0

Đề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toán

13 259 0
  • Đề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017  2018 môn toán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:58

Đề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toánĐề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toánĐề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toánĐề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toánĐề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toánĐề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toán ĐỀ CƯƠNG TỐN HỌC KỲ II Bài Tính −7 27 43 a ( − ) − ( + ) 15 70 15 70 −5 d ( + − ) : (− ) 24 12 16 Bài Tính −18 19 + + + + a −25 25 23 23 16 × −( + ):2 d −5 h ( − ) : : 28 −5 ℓ ( − ) : 15 18 Bài Tính 7 a 19 : + (−15 ) : 12 12 3 d [6 + ( ) − ]: 2 12 4 h ×19 − ×39 9 Bài Tính −2 11 15 : + × a 22 d − ( − ) : 3 12 Bài Tính a (7 − ) ×3 − : 0,5 −4 −4 × + × −1 + d 9 19 2017 19 × + × h 2018 2018 Bài Tính 4 a (6 + ) − (4 − ) 11 11 5 5 14 d × + × − × 11 11 11 Bài Tìm x biết a : x = 13 d (2,8x – 32) : = –90 1 h x : = 15 12 Bài Tìm x biết 1 a − x = 2 3 −1 −3 +( + ) 7 −5 −5 × + × e 11 11 12 25 −4 )× − : 25 −1 g + : (−5) − ×(−2) 28 c (4 − b −2 15 −15 13 + + + + 17 19 17 20 19 12 × + × + e 19 11 19 11 19 −1 4 −( − ): i 30 15 −7 m ×( + ) : b 2 × −2 : + × 15 5 18 19 + + −1 + e 37 37 1 i (− ) : − ×(− ) b −2 1 + ×1 − 15 −1 ( −2) e + ×(− ) + b 1 c (3 + 2,5) : (3 − ) 23 g (−2,5) + (4,5 − 2) + (−4) 5 −1 k (−2) × + ( − ) : 24 12 c ( 11 −5 − ( − ): 12 12 10 12 −36 : ×(− )3 e 35 14 −4 −15 × i × + 19 19 b 1 60 b 10 − × + :15% 11 − −5 × + × +1 e 11 11 − x) : = 15 11 e x : = 11 3 i (2 + x) = 5 b ( b + : x = −7 3 −5 −6 + ( + 1) 11 11 17 18 18 −5 × − × − g 13 23 13 23 23 −5 12 12 : − : k 11 25 11 25 14 14 n : (− ) + : (− ) 5 20 c 12 12 23 13 −25 18 × + × )× − × 30 37 30 37 31 37 31 −1 c ( + + ) : 12 5 g : + : + k ( − ) ×1 + 2018 24 16 13 2.52.7.9 10.15.21 1 1 + + + g 1.2 2.3 3.4 4.5 c c (3 + 2x) ×2 = 3 g x − = −1 4 k − ×x = × c + : (2x − 1) = d 3(6 – 2x) = e x : + = − 4 g − (2x − 5) = 3 Bài Tìm x biết a 30%.x – 0,5 = –2,75 b –12 : x = : (–2)² c – 175% : x = –5,25 1 1 d − : x = e (1 − ×x) : = g (2 − : x) ×2 = 16 11 22 5 Bài 10 Tìm x biết 1 1 1 + + + + a + : x = b − x = + 12 20 30 42 56 72 1 + + + )x = c (1 ×x − ) ×2 = −4 d ( 5 2.3 3.4 49.50 BÀI 11 Khoảng cách hai thành phố 120 km Trên đồ khoảng cách dài cm Hỏi khoảng cách hai điểm A, B đồ cm thực tế khoảng cách km? BÀI 12 Trong tuần học tốt lớp 6A đạt số điểm 10 sau: số điểm 10 tổ 1/3 tổng số điểm 10 ba tổ lại, số điểm 10 tổ 1/4 tổng số điểm 10 ba tổ lại, số điểm 10 tổ 1/5 tổng số điểm 10 ba tổ lại, tổ có 46 điểm 10 Cả lớp có điểm 10? BÀI 13 Một xe tải ngày chuyển 3/7 số hàng kho đến nơi tiêu thụ Cùng ngày xe tải khác nhập hàng vào kho 4/3 số hàng chuyển Hỏi số hàng ban đầu kho bao nhiêu? Biết số hàng tăng thêm 101 BÀI 14 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính chiều dài khu đất Tính chu vi diện tích khu đất