mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức để qua đó thấy được ý nghĩa phương pháp luận và cách vận dụng Triết học vào thực tiễn cuộc sống

18 1,895 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 15:49

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Hiện nay, Nhà nước ta tiến hành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa có bước tiến đáng kể, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhiều lĩnh vực Mục tiêu Đảng Nhà nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh, theo mà Bác Hồ mong mỏi: “ Tơi có ham muốn, ham muốn bậc cho đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do,đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành.” Bởi vậy, Đảng Chính phủ ln đặt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc phát triển kinh tế lên hành đầu Tuy nhiên, làm để thực tốt nhiệm vụ Đảng ta phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng, làm kim nam cho hoạt động Điều có nghĩa phải dựa lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác tư tưởng mà Bác Hồ vạch để áp dụng vào thực tế hoàn cảnh xã hội đất nước nay, tìm đường lối đắn, phương châm phù hợp để phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Khi làm tiểu luận này, với tư cách sinh viên, cơng dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, em muốn tìm hiểu kĩ Triết học Mác1 Lênin, cụ thể mối quan hệ biện chứng vật chất với ý thức để qua thấy ý nghĩa phương pháp luận cách vận dụng Triết học vào thực tiễn sống đường lối, chủ trương Đảng công xây dựng xã hội chủ nghĩa Bài viết em cố gắng chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, nên em mong thầy góp ý sửa chữa để tiểu luận em tiến Em xin chân thành cảm ơn! SINH VIÊN CỦA THẦY NỘI DUNG Phần 1: Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin vật chất, ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức I Vật chất Phạm trù vật chất Vật chất phạm trù triết học có lịch sử phát triển 2.500 năm Ngay từ thời cổ đại, xung quanh phạm trù vật chất diễn đấu tranh không khoan nhượng chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Phạm trù vật chất có q trình phát triển gắn liền với phát triển thực tiễn nhận thức loài người Trong chủ nghĩa tâm quan niệm chất giới, sở tồn nguyên tinh thần, vật chất quan niệm sản phẩm nguyên tinh thần chủ nghĩa vật quan niệm: chất giới, thực thể giới vật chất- tồn vĩnh viễn, tạo nên vật, tượng với thuộc tính chúng Trước chủ nghĩa vật biện chứng đời, nhìn chung nhà triết học vật quan niệm vật chất hay số chất tự có, đầu tiên, sở sản sinh toàn giới Từ thời cổ đại lý thuyết Ngũ hành triết học Trung Quốc quan niệm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tố chất vật chất giới; phái Sàmkhya Ấn Độ lại quan niệm vật chất đầu tiên, sở sinh thành nên giới Pràkriti hay Pradhana Hy Lap, phái Mile cho sở vật chất giới nước; Hêraclit lại quan niệm lửa; Đêmơcrit khẳng định ngun tử,… Cho đến kỷ XVII, XVIII quan niệm vật chất nhà triết học thời cận đại Tây Âu Ph.Bêcơn, R Đềcáctơ, T Hốpxơ,… khơng có thay đổi Họ tiếp tục quan niệm vật chất nhà triết học vật thời cổ đại Hy Lạp sâu tìm hiểu cấu trúc vật chất giới tự nhiên biểu cụ thể cảm tính Quan điểm nhà triết học vật trước Mác vật chất có ưu điểm định việc giải thích sở vật chất tồn giới tự nhiên có nhiều hạn chế như: khơng hiểu xác chất tượng ý thức mối quan hệ ý thức với vật chất; khơng có sở để xác định biểu vật chất đời sống xã hội nên khơng có sở để đứng quan điểm vật giải vấn đề xã hội,… Hạn chế tất yếu dẫn đến quan điểm vật không triệt để: giải vấn