0

Đề KT 1 tiết học kỳ 1 CN 10

4 240 0
  • Đề KT 1 tiết học kỳ 1 CN 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 11:59

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016 ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 45 PHÚT Đề Câu 1: Sinh trưởng A tăng khôi lượng thể vật ni B tăng kích thước thể vật nuôi C tăng khối lượng kích thước thể vật ni D phân hoá để tạo quan, phận thể vật nuôi Câu 2: Ở vật nuôi để phân biệt cá thể đực cá thể người ta dùng thuật ngữ sau ? A Tính biệt B Giới tính C Giống D Lồi Câu 3: Giai đoạn phơi thai gồm: A Thời kì tiền phơi, thời kì thai, thời kì bú sữa B Thời kì tiền phơi, thời kì phơi, thời kì thai C Thời kì tiền phơi, thời kì phơi, thời kì bú sữa D Thời kì phơi, thời kì thai, thời kì sau bú sữa Câu 4: Sinh trưởng, phát dục không đồng A trình trao đổi chất diễn lúc nhanh, lúc chậm theo chu kì B trình trao đổi chất diễn giống theo giai đoạn C trình diễn khơng đồng D tuỳ thời kì, sinh trưởng nhanh phát dục chậm ngược lại Câu 5: Để vật nuôi sinh trưởng phát dục tốt, cần tác động vào yếu tố ? A Tính biệt, tuổi B Đặc điểm cá thể, tình trạng sức khỏe C Thức ăn, chăm sóc, mơi trường sống D Tuổi, thức ăn, chăm sóc Câu 6: Ngoại hình A Chất lượng bên thể vật ni B Hình dáng bên ngồi vật ni C Tình trạng sức khoẻ vật ni D Khả sản xuất vật nuôi Câu 7: Phương pháp chọn lọc chọn lúc nhiều cá thể ? A Chọn lọc hàng loạt B Chọn lọc tổ tiên C Chọn lọc thân D Chọn lọc đời sau Câu 8: Vì chọn lọc cá thể lại mang lại hiệu chọn lọc cao ? A Vì chọn lúc nhiều cá thể B Vì chọn lúc nhiều cá thể, diễn chặt chẽ C Vì chọn lúc vài cá thể D Vì diễn thời gian ngắn Câu 9: Người ta dựa vào phả hệ (lí lịch) vật dự đốn kết có đời Đây phương pháp A Chọn lọc hàng loạt B Chọn lọc tổ tiên C Chọn lọc thân D Chọn lọc đời sau Câu 10: Sức sản xuất vật ni phụ thuộc vào: A ngoại hình B chế độ chăm sóc C thể chất D chế độ chăm sóc, đặc điểm cá thể Câu 11: Cho ghép đôi giao phối hai cá thể đực giống, đời mang hồn tồn đặc tính giống Đây phương pháp: A nhân giống chủng B lai kinh tế C lai gây thành D lai giống Câu 12: Phương pháp sau đây, lai không dùng để làm giống mà dùng để nuôi lấy sản phẩm ? A nhân giống chủng B lai kinh tế C lai gây thành D lai giống Câu 13: Lai hai hay nhiều giống, chọn đời lai tốt để nhân lên tạo thành giống Đây phương pháp: A nhân giống chủng B lai kinh tế C lai gây thành D lai giống Câu 14: Chọn câu thứ tự quy trình chọn lọc cá thể: A Chọn lọc tổ tiên  Kiểm tra đời sau  Chọn lọc thân B Kiểm tra đời sau  Chọn lọc thân  Chọn lọc tổ tiên C Chọn lọc thân  Chọn lọc tổ tiên  Kiểm tra đời sau D Chọn lọc tổ tiên  Chọn lọc thân  Kiểm tra đời sau Câu 15: “Chu kì động dục lợn 21 ngày”, thể quy luật: A Sinh trưởng, phát dục theo giai đoạn B Sinh trưởng, phát dục không đồng C Sinh trưởng, phát dục theo chu kì D Cả A, B, C sai Câu 16: Trong loại thức ăn chăn nuôi, thức ăn giàu dinh dưỡng là: A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 17: Thức ăn thô là: A Thức ăn giàu dinh dưỡng, sử dụng chăn nuôi gia cầm B Thức ăn nghèo dinh dưỡng, sử dụng cho động vật nhai lại (trâu, bò) C Thức ăn nghèo dinh dưỡng, sử dụng cho chăn nuôi gia súc D Thức ăn giàu dinh dưỡng, sử dụng cho động vật nhai lại Câu 18: Loại thức ăn sau chứa nhiều hàm lượng chất xơ ? A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 19: Loại thức ăn sau chứa nhiều vitamin ? A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 20: Thức ăn hỗn hợp có loại ? A B C D Câu 21: Có loại mầm bệnh thường gặp chăn nuôi ? A B C D Câu 22: Kí sinh trùng A loại vi khuẩn B loại virut C nấm D loại giun sán Câu 23: Bệnh dịch tả vật nuôi loại mầm bệnh gây ? A Vi khuẩn B Virut C Nấm D Kí sinh trùng Câu 24: Nếu yếu tố tự nhiên thuận lợi cho vật nuôi sinh trưởng phát triển mầm bệnh A khơng phát triển B phát triển C phát triển mạnh D phát triển thành dịch Câu 25: Đây loại miễn dịch có tác dụng chống lại loại mầm bệnh định ? A Miễn dịch tự nhiên B Miễn dịch đặc hiệu C Miễn dịch không đặc hiệu D A, B, C sai Câu 26: Miễn dịch đặc hiệu hình thành A có tiếp xúc vật ni mầm bệnh B vật nuôi bị nhiễm mầm bệnh C thể vật nuôi suy yếu D vật nuôi mệt mỏi, bỏ ăn Câu 27: Chỉ số dinh dưỡng sau không biểu thị tiêu chuẩn ăn vật nuôi ? A Năng lượng B Protein C Lipit D Khoáng Câu 28: Những thực phẩm sau chứa nhiều đạm ? A Thịt, cá, trứng, đậu B Thịt, cá, trứng, rau C Thịt, cá, sữa, trái D, Thịt, rau Câu 29: Các nguyên tố khoáng vi lượng A Ca, P, Fe, Cu B Fe, Cu, Co, Zn C Fe, Cu, Co, Ca D Ca, P, Co, Zn Câu 30: Khảu phàn ăn vật nuôi A tiêu chuẩn ăn cụ thể hoá khối lượng thức ăn định B quy định mức ăn cần cung cấp cho vật nuôi ngày đêm C lượng chất dinh dưỡng cần cung cấp cho vật nuôi để vật nuôi sinh trưởng phát triển D nhu cầu trì nhu cầu sản xuất Câu 31: Khi phối hợp phần ăn cho vật ni cần ý A tính khoa học tình xác B tính khoa học tính trung thực C tính kinh tế tính xác D tính khoa học tính kinh tế Câu 32: Mục đích lai giống A Tạo giống mới, sử dụng ưu lai B Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng giống C Bảo tồn dộng vật quý D Phát triển số lượng giống Câu 33: Đặc điểm nhât thức ăn hỗn hợp A Giảm chi phí thức ăn B Được chế biến sẵn C Tỉ lệ thành phần dinh dưỡng cân đối D Giàu dinh dưỡng Câu 34: Điều kiện mầm bệnh phát triển gây bệnh cho vật nuôi A Con đường xâm nhập, số lượng đủ lớn, có độc lực B Mầm bệnh, mơi trường thuận lợi, thân vật nuôi C Vi khuẩn, virut, thân vật D Con đường xâm nhập vi khuẩn, virut Câu 35: Miễn dịch tự nhiên có đặc điểm A khơng mạnh, khơng có tính đặc hiệu B hình thành có tiếp xúc với mầm bệnh C mạnh, có tính đặc hiệu D xuất sau vật nuôi khỏi bệnh Câu 36: Các loại thức ăn khô, dầu, lạc, vừng A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 37: Thức ăn hồn hợp tồn dạng A Viên, thỏi B Bột, thỏi C Viên, bột D Tinh, bột Câu 38: Phát dục A Sự tăng kích thước, khối lượng vật nuôi B Sự thay đổi vầ chức sinh lí C Sự thay đổi ngoại hình D Sự thay đổi chất lượng thể Câu 39: Cho phép lai: Chó đực Phú Quốc lai với Chó Phú Quốc tạo 100% chó chó Phú Quốc Đây phương pháp A nhân giống chủng B Lai kinh tế C Lai kinh tế đơn giản D Lai gây thành Câu 40: Protein tính đơn vị A UI B Jun C Calo D % ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 45 PHÚT Đề Câu 1: Cho ghép đôi giao phối hai cá thể đực giống, đời mang hoàn toàn đặc tính giống Đây phương pháp: A nhân giống chủng B lai kinh tế C lai gây thành D lai giống Câu 2: Phương pháp sau đây, lai không