Giảm đi một số lần

12 97 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:06

Bài giảng Môn : Toán lớp 3 Tiết : 37 Người trình bày: Nguyễn Thanh Thuỷ Trường : Tiểu học Cát Linh KiÓm tra bµi cò 8 21 : 2 GÊp 7 lÇn : 7 GÊp 6 lÇn 4 28 3 18 §iÒn sè vµo « trèng TiÕt 37 Bài toán1: Hàng trên có 6 con thỏ. Số thỏ ở hàng trên giảm đi 3 lần thì được số thỏ ở hàng dưới. Tính số thỏ ở hàng dưới. Hàng trên: 6 con thỏ Hàng dưới: 6 : 3 = 2 ( con thỏ) * Số con thỏ ở hàng trên giảm 3 lần thì được số con thỏ ở hàng dưới. Giảm đi một số lần Bµi to¸n 2: §o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 8cm. §é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m ®i 4 lÇn th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng CD Gi¶m ®i mét sè lÇn 8 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm a b c D §é dµi ®o¹n th¼ng CD: 8 : 4 = 2 (cm) 2 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m 4 lÇn th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta chia sè ®ã cho sè lÇn. Gi¶m ®i mét sè lÇn Luyện tập Bài 1. Viết (theo mẫu) Số đã cho 12 48 36 24 Giảm 4 lần 12 : 4 =3 Giảm 6 lần 12 : 6 =2 48: 4 =12 48: 6 =8 36: 4 = 9 36: 6 = 6 24: 4 = 6 24: 6 = 4 Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. Giảm đi một số lần Bài 2. Giải bài toán (theo bài giải mẫu) a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi? Tóm tắt Có: Còn lại: Bài giải (mẫu) Số quả bưởi còn lại là: 40 : 4 = 10(quả) Đáp số: 10 quả bưởi Giảm đi một số lần 40 quả ? quả b) Mét c«ng viÖc lµm b»ng tay hÕt 30 giê, nÕu lµm b»ng m¸y th× thêi gian gi¶m 5 lÇn. Hái lµm c«ng viÖc ®ã b»ng m¸y hÕt bao nhiªu giê? Bµi gi¶i Lµm c«ng viÖc ®ã b»ng m¸y hÕt sè giê lµ: 30 : 5 = 6(giê) §¸p sè: 6 giê Tãm t¾t Lµm tay: Lµm m¸y: 30 giê ? giê [...].. .Giảm đi một số lần Bài 3 Đoạn thẳng AB dài 8cm a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm Độ dài đọan thẳng CD: 8 : 4 = 2cm Độ dài đọan thẳng MN: 8 - 4 = 4cm TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẠCH Toán Kiểm tra cũ : 28 07 35 07 Lớp làm bảng 35 Tãm t¾t: học sinh : nhóm 35 học sinh : ….nhóm ? Bài giải Số nhóm học sinh chia 35 : = ( học sinh) Đáp số : học sinh Toán: Giảm số lần Toán: Giảm số lần Bài toán 1: Hàng có gà Số gà hàng giảm lần số gà hàng Tính số gà hàng ? Hàng : gà Hàng : = (con gà) Sốốcon gà ởởhàng giả ởm lầầ n sốốgà ởởhàng Toán: Giảm số lần Bài toán 2: Đoạn thẳng AB có độ dài 8cm Độ dài đoạn thẳng AB giảm lần độ dài đoạn thẳng CD Tính độ dài đoạn thẳng CD Độ dài đoạn thẳng AB: 8 A B cm cm C cm D Độ dài đoạn thẳng CD : = (cm) Độ dài đoạn thẳng AB giảm lần độ dài đoạn thẳng CD Toán: Giảm số lần Bài 1:Viết( theo mẫu ) Số cho Giảm4 lần 12 12 : =3 Giảm lần 12 : =2 48 36 24 48: =12 36: = 24: = 36: = 24: = 48: =8 Toán: Giảm số lần Bài 2: Giải toán ( theo giải mẫu ) a)Mẹ có 40 bưởi ,sau đem bán số bưởi giảm lần Hỏi mẹ lại bưởi ? Tóm tắt 40 Có: Còn lại : ? Quả Bai giải Số bưởi lại là: 40 : = 10 (quả ) Đ/S : 10 bưởi Toán: Giảm số lần b)Một công việc làm tay hết 30 ,nếu làm máy thời gian giảm lần Hỏi làm công việc máy hết ? Tóm tắt 30 Làm tay: Làm máy: ? giê Bµi gi¶i Làm công việc máy hết số là: 30 : = 6(giờ) Đáp số : Toán: Giảm số lần Bµi Đoạn thẳng AB dài 8cm a)Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB giảm lần b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài độ dài đoạn thẳng AB giảm 4cm Độ dài đoạn thẳng CD : = 2cm Độ dài đoạn thẳng MN - = 4cm Củng cố : Muốn giảm số nhiều lần ta làm ? Người thực hiện :Đỗ Thị kim thuỳ Giáo viên trường Tiểu học Hải Tân - TPHD Năm nay em 2 tuổi, tuổi chị gấp 