đề giới tự nhiên, nhà vật đứng quan điểm vật, giải vấn đề xã hội họ lại “trượt” sang quan điểm tâm Sự phát triển khoa học tự nhiên cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, đặc biệt phát minh Ronghen, Beccoren, Tomxon, … bác bỏ quan điểm nhà vật chất coi “giới hạn cùng”, từ dẫn tới khủng hoảng giới quan lĩnh vực nghiên cứu vật lý học Những người theo chủ nghĩa tâm lợi dụng hội để khẳng định chất phi vật chất giới, khẳng định vai trò lực lượng siêu nhiên trình sáng tạo giới Trong bối cảnh lịch sử đó, Lênin tiến hành tổng kết thành tựu khoa học tự nhiên cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX từ nhu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, Người vạch rõ ý đồ xuyên tạc thành tựu khoa học tự nhiên nhà triết học tâm, khẳng định chất vật chất giới đưa định nghĩa kinh điển vật chất: “ Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Theo định nghĩa V.I.Lênin vể vật chất: Thứ nhất, cần phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học (tức phạm trù khái quát thuộc tính nhất, phổ biến tồn vật chất xác định từ góc độ giải vấn đề triết học) với khái niệm vật chất sử dụng khoa học chuyên ngành (tức khái niệm dùng để dạng vật chất cụ thể, cảm tính; biểu giới vật chất tự nhiên hay xã hội) Thứ hai, thuộc tính nhất, phổ biến dạng vật chất khái quát phạm trù vật chất chủ nghĩa vật biện chứng thuộc tính tồn khách quan, tức tồn ngồi ý thức, độc lập, khơng phụ thuộc vào ý thức người, cho dù người có nhận thức hay khơng nhận thức Thứ ba, vật chất, hình thức cụ thể gây nên cảm giác người trực tiếp hay gián tiếp tác động nên giác quan người; ý thức người phản ánh vật chất; vật chất ý thức phản ánh Định nghĩa Lênin vật chất có ý nghĩa quan trọng với phát triển chủ nghĩa vật nhận thức khoa học Một việc tìm thuộc tính nhất, phổ biến vật chất thuộc tính tồn khách quan, Lênin phân biệt khác khái niệm vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật chất với tư cách phạm trù khoa học chuyên ngành (vật lý học, hóa học, sinh vật học,…), từ khắc phục hạn chế quan niệm vật chất chủ nghĩa vật cũ; cung cấp nhận thức khoa học để xác định thuộc vật chất; tạo lập sở lý luận cho việc xây dựng quan điểm vật lịch sử, khắc phục hạn chế tâm quan niệm xã hội Hai là, khẳng định vật chất “thực khách quan”, “được đem lại cho người cảm giác” “được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh”, Lênin khơng khẳng định tính chất thứ vật chất, tính thứ hai ý thức theo quan điểm vật mà khẳng định khả người nhận thức thức khách quan thông qua “chép lại, chụp lại, phản ánh” người thực khách quan Phương thức hình thức tồn vật chất Theo quan điểm vật biện chứng, vận động phương thức tồn vật chất; không gian, thời gian hình thức tồn vật chất a Vận động phương thức tồn vật chất Ph.Ăngghen định nghĩa: “Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, - tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất, - bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư duy” Theo quan điểm Ph.Ăngghen: vận động không túy thay đổi vị trí khơng gian mà “mọi thay đổi trình diễn vũ trụ”; vận động “là phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất” nên thông qua vận động mà dạng cụ thể vật chất biểu tồn nó; vận động vật chất tự thân vận động Sự tồn vật chất gắn liền với vận động; vận động phương thức tồn vật chất Dựa thành tựu khoa học thời đại mình, Ph.