0

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án

22 496 0
  • Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 20:36

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án v SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Chọn đáp án cho câu hỏi Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 A B C D Câu 1: Hàm số sau liên tục x  ? �4 x  x �4 � A f ( x)  �x  � x  � �3 x  x �4 � B f ( x )  � x  � x  � �3 x  x �4 � C f ( x)  �x  � x  � �3 x  x �4 � D f ( x)  �2  x � x  � Câu 2: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x  A y '  x  12 x  x  B y '  x  x  C y '  x  12 x3  D y '  x5  x3  Câu 3: Cho hàm số h( x)  x  x  16 x  Giải phương trình: h '( x)  x2 x  2 � � A � B � C x  D x  x  8 x8 � � �x  x �2 � Câu 4: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  �x  liên tục x  2 �2m x  2 � 1 A B m  C m  2 D  2 Câu 5: Tính: lim x �0 A  12 x2   x  3x Câu 6: Cho hàm số f ( x )  x  4� � A x ���;  �� 1; � 3� � B  12 C 12 D x  x  Giải bất phương trình: f '( x) �0 4� � �4 � �;  � � 1; �  ;1� B x �� C x �� 3� � �3 � Trang 1/3 �4 �  ;1 D x �� �3 � � 27 28 Câu 7: Tính giá trị biểu thức sau: E    3 B E  Câu 8: Tính: lim 6n  2n  2n3  n A E  A 33 B Câu 9: Tính: lim(3n3  5n  7) A  B � 1    (1) n 3 C E    3 3 1 n  (với n ��) D E  3  3 C � D C D � Câu 10: Cho hàm số y  f ( x)  x  3x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm hồnh độ xo  là: A y  3 x  Câu 11: Tính: lim  x�2 B y  x  3 x x A � B C y  3 x  D y  3 x  C � D  C � D  C D � 3n3  n  Câu 12: Tính: lim 4n  A  B � n  3n  Câu 13: Tính: lim 3n5  A B Câu 14: Tính: lim x �2 x2  x  x2  B A Câu 15: Tính: lim C D C D 4.3n  n1 2.5n  n A B Câu 16: Cho phương trình:  x  x  x  0 (*) Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Phương trình (*) nghiệm khoảng (1; 0) B Hàm số f ( x)  2 x  x  x  liên tục � C Phương trình (*) nghiệm khoảng (1;3) D Phương trình (*) vơ nghiệm khoảng ( ; �)   x  x2  8x  Câu 17: Tính: xlim � � ` A � B 2 (3 x  x5  x  4) Câu 18: Tính: xlim �� A � B � C � D C D Trang 2/3 Câu 19: Tính: lim x �3 A  x2  5x  x2  3x B D 1 C Câu 20: Tính đạo hàm hàm số y  sin  x A y '  x.cos  x 2  x2 B y '   x.cos  x 2  x2 C y '  cos  x D y '  cos  x 2  x2 Câu 21: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng ABCD tâm O , SO   ABCD  Xác định  góc tạo đường thẳng SB mp (SAC) ? � � � � A   BOS B   BSA C   BSC D   BSO uuur uuur uuur Câu 22: Cho tứ diện ABCD Tính AB  BC  DC r uuur uuur uuur A DA B C AD D AC Câu 23: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Bộ ba vectơ sau đồng phẳng? uuur uuuur uuur uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r A DC , DD ', DB' B DC , DC ', B'A' C DC , DD ', B'C' D DC , DC ', DA' Câu 24: Trong không gian cho đường thẳng d , a, b mặt phẳng ( P) Mệnh đề sau sai ? � d a � d b � d   P A  d ,  P    90 � d   P  B � � a, b � P  � � d   Q � � d   P C � D d   P  � d  a, a � P  ;  Q / /  P � Câu 25: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình thoi, góc � ADC �900 , SD   ABCD  Khẳng định sau ? A  SDC   ( SBC ) B ( SAC )  ( ABCD ) C  SAD   ( SAB ) D  SBD   ( ABCD ) a 42 Câu 26: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) biết SB  Tính góc  SBD   ABCD  ? A 300 B 600 C 1200 D 450 Câu 27: Cho hình chóp S ABCD ,có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh bên Khẳng định sau sai ? A AC  ( SBD ) B BD  ( SAC ) C SA  (ABCD) D SO  (ABCD) Câu 28: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng cân B , SA  ( ABC ) Biết AB  a; SB  2a Tính  góc SB  SAC  ? A  �200 42 ' B  �69017 ' C   450 - - HẾT Trang 3/3 D   300 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Chọn đáp án cho câu hỏi Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 A B C D Câu 1: Tính: lim x �0 A  12 x2   x  3x B 12 C  Câu 2: Tính: lim(3n3  5n  7) A � B � 12 D D  C Câu 3: Tính đạo hàm hàm số y  sin  x A y '  x.cos  x 2  x2 Câu 4: Tính: lim x�2 A B  Câu 6: Tính: lim x �3 Câu 7: Tính: lim A x2  5x  x2  3x B 6n  2n  2n3  n B A D y '  D � C � D  C D 1 C � D 3 D C  n 1 4.3  2.5n  n n Câu 8: Tính: lim C y '  cos  x 3n3  n  4n  A �  x2 3 x x B � Câu 5: Tính: lim A  B y '   x.cos  x B C Trang 4/3 cos  x 2  x2 27 28 Câu 9: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x  A y '  x  12 x  B y '  x  x  C y '  x  12 x  x  D y '  x5  x3  Câu 10: Hàm số sau liên tục x  ? �4 x  x �4 � A f ( x)  �x  � x  � �3 x  x �4 � C f ( x )  � x  � x  � �3 x  x �4 � B f ( x)  �2  x � x  �4 �3 x  x �4 � D f ( x)  �x  � x  � x2  x  Câu 11: Tính: lim x �2 x2  A B Câu 12: Tính: lim A C D C D � n  3n  3n5  B �x  x �2 � Câu 13: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  �x  liên tục x  2 �2m x  2 � 1 A m  B  C m  2 D 2 (3 x  x5  x  4) Câu 14: Tính: xlim �� A � B � C D Câu 15: Cho phương trình:  x  x  x  0 (*) Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Phương trình (*) nghiệm khoảng (1; 0) B Hàm số f ( x)  2 x  x  x  liên tục � C Phương trình (*) nghiệm khoảng (1;3) D Phương trình (*) vô nghiệm khoảng ( ; �)   x  x2  8x  Câu 16: Tính: xlim � � ` A � B 2 Câu 17: Cho hàm số f ( x )  x  C � D 2 x  x  Giải bất phương trình: f '( x ) �0 4� �4 � �4 � �  ;1�  ;1� D x �� �;  �� 1; � B x �� C x �� 3� �3 � �3 � � 4� � A x ���;  �� 1; � 3� � Câu 18: Cho hàm số h( x)  x  x  16 x  Giải phương trình: h '( x)  x2 x  2 � � A � B x  C x  D � x  8 x 8 � � Trang 5/3 Câu 19: Cho hàm số y  f ( x )  x  3x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm hồnh độ xo  là: A y  3 x  C y  3 x  1    (1) n Câu 20: Tính giá trị biểu thức sau: E    3 D y  3 x   3 1 n  (với n ��) 33 3 3  3 C E   D E  2 uuur uuur uuur Câu 21: Cho tứ diện ABCD Tính AB  BC  DC uuur r uuur uuur A AC B DA C AD D Câu 22: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Bộ ba vectơ sau đồng phẳng? uuur uuuur uuur uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r A DC , DD ', DB' B DC , DC ', B'A' C DC , DD ', B'C' D DC , DC ', DA' A E  3 B y  3x  B E  Câu 23: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng ABCD tâm O , SO   ABCD  Xác định  góc tạo đường thẳng SB mp (SAC) ? � � � � A   BSA B   BOS C   BSC D   BSO Câu 24: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng cân B , SA  ( ABC ) Biết AB  a; SB  2a Tính  góc SB  SAC  ? A   300 D   450 C  �69017 ' B  �200 42 ' a 42 Câu 25: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) biết SB  Tính góc  SBD   ABCD  ? A 300 B 600 C 1200 D 450 Câu 26: Cho hình chóp S ABCD ,có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh bên Khẳng định sau sai ? A AC  (SBD ) B BD  ( SAC ) C SA  (ABCD) D SO  (ABCD) Câu 27: Trong không gian cho đường thẳng d , a, b mặt phẳng ( P ) Mệnh đề sau sai ? A d   P  � d  a, a � P  ; B  d ,  P    90 � d   P  � d a � d b � d   P D � � a, b � P  � � d   Q � � d   P C �  Q / /  P � Câu 28: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình thoi, góc � ADC �900 , SD   ABCD  Khẳng định sau ? A  SBD   ( ABCD ) B  SAD   ( SAB ) C ( SAC )  ( ABCD) D  SDC   ( SBC ) - - HẾT -SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Trang 6/3 Chọn đáp án cho câu hỏi Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 A B C D Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau: E    A E  3 B E  3  3   1    (1) n 3 33 C E  1 n  (với n ��) D E   3 Câu 2: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x  A y '  x  x3  B y '  x  12 x3  C y '  x  3x  D y '  x5  12 x3  x  Câu 3: Tính: lim x �3 A 1 x2  5x  x2  3x B C  D Câu 4: Tính đạo hàm hàm số y  sin  x A y '  cos  x 2 2 x B y '   x.cos  x 2 x C y '  x.cos  x 2 x x  x6 x2  D y '  cos  x 2 Câu 5: Tính: lim x �2 A B 6n  2n  Câu 6: Tính: lim 2n3  n A Câu 7: Tính: lim A Câu 8: Tính: lim A � B D C � D 3 D 4.3n  n1 2.5n  n B C C 3n3  n  4n  B  C � D  �x  x �2 � Câu 9: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  �x  liên tục x  2 � 2m x  2 � 1 A m  B  C m  2 D 2 Trang 7/3 27 28 n  3n  Câu 10: Tính: lim 3n5  A B D � C Câu 11: Cho phương trình:  x  x  x  0 (*) Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Phương trình (*) nghiệm khoảng (1; 0) B Hàm số f ( x)  2 x  x  x  liên tục � C Phương trình (*) nghiệm khoảng (1;3) D Phương trình (*) vơ nghiệm khoảng ( ; �) Câu 12: Tính: lim(3n3  5n  7) A  B � C D � B � C D � B � C � D  C � D (3 x  x5  x  4) Câu 13: Tính: xlim �� A 3 x x Câu 14: Tính: lim x�2 A   x  x2  8x  Câu 15: Tính: xlim � � ` A � B 2 x  x  Giải bất phương trình: f '( x ) �0 4� �4 � �4 � �  ;1� C x ��  ;1� �;  � � 1; � B x �� D x �� 3� �3 � �3 � � Câu 16: Cho hàm số f ( x )  x  4� � A x ���;  �� 1; � 3� � Câu 17: Cho hàm số h( x)  x  x  16 x  Giải phương trình: h '( x)  x2 x  2 � � A � B x  C x  D � x  8 x 8 � � Câu 18: Cho hàm số y  f ( x )  x  3x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm hồnh độ xo  là: A y  3 x  Câu 19: Tính: lim x �0 A 12 B y  x  x2   x  3x B  12 Câu 20: Hàm số sau liên tục x  ? �3 x  x �4 � A f ( x)  �2  x � x  � C y  3 x  C  12 D y  3 x  D �3 x  x �4 � B f ( x )  � x  � x  � Trang 8/3 �3 x  x �4 � f ( x )  C �x  � x  �4 �4 x  x �4 � f ( x )  D �x  � x  � Câu 21: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông cân B , SA  ( ABC ) Biết AB  a; SB  2a Tính  góc SB  SAC  ? A   300 C   450 B  �200 42 ' D  �69017 ' Câu 22: Trong