4 lần Năm nay em 2 tuổi, tuổi chị gấp 4 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? Bµi to¸n: Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán Toán giảm đi một số lần giảm đi một số lần Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Hng trờn: 6 con g S con g hng trờn gim 3 ln thỡ c s con g hng di. Hng di: 6 : 3 = 2 (con g) Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán Toán giảm đi một số lần giảm đi một số lần A C D B 2 cm 8 cm di on thng AB: 8 cm. di on thng CD là: 8 : 4 = 2 (cm) di on thng AB gim 4 ln thỡ c di on thng CD. Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Mun gim mt s i nhiu ln ta chia Mun gim mt s i nhiu ln ta chia số đó cho s ln. số đó cho s ln. Kết luận: Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Th c hnh: Bi1: Vi t (theo mẫu): S ó cho 12 12 48 48 36 36 24 24 Gim 4 ln 12 : 4 = 3 12 : 4 = 3 Gim 6 ln 12 : 6 = 2 12 : 6 = 2 Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Th c hnh: Bi1: Vi t (theo mẫu): S ó cho 12 12 48 48 36 36 24 24 Gim 4 ln 12 : 4 = 12 : 4 = 3 3 Gim 6 ln 12 : 6 = 2 12 : 6 = 2 48 : 4 =12 48 : 4 =12 48 : 6 = 8 48 : 6 = 8 36 : 4 = 9 36 : 4 = 9 36 : 6 = 6 36 : 6 = 6 24 : 4 = 6 24 : 4 = 6 24 : 6 = 4 24 : 6 = 4 Bi gii Bi2: Gi i bi toán: a) Mẹ có 40 quả buởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi? b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ? Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Tóm tắt Còn lại: Có: 40 quả ?quả S qu bi m cũn li l: 40 : 4 = 10 (qu) ỏp s: 10 qu bi [...]...Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bi 3: Đoạn thẳng AB dài 8 cm a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bi1: Vit (theo mẫu): Bi2: S ó choGii bi toán: 12 48 36 24 quả Gim 4 ln 12 :... Có: 40 : 4 = 10 (qu) Còn lại: ỏp s: 10 qu bi ?quả Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bi1: Vit (theo mẫu): Bi2: Gii bi toán: b) Tóm tắt 30 giờ Bi gii Làm tay: Công việc đó làm bằng máy hết số giờ là: Làm máy: 30 : 5 = 6 (gi) ?giờ ỏp s: 6 gi Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bi1: Vit (theo mẫu): Bi2: Gii bi toán: Bi3: : Độ dài đoạn CD l: 8 : Bài giảng Môn : Toán lớp 3 Tiết : 37 Người trình bày: Nguyễn Thanh Thuỷ Trường : Tiểu học Cát Linh KiÓm tra bµi cò 8 21 : 2 GÊp 7 lÇn : 7 GÊp 6 lÇn 4 28 3 18 §iÒn sè vµo « trèng TiÕt 37 Bài toán1: Hàng trên có 6 con thỏ. Số thỏ ở hàng trên giảm đi 3 lần thì được số thỏ ở hàng dưới. Tính số thỏ ở hàng dưới. Hàng trên: 6 con thỏ Hàng dưới: 6 : 3 = 2 ( con thỏ) * Số con thỏ ở hàng trên giảm 3 lần thì được số con thỏ ở hàng dưới. Giảm đi một số lần Bµi to¸n 2: §o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 8cm. §é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m ®i 4 lÇn th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng CD Gi¶m ®i mét sè lÇn 8 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm a b c D §é dµi ®o¹n th¼ng CD: 8 : 4 = 2 (cm) 2 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m 4 lÇn th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta chia sè ®ã cho sè lÇn. Gi¶m ®i mét sè lÇn Luyện tập Bài 1. Viết (theo mẫu) Số đã cho 12 48 36 24 Giảm 4 lần 12 : 4 =3 Giảm 6 lần 12 : 6 =2 48: 4 =12 48: 6 =8 36: 4 = 9 36: 6 = 6 24: 4 = 6 24: 6 = 4 Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. Giảm đi một số lần Bài 2. Giải bài toán (theo bài giải mẫu) a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi? Tóm tắt Có: Còn lại: Bài giải (mẫu) Số quả bưởi còn lại là: 40 : 4 = 10(quả) Đáp số: 10 quả bưởi Giảm đi một số lần 40 quả ? quả b) Mét c«ng viÖc lµm b»ng tay hÕt 30 giê, nÕu lµm b»ng m¸y th× thêi gian gi¶m 5 lÇn. Hái lµm c«ng viÖc ®ã b»ng m¸y hÕt bao nhiªu giê? Bµi gi¶i Lµm c«ng viÖc ®ã b»ng m¸y hÕt sè giê lµ: 30 : 5 = 6(giê) §¸p sè: 6 giê Tãm t¾t Lµm tay: Lµm m¸y: 30 giê ? giê [...].. .Giảm đi một số lần Bài 3 Đoạn thẳng AB dài 8cm a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm Độ dài đọan thẳng CD: 8 : 4 = 2cm Độ dài đọan thẳng MN: 8 - 4 = 4cm Người thực hiện :Đỗ Thị kim thuỳ Giáo viên trường Tiểu học Hải Tân - TPHD Năm nay em 2 tuổi, tuổi chị gấp 4 lần Năm nay em 2 tuổi, tuổi chị gấp 4 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? Bµi to¸n: Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán Toán giảm đi một số lần giảm đi một số lần Hng trờn cú 6 con g. S g hng trờn gim i 3 ln thỡ c s g hng di. Hi hng di cú bao nhiờu con g? Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bài toán 1: Hng trờn: 6 con g S con g hng trờn gim 3 ln thỡ c s con g hng di. Hng trờn cú 6 con g. S g hng trờn gim i 3 ln thỡ c s g hng di. Hi hng di cú bao nhiờu con g? Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần giảm đi một số lần Hàng trên Hàng dưới 2 con gà 6 con gà Bài toán 1: Hng trờn: 6 con g S con g hng trờn gim 3 ln thỡ c s con g hng di. Hng di: 6 : 3 = 2 (con g) on thng AB di 8 cm. di on thng AB gim i 4 ln thỡ c di on thng CD. Hóy tớnh di on thng CD? Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán Toán giảm đi một số lần giảm đi một số lần Bài toán 2: di on thng AB: 8 cm. di on thng AB gim 4 ln thỡ c di on thng CD. on thng AB di 8 cm. di on thng AB gim i 4 ln thỡ c di on thng CD. Hóy tớnh di on thng CD? Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán Toán giảm đi một số lần giảm đi một số lần A C D B 2 cm 8 cm Bài toán 2: di on thng AB: 8 cm. di on thng CD là: 8 : 4 = 2 (cm) di on thng AB gim 4 ln thỡ c di on thng CD. Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Mun gim mt s i nhiu ln ta ly s Mun gim mt s i nhiu ln ta ly s chia cho s ln. chia cho s ln. Bài toán 1: Bài toán 2: Kết luận: Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Th c hnh: Bi1: Vi t (theo m u): S ó cho 12 12 48 48 36 36 24 24 Gim 4 ln Gim 6 ln 12 : 4 = 3 12 : 4 = 3 12 : 6 = 2 12 : 6 = 2 [...]... ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bi2: Gii bi toán (theo bài giải mẫu): a) Mẹ có 40 quả buởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi? 40 quả Tóm tắt Có: Còn lại: ?quả Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007 Toán giảm đi một số lần Bi2: Gii bi toán (theo bài giải mẫu): a) Mẹ có 40 quả buởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu... (qu) ?quả ỏp s: 10 qu bi b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần Hỏi làm công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ? Thứ bảy ngày 27 tháng 10 ¸ N 3A Líp T O KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò 8 21 : 2 GÊp 7 lÇn : 7 GÊp 6 lÇn 4 28 3 18 §iÒn sè vµo « trèng Hµng trªn: 6 con gµ Hµng trªn: 6 con gµ Hµng d­íi: 2 (con gµ) Hµng d­íi: 2 (con gµ) Sè con gµ ë hµng trªn Sè con gµ ë hµng trªn gi¶m ®i 3 lÇn gi¶m ®i 3 lÇn th× ®­îc sè con gµ ë hµng d­íi th× ®­îc sè con gµ ë hµng d­íi 6 : 3 = 6 : 3 = 3 3 VÝ dô 1 VÝ dô 1 Sè con gµ hµng trªn gi¶m ®i Sè con gµ hµng trªn gi¶m ®i mÊy lÇn th× ®­îc sè con gµ ë mÊy lÇn th× ®­îc sè con gµ ë hµng d­íi? hµng d­íi? Sè con gµ ë hµng Sè con gµ ë hµng trªn gÊp mÊy lÇn trªn gÊp mÊy lÇn sè con gµ ë hµng sè con gµ ë hµng d­íi? d­íi? 8 cm 8 cm A A B B C C D D 2 cm 2 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm §é dµi ®o¹n th¼ng CD: 2 (cm) §é dµi ®o¹n th¼ng CD: 2 (cm) 8 : 4 = 8 : 4 = 8 : 8 : §é dµi ®o¹n th¼ng AB §é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m ®i 4 lÇn gi¶m ®i 4 lÇn th× th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. 4 4 VÝ dô 2 VÝ dô 2 Muèn gi¶m 8 cm ®i 4 Muèn gi¶m 8 cm ®i 4 lÇn ta lµm nh­ thÕ nµo? lÇn ta lµm nh­ thÕ nµo? Hµng trªn: 6 con gµ Hµng trªn: 6 con gµ Hµng d­íi: 2 (con gµ) Hµng d­íi: 2 (con gµ) Sè con gµ ë hµng trªn Sè con gµ ë hµng trªn gi¶m ®i 3 lÇn gi¶m ®i 3 lÇn th× ®­îc sè con gµ ë th× ®­îc sè con gµ ë hµng d­íi hµng d­íi 6 : 3 = 6 : 3 = 3 3 VÝ dô 1: 8 cm 8 cm A A B B C C D D 2 cm 2 cm VÝ dô 2: B B §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm §é dµi ®o¹n th¼ng CD: 2 (cm) §é dµi ®o¹n th¼ng CD: 2 (cm) 8 : 4 = 8 : 4 = 8 : 8 : §é dµi ®o¹n th¼ng AB §é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m ®i 4 lÇn gi¶m ®i 4 lÇn th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th× ®­îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD. th¼ng CD. Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta chia sè ®ã cho Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta chia sè ®ã cho sè lÇn sè lÇn . . 4 4 Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta lµm nh­ thÕ nµo? lÇn ta lµm nh­ thÕ nµo? Bài 1: Viết (theo mẫu) Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu gì? Số đã cho 12 48 36 24 Giảm 4 lần 12 : 4 = 3 Giảm 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 4 =12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 Bài 2: Giải bài toán ( Bài 2: Giải bài toán ( Theo bài giải mẫu Theo bài giải mẫu ) ) 40 quả 40 quả Có: Có: Còn lại: Còn lại: ? quả ? quả Số quả bưởi còn lại là Số quả bưởi còn lại là 40 : 4 = 10 (quả) 40 : 4 = 10 (quả) Đáp số: Đáp số: 10 quả bưởi 10 quả bưởi Tóm tắt Tóm tắt Bài giải (mẫu) Bài giải (mẫu) a) a) Mẹ có 40 quả bưởi , sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần . Mẹ có 40 quả bưởi , sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần . Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi ? Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi ? Thời gian làm công việc đó bằng máy là: Thời gian làm công việc đó bằng máy là: 30 : 5 = 6 (giờ) 30 : 5 = 6 (giờ) Đáp số: 6 giờ Đáp số: 6 giờ Tóm tắt Tóm tắt Bài giải Bài giải b)Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời b)Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ? gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ? làm bằng máy làm bằng máylàm bằng tay 30 giờ giảm 5 lần giảm 5 lần làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ? làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ? Làm bằng tay Làm bằng tay Làm bằng máy Làm bằng máy 30 giờ 30 giờ ? giờ ? giờ Bµi 3: [...]...Bài 3 Đoạn thẳng AB dài 8cm a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm ... ….nhóm ? Bài giải Số nhóm học sinh chia 35 : = ( học sinh) Đáp số : học sinh Toán: Giảm số lần Toán: Giảm số lần Bài toán 1: Hàng có gà Số gà hàng giảm lần số gà hàng Tính số gà hàng ? Hàng... thẳng AB giảm lần độ dài đoạn thẳng CD Toán: Giảm số lần Bài 1:Viết( theo mẫu ) Số cho Giảm4 lần 12 12 : =3 Giảm lần 12 : =2 48 36 24 48: =12 36: = 24: = 36: = 24: = 48: =8 Toán: Giảm số lần Bài... có 40 bưởi ,sau đem bán số bưởi giảm lần Hỏi mẹ lại bưởi ? Tóm tắt 40 Có: Còn lại : ? Quả Bai giải Số bưởi lại là: 40 : = 10 (quả ) Đ/S : 10 bưởi Toán: Giảm số lần b )Một công việc làm tay hết

Hình ảnh liên quan

Lớp làm bảng con - Giảm đi một số lần

p.

làm bảng con Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan