0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

14 99 1
  • CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2013, 15:14

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ sở luận phơng pháp quản dự án đầu t I - Khái niệm nội dung của quản dự án 1. Khái niệm Phơng pháp quản dự án là một phơng pháp quản tiên tiến, đợc áp dụng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự Mỹ, đến nay nó nhanh chóng đợc ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội. hai nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phơng pháp quản dự án. Đó là, nhu cầu ngày càng tăng về những hàng hoá đòi hỏi sản xuất phức tạp, công nghệ hiện đại, trong khi khách hàng thì ngày càng khó tính hiểu biết của con ngời về tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật ngày càng tăng lên. Quản dự án là việc áp dụng những hiểu biết, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào hoạt động dự ná nhằm đạt đợc những yêu cầu mong muốn từ dự án. Quản dự là quá trình lập kế hoạch tổng thể, điều phối kiểm soát một dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nhằm đạt đợc những mục tiêu về thời gian, chi phí, kỹ thuật chất lợng. 2. Chức năng của quản dự án Chức năng kế hoạch: Đó là việc xác định rõ mục tiêu của dự án, thực hiện phân tách công việc, xác định mối quan hệ logic giữa công việc, xây dựng một lịch trình thời gian lập kế hoạch nguồn lực để thực hiện dự án. Chức năng tổ chức: Để quản dự án cần thiết lập một cấu tổ chức quản phù hợp với từng loại dự án, xây dựng các văn bản hớng dẫn, thiết lập các chuẩn mực về quyền lực trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm quản dự án. Chức năng lãnh đạo: Theo chức năng này, cần thiết lập giới hạn quền lực đối với việc quyết định về phân bổ nguồn lực, thiết lập những chuẩn mực về kỹ thuật, thời gian, chi phí dành cho dự án, chuẩn bị kế hoạch đánh giá, thiết lập một hệ thống thông tin quản lý. 3. Vai trò của quản dự án - Liên kết tất cả các hoạt động cần thực hiện của dự án - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ giữa nhóm quản với khách hàng của dự án. - Phát hiện sớm giải quyết nhanh chóng những khó khăn vớng mắc nảy sinh. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa những ngời liên quan đến dự án để giải quyết những bất đồng. - Rút ngắn thời gian triển khai. Tăng cờng sự điều phối hợp tác giữa các bộ phận quản dự án - Tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lợng cao 1 4. Nội dung quản dự án 4.1- Quá trình thực hiện quản dự án đầu t Nh đã trình bày, hầu hết các dự án đợc hình thành là do nhu cầu của thị tr- ờng, của ngời tiêu dùng. Một nhu cầu thể do nhu cầu của khách hàng, phòng thị trờng hoặc bất kỳ thành viên nào của tổ chức. Khi dự án đợc khẳng định là nhu cầu thật, thì các mục đích thể đợc xác định các bớc đầu tiên sẽ đợc tiến hành theo hớng tạo ra một ban để quản dự án. Hầu hết các dự án nhiều mục đích bao hàm các phơng diện, chẳng nh các yêu cầu về kỹ thuật, về vận hành, ngày chuyển hàng chi phí. Tất cả nên đợc sắp xếp theo trật tự theo tầm quan trọng của chúng. Dựa trên sự sắp xếp này một loạt các biện pháp thực hiện cho từng mục đích đợc hình thành các vấn đề về công nghệ (hoặc thiết kế ban đầu) cũng đợc phát triển song song với kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch giữa ngân sách cho dự án. Bớc tiếp theo là để thống nhất thiết kế, ngân sách kế hoạch dự án để chỉ ra những gì sẽ đợc thực hiện ai thực hiện, chi phí là bao nhiêu khi nào phải chi?. Khi kế hoạch đợc triển khai thực hiện thì các kết quả thực hiện cần đợc đánh giá ghi lại mọi sự điều chỉnh nhẵm giữ cho dự án tiến hành theo đúng tiến độ kế hoạch đợc lập ra khi sự sai lệch xuất hiện. Khi dự án kết thúc, các kết quả của dự án đợc đánh giá dựa trên các mục đích các biện pháp tiến hành đã xác định từ trớc. 4.2- Nội dung của quản dự án Quản phạm vi: Là việc xác định, giám sát việc thực hiện mục đích, mục tiêu của dự án, xác định công việc nào phụ thuộc về dự án cần phải thực hiện, công việc nào ngoài phạm vi của dự án. Quản thời gian: là việc lập kế hoạch, phân phối giám sát tiến độ thời gian hoàn thành dự án,. Nó chỉ rõ mọi công việc kéo dài bao lâu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc toàn bộ dự án bao giờ sẽ hoàn thành. Quản chi phí: là quá trình dự toán kinh phí, giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ cho từng công việc toàn bộ dự án. Là việc tổ chức, phân tích số liệu báo cáo những thông tin về chi phí. Quản chất lợng: là quá trình triển khai giám sát thực hiện những tiêu chuẩn chất lợng cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lợng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn của chủ đầu t. Quản nhận lực: là việc hớng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án. Nó cho thấy vệc sử dụng lực lợng lao động của dự án hiệu quả đến mức nào? Quản thông tin: là quá trình đảm bảo các dòng thông tin thông suốt một cách nhanh nhất chính xác giữa các thành viên dự án với các cấp quản khác nhau. Thông qua quản thông tin thể trả lời đợc các câu hỏi: ai cần 2 thông tin về dự án, mức độ chi tiết các nhà quản dự cần báo cáo cho họ bằng cách nào? Quản rủi ro: là việc xác định các yếu tố rủi ro dự án, lợng hoá mức độ rủi ro kế hoạch đối phó với từng loại rủi ro. Quản hợp đồng hoạt động mua bán: là quá trình lựa chọn, thơng lợng, quản các hợp đồng đIều hành việc mua bán nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết của các tổ chức bên ngoài cung cấp cho dự án, tiến độ cung, chất lợng cung nh thế nào? Lập kế hoạch tổng qan: là quá trình đảm bảo các lĩnh vực quản khác nhau của dự án đã đợc kết hợp một cách chính xác đầy đủ. 5. Các hình thức tổ chức quản dự án 5.1- Hình thức chủ đầu t trực tiếp quản Đây là hình thức tổ chức quản dự án không do cán bộ chuyên trách quản dự án thuê ngoài mà trực tiếp trực tiếp tham gia điều hành dự án. Họ không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện kết quả cuối cùng của dự án mà chỉ đóng vai trò cố vấn, t vấn. Hình 1- Mô hình chủ đầu t trực tiếp quản dự án 5.2- Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án Hình thức tổ chức này là mô hình tổ chức trong đó chủ đầu t giao cho ban quản điều hànhh dự án chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành hoặc thuê tổ chức năng lức chuyên môn để điều hành dự án họ đợc đại diện toàn quyền trong mọi hoạt động thực hiện dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độc lập, năng lực, sẽ là ngời quản lý, điều hành chịu trách nhiệm về kết quả đối với toàn bộ quá trình thực hiện dự án. 3 C h u y ê n g i a q u ả n l ý d ự á n ( C ố v ấ n ) T ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n d ự á n I T ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n d ự á n I I T ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n d ự á n I I I C h ủ đ ầ u t ư - c h ủ d ự á n Hình 2- Hình thức chủ nhiệmđiều hành dự án 5.3- Hình thức chìa kháo trao tay Mô hình tổ chức dạng này là hình thức tổ chức trong đó nhà quản không chỉ là địa diện toàn quyền của chủ đầu t - chủ dự án mà còn là chủ của dự án. Hình 3- hình thức chìa kháo trao tay 4 L ậ p d ự t o á n K h ả o s á t T h i ế t k ế . . . . . . . . . . . X â y l ắ p T ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n d ự á n 1 C h ủ n h i ệ m đ i ề u h à n h d ự á n C h ủ đ ầ u t ư - C h ủ d ự á n K h ả o s á t T h i ế t k ế X â y l ắ p . . . . . . . . . . . . . . T ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n d ự á n I T ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n d ự á n I I C h ọ n t ổ n g t h ầ u ( c h ủ n h i ệ m đ i ề u h à n h d ự á n ) T h u ê t ư v ấ n h o ặ c t ự l ậ p d ự á n C h ủ đ ầ u t ư - C h ủ d ự á n II. Chu kỳ của một dự án Bất kỳ một dự án đầu t cho bất kỳ một loại hình sản phẩm nào đó đều chu kỳ sống của nó hay gọi cách khác là vòng đời dự án. Mức độ hoạt động của dự án rất khác nhau so với ban đầu, nh là thời gian, chi phí, mô hình, kỹ năng áp dụng rất các yếu tố bất ổn, nên rất khó khái quát các vấn đề về quá trình hoạt động kỹ thuật mà họ gặp phải. Một dự án đợc hình thành từ những ý tởng về một loại sản phẩm mới nào đó hay xuất phát từ những yêu cầu thực tế của thị trờng. Trình tự để xây dựng một dự án sản xuất kinh doanh gồm 4 giai đoạn : Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 ý đồ dự án Chuẩn bị đầu t Thực hiện đầu t Sản xuất kinh doanh Kết thúc - Mục tiêu - Tuyến chính - Yêu cầu - Điều kiện - Kế hoạch - Ngân sách - Tiến độ - Mời thầu - Ràng buộc quản - Xác định trách nhiệm - Nhóm dự án - Kết cấu tổ chức - Kết cấu chi tiết - Bắt đầu triển khai - Quản - Tiêu chuẩn đánh giá - Giám sát - Cập nhật sửa kế hoạch - Giải quyết khó khăn - Tài liệu - Đề xuất sửa đổi - Chuyển tiếp - Tái phân công - Giải thể ban quản Tóm tắt chu kỳ dự án nh sau: 1. ý đồ về dự án Trong giai đoạn này, công việc chính là đánh gía sự thay đổi tiềm năng, nhu cầu của thị trờng hay sự thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, đa ra yêu cầu nghiên cứu tiềm khả thi. Việc lựa chọn dự án trong thời gian này là quyết định, mà nó mang tính sách lợc phụ thuộc vào các mục đích của tổ chức, nhu cầu của thị trờng, các dự án đang diễn ra. Trong giai đoạn này, khoản lợi nhuận ớc tính của dự án, định giá chi phí rủi ro, ớc tính nguồn lực yêu cầu là những yếu tố cần cân nhẵc. Hành động quan trọng bao gồm các quyết định mua hay bán máy móc thiết bị, việc lập kế hoạch dự phòng cho các lĩnh vực rủi ro cao việc lựa chọn ban đầu các nhà thầu các thành viên tham gia vào dự án. Ngoài ra ban quản cần phải cân nhắc các khía cạnh về kỹ thuật quá trình phát triển công nghệ, hoạt động dự án, các yếu tố ảnh hởng tới môi trờng liên quan tới quy định của Chính phủ, các chính sách của Chính phủ, thị trờng tiềm năng sự cạnh tranh trên thị trờng trong nớc nớc ngoài nớc vẫn luôn phải phân tích kỹ. 2. Chuẩn bị đầu t Trong giai đoạn này, cân nhắc đánh giá những u nhợc điểm mang tính sách lợc điều chỉnh những vấn đề cha hợp lý- Nghiên cứu khả thi cấu tổ chức của dự án đợc hình thành nh đã đề cập ở phần trên. 5 Khi đa ra quyết định, các vấn đề về giao tiếp thủ tục hành chính các báo cáo cũng phải đợc đề ra. Giai đoạn này ngời quản lập kế hoạch dự án với đầy đủ chi tiết kế hoạch thực hiện ngân sách. Nếu giai đoạn này đã đợc thông qua sẽ tiếp tục tiến hành giai đoạn thiết lập dự án chi tiết, giai đoạn sản xuất, giai đoạn kết thúc. 3. Thực hiện dự án đầu t Đây là một giai đoạn trong vòng đời của dự án khi mà các kế hoạch đã đợc chuẩn bị. Những kế hoạch này bao gồm: Sản phẩm quá trình thiết kế Các nhu cầu hoạt động của dự án Chia nhỏ công việc trong cấu trúc, kế hoạch thông tin Bản kế hoạch chi tiết về chi phí quản nguồn lực Bản chi tiết về kế haọch dự phòng xử sự cố rủi ro Kinh phí, dòng tiền dự tính Ngoài ra, vấn đề quan trọng nhất là các thủ tục các công cụ cho thực