không gian cho đường thẳng d , a, b mặt phẳng ( P ) Mệnh đề sau sai ? A d   P  � d  a, a � P  ; B  d ,  P    90 � d   P  � d a � d b � d   P D � � a, b � P  � � d   Q � � d   P C �  Q / /  P � Câu 23: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Bộ ba vectơ sau đồng phẳng? uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuur uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r A DC , DD ', B'C' B DC , DD ', DB' C DC , DC ', DA' D DC , DC ', B'A' Câu 24: Cho hình chóp S ABCD ,có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh bên Khẳng định sau sai ? A AC  (SBD ) C SA  (ABCD) D BD  ( SAC ) B SO  (ABCD) Câu 25: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng ABCD tâm O , SO   ABCD  Xác định  góc tạo đường thẳng SB mp (SAC) ? � � � A   BSA B   BSO C   BOS uuur uuur uuur Câu 26: Cho tứ diện ABCD Tính AB  BC  DC r uuur uuur A DA B C AD � D   BSC uuur D AC a 42 Câu 27: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) biết SB  Tính góc  SBD   ABCD  ? A 300 B 600 C 1200 D 450 Câu 28: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình thoi, góc � ADC �900 , SD   ABCD  Khẳng định sau ? A  SBD   ( ABCD ) B  SAD   ( SAB ) C ( SAC )  ( ABCD) D  SDC   ( SBC ) - - HẾT -SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Chọn đáp án cho câu hỏi Câu 10 11 12 13 14 15 16 Trang 9/3 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 A B C D Câu 1: Cho hàm số h( x)  x  x  16 x  Giải phương trình: h '( x)  x2 � A � B x  C x  D x  8 � Câu 2: Tính: lim x�2 A 3 x x B  C � x  2 � � x8 � D � Câu 3: Cho phương trình:  x  x  x  0 (*) Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Phương trình (*) nghiệm khoảng (1; 0) B Hàm số f ( x)  2 x  x  x  liên tục � C Phương trình (*) vơ nghiệm khoảng ( ; �) (*) D Phương trình nghiệm khoảng (1;3) x  x  Giải bất phương trình: f '( x) �0 4� �4 � �4 � �  ;1�  ;1� �;  � � 1; � B x �� C x �� D x �� 3� �3 � �3 � � Câu 4: Cho hàm số f ( x )  x  4� � A x ���;  �� 1; � 3� �   x  x2  8x  Câu 5: Tính: xlim � � ` A � B C 2 D � Câu 6: Cho hàm số y  f ( x)  x  x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm hồnh độ xo  là: A y  3 x  B y  x  C y  3 x  D y  3 x  C � D  C D C D � C  D � 3n3  n  Câu 7: Tính: lim 4n  A � Câu 8: Tính: lim A Câu 9: Tính: lim A B  4.3n  n1 2.5n  n B n  3n  3n5  B Câu 10: Tính: lim(3n3  5n  7) A B � Câu 11: Tính đạo hàm hàm số y  sin  x Trang 10/3 A y '   x.cos  x 2 x B y '  cos  x 2 2 x (3 x  x  x  4) Câu 12: Tính: xlim �� A B � Câu 13: Tính: lim x �2 B Câu 14: Tính: lim x �3 A 1 x.cos  x 2 x D y '  cos  x C x2  5x  x2  3x B D � C x2  x  x2  A C y '  C  D D �x  x �2 � Câu 15: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  �x  liên tục x  2 �2m x  2 � 1 A m  B m  2 C D  2 Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x  A y '  x  12 x  x  B y '  x  x  C y '  x  x3  D y '  x  12 x  6n  2n  Câu 17: Tính: lim n3  n A Câu 18: Tính: lim x �0 A 12 x2   x  3x B  12 C  Câu 19: Hàm số sau liên tục x  ? �3 x  x �4 � A f ( x)  �2  x � x  � �3 x  x �4 � C f ( x )  � x  � x  � 3 B E  12 