0

Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018

20 194 0
  • Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017   2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 15:50

Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC MƠN TỐN LỚP 12 NĂM HỌC 20172018 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hàm số y  x 3 Khẳng định sau khẳng định đúng: x2 A Hàm số đồng biến B Hàm số đồng biến khoảng  ; 2    2;   \ 2 C Hàm số nghịch biến D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2   2;   Câu 2: Hai điểm cực trị hàm số y  x  3x  đối xứng qua đường thẳng A y  x  B y  2x  C 3x  6y  13  D x  2y   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 3: Cho hình chóp S.ABC, cạnh SA, SB, SC lấy điểm A',B',C' cho k SA '  SA,SB'  SB,SC'  SC Biết VS.A'B'C'  VS.ABC Lựa chọn phương án k 1 A k=6 B k=7 C k=8 D k=9 Câu 4: Cho  Cm  : f  x   x  2mx  m Tìm m để  Cm  có ba cực trị A m  B m  Câu 5: Đồ thị hàm số y  A C m  D m  có đường tiệm cận? 3x  B C D http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ x2  x 1 Câu 6: Giá trị nhỏ hàm số y  khoảng 1;   là: x 1 A y  B y  1 1;  C y  1;  1;  D y  1;  7 Câu 7: Hàm số y   x   m  1 x   m  1 x  nghịch biến tập xác định khi: A 2  m  1 B m  2 C m  1 D 2  m  1 Câu 8: Tìm giá trị lớn hàm số f  x   x  8x  16x  đoạn 1;3 A max f  x   6 1;3 B max f  x   1;3 13 27 C max f  x   1;3 D max f  x   1;3 Câu 9: Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận ngang? Trang Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 12 năm học 2017 2018,

Từ khóa liên quan