hiện, giám sát sửa chữa dự án ngày càng tăng. khi giai đoạn này đã hoàn thnàh, việc thực hiện thể bắt đầu vì đã kế hoạch khác nhau, bao gồm tất cả các khía cạnh của dự án với đầy đủ chi tiết nhằm hỗ trợ cho việc quản thực hiện công việc. Thành công của dự án liên quan đến chất lợng chiều sâu cuả sự chuẩn bị dự án trong giai đoạn này. Do vậy từng bản thảo của từng dự án từng khía cạnh của dự án phải phải đợc tiến hành trớc khi thông qua. Sự phân tích kỹ lỡng các yếu tố môi trờng khả năng xảy ra cũng rât scần thiết. Sự phân tích này đợc coi là một phần của quá trình nghiên cứu sử dụng các ý kiến của chuyên gia đợc coi là bộ máy hỗ trợ. Trong hầu hết các tình huống, các nguồn lực của dự án đợc xác định rõ trong giai đoạn cần thiết của vòng đời dự án. Mặc nguồn lực này sẽ đợc dùng vào các giai đoạn sau, song những vấn đề sách lợc chi là bao nhiêu với tỷ lệ nh thế nào cũng đợc đề ra. 4. Sản xuất kinh doanh Giai đoạn thứ 4 của vòng đời dự án bao gồm các kế hoạch trong hầu hết các dự án, giai đoạn này quyết định các mặt khác nhau của dự án. Các vấn đề sách lợc ở đây liên quan đến việc duy trì sự hỗ trợ của ban quản lý. Trong khi các vấn đề đợc tập trung vào việc hoạt động thực tế sự thay đổi so với kế hoạch gốc, sự biến đổi này thể ở các dạng khác nhau, trong trờng hợp đặc biệt dự án thể bị huỷ. Mặc vậy mục đích, lịch trình của dự án, kế hoạch thực hiện kinh phí sẽ phải đợc điều chỉnh theo tình hình thực tế. Trong giai đoạn này nhiệm vụ của ban quản là giao việc cho các bên tham gia giám sát tiến trình thực tế so sánh với kế hoạch gốc. Do vậy, việc thành lập hệ thống giám sát thông tin tốt là cần thiết. 6 Việc trợ giúp sản phẩm hay hệ thống trong suốt vòng đời dự án đòi hỏi sự quan tâm của ban quản lý. Trong hầu hết các dự án mang tính kỹ thuật quá trình sản xuất phải đợc tiến hành một cách sát xao, cẩn thận. Việc chuẩn bị phải tỷ mỷ đầy đủ tài liệu, đào tạo nhân sự, bảo dỡng, mua phụ tùng. Nếu không quan tâm tới giai đoạn này thể dẫn đến sự thất bại của dự án. 5. Giai đoạn kết thúc Trong giai đoạn này, mục tiêu của ban quản là để củng cố những cái đã qua rút kinh nghiệm. Trong bài học hiện tại kinh nghiệm sẽ là sở nâng cao trình độ thực hành. Sự thành công của dự án thể mang lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu, nhng sự thất bại còn giúp cho chúng ta nhiều hơn. Khi mà chúng ta rút kinh nghiệm dám nhắc lại bài học đó thì sẽ ích hơn nhiều so với những bài học trống rỗng. Các dữ liệu chúng ta lu lại việc thu thập thông tin về chi phí, kế hoạch việc sử dụng nguồn lực .v v là tài sản của tổ chức. Thông tin chính xác đầy đủ là nhân tố chính của sự thành công của dự án trong tơng lai. III. Quá trình thực hiện dự án Để triển khai một dự án đầu t từ ý đồ sản xuất kinh doanh một cách hệ thống, ngời ta thờng thực hiện các bớc sau: 1. Chuẩn bị đầu t Nghiên cứu hội đầu t: Cần phải tìm hiểu tình trạng của loại sản phẩm này ở trên thế giới, khu vực trong nớc, tình hình sản xuất kinh doanh bổ sung của chủng loại sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất, nhu cầu của xã hội đối với chủng loại này ra sao, tình hình kinh tế gì biến động không, chính sách gì tác động đến việc sản xuất kinh doanh loại sản phẩm này Nghiên cứu tiền khả thi: sau khi đã những đánh giá khả quan về chủng loại sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất, doanh nghiệp cần tiến hành bớc tiếp theo là nghiên cứu tiến khả thi (nghiên cứu tiền khả thi theo nội dung Nghị định 42CP 92CP của Chính phủ hớng dẫn thực hiện Nghị định 42CP 92 CP). Bớc này sẽ nghiên cứu sâu hơn các khiá cạnh mà nghiên cứu hội đầu t đã thực