0

de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD)

9 30 0
  • de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:59

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2010 Môn thi : SINH HỌC – Mã đề 615 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1:  !"#$%%&!"'!%(&!")$((*+, -,."/( .0(1(21314 )  & %*!")5$%%&!"6!!%(&!"$#$((* 7*!"#$%%&!"'!%(&!")$((* 8*!"'#$%%&!"!$!%(&!"$#$((* 9*!")$%%&!"#!%(&!"'$((* Câu 2::;-<= -0(=>./(-?@ A>(-A0BC20D 67>"?E?E"CFC<=GE0H* #I(J=K .LH0* )M-<1F- A-="C;J-0(-KHHN"* 'O>.C0><-NP,* $7A-- L=Q* R+S?@0BC2(T=LC- 0><* %*6"#")"'* 7*#")"'"R* 8*#"'"$"R* 9*6")"'"$* Câu 3:UN(V1A/(0><-0-E0L W& %*X0><- NNY0L NZ,* 7*X0><-==(C<0T(-V0-E0L* 8*9-0(/(-?@L0><-AS=[(-V0-E 0L* 9*UC.J\J<]=Q/(0><-"-?@?@1]0S?P- ^* Câu 4:8->G0(& 68TTL* #_(-G`L* )_(-GH`L* '8.G`L* $U1* R9a* 8>Gb( N(.=]0G(b( N(.=] /( & %*6")"'"$* 7*6"#"'"$* 8*#"'"$"R* 9*6"'"$"R* Câu 5:1 -0(=>. =^[WcS ?EcSJ-d0D %*8J^/(?EcS c<=be==e=(-* 7*+J-Nd0"NW- (N( -NWcS=Q* 8*fd0 =(C<[ - \?EcSJ-d c<* 9*+J-Ad0JL<"-<WcS=?P=1g0 C?h* Câu 6:1 -0(=>.[iN03E, =^D %*:iN03E,K<J-1 -0C2"HK<J-1 -HN(* 7*+JLiN03E,"- .=Q,="Y.=Q, J<?@* 8*jA- ="iN03E,KNNk?V=K"G(;(E = E* 9*jA- ="kiN03E,OO"=kiN03 E,Ol* Câu 7::,?EGC?ENcG"CiJV -J<0.ANC`E C-*_A, -0(=>. khôngmPD %*:K0G/(NHJ?@AN"H=/-G/(J- * 7*nWJP;(1QAN" Th Vin Sinh Hc S GD&T NGH AN chớnh thc http://thuviensinhhoc.com K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 NM HC 2010 2011 Mụn thi: GIO DC CễNG DN LP 12 THPT - BNG A Thi gian lm bi: 180 phỳt Cõu (3,0 im) Cụng ty X cú mt nhõn viờn hp ng Hp ng lao ng ca nhõn viờn ny ht hn vo ngy 31 thỏng 03 nm 2010 Hin ti nhõn viờn ny ang cú thai v s ngh sinh t ngy 20 thỏng 12 nm 2010 n ngy 20 thỏng 04 nm 2011 Vy cụng ty cú phi ký tip hp ng vi nhõn viờn ny t ngy 01 thỏng 04 nm 2011 hay khụng? Vỡ sao? Cõu (3,0 im) Cú ý kin cho rng: Nng sut lao ng tng lờn lm cho lng giỏ tr ca mt hng hoỏ tng lờn Theo anh (ch) iu ú ỳng hay sai? Vỡ sao? Cõu (5,0 im) "Cỏc c trng ca phỏp lut cho thy phỏp lut va mang bn cht giai cp va mang bn cht xó hi" (Sỏch giỏo khoa - Giỏo dc cụng dõn lp 12, NXB Giỏo dc 2008, trang 7) Bng hiu bit ca mỡnh, anh (ch) hóy lm sỏng t ý kin trờn Cõu (4,0 im) chun b cho tit ngoi khoỏ ch : "Thanh niờn vi vic lm thi k hi nhp" Anh (ch) hóy vit mt bi tham lun v ch trờn Cõu (5,0 im) Anh (ch) hóy trỡnh by ni dung quyn bỡnh ng kinh doanh Phỏp lut tha nhn bỡnh ng kinh doanh cú vai trũ quan trng nh th no i vi ngi kinh doanh? - - - Ht - - - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Th Vin Sinh Hc http://thuviensinhhoc.com Th Vin Sinh Hc S GD&T NGH AN chớnh thc http://thuviensinhhoc.com K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 NM HC 2010 2011 Mụn thi: GIO DC CễNG DN LP 12 THPT - BNG B Thi gian lm bi: 180 phỳt Cõu (3,5 im) Trờn ng i hc v, H v P thc mc, cỏi xe p h ang i õu l giỏ tr, õu l giỏ tr s dng? Nu thiu mt hai thuc tớnh thỡ sn phm cú tr thnh hng hoỏ khụng? Vỡ sao? Cõu (4,0 im) chun b cho tit ngoi khúa ch : "Thanh niờn vi vic lm thi k hi nhp" Anh (ch) hóy vit mt bi tham lun v ch trờn Cõu (5,0 im) Anh (ch) hóy trỡnh by hiu bit ca mỡnh v ni dung quyn bỡnh ng lao ng Cõu (3,5 im) Anh H (35tui) ang iu khin xe mỏy trờn phn ng quy nh Bng nhiờn, mt em chy vt ngang qua ng Xe ca anh H va vo em nhng anh H lm ch tc nờn em ch b xõy xỏt nh Theo anh (ch) hnh vi ca anh H cú vi phm phỏp lut khụng? Vỡ sao? Cõu (4,0 im) Cú ý kin cho rng: Mi quan h gia phỏp lut vi kinh t l mi quan h bin chng Anh (ch) hóy lm sỏng t ý kin trờn - - - Ht - - - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Th Vin Sinh Hc http://thuviensinhhoc.com Th Vin Sinh Hc Sở gd&Đt nghệ an http://thuviensinhhoc.com Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2010- 2011 Hớng dẫn biểu điểm chấm đề thức Môn thi: GIáO DụC CÔNG DÂN - thpt bảng B ( ỏp ỏn v biu im gm 03 trang) Cõu Ni dung Trờn ng i hc v H v P thc mc, cỏi xe p h ang Cõu i õu l giỏ tr, õu l giỏ tr s dng? Nu thiu mt hai thuc tớnh thỡ sn phm cú tr thnh hng hoỏ khụng? Vỡ sao? Giỏ tr s dng ca hng hoỏ l cụng dng ca sn phm cú th tho nhu cu no ú ca ngi Giỏ tr s dng ca chic xe p l cụng dng ca chic xe p ú mang li C th l: dựng i ( thay cho i b) Giỏ tr hng hoỏ l lao ng xó hi ca ngi sn xut hng hoỏ kt tinh hng hoỏ Giỏ tr ca chic xe l lao ng xó hi lm chic xe, c th l chi phớ sn xut chic xe p ú Hng hoỏ l s thng nht cu hai thuc tớnh: giỏ tr v giỏ tr s dng.Nu thiu mt hai thuc tớnh thỡ sn phm khụng th tr thnh hng hoỏ vỡ: + Cú nhng sn phm cú rt nhiu cụng dng nhng khụng phi l sn phm ca lao ng nờn khụng phi l hng hoỏ, vic tiờu dựng nú khụng phi toỏn giỏ tr VD: ỏnh sỏng, khụng khớ + Mt sn phm no ú sc lao ng lm nhng khụng cú cụng dng nht nh, khụng th em trao i v mua bỏn thỡ cng khụng th tr thnh hng hoỏ chun b cho tit ngoi khúa, giỏo viờn nờu ch : Cõu "Thanh niờn vi vic lm thi k hi nhp." Anh (ch) hóy vit mt bi tham lun vi ch trờn im 3.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5 Vit ỳng hỡnh thc tham lun Nờu c vai trũ ca vic lm i vi bn thõn, gia ỡnh, xó 0,75 hi Thc trng ca vic lm: + Ngun nhõn lc di do, cú kh nng thớch ng cao 0,25 + Tỡnh trng thiu vic lm l bc xỳc c nụng 0,5 thụn v thnh th +Trỡnh ngun nhõn lc cha qua o to cũn cao 0,25 + Nờu c mt s s liu c th 0,25 Nờu c thun li v khú khn ca vic lm thi Th Vin Sinh Hc http://thuviensinhhoc.com Th Vin Sinh Hc http://thuviensinhhoc.com k hi nhp: +Thun li: Trong hi nhp c hi tỡm kim vic lm cao hn + Khú khn: Trong thi k hi nhp ũi hi trỡnh tay ngh, k nng ca ngi lao ng ngy cng cao Trỏch nhim ca bn thõn: + nh hng c ngh nghip phự hp vi kh nng,iu kin, s thớch, nhu cu xó hi + Ngay t ngi trờn gh nh trng cn phi hc nõng cao trỡnh , tu dng o c, cú ý lờn ỏp ng ũi hi ngy cng cao v cht lng ngun nhõn lc ca t nc thi k hi nhp Anh (ch) hóy trỡnh by hiu bit ca mỡnh v quyn bỡnh Cõu ng lao ng Nờu c th no l bỡnh ng lao ng: Bỡnh ng lao ng c hiu l bỡnh ng gia mi cụng dõn thc hin quyn lao ng thụng qua tỡm vic lm; bỡnh ng gia ngi s dng lao ng v ngi lao ng thụng qua hp ng lao ng; bỡnh ng gia lao ng nam v lao ng n tng c quan doanh nghip v phm vi c nc Ni dung c bn ca bỡnh ng lao ng Cụng dõn bỡnh ng thc hin quyn lao ng + Nờu c quyn lao ng + Cụng dõn bỡnh ng thc hin quyn lao ng cú ngha l + Nh nc cú chớnh sỏch u ói cho ngi cú trỡnh chuyờn mụn k thut cao khụng b coi l bt bỡnh ng lao ng Cụng dõn bỡnh ng giao kt hp ng lao ng: + Nờu c khỏi nim hp ng lao ng + Nguyờn tc giao kt hp ng lao ng +Trỏch nhim ca mi bờn vic thc hin tt quyn v ngha v ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối: B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 21 1 x y x + = + . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Tìm m để đường thẳng y = − 2x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 3 (O là gốc tọa độ). Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình (sin . 2 cos2 )cos 2cos 2 sin 0xxx xx++−= 2. Giải phương trình 2 31 6 3 14 8xxxx+− − + − − =0 (x ∈ R ). Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân () 2 1 ln d 2ln e x I x xx = + ∫ . Câu IV (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác đều ' có AB = a, góc giữa hai mặt phẳng .''ABC A B C (' )A BC và ()ABC bằng . Gọi G là trọng tâm tam giác . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a. 60 o 'ABC Câu V (1,0 điểm) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 22 22 22 2 2 2 3( ) 3( ) 2M ab bc ca ab bc ca a b c=++++++++ . PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có đỉnh C( − 4; 1), phân giác trong góc A có phương trình x + y − 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương. 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho các điểm A(1; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c), trong đó b, c dương và mặt phẳng (P): y − z + 1 = 0. Xác định b và c, biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng 1 3 . Câu VII.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn: (1 )zi iz−= + . B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(2; 3 ) và elip (E): 22 1 32 xy + = . Gọi F 1 và F 2 là các tiêu điểm của (E) (F 1 có hoành độ âm); M là giao điểm có tung độ dương của đường thẳng AF 1 với (E); N là điểm đối xứng của F 2 qua M. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF 2 . 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng Δ : 1 21 2 x yz − = = . Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến Δ bằng OM. Câu VII.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 2 2 log (3 1) 423 xx yx y − = ⎧ ⎪ ⎨ += ⎪ ⎩ (x, y ∈ R ). ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .; Số báo danh: . MR.TUE   !"#$%&'( Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31, S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88, Ag=108; Ba = 137, Pb=207. )*+,-./40 câu, từ câu 1 đến câu 400 12Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 6 H 10 O 4 . Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH 3 OCO-CH 2 -COOC 2 H 5 . B. C 2 H 5 OCO-COOCH 3 . C. CH 3 OCO-COOC 3 H 7 . D. CH 3 OCO-CH 2 -CH 2 -COOC 2 H 5 . 12 Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO 3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO 3 đã phản ứng là A. 0,12. B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18. 123 Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO 2 (đktc) và 11,7 gam H 2 O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. 12( Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H 2 S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch A. Pb(NO 3 ) 2 . B. NaHS. C. AgNO 3 . D. NaOH. 124 Phát biểu nào sau đây 5 đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước. 126 Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C 3 H 7 NO 2 , đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là A. vinylamoni fomat và amoni acrylat. B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic. C. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat. D. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic. 12' Khử hoàn toàn m gam oxit M x O y cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit M x O y là A. Cr 2 O 3 . B. FeO. C. Fe 3 O 4 . D. CrO. 127 Cho dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 , NaOH, Na 2 CO 3 , KHSO 4 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , H 2 SO 4 , HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. 128 Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH 2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO 2 và H 2 O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 120. B. 60. C. 30. D. 45. 12 Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (M X > M Y ) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là MR.TUE A. C 3 H 5 COOH và 54,88%. B. C 2 H 3 COOH và 43,90%. C. C 2 H 5 COOH và 56,10%. D. HCOOH và 45,12%. 12 Các chất mà phân tử 5 phân cực là: A. HBr, CO 2 , CH 4 . B. Cl 2 , CO 2 , C 2 H 2 . C. NH 3 , Br 2 , C 2 H 4 . D. HCl, C 2 H 2 , Br 2 . 12Một ion M 3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. [Ar]3d 5 4s 1 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 6 4s 1 . D. [Ar]3d 3 4s 2 . 123 Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so ... nh nc ban hnh v c m bo thc hin bng quyn lc nh nc Nờu c cỏc c trng c bn ca phỏp lut: Tớnh quy phm ph bin; tớnh quyn lc bt buc chung; tớnh xỏc nh cht ch v mt hỡnh thc T cỏc c trng trờn nờu c bn cht... (ch) hóy trỡnh by hiu bit ca mỡnh v quyn b nh Cõu ng lao ng Nờu c th no l b nh ng lao ng: B nh ng lao ng c hiu l b nh ng gia mi cụng dõn thc hin quyn lao ng thụng qua tỡm vic lm; b nh ng gia ngi... khụng b coi l bt b nh ng lao ng Cụng dõn b nh ng giao kt hp ng lao ng: + Nờu c khỏi nim hp ng lao ng + Nguyờn tc giao kt hp ng lao ng +Trỏch nhim ca mi b n vic thc hin tt quyn v ngha v ca mỡnh B nh
- Xem thêm -

Xem thêm: de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD), de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD),

Hình ảnh liên quan

Viết đúng hình thức tham luận 0,5 - de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD)

i.

ết đúng hình thức tham luận 0,5 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Viết đúng hình thức tham luận 0,5 - de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD)

i.

ết đúng hình thức tham luận 0,5 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài,  hợp tác, cạnh tranh lành mạnh…. - de bang GDCD A_ B 2010 (GDCD)

i.

loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh… Xem tại trang 8 của tài liệu.