0

Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)

3 132 1
  • Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 18:02

Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1) KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ LỚP Thời gian làm 45 phút Họ tên: ………………………………… Ngày tháng 10 năm 2017 ĐỀ Bài 1: (2 điểm) Rút gọn biểu thức: a) (x – 3)2 – (x + 2)2 b) (4x2 + 2xy + y2)(2x – y) – (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) c) (2x + 1)2 + 2(4x2 – 1) + (2x – 1)2 d) (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) a2 – ab + a – b b) m4 – n6 c) x2 + 6x + d) 2x2 + 4x + – 2y2 Bài 3: (2 điểm) Tìm x a) x2 – 16 = b) x4 – 2x3 + 10x2 – 20x = c) 15 – 2x – x2 = d) (x2 – x) : 2x – (3x – 1) : (3x – 1) = Bài 4: (2 điểm) a) Xác định a để đa thức 10x2 – 7x + a chia hết cho đa thức 2x – b) Tìm n ∈ Z để 2n2 + 5n – chia hết cho 2n – Bài 5: (2 điểm) Tìm giá trị nhỏ a) M = x2 + 4x + b) N = x2 + 5y2 + 2xy – 2y + 2005 -* - ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài 1: (2điểm) Rút gọn biểu thức: a) (x – 3)2 – (x + 2)2 = (x2 – 6x + 9) – (x2 + 4x + 4) = x2 – 6x + – x2 – 4x – = – 10x b) (4x2 + 2xy + y2)(2x – y) – (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) = (2x)3 – y3 – [(2x)3 + y3] = –2y3 c) (2x + 1)2 + 2(4x2 – 1) + (2x – 1)2 = (2x + + 2x – 1)2 = 16x2 d) (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 = x2 – – (x2 – 6x + 9) = 6x – 18 Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) a2 – ab + a – b = (a2 – ab) + (a – b) = a(a – b) + (a – b) = (a – b)(a + 1) b) m4 – n6 = (m2)2 – (n3)2 = (m2 – n3)(m2 + n3) c) x2 + 6x + = x2 + 2x + 4x + = (x2 + 2x) + (4x + 8) = x(x + 2) + 4(x + 2) = (x + 2)(x + 4) d) 2x + 4x + – 2y2 = 2[(x2 + 2x + 1) – y2] = 2[(x + 1)2 – y2] = 2(x + – y)(x + + y) Bài 3: (2 điểm) Tìm x a) x2 – 16 = c) 15 – 2x – x2 = ⇔ (x – 4)(x + 4) = ⇔ 15 – 3x + 5x – x2 = ⇔ (15 – 3x) + (5x – x2) = ( x – ) = x = ⇔ ⇔ ⇔ 3(5 – x) + x(5 – x) = ( x + ) =  x = -4 ⇔ (3 + x)(5 – x) = b) x4 – 2x3 + 10x2 – 20x = x + =  x = −3 ⇔  ⇔  ⇔ (x – 2x ) + (10x – 20x) = 5 − x = x = ⇔ x (x – 2) + 10x(x – 2) = d) (x – x) : 2x – (3x – 1)2 : (3x – 1) = ⇔ x(x – 2)(x + 10) = =0 =0 – (3x – 1) = x x ⇔ x– ⇔ ⇔ = –2 x x – = 3 ⇔ − x = - ⇒x = 10 Bài 4: (2 điểm) a) Xác định a để đa thức 10x2 – 7x + a chia hết cho đa thức 2x – 10x2 – 7x + a 2x – 10x2 – 15x 5x + 8x + a 8x – 12 a + 12 Để 10x – 7x + a chia hết cho 2x – R = a + 12 = Hay a = -12 b) Tìm n ∈ Z để 2n2 + 5n – chia hết cho 2n – Ta có 2n2 + 5n – = (2n – 1)(n + 3) + n = (2n - 1) ⇔ 2n - ∈ { ±1; ±2} ⇔  Nên 2n + 5n – M n = Bài 5: (2 điểm) Tìm giá trị nhỏ a) M = x2 + 4x + = x2 + 4x + 22 – = (x2 + 4x + 22) – = (x + 2) – ≥ –2 GTNNM = -2 x = -2 1 b) N = x2 + 5y2 + 2xy – 2y + 2005 = (x2 + 2xy + y2) + (4y2 – 2y + ) + 2005 – 4 8019 8019 ≥ N = (x + y)2 + (2y – )2 + (x + y)2 ≥ ; (2y – )2 ≥ với ∀x, y 4 Min N = 8019 −1 ,y= x = 4 ...ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài 1: (2điểm) Rút gọn biểu thức: a) (x – 3)2 – (x + 2)2 = (x2 – 6x + 9) – (x2 + 4x + 4) = x2 – 6x + – x2 – 4x – = – 10 x b) (4x2 + 2xy... (2x)3 – y3 – [(2x)3 + y3] = –2y3 c) (2x + 1) 2 + 2(4x2 – 1) + (2x – 1) 2 = (2x + + 2x – 1) 2 = 16 x2 d) (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 = x2 – – (x2 – 6x + 9) = 6x – 18 Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức sau... ⇒x = 10 Bài 4: (2 điểm) a) Xác định a để đa thức 10 x2 – 7x + a chia hết cho đa thức 2x – 10 x2 – 7x + a 2x – 10 x2 – 15 x 5x + 8x + a 8x – 12 a + 12 Để 10 x – 7x + a chia hết cho 2x – R = a + 12 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1), Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1), Đề và đáp án kiểm tra chương 1 đại số lớp 8 (Đề số 1)