0

B ki m tra HK I m n Ho l p 8

12 90 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:06

Họ và tên: Lớp: . Đề kiểm tra học kì II Môn : Toán lớp 9 Thời gian 90 phút (học sinh làm bài ngay vào tờ đề này) Điểm Lời phê của thầy cô A. Trắc nghiệm khách quan.( 4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp án đúng trong các câu sau( trừ câu 13 ) : Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = -2x 2 . Kết luận nào sau đây là sai ? A. f(x) = f(-x) với mọi x. B. f(x) = 0 khi x =0. C. f(a +2) = -6 khi a = -2 - 3 ; a = -2 + 3 ; D. f(1-b) = 8 khi b = -1; b=3. Câu 2: Nghiệm của PT: 1 2 0 1 x x x x + + = là : A. x = - 1 2 B. x = 1 2 C. x = 2 D. x = -2 Câu 3: Phơng trình: x 2 + 3x 4 = 0 có 2 nghiệm là; A. -1 và -4 B. 1 và - 4 C. -1và 4. D. 1 và 4 Câu 4: Điều kiện xác định của PT: 1 2 0 1 x x x x + + = là : A. x 0; x 1 B. x 1 C. x = 0 và x =1 D. x 0 Câu 5: Phơng trình : 2007x 2 100x 2008 = 0 A. Có vô số nghiệm. B. Có 2 nghiệm phân biệt C. Vô nghiệm D. Có 1 nghiệm kép Câu 6: Giá trị của m để PT: : x 2 2(m-1)x + 3m có 2 nghiệm trái dấu là: A. m >3 B. m < 3. C. m < 0 D. m > 0 Câu 7: Hai số có tổng là 29 và tích là 204. Hai số đó là : A. 12 và -17 B. -12 và - 17 C. 6 và 34 D. 12 và 17. Câu 8: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 210 m. Xung quanh khu đất ngời ta làm một lối đi rộng 2 m, vì vậy diện tích còn lại để trồng trọt là 2296 m 2 . Kích thớc của khu đất là: A. 45m và 60m B. 44m và 59m; C. 44m và 60m D. 46m và 60m Câu 9: Trong các phơng trình sau phơng trình bậc hai một ẩn là: A. 2y 2 + 5x +1 = 0 B. x 3 + 4x 2 2 = 0 C. -3x 2 = 0 D. x 4 = 0 Câu 10: Dân số của một thành phố sau hai năm tăng từ 4000000 lên 4096576 ngời. Trung bình hàng năm dân số của thành phố tăng là: A. 1,1% B. 1,4% C. 1,3% D. 1,2% Câu 11: Tổng và tích 2 nghiệm của phơng trình : x 2 3x 4 = 0 lần l ợt là: A. 3 và - 4 B. -3 và -4 C. -3 và 4 D. 3 và 4 Câu 12: Hàm số y = 3x 2 A. Luôn đồng biến với mọi x. B. Luôn nghịch biến với mọi x. C. Đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0 D. Đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0 Câu 13: Ghép mỗi câu ở cột A với một câu ở cột B để đợc kết quả đúng. cột a cột b kết quả 1. Góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn A. Có số đo bằng 180 0 2. Hai góc nội tiếp bằng nhau B. Gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung 3. Nửa đờng tròn C. Có hai góc đối diện bằng nhau 4. Trong một đờng tròn, góc ở tâm D. Có số đo bằng 90 0 5. Tứ giác nội tiếp trong một đờng tròn E. Chắn trên 1 đờng tròn hai cung bằng nhau F. Có tổng hai góc đối diện bằng 180 0 G.Chắn hai cung bằng nhau B. Tự luận ( 6 điểm). Bài 1:(2 điểm) a) Xác định hàm số y = ax 2 (P) biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A (-2 ; 2 ) b) Với giá trị nào của k thì đờng thẳng y = kx 2 tiếp xúc với parabol và tìm đợc. c) Các điểm B ( -2 ; 1 ); C ( 0 ; 1 ) có nằm trên (P) không? vì sao? Bài 2:(3 điểm) Trên nửa đờng tròn tâm O đờng kính AB = 2R lấy điểm C sao cho BC = R. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = 2AC. Gọi D là chân đờng vuông góc hạ từ E xuống đờng thẳng AB. a)Chứng minh tam giác OBC đều. Tính số đo góc BAC. b)Chứng minh: AC.AE = AB. . c)Chứng minh: BD = R. d)Tính diện tích hình đợc giuơí hạn bởi đoạn BE, đoạn CE và cung BC. Bài 3: (1 điểm). Tìm x biết: .135135 ++++= x Trong đó các dấu chấm có nghĩa là lặp đi lặp lại cách viết căn thức có chứa 5 và 13 một cách vô hạn lần. Bài làm Tiết 16 Ngày kiểm tra: kiểm tra tiết số HKI ma trận đề Mức độ Nội dung Cấu tạo nguyên tử Nhận biết TNKQ TL C1:(0,5đ) C2:(0,5đ) Thông hiểu TNKQ TL Tính hoá trị nguyên tố C4:(0,5đ) Kí hiệu hoá học C5:(0,5đ) 0,5đ C8:(2đ) C9:(1đ) C10: (1đ) C7 (1đ) C7(1đ) C9:(1đ) Phân tử khối 2đ 2,5đ 0,5đ C6: (0,5đ) Công thức hoá học Tổng 1đ C3: (0,5đ) Đơn chất, hợp chất Tổng Vận dụng TNKQ TL 4đ 3,5đ 2đ 4đ 10 Phần I: Trắc nghiệm khách quan Hãy khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời Câu (0,5đ): Dùng cụm từ sau để điền vào phần trống câu sau: '' Nguyên tử hạt số e nguyên tử số p hạt nhân A Không chia nhỏ phản ứng hoá học C Tạo chất B Vô nhỏ D Trung hoà điện Câu (0,5đ): Trong nguyên tử, khối lợng e nhỏ không đáng kể nên: A Lớp vỏ mang điện tích âm C Nguyên tử trung hoà điện B Số e = số p D Khối lợng nguyên tử khối lợng hạt nhân Câu (0,5đ): Có chất sau: khí oxi(1), muối ăn(2), nhôm(3), khí nitơ(4), cacbon(5), thuốc tím(6), đá vôi(7) Nhóm chất gồm toàn đơn chất là: A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 1, 2, 5, D 3, 4, 5, Câu (0,5đ): Hợp chất nhôm (Al), lu huỳnh (S) có CTHH Al2S3 Hoá trị phù hợp nhôm lu huỳnh lần lợt là: A II, III B III, IV C III, VI D III, II Câu (0,5đ): Cách viết kí hiệu hoá học dãy clo sắt Natri Nitơ Nhôm Magiê Cacbon Mangan Dãy A Cl Fe Ni N Al Mg C M Dãy B C Fe Na Ni N Mg C Mn Dãy C Cl Fe Na N Al Mg C Mn Dãy D C S N Ni Al Mn Ca Mg Câu (0,5đ): Điền vào chỗ trống câu sau cho Theo CTHH khí Metan CH4 ta biết đợc - Những nguyên tố tạo nên chất - Tỉ lệ số phân tử chất là: 1C: 4H - Phân tử khối chất là: Phần II: Tự luận Câu (2đ) : viết công thức hoá học hợp chất sau tính phân tử khối chất a, axit clohiđric phân tử gồm có nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử clo b, Magiê phôtphat phân tử gồm có 3nguyên tử magie liên kết với 2nhóm phôtphat(PO4) Câu (2đ): Tính hoá trị : a, Nguyên tố Na hợp chất Na2O b, Nguyên tố Al hợp chất Al2(SO4)3 biết nhóm (SO4) hoá trị II Câu (2đ): Lập công thức hóa học hợp chất tạo nguyên tố Ca hoá trị II nhóm (PO4) hoá trị III Tính phân tử khối hợp chất Câu 10(1đ) : Chỉ rõ công thức đúng, sai sửa lại: Al2O, BaOH, FeCl2, KCO3, N2 Đáp án biểu điểm Phần I: Trắc nghiệm Câu Câu (0,5đ) Câu (0,5đ) Câu (0,5đ) Câu (0,5đ) Câu (0,5đ) Câu (0,5đ) đáp án D D B D C PTK:16 Phần II: Tự luận Câu 7: 2đ a, HCl, PTK:36,5 b, Mg3(PO4)2 , PTK : 262 Câu 8: 2đ a, Na (I) b, Al (III) Câu 9: 2đ Ca3(PO4)2, PTK: 310 Câu 10: 1đ CT đúng: FeCl2, N2 CT sai: Al2O, Sửa lại: Al2O3 ,BaOH Sửa lại: Ba(OH)2 , KCO3 Sửa lại: K2CO3 Tiết 25: kiểm tra 45 phút số HKI Phần I: trắc nghiệm(4 điểm ) Câu1:Trong số trình kể đây,hãy giải thích cho tượng vật lí ,đâu tượng hóa học a, Dây sắt cắt nhỏ đoạn tán thành đinh b,Hòa tan axit axetic vào nước dung dịch axit axetic loãng ,dùng làm giấm ăn c,Vành xe đạp sắt bị phủ lớp gỉ màu nâu đỏ d,Để rượu nhạt lâu ngày không khí ,rượu nhạt lên men chuyển thành giấm chua e,Hoà vôi sống vào nước vôi tôi(vôi chất canxi hiđroxit,nước vôi dung dich chất này) g,Khi mở nút chai nước giải khát loại có ga thấy có bọt khí sủi lên +Hiện tượng vật lí +Hiện tượng hoá học Câu 2:Hãy điền từ ,cụm từ thích hợp vào chỗ trống trình làm biến đổi chất thành chất khác Chất biến đôỉ phản ứng gọi ,còn sinh Trong trình phản ứng giảm dần , tăng dần Câu 3:Sắt để không khí ẩm dễ bị gỉ.Hãy giải thích ta phòng chống gỉ cách bôi dầu mỡ bề mặt đồ dùng sắt Phần II:Tự luận(6 điểm ) Câu 1:Hoàn thành phương trình hoá học sau a, Fe + O2 -> Fe3O4 b, Al +HCl -> AlCl3 + H2 c, Na + ? -> Na2O d, Fe(OH)3 + H2SO4 -> Fex(SO4)y + H2O Câu 2:Cho sơ đồ phản ứng sau: Al + CuO -> Al2O3 + Cu a, Hãy lập phương trình hoá học phản ứng b,Cho biết tỉ lệ số nguyên tử ,số phân tử bốn cặp chất phản ứng ,tuỳ chọn c,nếu cho 27 g nhôm tác dụng với 60 g đồng oxit tạo 40 g kim loại đồng,tính khối lượng nhôm oxit tạo phản ứng III/Đáp án biểu điểm Phần trắc nghiệm(4đ) Câu 1(1,5đ):mỗi ý chọn có giải thích 0,25 đ,nếu không giải thích 0,2 đ đáp án :c,đ,e Câu 2(1,5đ):Mỗi ý điền 0,25đ Câu 3(1đ): -Sắt bị gỉ sắt tác dụng với ôxi không khí ẩm: 0,5đ -Bôi dầu ,mỡ để không cho sắt tiếp xúc với ôxi không khí : 0,5đ Phần tự luận (6đ) Câu 1(3đ) -Phương trình a,b điền hệ số 0,5đ -Phương trình c,d điền công thức 0,5đ,điền hệ số 0,5đ a, 3Fe + 2O2 -> Fe3O4 b, 2Al +6HCl -> AlCl3 + H2 c, 4Na + O2 -> 2Na2O d, 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6H2O Câu 2(3đ) a, lập PTHH 0,5đ 2Al + 3CuO -> Al2O3 + 3Cu b,Lập tỉ lệ cặp chất : 1đ Tỉ lệ Al:CuO=2:3, Al: Al2O3 =2:1, Al: Cu=2:3 c,Được 1,5đ -Lập công thức khối lượng :1đ -Tính khối lượng nhôm oxit:0,5đ m Al O =27+60-40=47g Tiết 36 Kiểm tra học kỳ I A Ma trận: TT Chủ đề kiến thức Chất Nguyên tử Phân tử Phản ứng hoá học Mol tính toán hoá học Nhận biết Trắc Tự luận nghiệm Thông hiểu Vận dụng Trắc Tự Trắc Tự luận nghiệm luận nghiệm Câu (1,0 đ) Tổng điểm 1,0 Câu a (2,0 đ) Câu (3,0 đ) Câu (4,0 đ) 7,0 5,0 4,0 Tổng 1,0 2,0 10 B Đề kiểm tra: I Trắc nghiệm (3,0 đ): Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu đáp án em cho Câu (1,0 đ): a Trong dãy công thức hóa học hợp chất với oxi nguyên tố sau đây: K(I); Cu(II); Al(III); Pb(IV); P(V); S(VI) Hãy chọn dãy có công thức ... QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN Mã tài liệu: 6.17.6 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN Ngày tháng Tên tài sản Mã tài sản Người sử dụng Kiểm tra chi tiết Đánh giá tình hình thiết bị Đề xuất xử lý Người sử dụng xác nhận Ghi chú Ngày….tháng… năm 200… Trưởng phòng HC Trưởng BP Người kiểm tra Bộ đề kiểm tra Học kỳ lớp 8 - THCS HỌC KỲ I: ĐỀ 1: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Câu 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất, ta có thể nói khối lượng của nguyên tử là khối lượng của: A. Electon; B. Proton; C. Proton và electron; D. Hạt nhân. Câu 2: Nối các ý ở cột (A) với các ý ở cột ( B) sao cho phù hợp: A B a, Những nguyên tử cùng loại b, Kí hiệu hoá học c, Nguyên tử khối d, Oxi là nguyên tố chiếm gần 50 % 1, Biểu diễn nguyên tố hoá học 2, Thuộc 1 nguyên tố hoá học 3, Khối lượng vỏ trái đất 4, Là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Trả lời: a …. ; b …. ; c …. ; d … Câu 3: Điền đầy đủ các từ, cụm từ hay con số thích hợp vào các chỗ trống sau: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi … chất khí .Trong cùng điều kiện ,… của mọi chất khí đều …… ; ở điều kiện tiêu chuẩn V = … ;ở điều kiện t 0 =20 o C và p = 1 atm thì V = …. Câu 4: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: Cho 5 công thức hoá học của các chất như sau: H 2 , O 2 , H 2 O, CaCO 3 , Al. Các CTHH trên cho ta biết được có: A . 3 đơn chất và 2 hợp chất; B. 2 đơn chất và 3 hợp chất; C . 1 đơn chất và 4 hợp chất; D. 5 đơn chất. Câu 5: Một hợp chất phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và có phân tử khối là 62 đvC. X là nguyên tố nào sau đây? A . Mg; B. K; C.Na; D. Ca. Chọn và hướng dẫn: Lờ Văn Thờm, Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam -  0905.726961 1 Bộ đề kiểm tra Học kỳ lớp 8 - THCS II. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ) Câu 1: (2,75đ) Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau: a) ? P + ? → ? P 2 O 5 b) ? + ? AgNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + 3 Ag c) Na 2 SO 4 + ? → ? NạCl + BaSO 4 d) ? C n H 2n-2 + ? O 2 → ? CO 2 + ? H 2 O Câu 2: (1,5đ) Lập công thức hoá học các hợp chất 2 nguyên tố sau: a) Fe(III) và Clo (I); b) Al (III) và Oxi. Câu 3: (2đ) Trong 24g magiê oxit có bao nhiêu mol, bao nhiêu phân tử MgO? Phải lấy bao nhiêu gam HCl để có số phân tử HCl nhiều gấp 2 lần phân tử