0

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4

31 382 0
  • SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2017, 13:53

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN EAHLEO TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: “KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC DẠY TỪ LOẠI TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4” NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ MINH CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN THÁNG 04 /NĂM 2016 I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bậc tiểu học bậc học tảng, cung cấp rèn luyện, hình thành cho học sinh kĩ như: giao tiếp, đọc, viết Vì em học nhiều môn nhằm giáo dục toàn diện cho em về: đức, trí, thể, mĩ Môn Tiếng Việt có vị trí đặc biệt quan trọng hình thành phát triển cho học sinh khả giao tiếp, sở để phát triển tư cho trẻ, giúp trẻ tiếp thu môn học khác tốt hơn, bộc lộ phát triển Muốn đạt điều học sinh phải có vốn kiến thức tiếng Việt, nói sử dụng thông thạo tiếng Việt Phân môn luyện từ câu giúp học sinh mở rộng hệ thống hóa vốn từ, cung cấp số hiểu biết đơn giản từ câu, rèn luyện kĩ dùng từ đặt câu, bồi dưỡng thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu, có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hóa giao tiếp thích học tiếng Việt Vì vậy, để giúp học sinh biết sử dụng ngôn ngữ nói, viết phân môn Luyện từ câu lớp mở đầu quan trọng cho việc dạy học từ ngữ tiểu học, đặc biệt dạy học từ loại chương trình lớp giúp học sinh biết danh từ, động từ, tính từ sử dụng chúng môn học khác yêu cầu, mục đích Để giúp em có vốn từ, biết sử dụng từ loại tiếng Việt có hiệu Đặc biệt nhằm giúp cho học sinh nhận biết từ loại cách với cách kết hợp đặc trưng chúng vào hoạt động giao tiếp, lựa chọn đề tài: “Kinh nghiệm nâng cao hiệu việc dạy Từ loại phân môn luyện từ câu lớp 4” Với mong muốn tìm giải pháp giúp học sinh có khả xác định tốt từ loại, có vốn từ để sử dụng học môn học khác, sử dụng tiếng Việt để giao tiếp sống hàng ngày, từ giúp em yêu thích tiếng Việt yêu thích đến trường I.2 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: a) Mục tiêu: - Nâng cao lực giáo viên việc dạy Luyện từ câu nội dung Từ loại - Giúp giáo viên biết cách tổ chức, hướng dẫn học sinh trọng tâm dạy, biết sử dụng từ ngữ phù hợp với chủ đề, chủ điểm nhằm khắc sâu kiến thức cho học sinh để em tiếp tục học lớp - Bước đầu giúp học sinh hiểu khái niệm, nhận biết đặt câu danh từ, động từ, tính từ - Ngoài ra, học tốt từ loại giúp em xác định cấu tạo câu, xác định loại câu kể cách dễ dàng b) Nhiệm vụ: - Tìm hiểu sở lý luận mà đề tài đặt - Phân tích đánh giá thực trạng học sinh khối học Từ loại - Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục thực trạng đề tài I.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu lực giảng dạy giáo viên khối - Nội dung chương trình phân môn Tiếng việt - Chuẩn kiến thức, kĩ môn học lớp - Điều chỉnh nội dung dạy học môn học lớp theo công văn số 5842/ BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Giáo dục Đào tạo - Học sinh khối lớp trường Tiểu học Lý Tự Trọng - Giáo viên khối trường tiểu học Lý Tự Trọng I.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Nội dung giảng dạy Từ loại chương trình luyện từ câu lớp - Học sinh lớp 4C năm học 2013-2014 Học sinh lớp 4A năm học 2014 -2015 Học sinh lớp 4A năm học 2015-2016 I.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm đọc tài liệu, tạp chí, giáo trình có nội dung hiệu dạy luyện từ câu, đặc biệt dạy: danh từ, động từ, tính từ chương trình lớp 2.Phương pháp điều tra: Dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, học sinh khó khăn thuận lợi thực dạy danh từ, động từ, tính từ lớp 3.Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức dạy hiệu danh từ, động từ, tính từ để thực yêu cầu giải pháp đề ra, kiểm tra kết tác dụng giải pháp tiến hành 4.Phương pháp so sánh, đối chiếu: Tổ chức so sánh, đối chiếu kết trước sau thực giải pháp để thấy kết hạn chế nhằm tìm hướng điều chỉnh, khắc phục hợp lý II PHẦN NỘI DUNG II.1 Cơ sở lý luận: Mục tiêu môn Tiếng Việt bậc tiểu học là: - Hình thành phát triển học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi Thông qua việc dạy học tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác tư - Cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản tiếng Việt hiểu biết sơ giản xã hội, tự nhiên người, văn hóa, văn học Việt Nam nước - Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong môn Tiếng Việt bậc tiểu học, luyện từ câu phân môn mang tính đặc trưng riêng Đặc biệt chương trình luyện từ câu lớp 4, yêu cầu học sinh trang bị kiến thức Từ loại gồm: + Danh từ: Danh từ gì?; danh từ chung danh từ riêng; Cách viết hoa danh từ riêng + Động từ: Động từ gì?; Cách thể thời gian hoạt động + Tính từ: Tính từ gì?; Cách thể mức độ đặc điểm, tính chất - Ngoài giúp giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm trình kết thúc giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát cố gắng, tiến học sinh để động viên, khích lệ phát khó khăn chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa nhận định ưu điểm bật hạn chế học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh; góp phần thực mục tiêu giáo dục tiểu học Việc giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học học sinh tự tin, biết chia sẻ, biết sử dụng từ loại, thực yêu cầu cụ thể theo chuẩn kiến thức kĩ giúp em có vốn từ cần thiết để học tốt môn tiếng Việt môn học khác II.2 THỰC TRẠNG: a) Thuận lợi - Khó khăn: * Thuận lợi: - Học sinh nằm vùng trung tâm thị trấn, địa bàn có trình độ dân trí cao so với địa bàn khác huyện nên số lượng học sinh nhạy bén, nắm bắt kiến thức nhanh chiếm 75% Các em tích cực, chủ động học tập, biết phối hợp tốt với giáo viên để tự chiếm lĩnh kiến thức - Đa số em cán viên chức nên phụ huynh quan tâm đến việc học em Phụ huynh phối hợp tốt với giáo viên, phấn khởi giúp đỡ giáo viên công tác giảng dạy, giáo dục học sinh Vì kết học tập học sinh ngày tiến bộ, năm sau cao năm trước - Học sinh chăm học, biết phối hợp với thầy cô hoạt động học tập - Chương trình sách giáo khoa thực tích hợp kiến thức từ lớp 2, nên việc học Từ loại tương đối thuận lợi * Khó khăn: - Bên cạnh gia đình cán bộ, viên chức số em gia đình làm nông, buôn bán,… nên bố mẹ chưa thực quan tâm đến việc học tập mình, phó thác cho nhà trường, chưa nhắc nhở em học tập - Đối với lớp học chương trình buổi/tuần nên thời gian hạn chế cho việc luyện tập kiến thức từ loại b) Thành công – hạn chế: * Thành công: - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hai tốt Nhà trường cờ đầu ngành giáo dục huyện nhà Trong thi đua đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc Giáo viên nhiệt tình công tác giảng dạy, có bề dày kinh nghiệm, đoàn kết để xây dựng tập thể vững mạnh Đội ngũ giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh ngày tăng - Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để giáo viên phát huy lực cá nhân, thường tổ chức chuyên đề chuyên môn nhằm nâng cao trình độ đội ngũ - Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhà trường thường xuyên tổ chức giao lưu Tiếng Việt, hoạt động ngoại khóa, Trạng nguyên Tiếng Việt mạng Internet,… nhằm giúp học sinh có hội trau dồi kiến thức tiếng Việt * Hạn chế: - Một số giáo viên chậm việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, chưa biết vận dụng tư liệu cần thiết mạng Internet vào việc giảng dạy nên hiệu giảng dạy chưa cao - Thực đổi phương pháp dạy học nặng hình thức, chưa thật ý đến hoạt động học việc rèn kĩ tự học, tự giác chủ động tương tác c) Mặt mạnh - mặt yếu: * Mặt mạnh: - Bản thân giáo viên đào tạo trình độ chuẩn, nhiều năm liền giáo viên dạy giỏi, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2003-2004, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở nhiều năm liền - Luôn yêu nghề, tự học hỏi chuyên môn để nâng cao tay nghề, tìm tòi học hỏi phương pháp dạy học phù hợp để giúp học sinh tiến nên năm qua lớp giảng dạy số lượng học sinh hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc chiếm tỉ lệ cao Có khiếu dạy Tiếng việt - Thường xuyên thực biện pháp động viên, khuyến khích học sinh, nhắc nhở em yêu thương nhau, biết hợp tác chia sẻ với để tiến * Mặt yếu: - Ngoài việc giảng dạy thực công tác chủ nhiệm nên thời gian hạn chế việc chuẩn bị tư liệu, đồ dùng dạy học cho học sinh - Trình độ học sinh không đồng đều, số em lười học ghi nhớ khả ghi nhớ kiến thức học chưa tốt nên kiến thức danh từ, động từ, tính từ giáo viên phải nhắc lại giảng dạy - Học sinh thiếu tự tin, chia sẻ với bạn sau hoàn thành làm d) Các nguyên nhân, yếu tố tác động: - Trình độ học sinh lớp không đồng vì: Có em gia đình quan tâm nhắc nhở, có ý thức tự học, nghiêm túc học học tốt, số em gia đình chưa quan tâm nhắc nhở, ý thức tự học chưa tốt việc học dừng lại mức độ hoàn thành - Học sinh thiếu tự tin, chia sẻ với bạn bè hoàn thành học vì: số em học chưa tốt, phát biểu xây dựng sợ trả lời sai bạn cười nên thiếu tự tin học tập, số em nhút nhát không dám chia sẻ với bạn - Học sinh thiếu kĩ ghi nhớ đặc điểm từ loại vì: thời gian học luyện tập từ loại ít, nắm chưa chắn kiến thức từ loại chưa nắm bắt khả kết hợp từ loại, … - Việc đổi phương pháp dạy học GV chưa triệt để vì: số giáo viên giảng dạy theo hướng truyền thụ kiến thức mà chưa thực dạy học theo phân hóa đối tượng, chưa hướng dẫn học sinh cách tự chiếm lĩnh kiến thức, trình dạy học chưa tổ chức hình thức dạy học phù hợp, chưa biết cách giúp học sinh tự tin, chia sẻ học tập, e) Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: e1) Trình độ học sinh lớp học không đồng đều: - Trình độ học sinh không đồng đều, tổng số học sinh lớp có 33 em, đó: học sinh hoàn thành xuất sắc 15 em, học sinh hoàn thành tốt 10 em, học sinh hoàn thành em em không hoàn thành Trình độ không đồng nên khả tự chủ tiết học học sinh hạn chế, số em giỏi “lấn lướt” học sinh khác e2) Sự tự tin chia sẻ kiến thức nhận xét học sinh hạn chế: Như biết, trình dạy học nhiều giáo viên dạy học theo cách dạy truyền thống Trong học, giáo viên chưa thực tốt việc phân hóa đối tượng học sinh, chưa biết gợi mở để giúp học sinh phát triển tư duy, tính tích cực học tập, chưa biết lồng ghép kĩ sống như: kĩ hợp tác, kĩ xác định giá trị, tư sáng tạo, kĩ lắng nghe, ghi nhớ,… nhằm khắc sâu kiến thức học thông qua hoạt động thực tiễn Giáo viên chưa biết đổi phương pháp dạy học, dẫn đến em chưa trải nghiệm môi trường học tập mới, học sinh chưa khám phá kiến thức mới, chưa thể khả chưa biết cách chia sẻ với bạn nội dung học Cụ thể: - Giáo viên tập trung vào số học sinh bật dẫn đến số học sinh lại chủ quan đợi nhắc lại ý kiến bạn viết lại bạn thực bảng lớn - Giáo viên sợ thời gian nên không quan tâm nhiều đến hoạt động cá nhân, tổ chức cho em chia sẻ, hỗ trợ tương tác với học sinh khác, nhóm khác… Từ hai yếu tố khiến học sinh trở nên thiếu mạnh dạn, tự tin trình học tập e3) Học sinh thiếu kĩ ghi nhớ số nguyên nhân: Một số học sinh chưa chăm học cũ nhà, lười làm tập nhà nên khả ghi nhớ kiến thức chưa chắn, số em chưa hiểu khái niệm từ loại, … nên kết học tập chưa cao Giáo viên cung cấp khả kết hợp từ loại chưa nhiều, chưa thường xuyên nên em sử dụng tính chất vào việc xác định danh từ, động từ, tính từ chưa thành thạo, dẫn đến việc xác định từ loại chưa xác học xong thời gian ngắn quên kiến thức học e4) Thời lượng dạy học từ loại lớp ít: Nội dung dạy Từ loại chương trình lớp phân bổ tuần học 5, 6, 9, 11, 12 Ngoài tập từ loại xuất luyện tập khác Với thời lượng ít, ứng dụng Từ loại nhiều, giáo viên thực theo phân phối chương trình học sinh gặp nhiều khó khăn việc xâu chuỗi kiến thức để vận dụng vào viết văn, xác định Từ loại * Kết khảo nghiệm thực tế vào đầu năm học học sinh lớp qua ba năm sau: Lớp/ năm học Tổng số Khả xác định Khả xác định học sinh tốt DT- ĐT- TT chưa tốt DT- ĐT- TT Lớp 4C, NH: 2013-2014 34 20 14 Lớp4A, NH: 2014-2015 35 19 16 Lớp4A, NH: 2015-2016 33 21 12 Sau phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng đề tài, thấy hạn chế việc giảng dạy từ loại lớp Tôi nghiên cứu tìm số biện pháp nhằm khắc phục nhược điểm trên, cụ thể là: II.3 NHỮNG GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP: a) Mục tiêu giải pháp, biện pháp: - Giúp giáo viên thực việc đổi phương pháp dạy học Từ loại - Giúp học sinh tự tin học tập, biết chia sẻ, hỗ trợ bạn học - Giúp học sinh nắm đặc điểm danh từ, động từ, tính từ, đồng thời biết xác định danh từ, động từ, tính từ Học sinh biết phân biệt danh từ, động từ, tính từ Các em nắm vững kiến thức để dùng từ, đặt câu đúng, xác định tốt câu kể Ai làm gì? Ai gì? Ai nào?, biết đặt câu kể, viết đoạn văn có câu kể biết thêm trạng ngữ cho câu,…có liên quan đến danh từ, động từ, tính từ Đồng thời việc nắm vững kiến thức từ loại giúp em làm văn tả đồ vật, tả cối, tả vật… tốt Đồng thời có kĩ hợp tác, chia sẻ với bạn b) Nội dung cách thực giải pháp, biện pháp: Từ thực trạng trên, muốn học sinh học tốt từ loại, xác định từ loại biết sử dụng từ loại nói viết, thực giải pháp, biện pháp sau: * Biện pháp thứ nhất: Tăng cường việc đổi phương pháp dạy học, khắc phục thời lượng dạy phân môn Luyện từ câu phần Từ loại - Mục tiêu: Giúp giáo viên biết thực đổi phương pháp dạy học, biết kích thích hứng thú học sinh học tập, biết thực phương pháp dạy học theo mô hình “Trường học mới” - Nội dung cách thực hiện: + Thực theo phương châm dạy đâu đó, vận dụng tối đa thời lượng dạy học buổi thứ hai để thực