D �3 x  x �4 � B f ( x)  �x  � x  �4 �4 x  x �4 � D f ( x)  �x  � x  � Câu 20: Tính giá trị biểu thức sau: E    A E  D � C B 33 1    (1) n 3 C E   3 3  3 Trang 11/3 1 n  (với n ��) D E   3 Câu 21: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông cân B , SA  ( ABC ) Biết AB  a; SB  2a Tính  góc SB  SAC  ? A  �69017 ' C   450 B  �200 42 ' D   300 Câu 22: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Bộ ba vectơ sau đồng phẳng? uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuur uuur uuuur uuuu r A DC , DC ', DA' B DC , DD ', B'C' C DC , DD ', DB' D DC , DC ', B'A' Câu 23: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình thoi, góc � ADC �900 , SD   ABCD  Khẳng định sau ? A  SBD   ( ABCD ) B  SAD   ( SAB ) C ( SAC )  ( ABCD) D  SDC   ( SBC ) Câu 24: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng ABCD tâm O , SO   ABCD  Xác định  góc tạo đường thẳng SB mp (SAC) ? � � � � A   BSA B   BSO C   BOS D   BSC Câu 25: Trong không gian cho đường thẳng d , a, b mặt phẳng ( P) Mệnh đề sau sai ? A  d ,  P    90 � d   P  B d   P  � d  a, a � P  ; � d a � d b � d   P D � � a, b � P  � � d   Q � � d   P C �  Q / /  P � a 42 Câu 26: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) biết SB  Tính góc  SBD   ABCD  ? A 300 B 600 C 1200 uuur uuur uuur Câu 27: Cho tứ diện ABCD Tính AB  BC  DC r uuur uuur A DA B C AD D 450 uuur D AC Câu 28: Cho hình chóp S ABCD ,có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh bên Khẳng định sau sai ? B AC  (SBD) C SA  (ABCD) D BD  ( SAC ) A SO  (ABCD) - - HẾT -SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Chọn đáp án cho câu hỏi Câu 10 11 12 13 14 15 16 A B C D Trang 12/3 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 Câu 1: Cho phương trình:  x  x  x  0 (*) Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Phương trình (*) nghiệm khoảng (1; 0) B Hàm số f ( x)  2 x  x  x  liên tục � C Phương trình (*) vơ nghiệm khoảng ( ; �) D Phương trình (*) nghiệm khoảng (1;3) Câu 2: Tính: lim 4.3n  n 1 2.5n  n A B x2   x  3x Câu 3: Tính: lim x �0 A 12 B  C 12 C  n  3n  Câu 4: Tính: lim 3n5  A � B C D 12 D D Câu 5: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x  A y '  x  12 x  x  B y '  x  x  C y '  x  3x  D y '  x  12 x  Câu 6: Tính: lim 3n3  n  4n  A � B   C � D  C D 2  x  x2  8x  Câu 7: Tính: xlim � � ` A � B � Câu 8: Tính đạo hàm hàm số y  sin  x A y '   x.cos  x 2 x B y '  x.cos  x Câu 9: Tính: lim(3n3  5n  7) A B � Câu 10: Cho hàm số f ( x )  x  4� � A x ���;  �� 1; � 3� � 2 x C y '  C  cos  x 2 2 x D y '  cos  x D � x  x  Giải bất phương trình: f '( x ) �0 4� �4 � �  ;1� C x �� �;  � � 1; � B x �� 3� �3 � � �4 �  ;1� D x �� �3 � Câu 11: Cho hàm số y  f ( x )  x  3x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm hồnh độ xo  là: A y  x  Câu 12: Tính: lim x �2 B y  3 x  C y  3 x  x2  x  x2  Trang 13/3 D y  3 x  A B (3 x  x5  x  4) Câu 13: Tính: xlim �� A � B C D D � C �x  x �2 � Câu 14: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  �x  liên tục x  2 �2m x  2 � 1 A m  B C m  2 D  2 