MgO? Câu 4: (0,75đ) Tính số mol của H 2 O có trong 0,8lít nước? Biết D=1g/cm 3 . ĐỀ 2: I/ Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1:(1đ) Từ công thức hóa học K 2 CO 3 cho biết ý nào đúng, ý nào sai trong các câu sau: A . Hợp chất trên do 3 nguyên tố là K,C ,O tạo nên. Đ S B . Hợp chất trên do 2 nguyên tố K, 1 nguyên tố C v à 3 nguyên t ố oxi t ạo n ên. Đ S C . Hợp chất có 2 nguyên tử K, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử oxi . Đ S D . Hợp chất trên có phân tử khối là 138. Đ S Câu 2:(0.5đ) Biết hóa trị của N là III. H ãy chọn công th ức hóa học đúng phù hợp với qui tắc hóa trị trong số các công thức sau. A . N 2 O B. N 2 O 3 C. N 3 O 2 D. N 2 O. Câu 3: (0.5đ) Điền t ừ hoặc cụm từ thích hợp v ào ô trống: Nguyên t ố hóa học là tập hợp ………………, có cùng số ……………… trong hạt nhân. Câu 4:(1đ): Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ? Chọn và hướng dẫn: Lờ Văn Thờm, Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam -  0905.726961 2 Bộ đề kiểm tra Học kỳ lớp 8 - THCS A. Số lượng nguyên tử trong phân tử . B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau . C. Hình dạng của phân tử D. Tất cả đều sai II/ Tự luận: (7đ) Câu 1:(3đ) a./ Lập công thức của hợp chất gồm: A. Nhôm có hóa tr ị III và nhóm NO 3 có hóa trị I B. Sắt có hóa tr ị II và nhóm PO 4 c ó hóa trị III C. Na tri có hóa trị I và nhóm SO 4 có hóa trị II b/ Tính phân tử khối các chất vừa lập. Câu 2: (2đ) a./ Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Hg, Mg, 3 Cl 2 , 2 K 2 O, CuSO 4 b./ Tính hóa trị Ni tơ trong các công thức: N 2 O v à NO 2 Câu 3: (2đ) Biết khối lượng nguyên tử cácbon là 19,926.10 - 24 gam. Tính khối lượng bằng gam của 1 đvC (=1/12 phần khối lượng nguyên tử cácbon). Từ đó suy ra khối lượng bằng gam của một nguyên tử Bạc, một nguyên tử Can xi. ĐỀ 3: I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ) Câu 1: Hãy điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống sau đây: Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ………………………… , còn chất mới sinh ra là……………………… Trong quá trình HỘI CHỨNG RỐI LỌAN HÔ HẤP-SINH SẢN TRÊN LỢN ĐẶC ĐIỂM CHUNG • Bệnh virus PRRSV, có type chính: Mỹ, Châu Âu • - Rối lọan sinh sản lợn nái, lợn theo mẹ yếu ớt, tỉ lệ chết cao • - Viêm phổi cấp tính thể phức hợp, gây chết lợn sau cai sữa • - Viêm phổi thể nhẹ lợn thòt, lợn giống • - Giảm chất lượng tinh dòch • - Tổ chức dòch tể giới xếp lọai: nhóm B LỊCH SỬ BỆNH • - Xuất Mỹ 1987, trước từ Canada • - Châu Âu: 1990 • - Hiên nay: khắp nơi giới, kể Việt Nam, trừ Australia chưa công bố TRUYỀN LÂY • - Lợn phát bệnh qua khỏi thải virus qua phân, nước tiểu vòng tháng sau phát bệnh • - Lợn nái nhiễm bệnh trở thành thú mang trùng, lây nhiễm cho lợn nhiều lứa • - Lây lan nhanh qua tiếp xúc từ lợn bệnh sang lợn khỏe đàn nhập lợn bệnh • - Lây qua gieo tinh: tinh dòch nọc mắc bệnh chứa nhiều virus Do bệnh thường khởi phát từ lợn nái đàn, sau lây qua lợn lợn khác • - Qua phương tiện chăn nuôi Transmission The sources are most likely to infect herd in France (Le Potier et al.,1997) • 56 % infected pigs • 21 % indirect spread (truck,boots,clothing,etc.) • 20 % infected semen • % unidentified NCSU Extension Swine husbandry 2001 SWINE NEWS October,2000-Vol.24,No.10 “PRRS summary and Cơ chế gây bệnh • - Sau lây nhiễm, virus vào máu • - Theo máu đến phổi (lợn nái, lợn con, lợn thòt) quan sinh dục (lợn nái, lợn nọc) • - Trong tử cung, virus công bào thai, gây đẻ non, sẩy thai, lợn sơ sinh yếu ớt • - Tấn công phổi, gây viêm phổi Tình trạng viêm phổi nặng hay nhẹ tùy thuộc vào phụ nhiễm mycoplasma loại vi trùng Concurrent diseases-PRRS Porcine Respiratory Diseases Complex(PRDC) PRRS + Mycoplasma spp PRRS + SIV PRRS + Mycoplasma spp + Streptococcus spp PRRS + Haemophilus spp + Streptococcus spp PRRS + Mycoplasma spp +APP PRRS + SIV + Mycoplasma spp Diễn biến bệnh đàn • Trong đàn lợn, bệnh thường diễn biến qua thời kỳ • - Thời kỳ 1: bắt đầu phát bệnh: Một số lợn nái có dấu hiệu biếng ăn, mệt, sốt, lợn sau bò sẩy thai, số có tượng tím xanh tai, số vùng khác thể Sau sẩy thai nái gầy ốm , không lên giống Diễn biến bệnh đàn • Thời kỳ 2: Bệnh phát nhiều lợn nái mang thai với tỉ lệ sẩy thai, đẻ non cao, lợn theo mẹ gầy yếu, lợn sau cai sữa bò viêm phổi cấp tính, tỉ lệ chết cao Thời kỳ kéo dài 2-3 tháng (đỉnh cao bệnh) • Thời kỳ 3: Tỉ lệ sẩy thai, đẻ non, giảm xuống vẩn cao mức cho phép, Một số lợn viêm phổi cấp tính Tình trạng nầy kéo dài liên tục đàn TRIỆU CHỨNG Với lợn nái -Giai đọan hậu bò khô: chậm lên giống, tỉ lệ đậu thai thấp -Giai đọan mang thai: thai khô, chết thai, sẩy thai Có thể đến 50% tổng số nái sinh sản có tượng khô chết thai sẩy thai - Một số nái có biểu thở gấp, sốt, ăn sẩy thai, vùng tai tím (tai xanh) triệu chứng tai xanh xuất khỏang 5-6% số heo phát bệnh - Sau sẩy thai nái suy nhược, gầy ốm Một số có triệu chứng thần kinh, ói mữa Bệnh tích điển hình: Bầm tai số vùng da thể Biểu lúc chết: mắt sưng phù, tai tím, da tụ huyết Biểu lúc chết Viêm nhiều thùy phổi kết hợp với P.multocida type A Chảy máu mũi kết hợp với Haemophillus Viêm màng phổi, xuất huyết phổi kết hợp với Haemophillus Viêm đa xoang kết hợp với Haemophillus Viêm màng phổi Actinobacillus pleuro pneumoniae CHẨN ĐÓAN - Tỉ lệ RLSS heo nái cao trại - Heo theo mẹ chết 12% - Heo viêm phổi mà hiệu điều trò kháng sinh không cao kết hợp với biểu tím vùng tai số vùng da khác thể - Kiểm tra máu lúc heo sốt: giảm bạch cầu Chẩn đóan huyết học • - ELISA: lấy máu – huyết heo mắc bệnh khỏi bệnh vòng tháng Gởi mẫu đến trung tâm thú y vùng Tp Hồ Chí Minh(Test ELISA không phân biệt heo nhiễm bệnh với heo chủng vaccine) • - PCR: lấy máu có chất kháng đông heo bệnh bệnh phẩm phổi, hạch hạnh nhân, hạch bạch huyết, lách Gởi mẫu đến trung tâm thú y vùng Tp Hồ Chí Minh Kết xác CHẨN ĐÓAN PHÂN BIỆT • - Dòch tả heo: • - Hội chứng viêm da – suy thận KIỂM SÓAT BỆNH • Trại chưa nhiễm bệnh • - Heo hậu bò, heo nọc tinh dòch phải mua từ trại không nhiễm bệnh • - Tiêm phòng vaccine: vaccine chết vaccine sống cho heo hậu bò, heo nái giai đọan sau sanh , heo sau cai sữa • - Tiêm phòng mycoplasma, kết hợp đònh kỳ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH Trường THCS NGÔ SĨ LIÊN Giúp học sinh lớp 7 làm quen với “Chứng minh 3 điểm thẳng hàng” Giáo viên: Bùi Thò Giáng Hương I/ Đặt vấn đề: Toán học thì cần thiết cho mọi người, mọi ngành nghề, nhưng hầu hết học sinh đều cho rằng: “Học toán thì vất vả”. Đối với học sinh lớp 7, lần đầu tiên đối mặt với 1 lượng lớn các kiến thức hình học thì hay than rằng: “Học hình học, vừa khó khăn, vừa khô khan, lại vừa khắc khổ”. Nhất là khi gặp những câu hỏi khó; ví dụ “chứng minh 3 điểm thẳng hàng”; Đa số học sinh thường bỏ câu này (kể cả học sinh giỏi). Điều này cũng dễ hiểu, vì trong SGK có rất ít dạng bài tập này. Đến khi kiểm tra cuối học kì, bài toán có dạng tổng hợp nhiều câu hỏi, trong đó có yêu cầu chứng minh 3 điểm thẳng hàng, học sinh không biết phải lập luận thế nào, phải trình bày ra sao. Ở lớp 7, khi học bài “2 đường thẳng song song”, học sinh biết cách chứng minh 2 đường thẳng song song, khi học bài “2 tam giác bằng nhau”, học sinh biết cách chứng minh 2 tam giác bằng nhau v.v… và nếu không theo cách này học sinh có thể chọn cách khác. Nhưng đối với “chứng minh 3 điểm thẳng hàng” học sinh không có sự đònh hướng tốt như vậy, nhiều em cũng muốn bài làm của mình được trọn vẹn, nhưng gặp nhiều khó khăn, suy nghó lan man… Qua nhiều năm giảng dạy ở khối 7, với nhiều đối tượng khác nhau tôi thấy một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa hết sức trong việc tập cho các em làm quen với việc “chứng minh 3 điểm thẳng hàng”. Tôi xin phép được trình bày 1 kinh nghiệm nhỏ trong việc giải quyết vấn đề này. II/ Nội dung: A. Cơ sở lý luận: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong chương trình lớp 7 dựa vào các phương pháp sau: 1. Góc bẹt: ABC = 180 0 ⇒ A, B, C thẳng hàng 2. Hai đường thẳng cùng đi qua 1 điểm và cùng song song với 1 đường thẳng cho trước MA // xy MB // xy ⇒ A, M, B thẳng hàng (tiên đề Ơclit) 3. Hai đường thẳng cùng đi qua 1 điểm và cùng vuông góc với 1 đường thẳng cho trước AH ⊥ xy BH ⊥ xy ⇒ A, H, B thẳng hàng 4. Ba điểm cùng thuộc tia phân giác của 1 góc Tia OA là tia phân giác của xOy