Ăngghen phân chia vận động thành hình thức bản: vận động giới (sự di chuyển vị trí vật thể khơng gian); vận động vật lý (vận động phân tử, điện tử, hạt bản, trình nhiệt, điện,…); vận động hóa (sự biến đổi chất vơ cơ, hữu q trình hóa hợp phân giải); vận động sinh vật (sự biến đổi thể sống, biến thái cấu trúc gen,…); vận động xã hội (sự biến đổi lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, … đời sống xã hội) Các hình thức vận động nói xếp theo trình tự từ thấp đến trình độ cao, tương ứng với trình độ kết cấu vật chất Các hình thức vận động khác chất song chúng khơng tồn biệt lập mà có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó: hình thức vận động cao xuất sở hình thức vận động thấp bao hàm hình thức vận động thấp Trong tồn mình, vật có nhiều hình thức vận động khác song thân bao đặc trưng hình thức vận đơng cao mà có Bằng việc phân loại hình thức vận động Ph Ăngghen đặt sở cho việc phân loại, phân ngành, hợp loại, hợp ngành khoa học Tư tưởng thống khác chất hình thức vận đơng sở để chống lại khuynh hướng đánh đồng hình thức vận động, quy hình thức vận động vào hình thức vận động khác trình nhận thức Khi khẳng định vận động phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất; chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vận động tuyệt đối, vĩnh viễn Điều khơng có nghĩa chủ nghĩa vật biện chứng phủ nhận đứng im, cân tượng tương đối, tạm thời thực chất đứng im, cân trạng thái đặc biệt vận động Đứng im tương đối, tạm thời đứng im, cân xảy số quan hệ định, không xảy với tất quan hệ; đứng im, cân xảy hình thức vận động, khơng phải xảy với tất hình thức vận động; đứng im, khơng phải trạng thái tồn vĩnh viễn mà tồn thời gian định, xét hay số quan hệ định; đứng im diễn trình biến đổi định Đứng im trạng thái đặc biệt vận động, vận động cân bằng, ổn định; vận động chưa làm thay đổi chất, vị trí, hình dáng, kết cấu vật b Không gian, thời gian hình thức tồn vật chất Mọi dạng cụ thể vật chất tồn vị trí định, có quảng tính (chiều cao, chiều rộng, chiều dài) định tồn mối tương quan định (trước hay sau, hay dưới, bên phải hay bên trái,…) với dạng vật chất khác Những hình thức tồn gọi không gian Mặt khác, tồn vật thể q trình biến đổi: nhanh hay chậm, chuyển hóa,… Những hình thức tồn gọi thời gian Ph.Ăngghen viết: “Các hình thức tồn không gian thời gian; tồn ngồi thời gian vơ lý tồn ngồi khơng gian” Vật chất, khơng gian, thời gian khơng tách rời nhau; khơng có vật chất tồn ngồi khơng gian thời gian; khơng có khơng gian, thời gian tồn ngồi vật chất vận động Khơng gian, thời gian có tính khách quan Tính thống vật chất giới Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: chất giới vật chất, giới thống tính vật chất Theo quan điểm đó: Một là, có giới giới vật chất; giới vật chất có trước, tồn khách quan, độc lập với ý thức người Hai là, giới vật chất tồn vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh không bị Ba là, tồn giới vật chất có mối liên hệ khách quan, thống với nhau, biểu chỗ chúng dạng cụ thể vật chất, kết cấu vật chất, có nguồn gốc vật chất, vật chất sinh chịu chi phối quy luật khách quan phổ biến giới vật chất Trong giới vật chất khơng có khác ngồi q trình vật chất biến đổi chuyển hóa lẫn nhau; nguồn gốc, nguyên nhân kết II Ý thức Nguồn gốc ý thức Theo quan điểm vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội - Nguồn gốc tự nhiên ý thức: Nhân tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên ý thức óc người hoạt động mối quan hệ người với giới khách quan; đó, giới khách quan tác động đến óc người, từ tạo khả hình thành ý thức người giới khách quan Về óc người: Ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, chức óc, kết hoạt động sinh lý thần kinh óc Bộ óc hồn