dùng để làm giống mà dùng để nuôi lấy sản phẩm ? A nhân giống chủng B lai kinh tế C lai gây thành D lai giống Câu 3: Phương pháp lai hai hay nhiều giống, chọn đời lai tốt để nhân lên tạo thành giống Đây phương pháp: A nhân giống chủng B lai kinh tế C lai gây thành D lai giống Câu 4: Chọn câu thứ tj quy trình chọn lọc cá thể: A Chọn lọc tổ tiên  Kiểm tra đời sau  Chọn lọc thân B Kiểm tra đời sau  Chọn lọc thân  Chọn lọc tổ tiên C Chọn lọc thân  Chọn lọc tổ tiên  Kiểm tra đời sau D Chọn lọc tổ tiên  Chọn lọc thân  Kiểm tra đời sau Câu 5: “Chu kì động dục lợn 21 ngày”, thể quy luật: A Sinh trưởng, phát dục theo giai đoạn B Sinh trưởng, phát dục không đồng C Sinh trưởng, phát dục theo chu kì D Cả A, B, C sai Câu 6: Trong loại thức ăn chăn nuôi, thức ăn giàu dinh dưỡng là: A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 7: Thức ăn thô là: A Thức ăn giàu dinh dưỡng, sử dụng chăn nuôi gia cầm B Thức ăn nghèo dinh dưỡng, sử dụng cho động vật nhai lại C Thức ăn nghèo dinh dưỡng, sử dụng cho chăn nuôi gia súc D Thức ăn giàu dinh dưỡng, sử dụng cho động vật nhai lại Câu 8: Loại thức ăn sau chứa nhiều hàm lượng chất xơ ? A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 9: Loại thức ăn sau chứa nhiều vitamin ? A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 10: Thức ăn hỗn hợp có loại ? A B C D Câu 11: Có loại mầm bệnh thường gặp chăn nuôi ? A B C D Câu 12: Kí sinh trùng A loại vi khuẩn B loại virut C nấm D loại giun sán Câu 13: Bệnh dịch tả vật nuôi loại mầm bệnh gây ? A Vi khuẩn B Virut C Nấm D Kí sinh trùng Câu 14: Nếu yếu tố tự nhiên thuận lợi cho vật nuôi sinh trưởng phát triển mầm bệnh A khơng phát triển B phát triển C phát triển mạnh D phát triển thành dịch Câu 15: Đây loại miễn dịch có tác dụng chống lại loại mầm bệnh định ? A Miễn dịch tự nhiên B Miễn dịch đặc hiệu C Miễn dịch không đặc hiệu D A, B, C sai Câu 16: Miễn dịch đặc hiệu hình thành A có tiếp xúc vật ni mầm bệnh B vật nuôi bị nhiễm mầm bệnh C thể vật nuôi suy yếu D vật nuôi mệt mỏi, bỏ ăn Câu 17: Chỉ số dinh dưỡng sau không biểu thị tiêu chuẩn ăn vật nuôi ? A Năng lượng B Protein C Lipit D Khoáng Câu 18: Những thực phẩm sau chứa nhiều đạm ? A Thịt, cá, trứng, đậu B Thịt, cá, trứng, rau C Thịt, cá, sữa, trái D, Thịt, rau Câu 19: Các nguyên tố khoáng vi lượng A Ca, P, Fe, Cu B Fe, Cu, Co, Zn C Fe, Cu, Co, Ca D Ca, P, Co, Zn Câu 20: Sinh trưởng A tăng khôi lượng thể vật nuôi B tăng kích thước thể vật ni C tăng khối lượng kích thước thể vật ni D phân hố để tạo quan, phận thể vật nuôi Câu 21: Ở vật nuôi để phân biệt cá thể đực cá thể người ta dùng thuật ngữ sau ? A Tính biệt B Giới tính C Giống D Lồi Câu 22: Giai đoạn phơi thai gồm: A Thời kì tiền phơi, thời kì thai, thời kì bú sữa B Thời kì tiền phơi, thời kì phơi, thời kì thai C Thời kì tiền phơi, thời kì phơi, thời kì bú sữa D Thời kì phơi, thời kì thai, thời kì sau bú sữa Câu 23: Sinh trưởng, phát dục không đồng A trình trao đổi chất diễn lúc nhanh, lúc chậm theo chu kì B trình trao đổi chất diễn giống theo giai đoạn C q trình diễn khơng đồng D tuỳ thời kì, sinh trưởng nhanh phát dục chậm ngược lại Câu 24: Để vật nuôi sinh trưởng phát dục tốt, cần tác động vào yếu tố ? A Tính biệt, tuổi B Đặc