hiện nhằm: tiếp tục sàng lọc, sẵn sàng, gạt bỏ các phơng án cha hội tụ đủ yếu tố khả thi; khẳng định hội đầu t đã đợc lựa chọn thực hiện nghiên cứu sâu thêm. Nghiên cứu khả thi lựa chọn dự án đầu t: sau khi đã những đánh giá khả quan về chủng loại sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất, doanh nghiệp cần tiến hành bớc tiếp theo là nghiên cứu khả thi về dự án đầu t sản xuất kinh doanh loại sản phẩm lựa chọn, bớc này cũng phải tuân thủ theo nội dung Nghị định 42CP 92CP của chính phủ hớng dẫn thực hiện Nghị định 42 CP 92CP. Bớc cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị đầu t là thẩm định dự án nghiên cứu khả thi, đây là bớc quyết định doanh nghiệp đợc phép đầu t hay không, các quan chức năng của Nhà nớc nh Ngân hàng, Bộ kế hoạch đầu t, Bộ khoa 7 học công nghệ môi trờng, Bộ chủ quản . các chuyên gia sẽ tiến hành xem xét dự án giúp cho đầu t quyết định lựa chọn dự án đầu t. 2. Giai đoạn thực hiện dự án đầu t Đây là giai đoạn đòi hỏi chủ đầu t ban quản dự án đầu t trung sức lực, trí tuệ nhiều nhất để giải quyết mọi công việc liên quan đến dự án đầu t, giai đoạn này thể chia thành một số bớc thực hiện nh sau: 2.1- Nghiên cứu lựa chọn nhà thầu, ký kết các hợp đồng Sau khi quyết định phê duyệt dự án đầu t ( bao gồm các hạng mục đầu t về xây dựng bản, trang bị cho dự án kế hoạch xây lắp .), chủ cùng với ban quản dự ánn tiến hành mời thầu tiến hành xét thầu các bản chào của các nhà thầu tham gia vào dự án đaàu t, bao gồm thầu thiết bị, thiết kế, xây lắp công gnhệ (nếu có). Chủ thầu, ban quản các chuyên gia lựa chọn đợc gọi thầu tối u (trong số các gói thầu của các nhà thầu tham gia gửi đến) trình lên cấp thẩm quyền phê duyệt để tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu đã trúng thầu. 2.2- Thiết kế thiết bị dự toán thi công Đây là bớc thiết kế lập kế hoạch chi tiết các hạng mục cần phải thi công xây dựng dự án đầu t, lên tíên độ thực hiện, lập kế hoạch chi tiêu. Bớc này tiến hành các chi tiết cụ thể bao nhiêu, thì sự sai xót trong quá trình thực hiện càng giảm đi bấy nhiêu. 2.3- Mua sắm thiết bị xây lắp công trình Nhà thầu trúng thầu (đã đợc các cấp thẩm quyền chấp nhận) sẽ là nhà cung cấp thiết bị, bản vẽ (kỹ thuật, công nghê, xây lắp) cho dự án đầu t, lịch trình cung cấp thiết bị sẽ đợc nhà thầu thông báo cụ thể bằng văn bản (đợc thể hiện bằng hợp đồng). Từ đây ta sẽ lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây lắp. Việc giám sát kỹ thuật xây lắp là rất quan trọng, máy móc thiết bị trong dây truyền hoạt động chính xác không, các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo không, phần lớn phụ thuộc vào giai đoạn này. 2.4- Đào tạo công nhân kỹ thuật Để đáp ứng cho giai đoạn sản xuất của dự án đầu t, việc đào tạo công nhân kỹ thuật là rất cần thiết. Công việc này cần đợc tiến hành trớc, hoặc song song với những công việc khác, điều này phụ thuộc vào quy mô đầu t của dự án. 2.5- Vận hành thử, điều chỉnh Sau khi xây lắp xong, ngời ta cần phải tiến hành chạy thử để điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật cho khớp với thiết kế đã đợc duyệt. Khi chạy thử cần tiến hành chạy thử từng công đoạn. Sau khi kiểm định từng công đoạn trong dây chuyền hoạt động đúng các chỉ tiêu cho phép, lúc bây giờ mới đợc phép chạy thử toàn bộ dây chuyền sản xuất. Thời gian chạy thử trong một vài ngày hoặc một vài tuần lễ. 2.6- Nghiệm thu, bàn giao đa vào sử dụng Kết thúc giai đoạn chạy thử là giai đoạn bàn giao đa dây chuyền vào sản xuất 8 3. Giai đoạn vận hành cha hết công suất 3.1- Giai đoạn vận hành cha hết công suất Thời gian đầu, dây chuyền sản xuất