thiện, hoạt động sinh lý thần kinh óc có hiệu quả, ý thức người phong phú sâu sắc Điều lí giải q trình tiến hóa lồi người q trình phát triển lực nhận thức, cảu tư đời sống tinh thần người bị rối loạn sinh lý thần kinh người khơng bình thường bị tổn thương óc Về mối quan hệ người với giới khách quan tạo trình phản ánh động, sáng tạo: Quan hệ người với giới khách quan quan hệ tất yếu từ người xuất Trong mối quan hệ này, giới khách quan phản ánh thông qua hoạt động giác quan tác động đến óc người, hình thành nên ý thức Phản ánh tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức, trình độ: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý phản ánh động sáng tạo (phản ánh ý thức) Những hình thức tương ứng với q trình tiến hóa dạng vật chất tự nhiên Phản ánh vật lý, hóa học hình thức phản ánh thấp nhất, đặc trưng cho vật chất vơ sinh Phản ánh vật lý, hóa học thể qua biến đổi cơ, lý, hóa (thay đổi kết cấu, vị trí, tính chất lý – hóa qua q trình kết hợp, phân giải chất) có tác động qua lại lẫn dạng vật chất vơ sinh Hình thức phản ánh mang tính thụ động, chưa có định hướng lựa chọn vật nhận tác động Phản ánh sinh học hình thức phản ánh cao hơn, đặc trưng cho giới tự nhiên hữu sinh Tương ứng với trình phát triển giới tự nhiên hữu sinh, phản ánh sinh học thể qua tính kích thích, tính cảm ứng, phản xạ Tính kích thích phản ứng thực vật động vật bậc thấp cách thay đổi chiều hướng sinh trưởng, phát triển, thay đổi màu sắc, thay đổi cấu trúc,… nhận tác động mơi trường sống Tính cảm ứng phản ứng động vật có hệ thần kinh tạo lực cảm giác, thực sở điều khiển q trình thần kinh qua chế phản xạ khơng điều kiện, có tác động mơi trường bên lên thể sống Phản ánh tâm lý phản ánh phản ánh động vật có hệ thần kinh trung ương thực sở điều khiển thần kinh thông qua chế phản xạ có điều kiện Phản ánh động, sáng tạo hình thức phản ánh cao hình thức phản ánh, thực dạng vật chất phát triển cao nhất, có tổ chức cao óc người Phản ánh động sáng tạo thực qua trình hoạt động sinh lý thần kinh não người giới khách quan tác động lên giác quan người Đây phản ánh có tính chủ động lựa chọn thông tin, xử lý thông tin để tạo thông tin mới, phát ý nghĩa thông tin Sự phản ánh động, sáng tạo gọi ý thức Nguồn gốc xã hội ý thức: có nhiều yếu tố cấu thành nguồn gốc xã hội ý thức tron trực tiếp nhân tố lao động ngơn ngữ Lao động q trình người sử dụng công cụ tác động vào đối tượng giới tự nhiên nhằm thay đổi chúng cho phù hợp với nhu cầu người Quá trình lao động trình làm thay đổi cấu trúc thể, đem lại dáng thẳng hai chân, giải phóng hai tay, phát triển khí quan, não bộ,… người Trong trình lao động, người tác động vào giới khách quan, làm giới khách quan bộc lộ thuộc tính, kết cấu, quy luật vận động nó, biểu thành tượng định mà người quan sát Những tượng , thông qua hoạt động giác quan, tác động vào óc người, thơng qua hoạt động não người, tạo khả hình thành nên tri thức nói riêng ý thức nói chung Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu vật chất chứa đựng thơng tin mang nội dung ý thức Khơng có ngơn ngữ, ý thức tồn thể Sự đời ngôn ngữ gắn liền với lao động Lao động từ đầu mang tính xã hội Mối quan hệ thành viên trình lao động làm nảy sinh họ nhu cầu cần phải có phương tiện để giao tiếp, trao đổi tư tưởng Nhu cầu làm ngôn ngữ nảy sinh phát triển trình lao động Nhờ ngôn ngữ người không giao tiếp, trao đổi mà khái quát, tổng kết, đúc kết thực tiễn, truyền đạt kinh nghiệm, truyền đạt tư tưởng từ hệ qua hệ khác Như vậy, nguồn gốc bản, trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức nhân tố lao động Sau lao động đồng thời với lao động ngơn ngữ, hai sức kích thích chủ yếu ảnh hưởng đến óc vượn, làm cho óc biến đổi thành óc người, khiến cho tâm lý động vật dần chuyển hóa thành ý thức Bản chất kết cấu ý thức a chất ý thức: Ý thức phản ánh giới khách quan vào não người cách chủ động sáng tạo Tính chủ động sáng tạo thể khả hoạt động tâm – sinh lý người việc định hướng tiếp nhận thông tin, chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, lưu trữ thông tin sở thơng tin có phát thơng tin tìm ý nghĩa thơng tin tiếp nhận Tính động, sáng tạo thể chỗ người tạo giả thuyết, huyền thoại,… đời sống tinh thần khái quát chất, quy luật khách quan, xây dựng mơ hình tư tưởng, tri thức hoạt động người Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Đó hình ảnh giới khách quan, hình ảnh bị giới khách quan quy định nội dung hình thức, khơng y ngun trước mà cải biến thơng qua lăng kính chủ quan người Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội Sự đời tồn ý thức gắn liện với hoạt động thực tiễn, chịu chi phối không quy luật tự nhiên mà quy luật xã hội; quy định nhu cầu giao tiếp xã hội điều kiện sinh hoạt thực đời sống xã hội Với tính chủ động, ý thức sáng tạo lại thực theo nhu cầu thực tiễn xã hội b Kết cấu ý thức: Có bốn yếu tố hợp thành ý thức: tri thức, tình cảm, niềm tin ý trí, tri thức nhân tố quan trọng nhất, phương thức tồn ý thức, đồng thời nhân tố định hướng phát triển định mức độ biểu yếu tố khác 10 III Mối quan hệ vật chất ý thức Theo quan điểm tâm ý thức yếu tố định tồm vật chất, theo quan điểm vật vật chất định toàn tồn phát triển ý thức, ý thức không tác động trở lại vật chất Quan điểm tiến quan điểm vật biện chứng cho rằng: vật chất định ý thức đồng thời ý thức tác động trở lại vật chất Vai trò vật chất ý thức Vật chất định xuất hiện, tồn ý thức Bởi lẽ ý thức sản phẩm dạng vật chất có tổ chức cao óc người nên có người có ý thức Trong mối quan hệ người với giới vật chất người kết phát triển lâu dài giới tự nhiên tức giới vật chất, sản phẩm giới vật chất Kết luận chứng để chứng minh: vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất định nội dung biến đổi ý thức Bởi lẽ ý thức phản ánh giới vật chất, hình ảnh chủ quan giới vật chất nên nội dung ý thức định vật chất Sự vận động phát triển ý thức, hình thức biểu ý thức bị quy luật sinh học, quy luật xã hội tác động môi trường sống định Vai trò ý thức vật chất Ý thức tác động trở lại vật chất Bởi lẽ ý thức có tính độc lập tương đối Bên cạnh đó, ý thức phản ánh trình vật chất đạo người hoạt động theo phản ánh thúc đẩy trình vật chất phát triển Nếu ngược lại kìm hãm q trình vật chất phát triển Tuy nhiên, ý thức có vai trò thơng qua hoạt động thực tiễn người lực lượng vật chất định => Ý nghĩa phương pháp luận Trên sở quan điểm chất vật chất giới, chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, chủ nghĩa vật biện chứng xây dựng nên nguyên tắc phương pháp luận bản, chung hoạt động nhận thức thực tiễn người Nguyên tắc là: 11 hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tơn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính động, sáng tạo ý thức Phải đảm bảo tính khách quan xem xét vật, tượng Điều đòi hỏi phải xem xét vật, tượng tồn thực tế, khơng xuyên tạc, bóp méo thật Bên cạnh phải tôn trọng vận dụng theo quy luật khách quan đồng thời hoạt động thực tiễn phải lấy yếu tố vật chất làm sở Phải phát huy tính động, sáng tạo ý thức Nó đòi hỏi phải nâng cao tri thức, tức phải học Đây trình để khám phá tiếp nhận tri thức Bên cạnh phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm, niềm tin ý chí đồng thời phải tạo môi trường xã hội thuận lợi, đặc biệt yếu tố dân chủ để phát huy tính tích cực, sáng tạo người Phần Vận dụng mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức đường lên xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Để xây dựng xã hội chủ nghĩa xuất phát từ thực tế khách quan hành động theo phù hợp với quy luật vật chất định ý thức Trước thời kì đổi mới, sở vật chất chưa có nơn nóng muốn đốt cháy giai đoạn nên phải trả giá Ở thời kì phát triển quan hệ sản xuất trước lực lượng sản xuất mà khơng nhìn thấy vai trò định lực lượng sản xuất Sau giải phóng đất nước ta đất nước nông nghiệp lạc hậu với số dân tham gia vào ngành lên tới 90% Nhưng xây dựng nhà máy cơng nghiệp để nhanh chóng trở thành nước cơng nghiệp hóa lực lượng sản xuất chưa phát triển, thêm vào phân cơng khơng hợp lí quản lí nhà nước xã hội, quyền lực tập trung vào Đảng, Nhà nước quản lí nhiều mặt đời sống xã hội, thực cứng nhắc khiến cho toàn xã hội thiếu sức sống, thiếu động sáng tạo Các giám đốc thời kì đến ngồi chơi xơi nước cuối tháng lĩnh lương, người nông dân công nhân làm quy định hiệu không cao… Ở xem nhẹ thực tế phức tạp khách quan thời kì độ, chưa nhận thức đầy đủ thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội trình lịch sử lâu dài phải trải qua nhiều chặng đường 12 Từ đây, phải tập trung xây dựng sở hạ tầng chủ nghĩa xã hội sở sở vật chất phát triển Chúng ta phải xây dựng lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất Chúng ta bỏ qua tư chủ nghĩa bỏ qua tính quy luật chung q trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Chúng ta phải biết kế thừa phát triển tích cực kết công nghiệp tư thành tựu khoa học, kĩ thuật công nghệ - môi trường, chế thị trường với nhiều hình thức cụ thể tác động vào trình phát triển kinh tế Để vực kinh tế lạc hậu nước nhà, Đảng xác định phải phát triển kinh tế nhiều thành phần để tăng sức sống động cho kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất Phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ tự buôn bán, thành phần kinh tế tự kinh doanh phát triển theo khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật Mục tiêu làm cho thành phần kinh tế quốc doanh tập thể đóng vai trò chủ đạo Song song với q trình phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần cần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hiện nay, kinh tế thị trường nước ta trình độ phát triển Biểu số lượng hàng chủng loại hàng hóa nghèo nàn, khối lượng hàng hóa lưu thơng thị trường kim ngạch xuất nhập nhỏ, chi phí sản xuất lại cao dẫn đến giá hành cao, chất lượng mặt hàng Nhiều loại thị trường quan trọng trình độ sơ khai trình hình thành như: thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường sức lao động… Chúng ta cần mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngồi, nhanh chóng hội nhập vào kinh tế giới đồng thời phải xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Muốn vậy, phải đa phương hóa đa dạng hóa hình thức đối tác, phải qn triệt ngun tắc đơi bên có lợi, khơng phân biệt chế độ trị xã hội, phải triệt để khai thác lợi so sánh đất nước quan hệ kinh tế quốc dân nhằm khai thác tiềm lao động, tài nguyên thiên nhiên đất nước, tăng xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư kĩ thuật, công nghệ đại kinh nghiệm quản lí Thu hút vốn đầu tư nước ngồi phát triển sở hạ tầng chủ trương quan trọng mà Đảng đề Để làm điều cần giữ vững ổn định trị, hồn thiện hệ thống pháp luật, đổi sách tài 13 tiền tệ, giá cả, phát triển thị trường quan trọng thị trường chứng khoán, thị trường lao động… Nhà nước cần hạn chế việc can thiệp trực tiếp vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà nên tập trung tốt chức tạo môi trường, hướng dẫn, hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp nước Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng thơng thống lành mạnh để tạo tin tưởng cho nhà đầu tư nước Tránh tình trạng giấy tờ phức tạp rắc rối, bảo khơng nghe làm cho q trình giải tỏa mặt gặp nhiều khó khăn Với chủ trương ta nhận thấy vai trò định vật chất ý thức, học quan trọng Đảng là: “Mọi đường lối chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan.” Xây dựng XHCN cần phải hiểu sâu sắc vai trò ý thức tác động trở lại vật chất Một chủ trương quan trọng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ CHí Minh làm kim nam cho hành động Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm hệ tư tưởng Mác – Lênin thực tiễn đất nước Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin đắn hiệu Như muốn hiểu sâu sắc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, phé biện chứng vật phải nghiên cứu, nắm vững thực tiễn Chúng ta phải tập trung suy nghĩ hai mặt: Một là, mục tiêu, lý tưởng đạo đức lối sống Đây yếu tố chi phối suy nghĩ, hành động định phẩm chất người cán bộ, đảng viên điều kiện chuyển biến giới tình hình nước Tư tưởng Bác khẳng định người nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công dân đạo đức người cộng sản Cụ thể, phải “cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư”, ln nghiệp dân giàu nước mạnh, lợi ích cá nhân lợi ích cộng đồng Kiên nghiêm khắc chống chủ nghĩa thực dụng với biểu tính đa dạng kinh tế mở cửa, thực góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng tệ nạn xã hội, ngăn chặn thối hóa biến chất số cán bộ, đảng viên 14 Hai là, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, người cương vị trách nhiệm mình, phải hồn thành nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao Vì vậy, chugs ta phải đề cao ý chí phấn đấu khơng mệt mỏi, khơng sợ hy sinh, gian khổ, đồng thời phải sức trau dồi tri thức Cần nâng cao tri thức khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt nâng cao trình độ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tri thức khoa học tự nhiên, đặc biệt mũi nhọn khoa học công nghệ đại Phải nắm vững phương pháp nhận thức hành động Bác, bám sát thực tiễn, bám sát sở, thâm nhập vào dân chúng, đánh giá khó khăn, thuận lợi, thực trạng triển vọng Thực dựa vào dân, thực dân chủ lắng nghe tâm trạng ý kiến dân mà tìm phương sách, biện pháp, nguồn vốn sức mạnh vật chất tinh thần, trí tuệ để vượt khó khăn thách thức Phấn đấu tốt hai mặt thực quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh làm theo di chúc Người, đẩy mạnh nghiệp cách mạng mà Người đường để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dâm chủ giàu mạnh Vai trò ý thức tác động trở lại vật chất phải thể rõ khía cạnh phát huy tính động tích cực vai trò người, số giải pháp cho vấn đề này: Một là, đổi hệ thống trị dân chủ hóa đời sống xã hội nhằm phát huy đầy đủ tính tích cực quyền làm chủ nhân dân Hai là, đổi chế quản lý, hồn thiện hệ thống sách xã hội phù hợp có ý nghĩa then chốt việc phát huy tính tích cực người lao động như: chế quản lý phải thể rõ chất chế dân chủ, chế phải lấy người làm trung tâm, người, hướng tới người phát huy nguồn lực Cơ chế quản lý phải xây dựng đội ngũ quản lý có lực phẩm chất thành thạo nghiệp vụ Ba là, đảm bảo lợi ích người lao động động lực mạnh mẽ trình nâng cao tính tích cực người: cần quan tâm mức đến lợi ích vật chất, lợi ích kinh tế người lao động, đảm bảo nhu cầu cấp thiết họ ăn, mặc, ở, lại, học hành, khám chữa bệnh, nghỉ ngơi Cũng cần có sách đảm bảo 15 kích thích phát triển mặt tinh thần, thể chất cho nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chế sách phù hợp để giải tốt vấn đề lợi ích tập thể lọi ích xã hội nhằm đảm bảo lợi ích trước mắt lâu dài người lao động Đảng Nhà nước cần khắc phục thái độ trơng chờ ỷ lại vào hồn cảnh cách nhanh chóng cổ phần hóa cơng ty nhà nước để tạo động, sáng tạo hoạt động cạnh tranh, thời kì hội nhập Đản phải cương giải thể công ty làm ăn thua lỗ như: Tổng công ty sành sứ Việt Nam, Tổng công ty nhựa, Tổng công ty rau Việt Nam… để tránh việc nhà nước bỏ vốn vào lại phải bù lỗ cho cơng ty Ngồi cần nâng cao trình độ nhận thức tri thức khoa học cho nhân dân nói chung đặc biệt đầu tư cho ngành giáo dục Chúng ta cần xây dựng chiến lược giáo dục, đào tạo, với giải pháp mạnh mẽ phù hợp để mở rộng quy mô chất lượng ngành đào tạo, nội dung phương pháp giáo dục, đào tạo, cải tiến nội dung chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với ngành nghề Kết hợp việc nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục với việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ người lao động để đáp ứng nhu cầu cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Thực đồng có hiệu giải pháp kích thích tính động tài sáng tạo người lao động nước ta Sự nghiệp đất nước phát triển tính tích cực động người tăng lên cách hợp với quy luật KẾT LUẬN Nói tóm lại, vật chất đóng vai trò định ý thức, có trước ý thức, ý thức có tính động tác động trở lại vật chất Mối tác động qua lại thực thông qua hoạt động thực tiễn người Chúng ta nâng cao vai trò ý thức với vật chất chỗ nâng cao lực nhận thức quy luật khách quan vận dụng quy luật khách quan hoạt động thực tiễn người 16 Trong thời kì đổi đất nước ta chuyển kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lí nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan Với chủ trương giành số thắng lợi to lớn, nhiên số thiếu sót, đặc biệt khâu hành động Đề chủ trương vấn đề quan trọng thực vấn đề thực khó khăn 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin (Nhà xuất Chính trị Quốc gia) Triết học Mác – Lênin (Nhà xuất Giáo dục) Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (NXB Sự thật, Hà Nội, năm 1991) Chủ nghĩa Mác – Lênin công đổi nghiệp xây dựng CNXH nước ta (NXB Thông tin lý luận, năm 1995) Tạp chí Cộng sản số 6, năm 2001 Tạp chí Cộng sản số 8, năm 2001 Tạp chí Triết học số 3, năm 2001 18 ... chất có trước, ý thức có sau Vật chất định nội dung biến đổi ý thức Bởi lẽ ý thức phản ánh giới vật chất, hình ảnh chủ quan giới vật chất nên nội dung ý thức định vật chất Sự vận động phát triển... giải pháp mạnh mẽ phù hợp để mở rộng quy mô chất lượng ngành đào tạo, nội dung phương pháp giáo dục, đào tạo, cải tiến nội dung chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với ngành nghề Kết hợp việc... chủ quan giới khách quan Đó hình ảnh giới khách quan, hình ảnh bị giới khách quan quy định nội dung hình thức, khơng y nguyên trước mà cải biến thông qua lăng kính chủ quan người Ý thức tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức để qua đó thấy được ý nghĩa phương pháp luận và cách vận dụng Triết học vào thực tiễn cuộc sống, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức để qua đó thấy được ý nghĩa phương pháp luận và cách vận dụng Triết học vào thực tiễn cuộc sống