Câu 15: Tính: lim x �3 A  x2  5x  x2  3x B 1 C D 6n  2n  Câu 16: Tính: lim n3  n C � 1    (1) n Câu 17: Tính giá trị biểu thức sau: E    3 A D B 33 3  3 B E  2 Câu 18: Hàm số sau liên tục x  ? �3 x  x �4 � A f ( x)  �2  x � x  � A E  �3 x  x �4 � C f ( x )  � x  � x  � C E    3 3 1 n  (với n ��) D E  �3 x  x �4 � B f ( x)  �x  � x  � �4 x  x �4 � D f ( x)  �x  � x  � Câu 19: Cho hàm số h( x)  x  x  16 x  Giải phương trình: h '( x)  x  2 � A x  B � C x  D x 8 � Câu 20: Tính: lim  x�2 A � 3 x2 � � x  8 � 3 x x B � C D  Câu 21: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình thoi, góc � ADC �900 , SD   ABCD  Khẳng định sau ? A  SBD   ( ABCD) B  SAD   ( SAB ) C ( SAC )  ( ABCD) D  SDC   ( SBC ) uuur uuur uuur Câu 22: Cho tứ diện ABCD Tính AB  BC  DC r uuur uuur uuur A DA B C AD D AC Câu 23: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng ABCD tâm O , SO   ABCD  Xác định  góc tạo đường thẳng SB mp (SAC) ? � � � � A   BSO B   BSC C   BSA D   BOS Trang 14/3 a 42 Câu 24: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) biết SB  Tính góc  SBD   ABCD  ? A 450 B 300 C 1200 D 600 Câu 25: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Bộ ba vectơ sau đồng phẳng? uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuur uuur uuuur uuuu r A DC , DD ', B'C' B DC , DC ', B'A' C DC , DD ', DB' D DC , DC ', DA' Câu 26: Cho hình chóp S ABCD ,có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh bên Khẳng định sau sai ? B AC  ( SBD ) C SA  (ABCD) D BD  ( SAC ) A SO  (ABCD) Câu 27: Trong không gian cho đường thẳng d , a, b mặt phẳng ( P ) Mệnh đề sau sai ? A  d ,  P    90 � d   P  B d   P  � d  a, a � P  ; � d a � d b � d   P D � � a, b � P  � � d   Q � � d   P C �  Q / /  P � Câu 28: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng cân B , SA  ( ABC ) Biết AB  a; SB  2a Tính  góc SB  SAC  ? A   450 C   300 B  �69017 ' D  �200 42 ' - - HẾT -SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Chọn đáp án cho câu hỏi Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 A B C D Câu 1: Tính: lim(3n3  5n  7) A B  C � D � Câu 2: Cho hàm số y  f ( x)  x  x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm hồnh độ xo  là: A y  x  Câu 3: Tính: lim A � B y  3 x  C y  3 x  D y  3 x  C � D  3n3  n  4n  B  Trang 15/3   x  x2  8x  Câu 4: Tính: xlim � � ` A � B � C n  3n  Câu 5: Tính: lim 3n5  A B � C D 2 D Câu 6: Cho phương trình:  x  x  x  0 (*) Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Phương trình (*) vô nghiệm khoảng ( ; �) B Phương trình (*) nghiệm khoảng (1;3) C Hàm số f ( x)  2 x  x  x  liên tục � D Phương trình (*) nghiệm khoảng (1; 0) 4.3n  n 1 Câu 7: Tính: lim 2.5n  n A B C D Câu 8: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x  A y '  x  3x  B y '  x  12 x3  C y '  x  12 x  x  D y '  x5  x3  x2  5x  Câu 9: Tính: lim x �3 x  3x A  B 1 (3 x  x5  x  4) Câu 10: Tính: xlim �� A � B Câu 11: Tính: lim x �2 Câu 12: Tính: lim x�2 A  Câu 13: Tính: lim A D C D � x2  x  x2  A 1 C B C B C � D � C � D 3 x x 6n  2n  n3  n B D x2   x �0 x  3x 1 A B  