôn giáo, những quan điểm triết học, những hoạt động văn học, nghệ thuật, giáo dục . Theo nghĩa hẹp, văn hoá được dùng với nghĩa là các hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giáo dục. Đặc điểm của văn hoá là môi trường vận động, phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển của văn hoá có tính độc lập tương đối. Trong lịch sử phát triển văn hoá của nhân loại rất phong phú nhiều vẻ. Ngay từ thời nguyên thuỷ, mỗi thị tộc, bộ lạc đều có những điều kiện sống riêng, văn hoá có những nét độc đáo riêng, có tín ngưỡng riêng, phong tục, tập quán riêng . Khi dân tộc ra đời cộng đồng dân tộc tương đối bền vững, mỗi dân tộc có lãnh thổ riêng với những điều kiện riêng của mình, có nền kinh tế thống nhất với những đặc điểm riêng của nó, có mộtlịch sử hình thành phát triển riêng của dân tộc mình . Do đó mỗi dân tộc có nền văn hoá với bản sắc riêng của dân tộc mình. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta lại rất quan tâm đến việc khôi phục phát triển các truyền thống văn hoá dân tộc. - Tính dân tộc của văn hoá không phủ nhận tính nhân loại, tính thời đại của văn hoá, phải có sự giao lưu lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa các nền văn minh. 9 - Trong hội có giai cấp, tính giai cấp của văn hoá thể hiện ở chỗ văn hoá đó do ai sáng tạo ra, do ai chi phối phục vụ lợi ích giai cấp nào. Vì vậy, dẫu sao văn hoá cũng thể hiện tính dân tộc, tính thời đại tính giai cấp sâu sắc. Văn hoá đóng vai trò quan trọng trong đời sốgn hội. Đời sống hội gồm rất nhiều mặt, nhiều lĩnh vực: có đời sống vật chất đời sống văn hoá tinh thần, do đó văn hoá là một mặt của đời sống hội, một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống con người, hội càng phát triển thì nhu cầu văn hoá càng tăng lên. Trong một hội văn minh, tất cả các mặt của đời sống hội không thể vắng bóng văn hoá. Thí dụ: ăn, ở, sinh hoạt đều phải có văn hoá; giao tiếp phải có văn hoá; làm việc phải có văn hoá . Nếu chỉ có cuộc sống vật chất thì chưa đưa con người ra khỏi giới hạn của cuộc sống động vật. Mà chỉ có văn hoá mới thực sự mang lại cho con người giá trị đích thực của cuộc sống. Để đánh giá sự phát triển của hội phải dựa trên cơ sở trình độ văn hoá. Chỉ khi kinh tế, chính trị, hội kết hợp hài hoà thì hội mới phát triển. Văn hoá không chỉ là một mặt của đời sống hội mà còn là động lực phát triển của hội. Văn hoá trở thành tri thức, tình cảm, ý chí, nếp sống, thói quen, phương pháp cách thức hành động của con người. Vì vậy, trình độ văn hoá thấp kém sẽ kìm hãm sự phát triển của hội ngược lại. Văn hoá là nền tảng tinh thần của hội, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa hội. Nhiệm vụ trung tâm của văn hoá, văn nghệ của nước ta là góp phần xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm với sự nghiệp đổi mới vì dân giàu nước mạnh hội công bằng văn minh. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Lĩnh vực tinh thần và vận dụng trong đời sống xã hội dưới góc nhìn triết học