0

bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya

16 86 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:21

DOANH NGHIOP: TdNc CONG TY DAU TUPIIA BAO CAO TAI CHINH QUf rrr NAM 201s' Gdm cdc bidu: Bing cdn ddi ko to6n 2.Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tidn tO Thuydt minh b6o c6o tdi chinh ( Mdu sd B01 - DN) ( MAu sd B02 - DN) ( MAu sd B04 - DN) ( M6u sd B09 - DN) TONG cONG TY DAU Tu PHAT TRIEN NHA VA DO THI NAM HA NQI Dia chi: Gum c6ng nghiQp Ciu Girit, xi Chuy6n Ngoqi, huyQn Duy Ti6n, tinh Hir Nam eAo cAo TAI cHiNH Qui lll nim tii chinh 2015 Miu sri B 01-DN DN BANG CAI,I O6I XE TOAU Chi ti6u TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN l Ti6n vi c6c khoin tuong duons tidn Ti6n CAc khodn tuonq ducynq tien ll C5c khoin diu tu tii chinh nsin han Chung khodn kinh doanh Dv phonq qidm qid ch0nq kho6n kinh doanh DAu tu nim gi0 den ngdy d5o han lll C6c khoin phiithu nqen han Phai thu ngdn hEn cria kh6ch hdrng 2.IrA trucyc cho nguoi b6n ngin han Phai thu noi b0 ngin han Phai thu theo ti6n d0 k€ hoach hgp dong xAy dr,rng Phai thu vO cho vay ngSn hEn Phai thu ngin han kh6c 7.DV phong phdi thu ngdn han kh6 ddi Tdi sdn Thi6u cho xrl lV lV Hing t6n kho Hdnq tdn kho Drt phonq qidm qi6 hdnq ton kho V.Tiisin ngin hqn kh6c Chi phi trd tru6c ngdn hqn ThuO GTGT duEc khAu tru Thud vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nudc Giao dich mua ban laitrai phieu Chinh phrl Tai sdn ngin han kh6c B TAI SAN DAI HAN L C6c khoin phii thu dii hgn Phai thu ddri hqn cria kh6ch hdng 2.Trd trudc cho ngudi b6n ddri han V6n kinh doanh d don vi truc thuoc Phd thu nOi b0 ddi han Pha thu vO cho vay ddi han Pha thu ddi han khSc 7.Dtt phong phdi thu ddri han kh6 doi ll.Tiisin cd dinh Taisin c6 dinh hiru hinh - Nquv6n qi6 +! MA chi ti6u Thuy6t minh 100 {,l0 111 5.1 St5 cuOi ry 56 diu nim 32.210.813.882 6.443.991.021 6.443.991.021 24.940.089.453 2.510.993.927 2.510.993.927 21.233.842.421 16.062.404.515 5.171.43V.906 14.742.597.375 6.414.108.064 8.328.489.311 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 i; 139 ' 140 141 5.2 3.339.570.787 3.339.570.787 5.703.307.012 5.703.307.O12 1.193.409.653 1.983.191.139 1.{93.409.6s3 149 150 151 152 153 983.191 39 154 155 200 210 211 118.007.373.11s 97.177.822.746 77.551.585.194 77.551.585.194 89.095.416.813 49.296.671.033 49.296.671.033 59.629.383.468 212 213 214 215 216 219 220 221 222 5.3 MA Chi ti6u - Gia tri hao mon l0v kO 2.Tda sin c6 dinh thu6 tii chinh - Nsuydn qi6 - Gi6 tri hao mon l0v kO Taisdn c6 dinh v6 hinh - Nguydn gi5 - Gia tri hao mdn lOy kd lll Bat dOns sdn diu tu - Nsuy6n qi6 - Gi6 tri hao mon l0v k6 lV Taisin d& danq dAi han Chi ph sdn xuAt, kinh doanh dd dang ddi han Chi ph xAy dqrng co bdn dd dang V Ddu tu tdi chinh ddi han Ddu tu vdo cOng ty DAU tu vAo cOng ty lien k6t, li6n doanh DAu tu gop v6n vdro don vi kh6c Dq phong dAu tu tdi chinh diri han Ddu tu nim si0 d6n nsdy d5o han U Teisdn ddi han kh6c trudc ddi han 2.Tei sdn thu6 thu nhdp hoirn lai Thiet bi, vOt tu, phu tung thay the dai han 4.Ti1i sdn ddi han kh6c Lqi th6 thuong mai TONG CONG TAI SAN Chi phf trd NGUON VON C NO PHAI TRA L NE nqin han Phai trd nguoi b6n ngdn han Nguoi mua tri ti6n trudc ngin han Thu'3 vd c6c khoin phii n6p nhd nudc Phaitrd nguoi lao dOng Chi phi phditrd ngin han Phei trd nOi b0 ngdn han Phai tri theo tien d0 kO hoach hcvp d6ns x6y duns B Doanh thu chua thqrc hign ngin han Phai tri nsin han kh6c 10 Vay vd nE thuO tdi chinh ngin hqn 1 Du phong phdi tri ngin han 12 QuV khen thudng ph0c lEi 13 QuV binh 6n gi6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh ph0 ll Ncv dii han Phai trd nquoi b6n ddi han Nqucvi mua tri ti6n trudc dii han chi ti6u 223 224 Thuy6t minh SO cuOi t9' (1 543.831 619) Si5 oAu nim (10.332.712.435) 225 226 227 228 229 230 231 232 240 ( AI Nl- 1l 5.4 40.395.271.886 40.395.271.886 42.874.765.095 42.874.765.O95 4.885.354.548 241 242 250 251 5.5 4.885.354.548 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 60.516.035 60.516.035 121.032.070 121.032.070 150.218.186.997 122.117.912.199 300 310 16.975.676.772 16.975.676.772 311 5.6 4.469.717.310 26.563.673 2.479.395.789 5.7 10.000.000.000 312 313 314 315 316 24.801.941.542 24.801.941.542 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp CễNG TY C PHN Bấ TễNG HềA CM INTIMEX CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Do Hnh phỳc S: 379 /CV-HCC Qung Nam, ngy 20 thỏng 10 nm 2015 V/v: gii trỡnh kt qu kinh doanh Quý 3/2015 Kính gởi: - Y BAN CHNG KHON NH NC - S GIAO DCH CHNG KHON H NI Trc tiờn, Cụng ty CP Bờ tụng Hũa Cm - Intimex xin gi n Quý c quan li cho trõn trng Thc hin theo Thụng t s 52/2012/TT-BTC ngy 05/04/2012 ca B Ti Chớnh v vic cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn ca t chc niờm yt, Cụng ty CP Bờ tụng Ho Cm - Intimex xin gi n UBCK Nh Nc, S Giao Dch Chng Khoỏn Tang Gong ty Co phan Bao him Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac cao Tai chinh tai 31 thang 03 nam 2012 va cho giai (loan Ur 01 thang 01 nam 2012 den 31 thang 03 nam 2012 TOng C6ng ty B6o him BIDV mix LYC Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can d61 Ice toan 3-4 Bac) cao ket qua host dOng kinh doanh 5-6 Bao cao Iuu chuyen tien tO 7-8 Thuyet minh bac, cao tai chinh 2/ 21 BAO CAO TAI CHiNH QUN? 1/2012 - 21 Tong C6ng ty BAo him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 03 narn 2012 Dan VND • Tai 31 thang 03 nam 2012 Tai 31 thang 12 nam 2011 1.655.316.850.967 1.733.798.447.811 37.313.280.485 749.794.847 36.278.346.296 285.139.342 17.800.852.232 605.026.144 17.056.226.088 139.600.000 1.222.645.399.193 101.413.297.303 1.138.000.000.000 (16.767.898.110) 1.400.608.746.540 143.889.012.493 1.279.073.200.000 (22.353.465.953) 386.171.658.010 355.571.938.705 9.223.805.328 32.462.266.920 (11.086.352.943) 311.241.196.420 277.204.081.926 7.994.634.946 32.375.581.984 (6.333.102.436) 9.186.513.279 8.666.560.323 90.638.456 429.314.500 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 144.119.410.827 136.213.005.415 7.1 16.482.900.301 8.008.099.068 30.746.490.995 (22.738.391.927) 8.576.494.889 6.511.853.206 28.361.387.359 (21.849.534.153) Thuyet minh • Ma s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 I Tien Tien met tai qu9 Tien girl ngan hang Tien Bang chuyen 120 121 128 129 II Dau tu' ngan han D6u tu' chUng khoan ngen han DAu tt.r ngen han khac Dy, phong giarn gia deu ti.r ngen han 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thue gia tri gia tang duvc kheu Kr Phai thu khac Du' ph6ng cac khoan phai thu khO dal 150 151 152 154 V Tai san ngin han khac Tam irng Chi phi tra tru,eic ngen hpn Tai san ngen han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I Tai san c6 Binh 214 215 216 Tai san co dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon lay Ice 7.2 1.974.801.233 2.152.579.273 (177.778.040) 2.064.641.683 2.152.579.273 (87.937.590) 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 7.3 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 II Cac khohn clau tu' tai chinh dai han Deu tu' cht:rng khoan dai han Deu tu, vao cac cong ty lien doanh, lien ket Deu hr dai han khac DV phong Om gia efeu tu, dai hpn 121.606.510.526 50.000.000.000 121.606.510.526 50.000.000.000 21.606.510.526 21.606.510.526 50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 6.030.000.000 6.000.000.000 30.000.000 6.030.000.000 6.000.000.000 30.000.000 1.799.436.261.794 1.870.011.453.226 130 131 133 138 222 228 229 TM san c6 dinh hii,u hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lay ke 240 III Tai san dai han khac K9 qu9 bao hiern Chi phi tra tuft dai han cam c6, k9 qu9, ky ct.rgc khac 250 TONG CQNG TAI SAN ' BAO CAO TAI CHINH QU)? I/2012 TOng Cong ty 136o hiern BIDV BANG CAN DOI KE TOAN (tido theo) Dan vi: VND Ma so Thu yet minh NGUON VON 300 A Ng PHAI TRA 310 313 316 318 319 L I419, ngAn lion Phai tra nglyai ban Thud va cac khoan phai nOp Nha ' nvac Phai tra tong nhan vien Phai tra khac Qu9 khen thlyong va phuc lqi 320 322 II N7 dal hp'? No' dai han 315 330 M Cac khoan dvphong nghifp 331 333 334 vy Dly phong phi Dty ph6ng Poi thuteng Du' phong dao dOng Ian 400 B VON CHU Ste HU'U 410 411 411.1 412 415 416 418 430 nam 2012 TO 31 thang 12 nam 2011 1.037.065.540.666 1.120.112.997.492 709.392.928.785 253.648.627.013 821.469.334.345 248.662.871.890 10 20.918.983.388 16.527.238.981 4.028.704.600 420.074.921.833 PHẠM TRẦN QUỲNH DUYÊN Digitally signed by PHẠM TRẦN QUỲNH DUYÊN DN: c=VN, st=ĐÀ NẴNG, l=Thanh Khê, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO, ou=Phòng Kiểm Soát Nội Bộ, title=Nhân Viên, cn=PHẠM TRẦN QUỲNH DUYÊN, 0.9.2342.19200300.100.1 1=CMND:201467049 Date: 2015.10.20 14:36:38 +07'00' ノ 〃 解 旧 障 W ヾ T∂ng c6ng ty CP Y tねanameco BÅNG CÅN DOI K屯TOÅN Dさnng ay30/09/2015 鶴. ̄〇一 ̄圏欝嗣闊 ̄“醐   ̄ ̄醐押“¥ ∴∴:∴∴。寝∴   ∴l 函㌢叫ぶ喜郎狐書棚勢和璽車軸専章一∵∴増せ 品、二 ‥、囲む T轟is盃n A.Tai§anlund?ngvaDtung肴nh曾n 100 L7吻南〇億〇伽o伽的g加7暮gあま 1.Ti料 111 77:863.085.352 IIO Ⅴ.01 112 l 2.896.674.837 6.000.000.000 1Mẫu số CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KGMẫu số B 01a – DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)34 Trần Phú - Rạch Giá -KGBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q 3 năm 2011Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011TÀI SẢNMã số Thuyết minhSố cuối kỳ Số đầu kỳ1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =120+130+150)100 581 056 069 704 493 371 885 982I. Tiền và các khoản tương đương tiền110 26 837 005 665 31 517 640 893 1. Tiền111V.0126 837 005 665 31 517 640 893 2. Các khoản tương đương tiền112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120V.02 1. Đầu tư ngắn hạn121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn130 334 506 379 436 306 045 277 365 1. Phải thu khách hàng131 17 724 922 380 18 471 886 277 2. Trả trước cho người bán132 17 182 854 414 10 899 202 270 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133 8 733 694 452 3 845 933 316 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134 5. Các khoản phải thu khác135V.03291 116 320 146 273 079 667 458 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)139 (251,411,956) (251,411,956)IV. Hàng tồn kho140 166 468 062 754 107 516 176 359 1. Hàng tồn kho141V.04166 468 062 754 107 516 176 359 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)149 V. Tài sản ngắn hạn khác150 53 244 621 849 48 