nhằm chấm dứt thực trạng dạy theo phân phối chương trình + Nội dung dạy buổi thứ hai phải lựa chọn cách linh hoạt tùy vào đơn vị kiến thức tuần Không thiết phải cứng nhắc theo thời khóa biểu tiết tăng cường Tiếng Việt toán Nếu tuần cần khắc sâu Tiếng việt GV lựa chọn TV toán ngược lại … + Thường xuyên tổ chức hoạt động chuyên đề dạy học từ loại, phân tích cụ thể đặc điểm từ loại, kế thừa tính tích hợp chương trình (tích hợp chiều ngang, tích hợp chiều dọc) để giảng dạy, nhằm giúp giáo viên nắm vững kiến thức cần truyền đạt cho học sinh Khi thực chuyên đề: + Thay đổi cách sinh hoạt chuyên đề theo hình thức phân công 01 giáo viên dạy góp ý dạy Thực 01 chuyên đề cần theo hướng chuyên sâu để tất giáo viên khối tham gia thể nghiệm lớp học theo tinh thần tập huấn + Tăng cường dự thăm lớp nhằm thúc đẩy đổi phương pháp dạy học giáo viên, cụ thể sau dự thảo luận tìm biện pháp nhằm giúp giáo viên về: hoạt động học học sinh, hệ thống câu hỏi giáo viên chung lớp, câu hỏi nhóm dạy, tư vấn hỗ trợ học sinh theo Thông tư 30, tạo điều kiện cho học sinh chia sẻ, biết cách chia sẻ với bạn, biết hỗ trợ bạn học… * Biện pháp thứ hai: Rèn tự tin, chia sẻ học sinh với bạn nâng cao chất lượng học tập lớp - Mục tiêu: Giúp học sinh mạnh dạn giao tiếp; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói nội dung cần trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh đối tượng; ứng xử thân thiện, chia sẻ với người; lắng nghe người khác, biết tranh thủ đồng thuận; - Nội dung cách thực hiện: + Sắp xếp chỗ ngồi hợp lí, nhóm có tất trình độ học sinh, em tiếp thu nhanh ngồi bàn với bạn tiếp thu chậm thụ động làm + Khi giao cho học sinh làm việc cá nhân, giáo viên cần phân hóa nhanh đối tượng để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nhằm giữ “nhịp độ” lớp học + Sử dụng cánh tay nối dài giáo viên để hỗ trợ kịp thời cho học sinh khác + Tạo điều kiện mặc thời gian cho học sinh chia sẻ cách làm Trước hết chia sẻ nhóm, HS có đủ tự tin giáo viên cho HS chia sẻ trước lớp 10 Muốn biết từ có phải động từ hay không trước ta thêm vào từ: hãy, đừng, chớ, sẽ, đang, đều, vẫn, cũng… Và sau động từ từ: rồi, nữa, mãi, xong,… Ví dụ: + Đang học + Làm xong + Cứ 2.3 Khả kết hợp tính từ: Muốn biết từ có phải tính từ hay không trước ta thêm vào từ mức độ: rất, hơi, cực kì, khá, lắm, quá, tuyệt, không, chưa, chẳng,… Ví dụ: + đẹp + tuyệt đẹp + đẹp Như vậy, qua việc giúp học sinh biết khả kết hợp danh từ, động từ, tính từ, yêu cầu em tìm từ loại dựa vào khả kết hợp nó, từ giúp học sinh tìm từ loại cách dễ dàng Phân biệt từ loại với từ loại khác phân biệt từ loại với đại từ, số từ Sau em tự chiếm lĩnh kiến thức học từ loại, cung cấp khả kết hợp từ loại, hướng dẫn học sinh thiết lập mối quan hệ kiến thức kiến thức học tập luyện tập, giúp em nhận kiến thức học từ dạng tập khác nhau, từ học sinh biết so sánh, lựa chọn phân biệt từ loại với từ loại với đại từ, số từ, cụ thể sau: 3.1 Đối với danh từ: Tôi nêu dạng câu sau, yêu cầu học sinh xác định danh từ, học sinh khác nhận xét điểm đúng, sai sau làm bài, phân tích kết để từ rút kiến thức từ tập thực tế Ví dụ: - Xác định danh từ câu sau: + Chuyến xe chạy hết năm DT DT DT 17 Học sinh xác định danh từ, yêu cầu học sinh nêu rõ danh từ gì? (Chuyến danh từ đơn vị, xe danh từ đồ vật, danh từ thời gian) Một số học sinh nêu: năm danh từ, giúp học sinh biết: một, hai, ba, bốn, năm,… từ số lượng (hay gọi số từ) danh từ, xác định danh từ đưa từ số lượng vào trước để tìm danh từ, như: chuyến xe, ba giờ,… + Tôi hiệu sách mua hai truyện DT DT DT Đối với dạng tập này, yêu cầu học sinh tìm danh từ, em nêu danh từ gồm: hiệu sách, quyển, truyện, có em xác định: danh từ, cho học sinh biết tiếng danh từ mà đại từ loại từ thay cho danh từ câu Nêm sử dụng từ số lượng trước từ 3.2 Đối với động từ: Để tránh cho học sinh khỏi nhầm lẫn thường xuyên cho học sinh luyện tập, giúp học sinh nắm kết hợp động từ, danh từ, trau dồi kiến thức thực tế, giúp em tự tìm tòi kiến thức từ khắc sâu kiến thức học Để tiết học có hiệu hơn, giao tập, phân loại đối tượng học sinh làm dạng tập khác nhau, nhận xét chữa yêu cầu học sinh nêu danh từ, động từ để lớp nhận xét đúng, sai Từ rút kinh nghiệm cho làm sau Ví dụ: Tôi yêu cầu học sinh xác định danh từ, động từ câu: + Học sinh làm mức độ hoàn thành, yêu cầu xác định câu sau: Tết đến, nhà nô nức gói bánh chưng DT ĐT DT ĐT DT Đối với loại câu này, học sinh dễ dàng xác định danh từ, động từ, câu sau, học sinh khó xác định, gợi ý cho em để em xác định theo yêu cầu + Học sinh làm mức độ hoàn thành tốt, yêu cầu xác định câu sau: Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược kết thúc thắng lợi DT ĐT DT ĐT 18 ĐT ĐT Sau học sinh làm tập dạng này, có em xác định danh từ kháng chiến động từ Tôi giúp em nhớ lại: Nếu từ hoạt động có từ nỗi, niềm, sự, cuộc, việc,… đứng trước danh từ khái niệm Như qua tập khắc sâu kiến thức cho em mà không nhớ lí thuyết suông 3.3 Đối với tính từ: Qua học sách giáo khoa kiến thức mà cung cấp thêm, học sinh xác định tính từ Tuy nhiên có câu khó xác định tính từ, nhắc lại đặc điểm tính từ giúp em làm tốt Trong trình làm bài, yêu cầu em làm từ dễ đến khó, em giỏi hỗ trợ em học mức hoàn thành, làm em tổ chức hình thức nhóm (cá nhân, nhóm đôi, nhóm lớn), nhằm giúp em có kĩ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, từ giúp em phân biệt tính từ với từ loại khác, số dạng tập sau: Ví dụ: Quê hương em đẹp DT DT TT Đối với dạng câu học sinh dễ dàng xác định tính từ mà không lẫn lộn với danh từ, động từ Tuy nhiên câu khó hơn, học sinh lúng túng, gợi ý cho học sinh, giúp em nhận tính từ + Niềm vui theo em tới trường DT TT ĐT DT ĐT DT Đối với loại câu này, em xác định danh từ, động từ, tính từ dựa vào khái niệm khả kết hợp Tuy nhiên từ niềm vui số em xác định tính từ, lúc nhắc lại cho em: động từ tính từ có từ nỗi, niềm, sự, đứng trước từ danh từ khái niệm Như vậy, qua việc phân biệt từ loại với từ loại khác từ loại với số từ, đại từ qua việc thực hành làm tập, học sinh củng cố thêm kiến thức từ loại cách xác định từ loại Biết phân biệt từ loại qua tập cụ thể 3.4 Phân biệt từ loại với theo mục đích sử dụng: Ngữ pháp Việt nam đa dạng phong phú, Bởi phong phú từ ngữ, câu văn tùy theo cách sử dụng mà từ loại gọi tên khác Nên muốn giúp học sinh nắm 19 vững kiến thức danh từ, động từ, tính từ đưa số câu (những câu cụ thể tùy theo mục đích sử dụng từ thực tế) yêu cầu học sinh xác định danh từ, động từ, tính từ sau yêu cầu em đưa câu để tự tìm danh từ, động từ, tính từ học với bạn, cụ thể sau: Ví dụ: Xác định từ “bò” , “mưa”, “sơn” thuộc từ loại câu sau: a) Con bò ăn cỏ (bò vật nên bò danh từ) b) Bé biết bò (bò hoạt động em bé, nên bò động từ) c) Mưa đến (mưa tượng trời, nên mưa danh từ) d) Trời mưa to (mưa tượng nước rơi từ đám mây xuống mặt đất, nên mưa động từ) e) Cần phải mua thêm sơn màu xanh (sơn chất dạng lỏng, nên sơn danh từ) g) Phải sơn lại cửa sổ (sơn quét nước sơn lên cửa, nên sơn động từ) Ví dụ: Xác định từ “ước mơ” thuộc từ loại câu sau? a) Đó ước mơ cao đẹp (ước mơ: điều mong muốn tốt đẹp tương lai, nên ước mơ danh từ) b) Hùng ước mơ trở thành phi công (ước mơ mong muốn, ước ao cách thiết tha, ước mơ động từ) Ví dụ: Xác định từ “giả” câu sau thuộc từ loại nào? + Hàng giả tràn lan thị trường (giả: tính từ) + Người giả dạng kẻ ăn xin (giả: động từ) Từ ví dụ trên, học sinh hiểu muốn xác định từ loại từ em phải hiểu nghĩa từ Đến lúc cho học sinh tự chất vấn, hỏi đáp lẫn nhau, nhờ vào hỗ trợ ban học tập, nhóm trưởng (hoặc tra từ điển) để hiểu nghĩa từ, sau em tự xác định từ loại cách dễ dàng Như vậy, qua việc phân biệt từ loại dựa vào mục đích sử dụng, giúp em biết thêm cách xác định từ loại, từ giúp em gắn bó với thực tiễn sống, em có thêm kĩ dùng từ, hỗ trợ thêm học tập môn tập làm văn, 20 Củng cố kiến thức từ loại hình thức trò chơi Trong trình học, việc tổ chức trò chơi biện pháp hữu ích, học sinh vừa học thông qua trò chơi, vừa tạo không khí sôi học tập, đồng thời kích thích khả làm nhanh nhạy Trò chơi học tập không nhằm giải trí mà nhằm góp phần củng cố tri thức, kĩ học tập cho học sinh Trò chơi học tập củng cố vừa để kết thúc tiết học vừa tạo thư giãn cho học sinh trước bước vào tiết học Tôi tổ chức số trò chơi sau: + Trò chơi tìm danh từ, động từ, tính từ theo từ loại cho trước + Thi kể danh từ, động từ, tính từ quanh em + Thi nói câu có danh từ, động từ, tính từ + Thi tìm nhanh danh từ, động từ, tính từ đoạn thơ, đoạn văn Trong tổ chức trò chơi, giáo viên người quản trò, biết lôi kéo thu hút học sinh tham gia vào trò chơi, biết dừng chơi lúc thưởng phạt công bằng, luật, nhẹ nhàng Các hình thức tổ chức nhẹ nhàng, hóm hỉnh mang tên như: “Ai nhanh – Ai đúng”, “Tiếp sức đồng đội”, “Chung sức đồng đội”, “Giúp tìm nhà”… 4.1 Tìm danh từ, động từ, tính từ theo từ loại cho trước: Ví dụ: Trong tiết luyện từ câu “Tính từ - Tiếp theo” Tuần 12, trang 123 Tôi đưa trò chơi “Giúp tìm nhà” nhằm củng cố Danh từ, động từ, tính từ Ở trò chơi này, Tôi chuẩn bị 