Tia OB là tia phân giác của xOy ⇒ A, O, B thẳng hàng 5. Ba điểm cùng thuộc đường trung trực của 1 đoạn thẳng H, I, K cùng thuộc đường trung trực của AB ⇒ H, I, K thẳng hàng 6. Đường trung tuyến của tam giác phải đi qua trọng tâm G là trọng tâm của ∆ ABC AM là trung tuyến ∆ ABC ⇒ A, G, M thẳng hàng 7. Đường phân giác của tam giác phải đi qua giao điểm chung của 3 đường phân giác I là giao điểm 2 đường phân giác xuất phát từ đỉnh B và C AD là phân giác của A ⇒ A, I, D thẳng hàng 8. Đường cao của tam giác phải đi qua trực tâm H là trực tâm ∆ ABC BE là đường cao ∆ ABC ⇒ B, H, E thẳng hàng 9. Đường trung trực của tam giác phải đi qua giao điểm chung của 3 đường trung trực O là giao điểm 2 đường trung trực của 2 cạnh AB và AC MN là đường trung trực của BC ⇒ O, M, N thẳng hàng 10. AOx = α 0 BOx = α 0 ⇒ O, A, B thẳng hàng B. Biện pháp thực hiện Để giúp các em có sự đònh hướng tốt trong khi tìm tòi cách giải. Tôi nghó, chúng ta có thể giúp các em làm quen với “3 điểm thẳng hàng” ngay từ đầu chương trình toán 7 chúng ta vẫn dạy theo đúng nội dung bài học, nhưng trong tiết luyện tập, chúng ta chọn những bài tập nhỏ, đơn giản, dễ nhìn, những bài tập này vừa vận dụng kiến thức đã học vừa giúp chúng ta giới thiệu cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng, mỗi lần một ít – dần dần học sinh sẽ quen và khi gặp những bài toán tổng hợp, phức tạp, học sinh có thể tự tìm được hướng đi và từ đó giải quyết được yêu cầu của đề bài.  Ngay từ bài 1: “ Hai góc đối đỉnh”, ta có thể lồng vào bài toán yếu tố “3 điểm thẳng hàng” như sau: 1) Trên đường thẳng AA’ lấy điểm O. Trên nửa mặt phẳng bờ AA’ vẽ tia OB sao cho AOB = 45 0 . Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia OC Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2016-2017 Môn sinh học Thời gian: 45 phút Câu (1đ): Nêu tác dụng hoành qua mô hình thí nghiệm hình 47.5 Câu (2,5đ): Trình bày đặc điểm cấu tạo thằn lằn thích nghi với đời sống ... số nguy n tử ,số ph n tử b n c p chất ph n ứng ,tuỳ ch n c ,n u cho 27 g nh m tác dụng v i 60 g đồng oxit tạo 40 g kim lo i đồng,tính kh i l ợng nh m oxit tạo ph n ứng III/Đ p n biểu i m Ph n. .. Tổng i m 1,75 2,25 10 I. TRắC NGHI M: (4 I M) 1.(0,25 i m) Oxit lo i h p chất tạo thành từ : A M t kim lo i phi kim B Oxi phi kim C Oxi kim lo i D Oxi nguy n tố hóa học khác 2.(0,25 i m) i u... A B hai C nhiều D.Ph n ứng 4(0,25 i m) .Khoanh tr n vào câu phát biểu đúng: A Oxit chia l m lo i : oxit axit oxit bazơ B Tất oxit oxit bazơ C Tất oxit oxit phi kim D Oxit bazơ oxit kim lo i tương
- Xem thêm -

Xem thêm: B ki m tra HK I m n Ho l p 8,

Hình ảnh liên quan

Cho thí nghiệm như hình vẽ ; - B     ki m tra HK I m n Ho  l p 8

ho.

thí nghiệm như hình vẽ ; Xem tại trang 7 của tài liệu.