292 791 365 1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 90 312 000 81 890 000 2. Thuế GTGT được khấu trừ152 2 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154V.05 5. Tài sản ngắn hạn khác158V.05*53 154 309 849 48 210 901 365B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)200 178 158 492 706 105 243 900 199I. Các khoản phải thu dài hạn210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc212 3. Phải thu dài hạn nội bộ213V.06 4. Phải thu dài hạn khác218V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn nợ khó đòi (*)219 II. Tài sản cố định220 106 365 685 364 56 172 133 180 1. Tài sản cố định hữu hình221V.089 332 886 326 6 768 535 997 - Nguyên giá222 22 600 290 609 18 781 483 528 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)223 (13,267,404,283) (12,012,947,531) 2. Tài sản cố định thuê tài chính224V.09 - Nguyên giá225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)226 3. Tài sản cố định vô hình227V.106 526 475 977 7 582 974 326 - Nguyên giá228 7 219 431 765 8 204 339 038 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)229 (692,955,788) (621,364,712) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230V.1190 506 323 061 41 820 622 857III. Bất động sản đầu tư240V.1218 708 570 914 6 305 970 914 - Nguyên giá241 18 708 570 914 6 305 970 914 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn250 38 248 452 453 37 614 833 373 1. Đầu tư vào công ty con251 27 183 677 253 19 490 829 986 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252 11 064 775 200 18 124 003 387 3. Đầu tư dài hạn khác 258V.13 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)259 I. Tài sản dài hạn khác260 14 835 783 975 5 150 962 7323 1. Chi phí trả trước dài hạn261V.1414 835 783 975 5 150 962 732 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262V.21 3. Tài sản dài hạn khác268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)280 759 214 562 410 598 615 786 181NGUỒN VỐNMã sốThuyết minhSố cuối kỳ Số đầu kỳA - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)300 640 469 407 545 491 268 063 790I. Nợ ngắn hạn310 479 842 340 515 330 858 146 912 1. Vay và nợ ngắn hạn311V.15139 373 170 501 116 637 215 860 2. Phải trả người bán312 15 383 620 384 8 133 889 852 3. Người mua trả Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN TUẤN ANH Ký ngày: 20/10/2017 09:33:26 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỎI KẺ TOÁN (HỢP NHẤT) - bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya
BẢNG CÂN ĐỎI KẺ TOÁN (HỢP NHẤT) Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 100,359,377,354 112,235,140,780 - bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 100,359,377,354 112,235,140,780 Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 - bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 Xem tại trang 5 của tài liệu.
VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán - bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya

h.

ông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán Xem tại trang 10 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 11 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.242 triệu tính đến ngày 30/09/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất - bao cao tai chinh quy 3 2015 tong hop tya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.242 triệu tính đến ngày 30/09/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xem tại trang 11 của tài liệu.