BÀI 15 Một lớp có 40 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh lớp Số học sinh trung bình 2/5 số học sinh giỏi Còn lại học sinh a Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình loại lớp b Tính tỉ số phầm trăm số học sinh so với số học sinh lớp BÀI 16 Ba xe vận tải phải chở 1400 xi măng từ nhà máy đến công trường Xe thứ chở 2/5 tổng số xi măng Xe thứ hai chở 60% số xi măng lại Hỏi xe chở xi măng? BÀI 17 Hoa làm số toán ba ngày Ngày đầu bạn làm 1/3 số Ngày thứ hai bạn làm 3/7 số lại Ngày thứ ba bạn làm hết cuối Trong ba ngày bạn Hoa làm bài? BÀI 18 Một lớp có 45 học sinh Khi trả kiểm tra, số đạt điểm giỏi 1/3 tổng số Số đạt điểm 9/10 số lại Tính số bạn đạt điểm trung bình trở xuống BÀI 19 Ba lớp trường THCS Quang Trung có 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh ba lớp Số học sinh lớp 6B 20/21 số học sinh lớp 6A Tính số học sinh lớp? BÀI 20 Tỉ số tuổi anh tuổi em 150% Em anh tuổi Tính tuổi anh tuổi em BÀI 21 Tỉ số tuổi tuổi mẹ 37,5% Tổng số tuổi hai người 44 Tính tuổi người BÀI 22 Khoảng cách hai thành phố 85 km Trên đồ khoảng cách dài 17cm Nếu khoảng cách hai điểm A B đồ 12cm khoảng cách thực tế AB km? BÀI 23 Chu vi hình chữ nhật 52,5 m Biết chiều dài gấp 150% chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật BÀI 24 Bạn Nam đọc sách dầy 200 trang ngày Ngày thứ bạn đọc 1/5 số trang sách Ngày thứ hai bạn đọc 1/4 số trang lại a Mỗi ngày bạn Nam đọc trang sách? b Ngày thứ hai bạn Nam đọc số trang chiếm % tổng số trang sách BÀI 25 Một lớp có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh lớp, số học sinh 60% số học sinh lại Tính số học sinh loại BÀI 26 Một cửa hàng bán gạo bán hết số gạo ngày Ngày thứ bán 3/7 số gạo cửa hàng Ngày thứ hai bán 26 Ngày thứ ba bán số gạo 25% số gạo bán ngày thứ a Ban đầu cửa hàng có gạo? b Tính số gạo mà cửa hàng bán ngày thứ ba c Số gạo cửa hàng bán ngày thứ chiếm % số gạo cửa hàng BÀI 27 Một bà bán cam bán lần đầu hết 1/3 số thêm Lần thứ hai bán 1/3 số lại cộng thêm Lần thứ ba bán 29 cam vừa hết số cam Hỏi ban đầu có cam? BÀI 28 Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bifnh Số học sinh trung bình chiếm 7/13 số học sinh lớp Số học sinh 5/6 số học sinh lại Tính số học sinh giỏi lớp BÀI 29 Trường có 1008 học sinh Số học sinh khối 5/14 tổng số học sinh toàn trường Số học sinh nữ khối 2/5 số học sinh khối Tính số học sinh nữ, nam khối BÀI 30 Đội văn nghệ khối gồm 30 bạn chia làm ba nhóm: nhóm múa, nhóm hát nhóm kịch Biết số học sinh nhóm múa 1/2 số học sinh hai nhóm lại, số học sinh nhóm hát 2/3 số học sinh nhóm múa Tính số học sinh nhóm BÀI 31 Một vòi nước chảy vào bể nước cạn khơng có nước sau bể đầy Hỏi vòi chảy phần bể? BÀI 32 Hai người khởi hành lúc từ A đến B Người thứ nửa đoạn đường đầu hết giờ, nửa đoạn đường sau hết Người thứ hai nửa đoạn đường đầu hết giờ, nửa đoạn đường sau hết Hỏi đến B trước? BÀI 33 Một cửa hàng bán số mét vải ba ngày Ngày thứ bán 3/5 số mét vải Ngày thứ bán 2/7 số mét vải lại Ngày thứ ba bán hết 40m vải Tính số mét vải cửa hàng bán BÀI 34 Trong đợt lao động trồng cây, Lớp 6C phân công trồng 200 Số tổ I trồng chiếm 40% tổng số lớp trồng Số tổ II trồng 81,25% số mà tổ I trồng Tính số tổ ba trồng được, biết Lớp 6C có tổ BÀI 35 Vườn trường trước hình vng, mở rộng thành hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần cạnh vườn ban đầu, chiều rộng 5/3 cạnh vườn ban đầu Tính cạnh vườn ban đầu biết chu vi hình chữ nhật 196 m BÀI 36 World Cup 2010 Nam phi có tất 32 đội bóng khu vực tham gia gồm: Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Đại dương, Bắc Trung Mỹ, Nam Mỹ, số đội bóng châu Á chiếm 1/8 số đội tham dự, số đội bóng Châu Phi tham dự 3/2 số đội bóng Châu Á Số đội bóng khu vực Bắc Trung Mỹ góp mặt 50% số đội bóng Châu Phi Số đội bóng khu vực Nam Mỹ nửa tổng số đội bóng Châu Á Châu Phi Châu Đại dương có đội Tính số đội bóng khu vực có mặt Nam Phi vào ngày diễn World Cup? BÀI 37 Một lớp học có 42 học sinh, xếp loại học kỳ I số học sinh yếu chiếm 1/6 số học sinh lớp, số học sinh chiếm 50% số học sinh lớp, lại học sinh trung bình Tính số học sinh trung bình BÀI 38 Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy lần thứ 40% lần thứ hai 3/10 số lít xăng Hỏi thùng lít xăng? BÀI 39 Chứng minh phân số sau phân số tối giản 12n + 14n + 17 a A = b B = 30n + 21n + 25 BÀI 40 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ x+5 a A = (x – 1)² + 12 b B = |x + 3| + 2018 c C = d D = x−2 x−4 BÀI 41 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị lớn a P = – (x – 2)³² b Q = 20 – |3 – x| c C = (x − 3) + BÀI 42 Chứng minh 1 1 1 1 1/2 BÀI 48 So sánh a 222333 333222 b A = 99 B = 100 10 BÀI 49 Tìm phân số dương tối giản nhỏ cho chia cho 25 15 , cho thương số 12 tự nhiên BÀI 50 Tìm x nguyên để phân số sau số nguyên −3 −4 3x + 4x − a b c d x −1 2x − x −1 3− x PHẦN HÌNH HỌC BÀI Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz Oy cho góc xOZ = 75°, góc xOy = 150° a Hỏi tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc zOy So sánh xOz với zOy c Tia Oz có phải tia phân giác xOy khơng? Vì sao? BÀI Cho góc xOy = 140° Vẽ tia phân giác Oz góc đó, vễ tia Ot tia đối tia Ox Tính góc tOz Vẽ tia Ou nằm góc xOy cho góc xOu = (5/7) góc xOy Chứng tỏ Oy tia phân giác góc tOu BÀI Cho tam giác ABC có góc BAC = 90° Lấy điểm M thuộc cạnh BC cho góc MAC = 20° a Tính góc MAB b Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC N cho góc NAB = 50° Trong ba điểm N, M, C điểm nằm giữa? c Chứng tỏ AM tia phân giác góc NAC BÀI Cho xOy = 90° Vẽ tia Ot cho góc xOt = 45° Tính số đo góc yOt? BÀI Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot Oy cho góc xOt = 35°, góc xOy = 70° a Tính góc tOy b Tia Ot có phải tia phân giác góc xOy khơng? Vì sao? c Gọi Ot’ tia đối tia Ot Tính số đo góc t’Oy BÀI Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz cho góc xOy = 100° góc xOz = 20° Vẽ Om tia phân giác góc yOz Tính góc xOm BÀI Cho góc bẹt xOy, vẽ tia Oz cho góc yOz = 60° a Tính số đo góc xOz b Vẽ tia Om, On tia phân giác góc xOz yOz Hỏi hai góc zOm góc zOn có phụ khơng? Giải thích? BÀI Trên nửa mặt phẳng có bờ Ox vẽ hai tia Ot Oy cho góc xOt = 30°, góc xOy = 60° a Tia nằm hai tia lại? b Tính góc yOt c Tia Ot có phải tia phân giác góc xOy hay khơng? Giải thích? BÀI Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm, AC = cm, BC = cm BÀI 10 Vẽ góc xOy Vẽ tia Oz nằm hai tia Ox, Oy Làm đo hai lần mà biết số đo ba góc xOy, xOz, yOz khơng? Có cách? BÀI 11 Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Oz cho góc xOz = 70° a Tính góc zOy b Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot cho xOt = 140° Chứng tỏ tia Oz tia phân giác góc xOt c Vẽ tia Om tia đối tia Oz Tính góc yOm BÀI 12 Cho hai tia Oz, Oy nằm nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết góc xOy = 50°, góc xOz = 130° a Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc yOz c Vẽ tia Oz’ tia đối tia Oz Tia Ox có phải tia phân giác góc yOz’ khơng? Vì sao? BÀI 13 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Ot cho góc xOy = 60° góc xOt = 120° a Tính góc yOt b Chứng tỏ tia Oy tia phân giác góc xOt BÀI 14 Cho hai tia Oy, Oz nằm nửa mặt phẳng có bờ Ox, biết góc xOy = 40°, góc xOz = 150° a Tính số đo góc yOz b Vẽ tia phân giác Om góc xOy, vẽ tia phân giác On góc yOz Tính số đo góc mOn BÀI 15 Cho góc xOy = 60° Vẽ tia Oz tia đối tia Ox Vẽ tia Om tia phân giác góc xOy, On tia phân giác góc yOz a Tính góc xOm b Tính góc mOn BÀI 16 Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Oz thỏa mãn yOz = (2/3) góc xOz Gọi Om, On tia phân giác xOz; yOz a Tính góc xOz; góc yOz b Góc zOm góc zOn có hai góc phụ khơng? Vì sao? BÀI 17 Vẽ tam giác ABC biết a AB = cm; BC = cm; AC = cm Đo cho biết số đo góc A b AB = cm; BC = cm; AC = cm BÀI 18 Cho góc xOy = 120° Vẽ tia Oz nằm hai tia Ox, Oy cho góc xOz = 24° Gọi Ot tia phân giác góc yOz Tính góc xOt BÀI 19 Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy cho góc xOt = 75°, xOy = 150° a So sánh góc xOt yOt b Tia Ot có phải tia phân giác góc xOy khơng? Vì sao? BÀI 20 Cho biết góc xOy = 130°, tia Oz nằm góc xOy cho góc zOy = 70° Gọi Ot tia phân giác góc xOy Tính số đo góc tOz BÀI 21 Cho hai góc mOn nOt phụ nhau, biết góc nOt = 60° a Tính số đo góc mOn b Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox cho mOx = 30° c Tia On có phải tia phân giác góc xOt khơng? Tại sao? BÀI 22 Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy Oz cho góc xOy = 20° xOz = 80° Gọi Om tia phân giác góc yOz Tính góc xOm BÀI 23 Cho biết góc xOy = 130°, vẽ tia Oz hợp với tia Oy góc 60° Gọi Ot tia phân giác góc xOy Tính số đo góc tOz BÀI 24 Cho góc xOy = 50°, vẽ tia Oy’ tia đối tia Oy a Tính góc xOy’ b Vẽ tia On, Om theo thứ tự tia phân giác góc xOy góc xOy’ Tính số đo góc mOn BÀI 25 Cho góc xOy = 60°; góc yOz kề bù với góc xOy a Tính góc yOz b Gọi Ot, Ot’ phân giác góc xOy va góc yOz Tính số đo góc yOt’ góc tOt’ BÀI 26 Cho góc aOb = 135° Tia Oc nằm góc aOb biết góc cOb = góc aOc a Tính góc aOc; bOc b Trong góc aOb; bOc; cOa góc góc nhọn góc góc vng, góc góc tù BÀI 27 Cho hai góc kề bù xOy yOy’ biết góc xOy 1/5 góc xOy’ Tính góc xOy góc yOy’ BÀI 28 Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot Oy cho góc xOt = 30°, góc xOy = 60° a Tính góc tOy b Hỏi tia Ot có tia phân giác góc xOy hay khơng? Giải thích BÀI 29 Cho bốn điểm A, B, C, D khơng có điểm thẳng hàng Tính số tam giác có ba đỉnh bốn điểm Viết tên tam giác MỘT SỐ ĐỀ ƠN LUYỆN ĐỀ I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Trả lời câu hỏi cách khoanh tròn chữ A, B, C, D đầu câu trả lời (Mỗi câu 0,25 điểm ) −3 −3 lµ: A −4 Phân số phân số Phân số sau tối giản? 15 20 A 12 −4 C B −4 16 D C −3 75 100 D −2 B C D 3 − 10 20 − 10 5 Kết phép trừ là: A B C D 27 27 27 27 15 19 23 Viết hỗn số dới dạng phân số là: A B C D 23 4 −1 10 −5 Kết phép chia : là: A B C D −3 12 8 0,8 Đổi số thập phân 0,08 phân số được:A B C D 100 10 1000 100 20 Phân số tối giản phân số : (−140) 10 A B C D (−70) (−28) (−14) ( −7 ) 0 0 Góc bẹt góc có số đo bằng: A 90 B 100 C 180 D 120 0 10 Góc vng góc có số đo bằng: A 100 B 90 C 180 D 600 11 Góc nhỏ góc vng gọi góc: A Góc tù B Góc bẹt C Góc nhọn D Góc vng 12 Hai góc phụ có tổng số đo bằng: A 900 B 600 C 1000 D 1800 I.PHAÀN TỰ LUẬN: ( điểm) Thực phép tính (3 điểm ): a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ [93 - (20 - 7)] : 16 5 12 5 − 20 − 21 + + + + c/ ⋅ + ⋅ − d/ 11 11 11 13 41 13 41 −5 x = Tìm x biết : ( điểm ) a/ 3.x + 17 = 92 b/ 16 · · Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy cho xOy = 1200 ; xOt = 600 · a) Tia Ot có nằm tia Ox Oy ? b) Tính ·yOt So sánh xOt ·yOt Tổng −7 11 + : 6 B A · c) Tia Ot có tia phân giác xOy khơng? Vì sao? ĐỀ I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Hai góc phụ có tổng số đo bằng: A 900 B 600 C 1000 D 1800 Góc nhỏ góc vng gọi góc: A Góc tù B Góc bẹt C Góc nhọn D Góc vng 0 Góc vng góc có số đo bằng: A 100 B 90 C 180 D 600 0 Góc bẹt góc có số đo bằng: A 90 B 100 C 180 D 1200 −3 −3 3 75 Phân số phân số là: A B C D −4 −4 100 Phân số sau tối giản? A 12 B −4 16 C −3 D 15 20 Tổng −7 11 + : 6 A Kết phép trừ Viết hỗn số 5 B 3 − 10 B 27 C 5 − lµ: A 27 27 dới dạng phân số là: A 15 B D C 19 23 −1 10 : lµ: A B −3 8 11 Đổi số thập phân 0,08 phân số được: A B 100 10 20 12 Phân số tối giản phân số : (−140) 10 A B C (−70) (−28) (−14) I.PHÀN TỰ LUẬN: ( điểm) Thực phép tính (3 điểm ) a/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) b/ [98 - (25 - 7)] : 16 − 5 20 − 21 12 12 17 + + + + ⋅ + ⋅ − c/ d/ 13 41 13 41 11 11 11 x −5 = Tìm x biết : ( điểm ) a/ 2.x – 35 = 15 b/ 16 Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Om, vẽ tia Ot, On cho · So sánh a/ Tia Ot có nằm tia Om On ? b/ Tính nOt · c/ Tia Ot có tia phân giác mOn khơng? Vì sao? 10 KÕt qu¶ cđa phÐp chia 20 27 C − 10 D C −5 12 C −2 3 23 D 0,8 D 100 D 1000 D ( −7 ) · · mOn = 1200 ; mOt = 600 · · nOt mOt ĐỀ I ) TRẮC NGHIỆM : ( 3,0đ ) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời em cho đúng: 4 −4 −7 Câu1(0,25đ): Số nghịch đảo : A B C D −7 7 4 −1 + Hỏi giá trị x số số sau : Câu 2(0,25đ): Cho x = −5 A B C D 10 4 −21 −26 26 21 Câu 3(0,25đ): Khi đổi hỗn số −3 phân số, ta được: A B C D 7 7 −7 11 −2 + Câu 4(0,25đ): Tổng : A B C D 6 3 3 Câu 5(0,25đ): Kết phép tính là:A B D 5 5 Câu 6(0,25đ): Kết phép tính 3.(−5).(−8) là: A −120 B −39 C 16 D 120 , , víi mÉu số chung 18 ta đợc Câu7(0,25): Quy đồng mẫu số cđa ba ph©n sè ba ph©n sè lµ 10 14 15 63 36 45 63 , , , , , , A B C D 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 15 21 , , 18 18 18 C©u8(0,25đ): Rót gän biĨu thøc A −3 D 11.4 − 11 ®Õn phân số tối giản đợc phân số − 13 11 B C 33 33 −11 108 b»ng A B 10 12 50 54 45 C D 25 102 Câu10(0,25đ): Kết luận sau đúng? A Hai góc kề có tổng số đo 90 B Hai góc phụ có tổng số đo 1800 C Hai góc bù có tổng số đo 900 D Hai góc bù có tổng số đo 1800 Câu11(0,25đ): Cho hai góc kề bù xOy yOy’, góc xOy =110 0; Oz tia phân giác góc yOy’ (Hình vẽ) Số đo góc yOz bằng: A 550 B 450 C 400 D 350 Câu 12(0,25đ): Cho hai góc bù nhau, có góc 350 Số đo góc lại là: A 650 B 550 C 1450 D 1650 II TỰ LUẬN: C©u9(0,25đ): TÝch Câu 1(2đ): T×m x biÕt 5 x = +x= x− = A) B) C) D) -6.x = 18 24 12 Câu 2(1,5đ): Thực dãy tính (tính nhanh có thể)  2  5  4  −3 + ÷ A) + + + B) C )  − ÷:  + ÷  7 9  10   14  Câu 3(2,25đ): Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Oz cho góc xOz = 70 A) Tính góc zOy? B) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ tia Ot cho góc xOt 1400 Chứng tỏ tia Oz tia phân giác góc xOt? C) Vẽ tia Om tia đối tia Oz Tính góc yOm Câu 4(1,25đ): Kết kiểm tra mơn Tốn khối có số loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số loại chiếm tổng số lại 12 trung bình Hỏi trường có học sinh khối ĐỀ I Trắc nghiệm: (2điểm) Bài 1:(1điểm) Hãy chọn đáp án câu sau: 11 13 13 a) Hỗn số đợc viết dới dạng phân số lµ: A B C 4 4 −11 D 4 15 b) Kết tìm cđa lµ: A B C D 15 Bài 2:(1điểm) Điền từ thích hợp vào dấu để đợc khẳng định đúng: a) Nếu xOt + tOz = xOz nằm b) Tam giác MNP có ba cạnh là: ,và có ba góc là: II Tự luận:(8điểm) Bài 1:(1,5®iĨm) Thùc hiƯn phÐp tÝnh ( TÝnh nhanh nÕu cã thÓ) a)  3 b) −  + ÷  4 + − 0, 9 1 14 x− = b) x − − = Bài 3:(2điểm) Tổng kết cuối năm học, lớp 6A có 42 học sinh đợc chia làm ba loại (giỏi, trung bình) Số häc sinh giái chiÕm tæng sè häc sinh Sè häc sinh chiếm số học sinh lại Tính số học sinh xếp loại trung bình lớp? Bài 4:(2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ xOy=30 ovà xOz=50 o Bài 2:(1,5điểm) Tìm x , biÕt: a) a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? TÝnh sè ®o gãc yOz b) VÏ tia Oy’ tia đối tia Oy Tính góc xOy c) Vẽ tia Ot tia phân giác góc xOy TÝnh gãc tOy 2 2 + + + + 2.6 6.10 10.14 96.100 ĐỀ A TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án câu sau : Câu 1: Trong cách viết sau cách viết phân số? −4 0,25 −3 A B C D 2,5 −3 −3 −3 Câu 2: Số nghịch đảo là: A B C D 5 −3 13 5 Câu 3: Viết hỗn số dạng phân số là: A B C D 5 13 Câu 4: Góc sau góc nhọn? A 900 B 600 C 1200 D 1800 Câu 5: Cho hai góc phụ Trong có góc 400, số đo góc cũn li l: Bài 5:(0,5điểm) Tính tổng: S= A 500 B 600 C 1400 D 1500 −4 −5 Câu 6: Số đối là:A − B C D 5 Câu 7: Tỉ số phần trăm hai số là: A 80% B 125% C 4,5% D 0,2 Câu 8: Hình gồm điểm cách điểm O khoảng 6cm là: A Hình tròn tâm O bán kính 6cm C Hình tròn tâm O bán kính 3cm B.Đường tròn tâm O bán kính 3cm D Đường tròn tâm O bán kính 6cm B TỰ LUẬN: (8 điểm) Bài 1: (2,0 điểm) Thực phép tính: −3 −3 −3 −2 −6 −54 + + a) + b) − c) d) : 6 7 35 49 Bài 2: (2,0 điểm) Khối trường có 96 học sinh xếp loại học lực gồm loại: Giỏi, khá, trung bình, yếu Trong số học sinh giỏi, 25% số học sinh khá, số học sinh trung bình, số học sinh lại 12 yếu Tính số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu khối −5 ×x - = Bài 3: (1,0 điểm) Tìm x, biết: a) b) x + = Bài 4: (3,0 điểm)Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho · · a) Tính số đo góc ·yOz ? xOy = 700 , xOz = 1400 · b) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? c) Vẽ Ot tia đối tia Oz Tính số đo góc ·yOt ? Bài : (1,0 điểm) a) Tìm x, biết: x + - = b) Tìm n ∈ Z để A = n +1 ( n ≠ ) có giá trị nguyên n−2 ĐỀ A TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh tròn vào câu câu sau: Câu 1: Trong cách viết sau đây, cách viết không cho ta phân số ? 0,5 A B C D −4 13 −9 −6 Câu 2: Số nghịch đảo là: 11 11 −6 −11 A B C D −6 11 −11 −6 −27 Câu 3: Khi rút gọn phân ta phân số tối giản là: 63 −3 −9 A B C D 21 21 Câu 4: 60 là: A 45 B 30 C 40 D 50 −7 Câu 5: Số đối là: 13 −7 13 A B C D 13 −13 −7 −13 Câu 6: Hỗn số viết dạng phân số là: A B C D 4 4 Câu 7: Giá trị a a ? A 10 B 12 C 14 D 16 Câu 8: Cho hai góc kề bù có góc 700 Góc lại ? A 1100 B 1000 C 900 D 1200 B TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (1,5 điểm) Thực phép tính sau: −1 −5 −6 −49 −4 + × : a) b) c) 35 54 31 −5 −8 14 −5 −5 + + − × + × + Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh: a) b) 11 11 17 13 13 17 Câu 3: (2,0 điểm) Khối trường có tổng cộng 90 học sinh Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi số học sinh khối, số học sinh 40% số học sinh khối Số học sinh trung bình số học sinh khối, lại học sinh yếu Tính số học sinh loại Bài 4: (1,5 điểm) Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 góc xOy = 800 a Tia nằm hai tia lại ? Vì ? b Tính góc yOt ? c Tia Ot có tia phân giác góc xOy khơng ? Vì ? ĐỀ I Phần trắc nghiệm (2đ): Khoanh tròn chữ trước câu trả lời Câu 1: Số nghịch đảo 11 −6 A Câu 2: Số đối A −7 −13 Câu 3: Hỗn số A −6 là: 11 B 11 C −6 −11 D −11 −6 B 13 C 13 −7 D −13 C −7 là: 13 viết dạng phân số là: B D Câu 4: Cho hai góc kề bù có góc 700 Góc lại ? A 900 B 1000 C 1800 D 1100 II Phần tự luận (8đ) Câu 1: (2 điểm) Thực phép tính sau: a) + 8 b) − −5 + Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh: −6 −49 × 35 54 31 −5 −8 14 + + − a) 17 13 13 17 c) d) −4 : −5 −5 × + × + b) 11 11 Câu 3: (1điểm) Trên đĩa có 24 táo Hạnh ăn 25% số táo Sau Hồng ăn số táo lại Hỏi đĩa táo? Câu : ( điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ; Ot cho ; a) Trong tia Ox, Oy, Ot tia nằm hai tia lại? Vì ? b) Tính số đo góc c) Tia Ot có phân giác khơng ? Vì ? ĐỀ A TRẮC NGHIỆM (2điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án (A,B,C,D) câu sau: Câu 1: Số nghịch đảo A Câu 2: Số đối phân số phân số sau? B C −7 phân số phân số sau? 13 A B C Câu 3: Cho hình vẽ bên Phân số sau phân số có tử số ô đen mẫu tổng số ô đen ô trắng D D A B C D Câu 4: Cho hai góc kề bù có số đo góc 700 Góc lại có số đo bao nhiêu? A 1000 B 1100 C 900 D 1200 B TỰ LUẬN (8điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Thực phép tính sau: − −5 −6 −49 −4 + × : a) b) c) 35 54 Câu 2: (0,5 điểm).Tìm x, biết : x + = Câu 3: (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: a) + + + + b) B = + Câu 4: (1,5 điểm) Khối trường có tổng cộng 90 học sinh Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh khá, giỏi số học sinh khối Số học sinh trung bình chiếm 50 % số học sinh khối, lại học sinh yếu Tính số học sinh yếu khối Bài 5: (1,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc a Tia nằm hai tia lại ? Vì ? c Tia Ot có phải tia phân giác góc = 300 góc = 600 b Tính góc khơng ? Vì ? Câu 6:(1,0 điểm) So sánh số A = B = ĐỀ I/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Mỗi câu từ đến 12 có phương án trả lời A, B, C, D có phương án Hãy chọn chữ đứng trước phương án Câu 10 11 12 Đáp án Câu Nếu x − = −5 x : A/ B/ −3 C/ −7 D/ Câu Kết phép tính 12 − (6 − 18) là: A/ 24 B/ −24 C/ D/ −12 Câu Kết phép tính (−2) là: A/ −8 B/ C/ −16 D/ 16 Câu Kết phép tính 2.(−3).(−5) là: A/ − 30 B/ C/ −6 D/ 30 x −15 = Câu Biết Số x bằng: A/ 10 B/ C/ -10 D/ 810 −6 − 15 −4 − 11 11 + Câu Tổng : A/ B/ C/ D/ 3 6 3 Câu Biết x • = Số x z 35 35 15 14 A/ B/ C/ D/ O y 14 15 x Câu Theo hình vẽ bên Kết luận sau dây dúng? · · · · A/ Hai zOy zOx hai góc kề B/ Hai zOy zOx hai góc phụ · · · · C/ Hai zOy zOx hai góc kề bù D/ Hai zOy zOx hai góc khơng bù Câu Cho hai góc Kề bù, dó có góc 350 Số góc lại là: A/ 550 B/ 1250 C/ 1450 D/ 1550 Câu 10: Cho hình vẽ sau x Hình vẽ gọi A/ góc nhọn B/ góc tù C/ góc bẹt D/ góc vng y O Câu 11: Trong biểu thức sau biểu thức A/ (-2)4.(-2)3 B/ 24 : 23 C/ 24 : (-2)3 D/ 22 : 23 Câu 12: Vế lại biểu thức -2 (b +c) = ? A/ 2.b + 2.c B/ -2.b + 2.c C/ -2.b - 2.c D/ 2.b - 2.c Tự Luận: (7 điểm) Bài 1: ( 1,5 điểm) Thực phép tính 7 a) + − , b/ 32 – • ( − ) 12 Baøi 2: ( 1,5 điểm) Tìm x, biết: ( b/ • x − = −2 a/ x + = kg đường, kg đậu Biết kg đường 18000 đồng , kg đậu 13000 đồng Hỏi Mai dùng hết tiền? Bài 4: ( 3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai · tia Oy, Ot cho xOy = 1100 xÔt = 500 · · tOy a)So sánh xOt Bài 3: ( 1,0 điểm) Một hôm mẹ nhờ Mai chợ mua · b/ Vẽ tia Ok tia phân giác góc tOy Tính số đo yOk ? ... c C = (x − 3) + BÀI 42 Chứng minh 1 1 1 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ ii + 9 đề ôn 2017 2018 môn toán,