0

CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tong hop Tya

17 83 0
  • CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tong hop Tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:23

1 Collected by Tran Hieu Minh List đề Speaking quý 1/2017 Update 16 Jan 2016 Hướng dẫn sử dụng Bài thi Speaking gồm phần: part 1,  Part 1: khoảng topics Trong topic chắn Hometown Work/Studies 2-3 topics lại giám khảo chọn  Part 2: topic + follow-up question  Part 3: (thường là) topic có liên quan đến topic part Các bạn cần nắm rõ quy tắc để ôn theo mạch Ví dụ Part đề “Describe a time that you were busy” part khả cao rơi vào topic Stress Ôn theo chùm topic giúp bạn tư chuẩn bị hiệu Các câu hỏi tài liệu tổng hợp từ nguồn:  Câu hỏi bạn thí sinh thông báo (được đánh dấu (*) part + tất topic part 2) Các câu hỏi chắn xuất list đề quý 1, phần wording khác so với câu hỏi thật dựa vào trí nhớ bạn thí sinh  Câu hỏi lại tổng hợp nguồn mạng người tổng hợp tự bịa =)) Mục đích để gia tăng số lượng câu hỏi theo topic cho bạn ôn Có thể không xuất phần thi thật nguồn tham khảo tốt List đề chưa đầy đủ, tiếp tục cập nhật theo tiến độ thực tế Các bạn lưu ý xem phần tiêu đề “Update …” để nắm thời điểm câp nhật Mọi vấn đề, thắc mắc xin liên hệ với bạn tổng hợp (là tớ), qua email: tranhieuminh.mac@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/tranhm Chúc bạn ôn thi tốt nhé! Collected by Tran Hieu Minh PART 1 Topic: Home  (*) Do you live in a house or apartment?  (*) What can you see from your window?  Do you live in the same house as you did when you were a child?  Would you say it is a comfortable place to live?  Is there any change you want to make to your home?  (*) Would you like to move to another place?  Would you prefer a big house or small one?  Do you have a garden at home?  Do you get along well with neighbors?  (*) Which you prefer: having someone visit your house or visit your friends’ houses?  (*) What you when visiting your friend’s house?  (*) Do you like meeting outside or at home? Why? Topic: Work/Studies  (*) Are you a student or a worker now?  (*) What is your job?  Is it a popular job in your country?  (*) What you often after work?  Which you prefer: working alone and working with other people?  Do you get on well with your colleagues?  Do you plan to continue your work in the future?  What is your favorite subject at school?  What are the best things about your school?  Do you prefer to study alone or with others?  When you need to study, where you go?  How you feel if someone disturbs you when you are studying? Topic: Hometown  Where are you from?  Do you like your hometown?  Do you often visit your hometown?  What is the oldest place in your hometown?  Do you think your hometown is a good place for young people?  Is there good public transport system in your hometown?  How could your hometown be improved? Topic: Robots Collected by Tran Hieu Minh      (*) Are you interested in robots? Did you receive a robot as a gift when you were a child? (*) Do you like robots to help you at your home? (*) Do you like being on a car driven by robots? (*) Did you watch any robot movie when you were young? Topic: Mirrors  (*) Do you often look in the mirror?  Do you often buy mirrors?  (*) Have you ever bought a mirror?  (*) Where you put mirrors in your home?  (*) Do you think mirrors are an important decoration?  (*) Do you ever buying clothes without looking at yourself in the mirror? Topic: Terrorism (ahuhu khó giời =))  Have you ever heard of terrorism?  Do you think it is the biggest problem in the world today? Topic: Watches  Do you often wear a watch?  What kind of watches are popular in your country?  Do people often give others a watch as a present? Topic: Celebrity  Who is your favorite celebrity in your country?  Do you like any foreign celebrities?  Would you like to be a celebrity? Why? Topic: Holiday  (*) Do you like holiday?  (*) Do you prefer staying at home or going out during holiday?  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 20/7/2017 18:03:45 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 20/7/2017 18:05:37 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2009 1. Thông tin về Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN CHÍNH ĐẠI Ký ngày: 15/8/2017 14:53:49 CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KTV A2701/2Tên NgàyNgười thực hiệnNgười soát xét 1Người soát xét 2A. MỤC CÔNG TY CỔ PHẦN FPT ********* BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011 Tháng 07 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính hợp nhấtCho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011 MẪU SỐ B 01-DN/HN Đơn vị: VND TÀI SẢNMã sốThuyết minh30/6/2011 31/12/2010A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100 9.018.714.049.902 8.839.022.362.540 I. Ti ền và các khoản tương đư ơng tiền 110 6 1.785.765.054.942 1.436.127.765.530 1. Tiền111 756.805.335.736 861.718.472.654 2. Các khoản tương đương tiền112 1.028.959.719.206 574.409.292.876 II. Các k hoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 7 751.974.468.354 563.892.171.622 1. Đầu tư ngắn hạn121 753.674.468.354 565.892.171.622 2Dự phòng giảm g iá đầu tư ngắn hạn 129 (1.700.000.000) (2.000.000.000)III. Các k hoản phải thu ngắn hạn 130 3.237.713.661.002 3.248.876.343.735 1. Phải thu khách hàng 131 2.506.435.944.569 2.355.779.082.971 2. Trả trước cho người b án 132 265.949.306.549 241.613.024.080 3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng134 224.836.138.157 153.813.573.772 4. Các khoản phải thu khác 135 8 321.906.098.553 556.197.935.397 5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (81.413.826.826) (58.527.272.485)IV. Hàng tồn kho 140 9 2.124.575.472.383 2.448.471.898.690 1. Hàng tồn kho 141 2.136.339.107.009 2.460.453.718.041 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (11.763.634.626) (11.981.819.351)V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.118.685.393.221 1.141.654.182.963 1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 78.604.389.586 72.424.202.826 2. Thuế GT GT được khấu trừ 152 282.301.428.967 310.143.861.018 3. Các khoản khác phải thu Nhà nước154 7.311.033.719 12.448.920.935 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10 750.468.540.949 746.637.198.184 B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260+269)200 3.428.267.771.597 3.465.522.080.811 I. Các k hoản phải thu dài hạn 210 376.000.000 376.000.000 1. Phải thu dài hạn khác 218 376.000.000 376.000.000 II. Tài s ản cố định 220 2.017.950.244.233 2.000.339.297.036 1. Tài sản cố định hữu hình 221 11 1.455.208.103.373 1.433.735.279.875 - Nguyên giá 222 2.546.275.195.616 2.393.560.750.522 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.091.067.092.243) (959.825.470.647)2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 655.395.177 730.633.347 - Nguyên giá 225 928.556.557 927.323.115 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (273.161.380) (196.689.768)3. Tài sản cố định vô hình 227 12 265.957.458.433 243.376.909.739 - Nguyên giá 228 369.498.593.725 328.891.186.693 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (103.541.135.292) (85.514.276.954)4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 13 296.129.287.250 322.496.474.075 III. Các k hoản đầu tư tài chính dài Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN CHÍNH ĐẠI Ký ngày: 20/7/2017 16:05:13 UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261 /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012BÁO CÁOHoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 1 GVHD: Phạm Hữu Sỹ Luận văn Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Hoàng. SVTH: Lê Thị Trâm_Lớp K10K1_ID 100314 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 2 GVHD: Phạm Hữu Sỹ Mục lục SVTH: Lê Thị Trâm_Lớp K10K1_ID 100314 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 3 GVHD: Phạm Hữu Sỹ LỜI MỞ ĐẦU  Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế văn hóa xã hội với những thay đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế, kế toán không ngừng đổi mới và phát triển góp phần vào việc tăng cường nâng cao chất lượng quản lý kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò quan trọng, nó là một lĩnh vực khoa học và là một khâu then chốt không thể thiếu được và là một nguồn thông tin vô cùng cần thiết trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị. Nguyên liệu vật liệu là yếu tố cấu thành nên sản phẩm, giá trị của nó chiếm tỉ lệ lớn, từ 65% đến 75% trong giá thành sản phẩm, là yếu tố đầu vào không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Vì vậy, cần phải vận dụng đúng và sáng tạo phương pháp hạch toán nguyên liệu vật liệu là vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi Doanh nghiệp sản xuất. Với ý nghĩa quan trọng của yếu nguyên liệu vật liệu trong quy trình hạch toán, cũng như tính chất phức tạp của nó. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Hoàng thì em đã cố gắng học hỏi. Nhưng bên cạnh đó dưới sự hướng dẫn của Cô giáo và được sự giúp đỡ của các cán bộ CNV trong Công ty đã tạo cho Em thêm động lực để viết lên bản báo cáo này. Đây là dạng báo cáo viết về Kế toán NLVL, nó đòi hỏi số lượng thông tin phải nhiều và chính xác… Nhưng với khoảng thời gian để thực tập tại Công ty có hạn nên em không thể phản ánh hết và cụ thể toàn bộ các yêu cầu mà nhà trường đặt ra. Vì thế, trong báo cáo không thể tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót nên em xin kính mong Thầy(cô) xem xét tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt kỳ thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn. Sau đây là bài “ Báo cáo thực tập tốt nghiệp” Tại Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Hoàng. Đề tài gồm có 3 phần sau: Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán Nguyên Liệu Vật Liệu. PhầnII: Thực trạng, tình hình và vấn đề cần nghiên cứu tại đơn vị. PhầnIII:Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị. SVTH: Lê Thị Trâm_Lớp K10K1_ID 100314 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 4 GVHD: Phạm Hữu Sỹ PHẦN I . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ DỤNG CỤ. I. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NLVL TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Vai trò của NVL, CCDC trong sản xuất kinh doanh. 1.1.Nguyên vật liệu: là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật chất, một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể sản phẩm mới. 1.2.Công cụ dụng cụ : là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy đinh cho TSCĐ. Do đó Công cụ dung cụ được hạch toán như nguyên vật liệu. 2.Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự TONCC6NC TY HANC HAI VIE I \AM CO\C TY CO PHAN DICH !.lJ VAN TAI VA THI'ONG MAI s5,//dnorcrcv-rr " Vh: Gia;itt'inhchenhrcchit honI 0%LNST cing h) ndmtrtdc" coNGHoA xA Eer cH0 NGHiAvrEr NAM DricL{p - Ty Do - H4uh phric Hei Phdng,ngay20 th6ng 04 ndrn2017 Kinh efri: - [ry n,lN MỤC LỤC MỤC LỤC .1 MỞ ĐẦU .3 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ VINATEX HÀ ĐÔNG .4 1.1 Quá trình hình thành và phát triển .4 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của siêu thị 5 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của siêu thị .7 PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI SIÊU THỊ 11 2.1 Môi trường hoạt động kinh doanh .11 2.2 Nguồn hàng của Siêu thị .13 2.3 Các nghiệp vụ chủ yếu tại siêu thị .14 2.3.1 Nghiệp vụ xuất nhập hàng 14 2.3.1.1 Nghiệp vụ nhập hàng: .14 2.3.1.2 Nghiệp vụ xuất hàng .15 2.3.2 Nghiệp vụ dự trự, chuẩn bị bán ra 15 2.3.2.1 Nghiệp vụ dự trữ: 15 2.3.2.2 Chuẩn bị bán ra 15 2.4 Nghiệp vụ xúc tiến bán hàng 16 2.4.1. Các hình thức xúc tiến bán hàng tại Siêu thị .16 2.4.2 Trưng bày sản phẩm .17 2.5. Nghiệp vụ bán hàng 18 2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh tại siêu thị 19 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG - KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 22 3.1 Phương hướng và kế hoạch trong năm tới 22 1 3.2. Biện pháp thực hiện .23 KẾT LUẬN .25 2 MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là nước ta đã gia nhập WTO thì khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn các nhà cung cấp và các hàng hoá để thoả mãn nhu cầu của mình. Xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá cũng như mở cửa kinh tế giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới đã thu hút nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam. Trong bối cảnh này, để tồn tại và phát triển thì tất cả các doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu thị trường, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và tìm cách thức để đáp ứng tôt nhất nhu cầu đó. Để đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng đã có một hình thức kinh doanh mới ra đời và phát triển – Hình thức kinh doanh Siêu thị, sự xuất hiện ngày càng nhiều các siêu thị khẳng định sự chấp nhận của khách hàng đối với hình thức kinh doanh mới này. Siêu thị Vinatex Hà Đông cũng ra đời và phát triển trên cơ sỏ nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng kinh doanh hiện đại. Sau một thời gian nghiên cứu về siêu thị Vinatex Hà Đông, và đây là một bản báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh tại siêu thị, để giúp mọi người có cái nhìn tổng quát về các hoạt động và tình hình kinh doanh tại Siêu thị Vinatex Hà Đông. 3 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ VINATEX HÀ ĐÔNG 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Siêu thị Vinatex - Mark Hà Đông được thành lập từ tháng 11/2004 và khai trương ngày 19/01/2005. Siêu thị Vinatex - Mark Hà Đông là một doanh nghiệp nhà nước trực CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM DN: C=VN, S=Đồng Nai, L=Biên Hòa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 3600241468 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-11 11:29: 30 Công ty TNHHNN 1 thành viên Cơ khí Hà Nội Lời Mở Đầu Nh chúng ta đã biết, hiện nay xu thế chung trên thế giới là xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy mà các nớc đều phải mở cửa nền kinh tế để có thể theo kịp các nớc trong khu vực và trên toàn thế giới. Và ở nớc ta cũng vậy, nền kinh tế ở nớc ta là nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc. Chính vì vậy mà tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, khi đã tham gia thị trờng đề phải chịu sự điều tiết của nhà nớc và một sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẺ TOÁN (TỎNG HỢP ) - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tong hop Tya
BẢNG CÂN ĐÓI KẺ TOÁN (TỎNG HỢP ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 100,542,489,229 95,628,829,079 - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tong hop Tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 100,542,489,229 95,628,829,079 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tong hop Tya

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 6 của tài liệu.
“6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tong hop Tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 12 của tài liệu.