0

CBTT GT BCTC quy 3 nam 2016 Tru so chinh Tya

17 107 0
  • CBTT GT BCTC quy 3 nam 2016 Tru so chinh Tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:22

CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -*** - Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc -*** - CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Công ty: Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3889390/3894717 Fax: 0511.3863736 Người thực công bố thông tin: NGUYỄN LÊ MINH Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3894717/0913 414 989 Fax: 0511.3863736 Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường x Định kỳ Nội dung thông tin công bố: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016 Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Ngày 18 tháng 01 năm 2017 Người thực công bố thông tin (ký, ghi rõ họ tên) Mẫu CBTT - 24h CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01 /CBTT V/v: “Công bố thông tin BCTC Quý IV Năm 2016” Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO Mã chứng khoán: PRC Địa trụ sở chính: SỐ 59 BA ĐÌNH - TP ĐÀ NẴNG Điện thoại: 0511-3894717 Fax: 0511-3863736 Người thực công bố thông tin: NGUYỄN LÊ MINH Nội dung thông tin công bố: 6.1 Báo cáo tài Quý IV Năm 2016 Công ty CP Logistics Portserco lập ngày 18 tháng 01 năm 2017 (toàn văn Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2016) 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với kỳ năm ngoái): Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 tăng so với kỳ năm ngoái giá vốn hàng bán giảm đồng thời tăng khoản thu nhập khác Địa Website đăng tải toàn nội dung công bố thông tin: http/www.portserco.com Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận: - Như - Lưu Ngày 18 tháng 01 năm 2017 NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT cONG Ty cp r{r ooAN rnoANc sAN {TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 p CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -*** - Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc -*** - CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Công ty: Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3889390/3894717 Fax: 0511.3863736 Người thực công bố thông tin: NGUYỄN LÊ MINH Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3894717/0913 414 989 Fax: 0511.3863736 Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường x Định kỳ Nội dung thông tin công bố: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016 Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Ngày 18 tháng 01 năm 2017 Người thực công bố thông tin (ký, ghi rõ họ tên) GlY V QUY III NAM 2016 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn Cong ty C6 phan Vang bac Dil quy Phu Nhu~n BaD CaD tal chlnh rieng quy 03 Ngay 30 thang 09 narn 2016 Conq ty Co phan Vanq bac Da quy Phu Nhuan Ml,lCLl,lC Trang Thong tin chung Bang can doi ke toan rieng den 30109/2016 2-3 Bao cao ket qua heat dong kinh doanh quy 3/2016 4-5 Bao cao lU'u chuyen tien t$ rieng den 30109/2016 6-7 Thuyet minh bao cao tai chlnh rieng quy 3/2016 - 31 Conq ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TV Cong ty Co phan Vanq bac Da quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty co ph~n dlJ'Q'cthanh Ic\lptheo luc\ltDoanh nghi$p cua Vi$t Nam theo Gi~y Chling nhan Dang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va D~u tlJ' Thanh ph6 Ho Chi Minh cap thanq narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan Dang ky Kinh doanh di~u chinh Conq ty dlJ'Q'cniern y~t tai Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 Ho Chi Minh ke tli 23 thang narn 2009 theo Quy~t dinh s6 129/DKNYdo Tong Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh Ph6 Ho Chi Minh ky nqay 26 thanq 12 narn 2008 Hoat d¢ng chinh ky hien tai cua Cong ty la kinh doanh vanq, bac, nO>trang va da quy, va xuat nhap kh~u nO>trang b~ng vanq, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chinh tea lac tai s6 170E, DlJ'ong Phan Dang t.uu.ouan Phu Nhuan, Thanh ph6 Ho Chi Minh, Viet Nam Ngoai ra, Cong ty c6 212 cCYa hang tuHanh Ong Le Quang Phuc Chu tjch Ph6 Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien tli nhiern 26 thanq tli nhiern 18 thang bo nhiern 18 thanq bo nhiern nqay 18 thanq 02 narn 2016 03 narn 2016 03 narn 2016 03 narn 2016 BAN KIEM SOAT Cac vien Ban kiem scat ky va vao nqay Ic\lpbao cao nhu sau: Ong Nguyen Thanh DlJ' Ong Tr~n Van Dan Ba Nguyen Nqoc Hue TrlJ'ang Ban kiem soat Thanh vien Thanh vien bo nhiern 01 thanq 07 narn 2016 bo nhiern nqay 01 thang 07 nam 2016 BAN GIAM £)OC Cac vien Ban Giarn d6c ky va vao nqay Ic\lpbao cao nhu sau: Ba Cao Th] Ngoc Dung Ong Le HO>uHanh Ba Nguyen Thi coe Ong Nguyen va Phan Ba Pharn Thi My Hanh Tong Giarn d6c Ph6 Tong Giarn Ph6 Tong Giam Ph6 Tong Giarn Ph6 Tong Giarn d6c d6c d6c d6c tli nhiern 01 thanq 07 narn 2016 NGU'OI £)~I DI~N THEO PHAp LU~T NglJ'oi d
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình 221 58,630,306,613 55,016,551,974 - CBTT GT BCTC quy 3 nam 2016 Tru so chinh Tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 58,630,306,613 55,016,551,974 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - CBTT GT BCTC quy 3 nam 2016 Tru so chinh Tya

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 142.750 triệu tính đến ngày 30/09/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất - CBTT GT BCTC quy 3 nam 2016 Tru so chinh Tya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 142.750 triệu tính đến ngày 30/09/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xem tại trang 12 của tài liệu.