điểm cá thể, tình trạng sức khỏe C Thức ăn, chăm sóc, mơi trường sống D Tuổi, thức ăn, chăm sóc Câu 25: Ngoại hình A Chất lượng bên thể vật ni B Hình dáng bên ngồi vật ni C Tình trạng sức khoẻ vật nuôi D Khả sản xuất vật nuôi Câu 26: Phương pháp chọn lọc chọn lúc nhiều cá thể ? A Chọn lọc hàng loạt B Chọn lọc tổ tiên C Chọn lọc thân D Chọn lọc đời sau Câu 27: Vì chọn lọc cá thể lại mang lại hiệu chọn lọc cao ? A Vì chọn lúc nhiều cá thể B Vì chọn lúc nhiều cá thể, diễn chặt chẽ C Vì chọn lúc vài cá thể D Vì diễn thời gian ngắn Câu 28: Người ta dựa vào phả hệ (lí lịch) vật dự đốn kết có đời Đây phương pháp A Chọn lọc hàng loạt B Chọn lọc tổ tiên C Chọn lọc thân D Chọn lọc đời sau Câu 29: Sức sản xuất vật nuôi phụ thuộc vào: A ngoại hình B chế độ chăm sóc C thể chất D chế độ chăm sóc, đặc điểm cá thể Câu 30: Miễn dịch tự nhiên có đặc điểm A khơng mạnh, khơng có tính đặc hiệu B hình thành có tiếp xúc với mầm bệnh C mạnh, có tính đặc hiệu D xuất sau vật nuôi khỏi bệnh Câu 31: Các loại thức ăn khô, dầu, lạc, vừng A Thức ăn tinh B Thức ăn xanh C Thức ăn hỗn hợp D Thức ăn thô Câu 32: Thức ăn hồn hợp tồn dạng A Viên, thỏi B Bột, thỏi C Viên, bột D Tinh, bột Câu 33: Phát dục A Sự tăng kích thước, khối lượng vật nuôi B Sự thay đổi vầ chức sinh lí C Sự thay đổi ngoại hình D Sự thay đổi chất lượng thể Câu 34: Cho phép lai: Chó đực Phú Quốc lai với Chó Phú Quốc tạo 100% chó chó Phú Quốc Đây phương pháp A nhân giống chủng B Lai kinh tế C Lai kinh tế đơn giản D Lai gây thành Câu 35: Protein tính đơn vị A UI B Jun C Calo D % Câu 36: Khảu phàn ăn vật nuôi A tiêu chuẩn ăn cụ thể hoá khối lượng thức ăn định B quy định mức ăn cần cung cấp cho vật nuôi ngày đêm C lượng chất dinh dưỡng cần cung cấp cho vật nuôi để vật nuôi sinh trưởng phát triển D nhu cầu trì nhu cầu sản xuất Câu 37: Khi phối hợp phần ăn cho vật ni cần ý A tính khoa học tình xác B tính khoa học tính trung thực C tính kinh tế tính xác D tính khoa học tính kinh tế Câu 38: Mục đích lai giống A Tạo giống mới, sử dụng ưu lai B Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng giống C Bảo tồn dộng vật quý D Phát triển số lượng giống Câu 39: Đặc điểm nhât thức ăn hỗn hợp A Giảm chi phí thức ăn B Được chế biến sẵn C Tỉ lệ thành phần dinh dưỡng cân đối D Giàu dinh dưỡng Câu 40: Điều kiện mầm bệnh phát triển gây bệnh cho vật nuôi A Con đường xâm nhập, số lượng đủ lớn, có độc lực B Mầm bệnh, mơi trường thuận lợi, thân vật nuôi C Vi khuẩn, virut, thân vật D Con đường xâm nhập vi khuẩn, virut ... ăn thơ Câu 10 : Thức ăn hỗn hợp có loại ? A B C D Câu 11 : Có loại mầm bệnh thường gặp chăn nuôi ? A B C D Câu 12 : Kí sinh trùng A loại vi khuẩn B loại virut C nấm D loại giun sán Câu 13 : Bệnh dịch... 10 0% chó chó Phú Quốc Đây phương pháp A nhân giống chủng B Lai kinh tế C Lai kinh tế đơn giản D Lai gây thành Câu 40: Protein tính đơn vị A UI B Jun C Calo D % ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 45 PHÚT Đề. .. cầu trì nhu cầu sản xuất Câu 31: Khi phối hợp phần ăn cho vật nuôi cần ý A tính khoa học tình xác B tính khoa học tính trung thực C tính kinh tế tính xác D tính khoa học tính kinh tế Câu 32: Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT 1 tiết học kỳ 1 CN 10,