0

NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2011

3 49 0
  • NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2011

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:22

Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vnTỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCMVỀ VIỆC ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CHO HĐQT- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM YTECO ;Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền ( giao cho ) HĐQT quyết định và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;3. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)KS. LÊ VĂN QUÊ CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ Độc lập- Tự do - Hạnh phúc Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ Cẩm Phả, ngày 22 tháng 6 năm 2011NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2011, tại Văn phòng, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội đã nghe các báo cáo do các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty trình bày. Các đại biểu đại diện cho các cổ đông đã phát biểu ý kiến và thảo luận đóng góp các ý kiến cho các báo cáo. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau: 1. Thông qua nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và Báo cáo phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 do Ông Phạm Đắc Lâm-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%2. Thông qua nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2011 do Ông Phạm Đắc Lâm, chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội. Báo cáo đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian vừa qua và tập trung vào các nội dung, giải pháp của trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 2011;Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc do bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội;Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%4. Thông qua nội dung Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 do Ông Phạm Văn Thường- Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội. Trong đó thực hiện huy 11động vốn năm 2010 là 670.318 triệu đồng. Luỹ kế đến ngày 31 /12/2010 là: CONG TY CO PHAN CONG BOA xA H(H CHU NGHiA VI]J:T NAM DQc~~p - T\f - H~nh phuc BE TONG LY TAM AN GIANG S6: 0005 /NQCD-ACECO Ngay 20 thang 04 nam 2011 NGHIQUYET DAI HOI CO DONG THUONG NIEN N.AM 2011 DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN BE TONG LY TAM AN GIANG Can cu Lu~t doanh nghi~p duqc Qu6c hQithong qua 29 thang 11 nam 2005 co hi~u h,rcthi hanh tu 01 thang 97 nam 2006 va Di€u l~ t6 chuc va ho~t dQngcua Cong ty c6 ph~n Be Tong Ly Tam An Giang da duqc sira d6i, b6 sung t~i D~i hQi d6ng c6 dong nhi~m ky II 17 thang 04 nam 2010; Can cu vao chuang trinh lam vi~c cua D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2011 t6 chuc 20 thang 04 nam 20 11 t~i HQitrucmg Khach s~n Dong Xuyen; Can cu vao k~t qua bi€u quy~t cua c6 dong, d~i di~n nhom c6 dong v€ k~t qua cua D~i hQi.D~i hQid6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Be Tong Ly Tam An Giang QUYET NGHJ 1/ Thong qua bao cao tai chinh nam 2010 ( oa oU'Q'cki~m toan ),bao cao ciia ban ki~m soat v~ k~t qua ho~t oQng san xu§t kinh doanh va oAu tu' nam 2010 VOlcae chi tieu sau oay: - K~t qua san xu~t kinh doanh: + Doanh thu thu~n: + Lqi nhu~n sau thu~: -D~u ill: 189.204.828.093 d6ng 15.848.794.708 d6ng + D~u tu XDCB: cai t~o duong tu Qu6c lQ 91 d~n c6ng nhft may la: 842.588.182 d6ng V€ Xu&ng san xu~t t~m tr~n BTUl, giai do~n 1: da san xu~t thir nghi~m cong, nhien phia d6i tac chua tri~n khai thi cong sir d\mg san phAm nen chua tri~n khai d\l'an + D~u tu mua s~m may moc thi~t bi: 426.966.362 d6ng, quy~n 5lr d\mg d~t khu nha Xuang My Thai: 281-376.672 d6ng eo + D~u tu tai chinh: 176.000.000 d6ng (gop v6n b6 sung mua 17.600 c6 ph~n, m~nh gia 10.000 d/cp, gia mua 10.000 d/cp cua Cong ty CP BTLT Dung Qu~t), 545.000.000 d6ng (mua 50.000 c6 ph~n, m~nh gia 10.000 d/cp, gia mua 10.900 d/cp cua .- T6ng C6ng ty XDCN Vi~t Nam) T6ng c('>ngd~u tu tai chinh nam la 721.000.000 d6ng + D~u tu gap v6n t~i Campuchia: ngung thlJc hi~n vi~c gap v6n lien doanh vai d6i tac Campuchia va ngung tri~n khai dlJ an t~i Campuchia - Thanh ly tai sfm c6 dinh: + T6ng nguyen gia 1ft:163.289.110 d6ng + Gia tri can l~i d€n ngfty 31/03/2010 1ft:0 d6ng + Gia tri thu duqc ly 1ft:170.000.000 d6ng DAng y vOi phll'O'ngan ph an ph6i IQ'inhu~n va mu-cc&tu-c nam 2010: T6ng lqi nhu?n sau thu€ TNDN = 15.848.794.708 dAng - Chia c6 tuc tren v6n gap 25% v6n di€u 1~: = 5.750.000.000 d6ng (dff t~m ung 10% nam 2010 1ft2.300.000.000 d6ng, ph~ l~i 15% 1ft3.450.000.000 d6ng tra b~ng c6 phi€u cho c6 dong vai ty 1~100:15) - Ph~n can l~i trich l?p cac quy 1ft: 10.098.794.708 d6ng, Trang ao: - Quy d~u tu phat tri~n: = 4.729.276.708 d6ng - Quy khen thuang: = 4.644.518.000 d6ng + Trong k€ ho~ch: = 1.305.000.000 d6ng + Ph~n vuqt k€ ho~ch: = 3.339.518.000 d6ng Trang ao: + HDQT, BKS, Thu ky HDQT: = 333.952.000 d6ng (kh6ng baa g6m vien kiem nhi?m Giam abc) + Giam d6c: = 500.928.000d6ng + CBCNV: = 2.504.638.000 d6ng - Quy phuc lqi: = 435.000.000 d6ng - Quy dlJphong tfti chinh: = 290.000.000 d6ng 3.Thong qua bao cao cua ban ki~m soat Cong ty nam 2010 4.Thong qua bao cao tra tho laD HDQT, BKS, thll' ky HDQT nam 2010 la 192.000.000 dAng K~ ho~ch san xu§t kinh doanh va dAu tll' nam 2011: - San xuAtkinh doanh: + Doanh thu: 170.000.000.000 d6ng + Lqi nhu?n sau thu€: 11.250.000.000 t:Yd6ng - D~utu: - + D~u tu XDCB: Nhft 10hO'i645.000.000 d6ng + D~u tu mua s~m may mac thi€t bi san xuAt t~i nhft may My Thai: khuon CQCvftkhuon tr\l: 2.500.000.000 d6ng , + Mua nha may san xu~t CQCt 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CÔNG TY CP BÊ TÔNG BECAMEX (BECAMEX ACC) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ-LYKBVB Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B12- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B23Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương. Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động và phân phối lợi nhuận năm  2010  (  100%  thông  qua)  - NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2011

1..

Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2010 ( 100% thông qua) Xem tại trang 1 của tài liệu.