không hết công suất, vì để thăm dò thị trờng rà trơn máy móc thiết bị, nếu thị trờng phản ứng thì doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh sản phẩm của mình cho phù hợo với yêu cầu của ngời tiêu dùng. 3.2- Giai đoạn vận hành hết công suất Khi đã ổn định nhu cầu thị trờng tăng, lúc đó sẽ phát huy hết công suất của máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu thị trờng. Giai đoạn này cũng là giai đoạn mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp. 3.2- Giai đoạn giảm dần thanh Đây là giai đoạn đòi hỏi các nhà quản phải lao tâm khổ tứ nhiều nhất trong vòng đời dự án đầu t. Khi cung cầu thị trờng đã cân bằng. Khi khấu hao thiết bị đã gần hết (đã tới hạn phải thanh trang thiết bị chuẩn bị giai đoạn đầu t mới), các nhà quản doanh nghiệp cần phải giảm dần sản lợng, tiến hành thanh thiết bị không đáp ứng đợc điều kiện mới, lúc này cần thiết đầu t những trang thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến hơn, tiêu hao nguyên vật liệu, nhien liệu năng lơng ít hơn với ý thac giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng thị hiếu ngời tiêu dùng. 4- Các chỉ tiêu đánh giá phân tích kinh tế -tài chính khi lập dự án Các dự án đầu t đều nhằm vào mục tiêu kinh tế tài chính hoặc kinh tế xã hội. Trong luận văn này, em đề cập chủ yếu tới dự án đầu t với mục tiêu kinh tế tài chính. Các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh mục tiêu của họ là lợi nhuận. Lợi nhuận đợc do sản xuất kinh doanh do tác động cung cầu của thị trờng mang lại. Để đánh giá một dự án đầu t, cần phải tiến hành đánh giá theo các tiêu chuẩn sau: 4.1- Tiêu chuẩn thị trờng: Xác định sản lợng tối u cung cấp cho thị trờng để đảm bảo số lợng hàng hoá cung cấp ra không bị d thừa khi sản xuất ra. Cần tìm hiểu bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cới mặt hàng dự kiến sản xuất, tiềm năng của đối thủ ra sao Sản phẩm của các đối thủ đó đợc thị trờng đáng giá nh thế nào? Ưu nhợc điểm. Từ đó sự đIeefu chỉnh thích hợp đáp ứng những đòi hỏi của khách hàng. Những chính sách của Nhà nớc đối với mặt hàng này nh thế nào, thuận lợi, khó khăn. 9 Tất cả thông tin cần đợc thu thập đầy đủ phải đợc xử một cách kỹ lỡng. Đây là nền móng cho các bớc tiếp theo để thực hiện dự án đầu t. 4.2- Tiêu chuẩn kinh tế - tài chính Bất kỳ một dự án nào cũng đều nhằm vào mục đích nhất định, đối với các daonh nghiệp lợi nhuận là mục tiêu trớc hết. Tiêu chuẩn về kinh tế - tàI chính là then chốt của dự án đầu t, nó bao trùm lên toàn bộ dự án đầu t. Để giúp cho ngời quản trong việc quyết định đầut, ngời ta thờng tìm hiểu về tài chính nh NPV, IRR, suất đầu t, hiệu quả sản xuất kinh doanh .Đánh giá dự án đầu t theo tiêu chuẩn sau: Hiện giá thu nhập thuần (NPV) ( ) ( ) == + + = n 0i i n 0i i i r1 C r1 B NPV C i : Khoản chi phí của năm i B i : Khoản thu của năm i n: Số năm hoạt động của đời dự án r: Tỷ suất triết khấu đợc chọn Từ công thức trên cho thấy, nếu: NPV > 0 Chấp nhận NPV = 0 Hoà vốn NPV < 0 Loại bỏ Khi các dự án doanh thu bằng nhau, dự án tối u sẽ giá trị hiện tại của chi phí là bé nhất - dự án đó đợc chấp nhận PVC (Present Value Cost) PVC = t n = 0 C t (1+i) -t MIN - dự án đợc chấp nhận Tỷ số giữa lợi ích chi phí (B/C) ( ) ( ) )C(PV )B(PV r1 1 C r1 1 B C B n 0i i i n 0i i i = + + = = = PV(B) : Giá trị hiện tại của các khoản thu PV(C) : Giá trị hiện tại của các khoản chi phí. Để so sánh những dự án khác nhau về quy mô, ta thờng dùng chỉ tiêu B/C để đánh giá. B C 1 Chấp nhận để so sánh B C < 1 Loại bỏ B C = max Tối u Tỷ số hoàn vốn nội bộ (IRR) 10
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan