0

bao cao tai chinh quy 4 2013 tong hop tya

13 88 0
  • bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:18

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 20.01.2014 23:54 DOANH NGHTEP: r6NC CoNG Ty DAU rUpuAr NUA vA o0 rru NAM HA uOr ;ONG.IY J ruPHATTRIEN ttA NHAVADO BAO CAO TAI CHINH QUY IV NAM: 20t3 Gdm c6c bidu: Bing cAn ddi kdtodn Kdt qui hoat dQng kinh tloanh B6o c6o luu chuydn tidn t0 Thuydt minh bdo c5o tii chfnh Bing cfin tldi phdt sinh ( MAu sd B01- DN ) ( l\{Au sd 802- DN ) ( MAu sd 804- DN ) ( MAu sd B09- DN ) r6Nc cONc ryoAu rupsAr rnGNmrevAo0 rurNerra unNQr cqvr cONcNcsrEp cAu cnr, tuyrrEN, HANAM tWdu sd B ( nANc cAN odr Quj IV Tii A so s6n nsdn han (100=110+120+130+140+150) I Ti6n vh cSc khoin tuone duone tiin Tidn Cdckhohn tuons dudns tidn II C6c khoin tldu tu t)li chinh nsdn han Ddu tu nein han Du ohdns siim si6 chrins kho6n dAu tu nsfn han III C6c khoin phii thu nsin han L Phei thu cira kh6ch hhne TrA trudc cho neudi b6n Phii thu ndi bd nsin han Phei thu theo tidn d6 kd hoach hop ddns x0v dune Cic khoAn phii thu khr{c Du phdne cdc kho6n phii thu kh6 ddi r11 Phii thu ddi han cta kh6ch hane Vtin kinh doanh Phai thu n6i bd & dii don vi phu thudc han Phei thu dii han kh6c Du phdne oh6i thu dii han kh6 dbi II Tii sin cd dinh TSCD hfru hinh Nsuv€n ei6 - Gi6 tri hao mbn lfiv kd TSCD thuc tii chinh - Neuv€n si6 - Gi6tri hao mdn lfiv kd TSCD v0 hinh - Nguy0n si6 - Gi6 tri hao mbn lf,v kd Chi phi xAv dtrne co bin d& dans III Bdt dOns sin ddu tu - Neuv0n si6 - Gi5 tri hao mbn lfly k€ IV Cdc khoin ddu tu tii chinh dii han - l Ddu trr vio cOnq ty Ddu tu vho c0ng tv li€n kdt li€n doanh Ddu tu ddLi han kh6c VND 26 534 188 433 37 506268376 036 715 201 036 715 201 949 040 912 949 040912 l2t r29 t4 216 130 131 132 461 984 848 345 S64 10 368 116 120 25 627 329 787 to387 290 463 t5 240 039 324 610 410 101 610 410 101 929 897 677 929 897 677 133 134 135 139 t4l 0u0tl20t3 Lt2 Hdnc t6n kho - Hirne h6a kho bio thud Du phbne eiem si6 hd,ns tdn kho V Tiri sin nsdn han kh6c Chi phi tri tru6c nsSn han Thud si6 tri sia tans dudc khdu tri Thud vi cdc khoin kh6c phii thu Nhi nu6c Tii san nsin han kh6c B Tlri sin dii han Q00 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260\ I C6c khoin ohii thu dhi han 5.1 31/L212013 VND 120 t40 Thuydt minh 100 110 IV Hine tdn kho rd roAN ndrn 2013 MA Chi ti6u 0I - DN Ban hdnh theo QD sd 15120061QD - EtC ngdy 2010312006 cila 86 truong BTC ) 5.2 14A^ 149 150 L 670 601 141 151 152 I t54 670 60t t4'j 158 200 92 175 997 707 80817 636362 91 944 462 628 74417 636362 5t927 574442 s9 294 249 273 -7 366 674 831 35 500 772721 40 390 839 72C -4 890 066 999 40 016 888 186 38 916 863 641 2t0 I 2 J ) 220 221 5.3 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 5.4 24r 242 250 400 000 000 251 252 258 5.5 400 000 000 Dq phbng gi6m gi6 ddu Tii sin dli V Chi phi tri Tii Tii dii fi dei han han kh6c tru6c dii han sAn thud thu nhdp hodn san lai han kh6c T6ng cdng tii sin (270 = 100 + 200) Ngudn vdn A No ph6i tri (300 = 310 + 330) I No ngdn han Vay vi no ngin han Phai tre cho ngudi b6n Nguli mua tri tidn tru6c Thud vi cdc khoAn ph6i n6p nhh nudc Phei tri ngudi lao d6ng Chi phi phii tri Phei tri theo tidn d0 kd hoach hop ddns xav drrn" Cric khoAn phii tr6, phii n6p khdc 10 Drr phdng phii trA ns6n han 11 Qui khen thu&ng, phric loi II No dii han dii z.Phai tr6 dii Phii trA Phei tre 4.Yay ddLi vh no 231 535 079 231 535 079 261 262 268 270 118 710 186 140 300 310 11 5.6 12 t3 14 5.7 26 898 385 072 26 898 385 072 000 000 00c t5 926 625 451 877 798 673 93 960 948 ll8 323 904 738 26 9I4 181 042 26 914 181 042 109 003 50c 963 59222( 13 615 487 ss3 l 181 147 685 15 dii t6 l8 19 44 950 084 20 J23 \31 332 333 han phii tra Duphdng trq cdp mt't vicc lhm DF phdng phii tri dii han B Vdn chri s& hfru (400 = 410 + 430) I Vdn chri s& hiru Vdn ddu tu cira chri s& hfru Th4ng du vdn cd phdn Vdn kh6c cta chir s& hfiu 337 400 410 5.8 5.9 461 801 068 059 723 69( 118 710 186 140 118 323 904 738 409 723 696 409 723 696 RR ?50 rlr)fl nnn +13 II Ngudn kinh phi, qui kh6c l QuI khen thudng, phric lo i Ngudn kinh phi Ngudn kinh phi d6 hinh thdnh TSCD Tring cOng ngudn vdn (440 = 300
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Đơn vibáo cáo: CÔNG TY CÓ PHẢN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA (VIỆT NAM) - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

n.

vibáo cáo: CÔNG TY CÓ PHẢN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA (VIỆT NAM) Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KẺ TOÁN GiỮA NIÊN ĐỘ (Tống hợp ) - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

i.

ỮA NIÊN ĐỘ (Tống hợp ) Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản có định hữu hình Số 121.459.744.116 140.415.316.826 - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

1..

Tài sản có định hữu hình Số 121.459.744.116 140.415.316.826 Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 ủ: - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 ủ: Xem tại trang 4 của tài liệu.
1/Hình thức sở hữu vốn : - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

1.

Hình thức sở hữu vốn : Xem tại trang 6 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
VI. Thông tin bỗ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

h.

ông tin bỗ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán Xem tại trang 7 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 125.436 triệu tính đến ngày 31/12/2013 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất - bao cao tai chinh quy 4 2013  tong hop tya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 125.436 triệu tính đến ngày 31/12/2013 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xem tại trang 8 của tài liệu.