C D  12 12 12 Câu 15: Cho hàm số f ( x )  x  x  x  Giải bất phương trình: f '( x ) �0 Câu 14: Tính: lim Trang 16/3 4� � �;  � � 1; � A x �� 3� � 4� � B x ���;  �� 1; � 3� � �4 �  ;1� C x �� �3 � �4 �  ;1 D x �� �3 � � Câu 16: Cho hàm số h( x)  x  x  16 x  Giải phương trình: h '( x)  x  2 x2 � � A x  B � C x  D � x 8 x  8 � � Câu 17: Hàm số sau liên tục x  ? �3 x  x �4 � A f ( x)  �2  x � x  � �3 x  x �4 � C f ( x )  � x  � x  � �3 x  � B f ( x)  �x  � �4 �4 x  � D f ( x)  �x  � � x �4 x  x �4 x  �x  x �2 � Câu 18: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  �x  liên tục x  2 �2m x  2 � A m  B m  2 C Câu 19: Tính giá trị biểu thức sau: E    A E  3  3 B E  3 2 D  1    (1) n 3 C E    3 1 n 3 2  (với n ��) D E  33 Câu 20: Tính đạo hàm hàm số y  sin  x A y '  cos  x B y '   x.cos  x 2  x2 C y '  uuur uuur uuur Câu 21: Cho tứ diện ABCD Tính AB  BC  DC r uuur uuur A B DA C AD x.cos  x 2  x2 D y '  cos  x 2  x2 uuur D AC Câu 22: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng ABCD tâm O , SO   ABCD  Xác định  góc tạo đường thẳng SB mp (SAC) ? � � � � A   BSO B   BOS C   BSC D   BSA Câu 23: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông cân B , SA  ( ABC ) Biết AB  a; SB  2a Tính  góc SB  SAC  ? A   450 B  �69017 ' C   300 D  �200 42 ' Câu 24: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Bộ ba vectơ sau đồng phẳng? uuur uuuur uuur uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r uuur uuuur uuuu r A DC , DD ', DB' B DC , DC ', B'A' C DC , DD ', B'C' D DC , DC ', DA' Câu 25: Cho hình chóp S ABCD ,có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh bên Khẳng định sau sai ? B AC  ( SBD ) C SA  (ABCD) D BD  ( SAC ) A SO  (ABCD) Câu 26: Trong không gian cho đường thẳng d , a, b mặt phẳng ( P ) Mệnh đề sau sai ? Trang 17/3 0 A  d ,  P    90 � d   P  B d   P  � d  a, a � P  ; � d   Q � � d   P C �  Q / /  P � � d a � d b � d   P D � � a, b � P  � Câu 27: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình thoi, góc � ADC �900 , SD   ABCD  Khẳng định sau ? A  SBD   ( ABCD ) B ( SAC )  ( ABCD ) C  SAD   ( SAB ) D  SDC   ( SBC ) a 42 Câu 28: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) biết SB  Tính góc  SBD   ABCD  ? A 1200 B 300 C 450 D 600 - - HẾT -SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN Thời gian làm bài: 30 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Đề 1: Câu 1(1,5đ): Cho hàm số y  f ( x)  hồnh độ xo  x2 đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm 2x  n Câu 2(0,75đ): Tính giới hạn sau: lim( 2 2) Câu 3(0,75đ): Cho hình chóp S ABC , đáy ABC tam giác vng cân B , cạnh AC  a , SA  ( ABC ) Biết góc SB với mp( ABC ) 30 Tính khoảng cách hai đường thẳng AC SB BÀI LÀM: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Trang 18/3 ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Trang 19/3 ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016- 2017 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai MƠN TỐN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN Thời gian làm bài: 30 phút