15 từ, chia lớp nhóm, phát cho nhóm bảng nhóm 15 từ loại Yêu cầu HS đính nhanh vào vị trí nhà cho phù hợp Các thẻ từ gồm: vui vẻ, nhường nhịn, Nha Trang, ăn, xinh đẹp, múa, Đồ Sơn, bay, tim tím, mới, chạy, sông, thơm ngát, bầu trời, Hà Nội Nhà Danh từ Động từ Tính từ Đáp án: Nhà Danh từ Động từ Tính từ 21 Nha Trang Hà Nội bầu trời sông Đồ Sơn nhường nhịn ăn múa chạy bay vui vẻ xinh đẹp tim tím thơm ngát Ví dụ: Trong tập này, sử dụng hình thức trò chơi “Chung sức đồng đội”,Giúp học sinh củng cố lại đặc điểm danh từ, động từ, tính từ vào đoạn văn cụ thể Chia lớp thành nhóm, nhóm em, thảo luận đưa kết chung điền danh từ thiếu vào chỗ trống như: Chúng ta có quyền từ hào vẻ vang Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Chúng ta phải ghi nhớ vị anh hùng dân tộc, vị dân tộc anh hùng (tiêu biểu, trang lịch sử, công lao thời đại) Kết qủa điền sau: Chúng ta có quyền từ hào trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Chúng ta phải ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc, vị tiêu biểu dân tộc anh hùng Ví dụ: Trong tập dạng này, sử dụng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”, trò chơi chia lớp thành nhiều đội chơi chơi theo tổ, giơ tay nhanh tổ tổ thưởng hoa chia lớp nhóm thảo luận giơ bảng phụ đồng loạt sau nêu câu hỏi 30 giây Tìm từ thời gian (đã, sẽ, đang)còn thiếu để điền vào chỗ trống cho thích hợp: Tôi làm bạn Quang gọi: “Nam ơi, bọn chơi !” Tôi trả lời: “Đợi tớ chút, tớ làm xong Cậu đợi tớ ngõ, bọn chơi trò đánh trận giả !” Kết điền sau: Tôi làm bạn Quang gọi: “Nam ơi, bọn chơi !” Tôi trả lời: “Đợi tớ chút, tớ làm xong Cậu đợi tớ ngõ, bọn chơi trò đánh trận giả !” 4.2 Thi kể danh từ, động từ, tính từ quanh em: 22 Ví dụ: Đối với dạng này, yêu cầu em tổ chức chơi trò chơi “Tiếp sức động đội” Tôi chia nhóm 10 em, nêu yêu cầu, lượt 1: em có nhiệm vụ trả lời, sau lượt hai lại đến em tiếp theo, đội không trả lời lượt, dành quyền trả lời cho đội khác, cuối đội nêu tên từ loại nhiều đội thắng - Tôi nêu yêu cầu thứ nhất: “ Hãy nêu danh từ đồ vật xung quanh em (ở nhà trường)” HS nêu kết như: bàn, ghế, bảng, bút mực, thước, bóng đèn, quạt, hoa nhựa, khăn bàn, sách, vở, tủ, chậu nước, hoa giấy, cây, bút chì, nhà, cửa, - Yêu cầu thứ hai: “Hãy nêu động từ hoạt động mà em làm.” Học sinh nêu kết như: chạy, nhảy, hát, múa, đọc, bơi, leo, trèo, ngủ, ăn, uống, cười, đứng, đi, viết, cho, biếu, tặng, đánh (răng), rửa (mặt), tắm - Yêu cầu thứ ba: “Hãy nêu tính từ mà học sinh giỏi, người ngoan cần có” Học sinh nêu kết như: chăm chỉ, siêng năng, cần cù, ngoan, hiếu thảo, ngoan ngoãn, dễ chịu, dễ thương, dịu dàng, hiền, hiền hòa, Qua trò chơi, củng cố thêm từ ngữ từ loại, đồng thời bồi đắp cho học sinh thêm tình yêu thương gia đình, biết giúp đỡ gia đình, yêu đồ vật xung quanh 4.3 Thi nói câu có danh từ, động từ, tính từ Tôi sử dụng trò chơi “Ai giỏi nhất” tập phần củng cố tiết học từ loại nhằm tổng kết lại kiến thức học, giúp học sinh tìm kết nhanh nhất: trước tiên nêu tên trò chơi hướng dẫn học sinh cách chơi, đội có 5-6 học sinh chia lớp thành đội chơi đọc kết nhanh, nêu động từ câu sử dụng Đội khác nhận xét cho ý kiến sai Giáo viên đánh dấu lên bảng lớp đội nêu câu phù hợp theo yêu cầu Trò chơi thực 3- lượt, đội nêu câu lớp tuyên dương đội Ví dụ: Tôi nêu yêu cầu: Hãy đặt câu có danh từ (hoặc động từ, tính từ), cho biết danh từ (hoặc động từ, tính từ nào) + Bạn Thu chăm học (danh từ: bạn Thu) 23 + Mẹ em giặt quần áo (động từ: giặt) + Bé Mi ngoan (tính từ: ngoan) 4.4 Thi tìm nhanh danh từ, động từ, tính từ đoạn thơ, đoạn văn Đây dạng tổng hợp, mức độ khó cao nhiều, buộc em phải tư suy nghĩ từ thuộc danh từ, động từ, hay tính từ Vì thế, nên gợi ý giúp em nhớ lại định nghĩa từ loại, khả kết hợp từ loại, nhằm giúp em hoàn thiện tốt tập yêu cầu Mức độ xác định đưa từ dễ đến khó, nhằm giúp em tiếp cận Ở trò chơi thường tổ chức lồng ghép vào tiết ôn tập, tổ chức trò chơi “Chung sức đồng đội”, chia lớp nhóm, thảo luận, ghi kết vào bảng phụ giáo viên phát sẵn, sau đính kết qủa lên bảng, nhận xét chéo Đội có kết với đáp án thỉ lớp thưởng tràng pháo tay Ví dụ: Xác định danh từ, động từ, tính từ câu sau: a) Nam học b) Mùa xuân, trăm hoa đua nở c) Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ d) Ông ngoại em già, yếu Kết sau thảo luận: Xác định danh từ, động từ, tính từ hai khổ thơ sau: Bút chì xanh đỏ Em vẽ làng xóm Em gọt hai đầu Tre xanh, lúa xanh Em thử hai màu Sông máng lượn quanh Xanh tươi, đỏ thắm Một dòng xanh mát 24 Kết