Họ, tên thí sinh: Lớp: Điểm: Lời phê giáo viên: Đề 2:  x 1 Câu 1(1,5đ): Cho hàm số y  f ( x )  đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm 3x  hồnh độ x0 2 n Câu 2(0,75đ): Tính giới hạn sau: lim( 3) Câu 3(0,75đ): Cho hình chóp S ABC , đáy ABC tam giác vng cân A , cạnh BC  a , SB  ( ABC ) Biết góc SA với mp( ABC ) 600 Tính khoảng cách hai đường thẳng BC SA BÀI LÀM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 20/3 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016 – 2017 I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mà ĐỀ: 148 Câu A B C D x x 10 11 x x x x x 12 13 14 15 x 18 x x x 17 19 x x 21 22 23 24 x x 25 x x x x 16 x x x x x 27 28 x x x x Mà ĐỀ: 207 Câu x x x A B C D x Câu x x x x x x 10 11 12 13 14 15 16 17 x x 18 19 x x 21 x x x 23 x x x 24 25 x 27 28 x x x x x x x 22 x x x x Mà ĐỀ: 369 A B C D x x x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 x x 19 x x x x x x 12 13 22 23 24 x x x 21 x x 27 28 x x 27 28 x x 27 28 x x 27 28 x x x 25 x x 22 23 x Mà ĐỀ: 475 Câu A B C D x Câu x x 10 11 x x 15 x x 16 x x x 17 18 19 21 x x x 14 x 24 25 x x x x x x x x x x x x Mà ĐỀ: 583 A B C D x Câu x x 10 12 x 13 14 15 x x 16 x x x 17 18 x x 19 x x x x 11 x 21 22 x 23 25 x x x x x x x 24 x x Mà ĐỀ: 631 A B C D x 11 12 x x x 10 x x 13 14 x x 15 16 x x x 18 x x 19 21 x x x 17 x 22 23 x ĐỀ x ĐỀ Câu 1: Trang 21/3 x x x ĐIỂM x II/ TỰ LUẬN: Câu 1: 25 x x x x 24 x x0 1  y0 3 y '   y ' (1)  (2 x  1) Vậy: pttt đồ thị (C ) : y   5( x  1)  y  x  0.5 0.25+0.25 0.25+0.25 n n Câu 2: lim( 2 2) 1 1 (    . n )  lim 2 2 1 1 lim(    n ) 1 1 Vì: lim(    n )   1 1 2n Vậy: lim( 2 2)  21  Câu 2: lim( 3) 0.25 0.25 0.25 Câu 3: Áp dụng pitago cho ABC vng cân B ta có: AB  a SA  a 3 0.25 Kẻ BD song song AC từ suy ra: � AC / /( SBD ) �SB Nên d (A C , SB )  AH ( H chân đường vng góc hạ từ B tới mặt phẳng ( SBD) 1 1 (    . n )  lim 1 1 lim(    n ) 3 1 1 Vì: lim(    n )   1 1 2n Vậy: lim( 3 3)   Câu 3: Áp dụng pitago cho ABC vuông cân A ta có: AB  a SB  a Kẻ AD song song BC từ suy ra: � BC / /( SAD) �SA Nên d ( BC , SA)  BK ( K chân đường vng 0.25 góc hạ từ B tới mặt phẳng ( SAD) Ta lại có: Ta lại có: 1 1    AH AS AB AD Vậy: d (A C , SB )  AH  x0 2  y0 1 y'   y ' (2) 4 (3x  7) Vậy: pttt đồ thị (C ) : y  4( x  2)  y 4 x  a 5 1 1    BK BS BA2 BD 0.25 Trang 22/3 Vậy: d (B C , SA)  BK  a 21 ... x x x x x 12 13 22 23 24 x x x 21 x x 27 28 x x 27 28 x x 27 28 x x 27 28 x x x 25 x x 22 23 x Mà ĐỀ: 475 Câu A B C D x Câu x x 10 11 x x 15 x x 16 x x x 17 18 19 21 x x x 14 x 24 25 x x x x... ………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 16 – 20 17 I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mà ĐỀ: 148 Câu A B C D x x 10 11 x x x x x 12 13 14 15 x 18 x x x 17 19 x x 21 22 23 24 x x 25 x x x x 16... VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 16- 20 17 MƠN TOÁN LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Lớp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 11 dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án,

Từ khóa liên quan