sau thảo luận: Xác định danh từ, động từ, tính từ đoạn văn sau: Mưa rả đêm ngày Mưa tối tăm mặt mũi Mưa thối đất thối cát Trận chưa qua, trận khác tới, riết tợn Tưởng biển có nước, trời hút lên, đổ hết xuống đất liền Kết sau thảo luận: Qua việc tổ chức trò chơi, em thích thú, học sinh tự tin học tập yêu thích môn tiếng Việt Đồng thời em mạnh dạn phát biểu ý kiến riêng mình, không rụt rè nhút nhát, biết thảo luận với bạn, biết hỗ trợ bạn, biết đánh giá nhận xét làm bạn theo Thông tư 30 c) Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp: Để thực giải pháp, biện pháp có hiệu quả, cần: - Tăng cường dự thăm lớp, nhận xét, hỗ trợ lẫn tìm phương pháp dạy học tích cực Không ngừng đổi phương pháp dạy học - Viết chuyên đề chuyên sâu mảng kiến thức từ loại, hướng trọng tâm vào người học - Lớp học phải dạy buổi/ngày buổi/tuần có thời gian để giáo viên thực tốt đề tài d) Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: 25 Những giải pháp – biện pháp thân áp dụng thực giảng dạy lớp 4, trường tiểu học Lý Tự Trọng có mối liên quan sau: GIÁO VIÊN phương Đổi pháp dạy học HỌC SINH Tự tin Chia sẻ Tương tác học Tự đánh giá lẫn Danh từ Nắm nội dung học Động từ Tính từ Như vậy, với biện pháp giải pháp nêu cho thấy rõ tác động giáo viên tới chủ thể học sinh, mối quan hệ gắn bó khăng khít lẫn tách rời Các biện pháp đưa mang tính khoa học, có tính khách quan khả thi e) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Qua nghiên cứu thực hành ứng dụng hàng ngày lớp, việc sử dụng “Kinh nghiệm nâng cao hiệu việc dạy Từ loại phân môn luyện từ câu lớp 4”, đề tài khối, ban giám hiệu nhà trường cho phép thự lớp học Khi thực số biện pháp giải pháp bước đầu thu hoạch số kết khả quan như: - HS sợ môn Tiếng việt, học mảng kiến thức Từ loại - HS chủ động việc chia sẻ kiến thức tương tác lẫn - Lớp học thân thiện 26 - Một số giáo viên khối mạnh dạn áp dụng phát triển nội dung đề tài bước đầu có kết khả quan II.4 KẾT QỦA THU ĐƯỢC QUA KHẢO NGHIỆM, GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2014 – 2015 học kì I năm học 2015-2016, chất lượng học luyện từ câu, chủ yếu từ loại lớp năm sau cao năm trước Vì chất lượng môn Tiếng Việt nâng lên rõ rệt Cụ thể là: Năm học Đầu năm Tự tin, Xác chia sẻ Cuối năm định Vận dụng từ Tự tin, chia Xác định Vận dụng từ kiến thức loại việc sẻ kiến thức loại từ loại từ loại đặt câu, làm việc đặt câu, văn làm văn 2013-2014 15/34em 20/34 em 20/34 em 30/34 30/34 em 28/34 em Lớp 4C 2014-2015 44,1% 17/35 58,82% 19/35 58,85% 25/35 88,2% 32/35 88,2% 32/35 82,4% 30/35 Lớp 4A 2015-2016 48,6% 25/33 54,3% 21/33 71,4% 27/33 94,1% 91,4% 85,7% (Học kì I, 4A) 75,8% 63,6% 81,8% Lớp 4A - Năm học 2013 - 2014 Tổng số học sinh: 34 em Chất lượng môn Tiếng Việt Học kì Cuối năm Giỏi SL % Khá SL % 11 13 12 15 32,4% 38,2% TB SL % 35,3% 10 44,2% Yếu SL % 29,4% 17,6% 2,9% Lớp 4A - Năm học 2014 - 2015 Tổng số học sinh: 35 em Chất lượng môn Tiếng Việt Học kì Cuối năm SL Giỏi % 11 14 Khá SL % 31,4% 40,0% 13 17 TB SL % 37,2% 11 48,6% Yếu SL % 31,4% 11,4% Lớp 4A - Năm học 2015 – 2016 (Học kì 1) Tổng số học sinh: 33 em Điểm 9-10 Điểm 7-8 27 Điểm 5-6 Điểm Chất lượng giáo dục Môn Tiếng việt Học kì Cuối năm SL % SL 14 42,4% 15 % SL 45,5% % SL % 12,1% Như vậy, giáo viên phát huy tính tích cực học sinh học tập, thực việc giáo dục học sinh theo tinh thần đổi Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận: Đề tài “Kinh nghiệm nâng cao hiệu việc dạy Từ loại phân môn luyện từ câu lớp 4” áp dụng nhiều năm qua ủng hộ BGH, thầy cô giáo khối Vì thế, chất lượng làm từ loại học sinh lớp giảng dạy đạt kết tốt, chất lượng môn Tiếng việt năm sau cao năm trước Đề tài kinh nghiệm thân trình giảng dạy Để học sinh lớp hứng thú với phân môn luyện từ câu, đặc biệt học danh từ, động từ, tính từ giáo viên trau dồi, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Hướng dẫn học sinh học tập phải cụ thể, rõ ràng, có sức hút học sinh … Giáo viên phải đổi phương pháp dạy học Biết phát huy tính tích cực học sinh, tạo bầu không khí sôi nổi, kích thích hứng thú học tập nâng cao ý thức tự giác học sinh Luôn động viên, khuyến khích em kịp thời, giúp đỡ học sinh có vướng mắc làm bài, giúp học sinh tự tin, biết chia sẻ với bạn… Về học sinh: hứng thú em biết kiến thức danh từ, động từ, tính từ, tự tin thể khả mình, hỗ trợ bạn, khen nêu gương… Đề tài áp dụng nhiều năm, mang lại hiệu rõ rệt Tuy nhiên mong đóng góp quý báu đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn III.2 Kiến nghị: - Đối với giáo viên: Cần quan tâm giúp đỡ em học sinh, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề Luôn tham khảo tài liệu để tự học hỏi, rèn luyện, để có kiến thức vững 28 - Đối với nhà trường: Cần tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tổ chức buổi chuyên đề nhằm giúp giáo viên dạy tốt phân môn luyện từ câu Người thực Nguyễn Thị Minh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài liệu Tâm lý giáo dục • Dạy học môn Tiếng việt tiểu học theo chương trình • Dạy luyện từ câu cho học sinh tiểu học • Dạy trẻ phương pháp tư • Phương pháp dạy học tiếng việt • Tiếng Việt lí thú • Báo giới ta • Tạp chí giáo dục • Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học Tiếng Việt cho giáo viên tiểu học • Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 29 • Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn học tiểu học • Sách Tiếng Việt tập 1, tập • Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn học cấp tiểu học • Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo MỤC LỤC Trang I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lí chọn đề tài I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài .1 I.3 Đối tượng nghiên cứu I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu I.5 Phương pháp nghiên cứu II.PHẦN NỘI DUNG II.1 Cơ sở lý luận II.2 Thực trạng a Thuận lợi – Khó khăn b Thành công – hạn chế c Mặt mạnh – mặt yếu d Các nguyên nhân, yếu tố tác động e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt II.3 Những giải pháp, biện pháp a)Mục tiêu giải pháp, biện pháp………………………………………………… b) Nội dung cách thực giải pháp, biện pháp………………………………………… Biện pháp thứ nhất: Tăng cường việc đổi phương pháp dạy học, khắc phụ thời lượng dạy phân môn luyện từ câu phần Từ loại ……………………………………… .9 30 Biện pháp thứ hai: Rèn tự tin, chia sẻ học sinh với bạn nâng cao chất lượng học tập lớp ……………………………………………………………………………… 10 Biện pháp thứ ba: Giúp học sinh ghi nhớ đặc điểm từ loại ………………………… 11 Cung cấp kiến thức danh từ, động từ, tính từ cho học sinh ………………………… 11 1.1 Danh từ…………………………………………………………………………… 11 1.2 Động từ…………………………………………………………………………… 13 1.3 Tính từ……………………………………………………………………………… 15 Khả kết hợp từ loại 16 2.1 Khả kết hợp danh từ…………………………………………………… …17 2.2 Khả kết hợp động từ……………………………………………………….17 2.3 Khả kết hợp tính từ……………………………………………………… 17 Phân biệt từ loại với từ loại khác phân biệt từ loại với đại từ, số từ…………… 18 3.1 Đối với danh từ…………………………………………………………………… 18 3.2 Đối với động từ…………………………………………………………………… 19 3.3 Đối với tính từ…………………………………………………………………… 19 3.4 Phân biệt từ loại với theo mục đích sử dụng………………………………… 19 Củng cố kiến thức từ loại hình thức trò chơi 21 4.1 Tìm danh từ, động từ, tính từ theo từ loại cho trước……………………………… 22 4.2 Thi kể danh từ, động từ, tính từ quanh em……………………………………23 4.3 Thi nói câu có danh từ, động từ, tính từ…………………………………………… 24 4.4 Thi tìm danh từ, động từ, tính từ đoạn thơ, đoạn văn………………………….25 c) Điều kiên để thực giải pháp, biện pháp………………………………………………26 d) Mối quan hệ giải pháp, biện pháp……………………………………………… 27 e) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề cần nghiên cứu……………………….27 II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu… 28 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 29 III.1 Kết luận 29 III.2 Kiến nghị 30 31 ... từ Tự tin, chia Xác định Vận dụng từ kiến thức loại việc sẻ kiến thức loại từ loại từ loại đặt câu, làm việc đặt câu, văn làm văn 2013-20 14 15/34em 20/ 34 em 20/ 34 em 30/ 34 30/ 34 em 28/ 34 em Lớp. .. Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Qua nghiên cứu thực hành ứng dụng hàng ngày lớp, việc sử dụng Kinh nghiệm nâng cao hiệu việc dạy Từ loại phân môn luyện từ câu lớp 4 , đề tài... hợp danh từ, động từ, tính từ, yêu cầu em tìm từ loại dựa vào khả kết hợp nó, từ giúp học sinh tìm từ loại cách dễ dàng Phân biệt từ loại với từ loại khác phân biệt từ loại với đại từ, số từ Sau
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4, SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4,

Hình ảnh liên quan

viên phát sẵn, sau đó đính kết qủa lên bảng, nhận xét chéo. Đội nào có các kết quả đúng với đáp án thỉ được cả lớp thưởng một tràng pháo tay. - SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4

vi.

ên phát sẵn, sau đó đính kết qủa lên bảng, nhận xét chéo. Đội nào có các kết quả đúng với đáp án thỉ được cả lớp thưởng một tràng pháo tay Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan