0

Bài 17. Tim và mạch máu

16 73 0
  • Bài 17. Tim và mạch máu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:44

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Trình bày vai trò của hệ tuần hoàn? Trình bày vai trò của hệ tuần hoàn? Tiết 17: Tiết 17: TIM MẠCH MÁU TIM MẠCH MÁU I. CẤU TẠO TIM I. CẤU TẠO TIM II. CẤU TẠO MẠCH MÁU II. CẤU TẠO MẠCH MÁU III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM I. CẤU TẠO TIM I. CẤU TẠO TIM : : 1.Cấu tạo ngoài 1.Cấu tạo ngoài : : - Tim có hình chóp: đáy ở trên, đỉnh ở dưới - Tim có hình chóp: đáy ở trên, đỉnh ở dưới - Màng tim bọc ngoài tim - Màng tim bọc ngoài tim 2. Cấu tạo trong 2. Cấu tạo trong : : - Tim được cấu tạo bởi cơ tim - Tim được cấu tạo bởi cơ tim - Tim có 4 ngăn: 2 tâm thất 2 tâm nhĩ - Tim có 4 ngăn: 2 tâm thất 2 tâm nhĩ - Thành cơ tâm thất dày hơn thành tâm nhĩ - Thành cơ tâm thất dày hơn thành tâm nhĩ - Giữa tâm thất với tâm nhĩ giữa tâm thất với - Giữa tâm thất với tâm nhĩ giữa tâm thất với động mạch có van động mạch có van → m → m áu lưu thông theo một áu lưu thông theo một chiều. chiều. II. CẤU TẠO MẠCH MÁU II. CẤU TẠO MẠCH MÁU LOẠI MẠCH LOẠI MẠCH ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH TĨNH MẠCH TĨNH MẠCH MAO MẠCH MAO MẠCH Cấu tạo Cấu tạo : : - Thành mạch Thành mạch - Lòng mạch Lòng mạch - Đặc điểm Đặc điểm khác khác Chức năng Chức năng 3 lớp với mô liên kết cơ trơn dày Hẹp 3 lớp, mỏng hơn động mạch Rộng Có van 1 chiều Mỏng, chỉ có một lớp biểu bì Hẹp Nhỏ phân nhánh nhiều Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc áp lực lớn Dẫn máu từ khắp cơ thể về tim với vận tốc áp lực nhỏ Tỏa rộng đến từng tế bào của các mô để thực hiện sự trao đổi chất III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM : : - Chu kì tim gồm 3 pha, kéo dài 0.8s: - Chu kì tim gồm 3 pha, kéo dài 0.8s: + Pha nhĩ co ( 0.1s) máu từ tâm nhĩ đến tâm + Pha nhĩ co ( 0.1s) máu từ tâm nhĩ đến tâm thất thất + Pha thất co ( 0.3s) máu từ tâm thất vào động + Pha thất co ( 0.3s) máu từ tâm thất vào động mạch mạch + Pha dãn chung ( 0.4s) máu được đưa từ tĩnh + Pha dãn chung ( 0.4s) máu được đưa từ tĩnh mạch đến tâm nhĩ mạch đến tâm nhĩ Vách liên thất Tâm nhĩ phải Tâm thất trái Tâm nhĩ trái Van động mạch chủ Tâm thất phải Van nhĩ thất 1 2 3 4 5 6 7 Các ngăn Các ngăn tim tim Nơi máu Nơi máu được bơm được bơm tới tới Tâm nhĩ trái Tâm nhĩ trái Tâm nhĩ phải Tâm nhĩ phải Tâm thất trái Tâm thất trái Tâm thất phải Tâm thất phải Tâm thất trái Tâm thất phải Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ TIT 17 BI 17: TIM V MCH MU Giỏo Giỏoviờn: viờn: Phm PhmTh ThThu ThuPhng Phng Mụn: Mụn:Sinh Sinhhc hc 11 Lp: 8A Lp: 8A I CU TO TIM Cu to ngoi Xỏc nh v trớ, hỡnh dng ca tim? - V trớ: thuc khoang ngc gia lỏ phi, hi lch sang trỏi - Tim hỡnh chúp, nh quay xung di, ỏy hng lờn trờn Tim cú cu to ngoi nh th no? Hỡnh 17.1 Hỡnh dng mt ngoi, phớa trc ca tim - Mng tim: bao bc bờn ngoi tim (mụ liờn kt), mt tit dch giỳp tim co búp d dng - ng mch vnh v tnh mch vnh lm nhim v dn mỏu nuụi tim Da vo kin thc ó bit, hỡnh 16-1, hỡnh 17-1, in vo bng sau: Hỡnh 16.1 S cu to h tun hon mỏu Hỡnh 17.1 Hỡnh dng mt ngoi, phớa trc ca tim Cỏc ngn tim co Bng 17 1: Ni mỏu c bm ti t cỏc ngn tim Ni mỏu c bm ti Tõm nh trỏi co Tõm tht trỏi Tõm nh phi co Tõm tht phi Tõm tht trỏi co ng mch ch Tõm tht phi co ng mch phi Cu to Cn c vo chiu di quóng ng m mỏu c bm qua, d oỏn xem ngn tim no cú thnh c tim dy nht v ngn tim no cú thnh c tim mng nht? - Tim cú ngn - Thnh c tõm tht dy hn c tõm nh Thnh c tõm tht trỏi dy hn thnh c tõm tht phi Thnh c tõm nh phi mng nht D oỏn xem gia cỏc ngn tim v gia tim vi mch mỏu phi cú cu to nh th no mỏu ch bm theo mt chiu? - Gia tõm nh v tõm tht cú van nh tht, gia tõm tht v ng mch cú van tht ng (van t chim) giỳp mỏu lu thụng theo mt chiu H van lỏ lm mỏu b pht ngc tr li tõm nh phi tõm tht phi co H van tim s dn n hu qu gỡ? - Khi b h van tim, mỏu s lu thụng hai chiu v tim khụng th y mỏu i nuụi c th - Triu chng: Khú th, mt mi, tim p nhanh, ngt xu, húng mt, hoa mt, sng chõn hoc mt cỏ chõn, ho nhiu vo ban ờm II CU TO MCH MU Cú nhng loi mch mỏu no? Cú loi mch mỏu l: ng mch, tnh mch v mao mch Quan sỏt hỡnh 17-2, hóy hon thnh bng sau: Ni dung Cu to Thnh mch Lũng mch c im khỏc Gii thớch ng mch Tnh mch Mao mch Ni dung Cu to Thnh mch ng mch Tnh mch Mao mch lp: Biu bỡ, c trn, mụ liờn kt -> Dy hn TM lp: Biu bỡ, c trn, mụ liờn kt -> mng hn M lp biu bỡ Rng Hp nht Lũng mch Hp c im khỏc Cú si n hi Gii thớch Dn mỏu t tim n cỏc c quan vi tc v ỏp lc ln Cú van chiu Dn mỏu t khp cỏc t bo v tim, tc v ỏp lc nh Nh, phõn nhỏnh nhiu Trao i cht vi t bo V CHU Kè CO DN CA TIM Mi chu kỡ co dón ca tim kộo di bao nhiờu giõy? Trung bỡnh mi phỳt din bao nhiờu chu kỡ co dón tim? S pha / chu kỡ Tng Thi Thi gian thi gian lm ngh gian vic (giõy) (giõy) (giõy) 1.Pha nh co 0,8 0,1 0,7 2.Pha tht co 0,8 0,3 0,5 3.Pha dón chung 0,8 0,4 0,4 Hỡnh 17.3 S chu kỡ co dón ca tim III CHU Kè CO DN CA TIM - Tim co dón theo chu kỡ Mi chu kỡ co dón gm pha: pha nh co (0,1s), pha tht co (0,3s), pha dón chung (0,4s) - Mi chu kỡ co dón ca tim gi l nhp tim - Nhp tim thay i tựy thuc vo trng thỏi tõm sinh lý ca c th CNG C in chỳ thớch phự hp Tõm tht phi ng mch phi Mao mch phi Tnh mch phi Tõm nh trỏi Tõm tht trỏi ng mch ch Mao mch phn trờn v di c th Tnh mch ch trờn Tõm nh phi 12 3,11 1 Đ N H ĩ T H ấ c t t â m t 7 T I m B A P H a ộ N M C H G h ấ T t m ô l i ê T r i n K ế t M G I  Y 2.Ngăn Loại van giúp máu theo Loại cấu tạo nên thành 4.Chu kì co giãn tim gồm tim có thành dày nhất? Loại mạch có thành dàychảy nhất? Một chu kì co dãn tim kéo dài Lp ngoi cựng ca ng mch v tnh mộtpha? chiều nhĩ xuống tâm tim? mấy giây? mch c cutừtotâm bi loi mụ no? DN Dề - Hc bi, tr li cõu hi SGK - c trc bi 18 TIM MẠCH MÁU I. CẤU TẠO TIM II. CẤU TẠO MẠCH MÁU III. CHU KỲ CO DÃN TIM KiÓm tra bµi cò Em h·y cho biÕt vai trß cña tim trong hÖ tuÇn hoµn m¸u ? Tim có cấu tạo như thế nào để có thể thực hiện tốt vai trò bơm tạo lực đẩy cho máu lưu thông trong hệ tuần hoàn ? Mở bài Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu cÊu t¹o tim C¸c em quan s¸t h×nh17-1, 16-1 - Tim gåm nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nµo? - Tim cã vai trß g×? Tr¶ lêi: Thành phần cấu tạo của tim: Tim gồm các ngăn tim (Tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải) các van tim Tim có vai trò bơm máu đi nuôi các phần của cơ thể Các em quan sát đoạn phim về hoạt động của tim điền bảng Tâm thất phải co Tâm thất trái co Tâm nhĩ phải co Tâm nhĩ trái co Các ngăn tim co Nơi máu được bơm tới Các ngăn tim Nơi máu được bơm tới Tâm nhĩ trái Tâm thất trái Tâm nhĩ phải Tâm thất phải Tâm thất trái Vòng tuần hoàn lớn Tâm thất phải Vòng tuần hoàn nhỏ Kết quả điền bảng Hãy quan sát bảng hình vẽ về chiều dài đường đi của máu, dự đoán, trả lời câu hỏi: Các ngăn tim Nơi máu được bơm tới Tâm nhĩ trái Tâm thất trái Tâm nhĩ phải Tâm thất phải Tâm thất trái Vòng tuần hoàn lớn Tâm thất phải Vòng tuần hoàn nhỏ - Ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất, thành cơ tim mỏng nhất - Giữa tim với các mạch máu có cấu tạo như thế nào để máu chỉ đư ợc bơm theo 1 chiều C¸c em xem c¸c h×nh sau vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ dù ®o¸n cña m×nh Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo mạch máu Các em hãy quan sát hình 17-2 Cho biết có những loại mạch máu nào? So sánh chỉ ra sự khác biệt trên giải thích bằng cách điền vào các số ở bảng sau Các mạch Sự khác biệt về cấu tạo Giải thích Động mạch -Thành mạch (1) -Lòng mạch: (2) Thích hợp chức năng:(9) Tĩnh mạch -Thành mạch: (3) -Lòng mạch: (4) -Van: (5) Thích hợp chức năng:(10) Mao mạch -Thành mạch: (6) -Lòng mạch: (7) -Kích thước: (8) Thích hợp chức năng:(11) [...]... loại mạch máu Sự khác biệt về cấu tạo Giải thích Động mạch (1)Thành có 3 lớp với lớp mô liên kết lớp cơ trơn dày hơn của tĩnh mạch (2)Lòng mạch hẹp hơn tĩnh mạch (9)Thích hợp với chức năng dẫn máutừ tim tới các cơ quanvới vận tốc cao, áp lực lớn Tĩnh mạch (3)Thành có 3 lớp nhưng lớp mô liên kết lớp cơ trơn mỏng hơn của động mạch (4)Lòng mạch rộng hơn động mạch (5) Có van 1 chiều ở những nơi máu. .. tổng kết Tim được cấu tạo bởi các cơ tim mô liên kết tạo thành các ngăn tim (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái) các van tim (van nhĩ-thất, van động mạch) Mạch máu trong mỗi vòng tuần hoàn đều gồm: động mạch, tĩnh mạch mao mạch Tim co dãn theo chu kỳ Mỗi chu kỳ gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha dãn chung Sự phối hợp hoạt động giữa các thành phần cấu tạo của tim qua... Tìm hiểu chu kỳ co dãn quan sát lại hình của tim Các em Tâm nhĩ Tâm thất Mỗi chu kỳ tim Giáo án sinh 8 Ngời soạn giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tuần: 09 - Tiết: 17 . Ngày soạn: . /10/2010 Ngày dạy: . /10/2010 Bài : 17 Tim mạch máu I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - HS chỉ ra đợc các ngăn tim (ngoài trong), van tim. - Phân biệt đợc các loại mạch máu. - Trình bày rõ các đặc điểm các pha trong chu kỳ co giãn tim. 2. Kỹ năng. T duy, suy đoán, dự đoán. Tổng hợp kiến thức. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ tim mạch trong các hoạt động tránh làm tổn th- ơng tim, mạch máu. ii. phơng pháp dạy- học - Trực quan. - Tranh luận tích cực. - Vấn đáp tìm tòi. Iii. phơng tiện dạy- học - Mô hình Tim . - Tranh hình 17 23 phóng to, tranh cắt ngang qua động mạch, tĩnh mạch. - Phiếu kiểm tra bài cũ, phiếu học tập. - Máy chiếu đa năng. iv. tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức lớp. (1) 2.Kiểm tra bài cũ. (7) - GV chiếu câu hỏi trên máy chiếu để cả lớp cùng làm phát 10 phiếu kiểm tra trắc nghiệm cho 10 hs. (trong vòng 5) Giáo án sinh 8 Ngời soạn giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Phiếu kiểm tra bài cũ: Họ tên: Điểm: . Lớp: 1. Hệ tuần hoàn gồm: A. Động mạch, tĩnh mạch tim. C. Tim hệ mạch. B. Tâm nhĩ, tâm thất, động mạch, tĩnh mạch. D. Cả A, B, D. 2. Máu lu chuyển trong toàn cơ thể là do: A. Tim co bóp đẩy máu vào hệ mạch. C. Cơ thể luôn cần chất dinh d- ỡng. B. Hệ mạch dẫn máu đi khắp cơ thể. D. Chỉ A B. 3. Điểm xuất phát của hệ bạch huyết là: A. Mao mạch bạch huyết. C. Mao mạch bạch huyết ở các cơ quan trong cơ thể. B. Các cơ quan trong cơ thể. 4. Vai trò của Tim là: A. Co bóp tao lực đẩy đẩy máu. B. Chung tâm của cơ thể. C. Chứa máu. D. Cả A, B C. 5. Hệ mạch gồm: A. Động mạch, tĩnh mạch hạch bạch huyết. B. Mâo mạch mạch bạch huyết. C. Động mạch, tĩnh mạch mao mạch. D. Cả A, B C. - GV thu phiếu, phát để hs chấm chéo nhau sau khi chữa chung cả lớp. - GV cùng cả lớp chữa lần lợt từng câu. - GV thu kết quả nhận xét. 3. Bài mới Mở bài: Chúng ta đều đã biết tim có vai trò quan trọng, đó là co bóp đẩy máu, vậy tim phải có cấu tạo nh thế nào để đảm bảo chức năng đẩy máu đó. Hoạt động 1: (14 ) cấu tạo của tim Mục tiêu: HS chỉ ra các ngăn tim, thành cơ tim, van tim. Cấu tạo phù hợp với chức năng. Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV nêu câu hỏi: Các em quan sát hình cấu tạo ngoài của Tim tìm hiểu SGK cho biết: Trình bày cấu tạo ngoài của tim? - GV bổ sung thêm: Có màng tim bao bọc bên ngoài. - HS nghiên cứu hình17.1SGK tr.54 kết hợp quan sát hình xác định cấu tạo của tim. - HS trả lời nhận xét. Kết luận: - Màng tim bao bọc ngoài tim - Tâm thất lớn phần đỉnh tâm - GV cho hs hoạt động nhóm: Các em quan sát cấu tạo trong của Tim, hoạt động nhóm cho biết: 1. Tim có mấy ngăn là những ngăn nào? - HS tự dự đoán câu hỏi trên cơ sở kiến thức bài trớc tranh hình. - Thống nhất trong nhóm dự đoán có lời giải. Giáo án sinh 8 Ngời soạn giảng dạy: GV : nguyễn văn lực 2. Thành cơ tâm nào dày nhất vì sao? 3. Giữa tâm nhĩ tâm thất có mối liên hệ gì về cấu tạo? - Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm. - GV cùng hs thảo luận toàn lớp. (Lu ý: Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất vì phải co bóp tạo lực lớn để đẩy máu đi nuôi toàn bộ cơ thể.) - Thảo luận toàn lớp. - Các nhóm HS nêu đ- ợc: + Số ngăn. + Thành tim. + Van tim. HS rút ra kết luận Kết luận: - C C ác ác em em Chào Chào Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 1: Câu 1: Trong vòng tuần hoàn lớn, Trong vòng tuần hoàn lớn, máu đỏ thẩm về ngăn nào máu đỏ thẩm về ngăn nào của tim? của tim? Câu 2: Câu 2: Máu từ tim lên phổi để Máu từ tim lên phổi để trao đổi khí theo loại mạch trao đổi khí theo loại mạch nào? nào? Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau a. Tónh mạch phổi b. Động mạch chủ c. Tónh mạch chủ d. Động mạch phổi a. Tâm nhó trái b. Tâm thất trái c. Tâm thất phải d. Tâm nhó phải Câu 3: Mô tả đường đi của máu trong hai vòng tuần hoàn? a Màng tim bao bọc bên ngoài tim Các ngăn tim co Nơi máu được bơm tới Tâm nhĩ trái co Tâm nhĩ phải co Tâm thất trái co Tâm thất phải co Tâm thất trái Tâm thất phải Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ Cho biết ngăn tim tim nào có thành dày nhất, ngăn nào có thành mỏng nhất ? Thành tâm thất dày hơn thành tâm nhỉ, thành tâm thất trái dày nhất, thành tâm nhó trái mỏng nhất. Tại sao máu từ tim động mạch chủ , động mạch phổi, cũng như từ tâm nhĩ  tâm thất mà khơng chảy ngược? - Giữa tâm thất động mạch có van động mạch. - Giữa tâm nhĩ tâm thất có van nhĩ thất.  Giúp máu lưu thơng theo một chiều. 8 3 [...]... tĩnh mạch rộng hơn so với động mạch -Tĩnh mạch có thêm van một chiều BÀI TẬP Câu 1: Đánh dấu x vào ơ  cho các câu đúng trong các câu sau:  a Có 2 loại mạch máu là động mạch tĩnh mạch  b.Có 3 loại mạch máu là động mạch , tĩnh X mạch , mao mạch  c Động mạch có lòng lớn hơn tĩnh mạch  d Mao mạch có thành mỏng chỉ gồm 1 X lớp biểu bì Với chu kỳ 0.8s/nhòp .Tim người trung bình mỗi phút đập bao nhiêu... n¨ng Tim TÕ bµo v, ¸p lùc v nhá lín TÕ bµo Tim Mao m¹ch - 1 líp biĨu b× máng - HĐp nhÊt - Nhá ph©n nh¸nh nhiỊu Trao ®ỉi chÊt víi tÕ bµo H:Động mạch tónh mạch về cấu tạo có những đặc điểm nào khác nhau cơ bản? Giống nhau: -Đều có cấu tạo bởi 3 lớp chính là biểu bì, cơ trơn mơ liên kết Khác nhau: -Độ dày 3 lớp của tĩnh mạch mỏng hơn so với động mạch -Lòng tĩnh mạch rộng hơn so với động mạch -Tĩnh... dãn của tim kéo dài khoảng bao lâu? SAI a.0.3s SAI c.0.4s b.0.1s SAI d.0.8s ĐÚNG Laênêch – một thầy thuốc người Pháp (1781 – 1826), vào năm 1816 đã tình cờ phát minh ra cái ống nghe khi thấy lũ trẻ nô đùa thích thú với trò chơi: một đám gõ vào đầu này của một cây gỗ dài, rỗng ở giữa một đám lắng nghe ở đầu kia Cho đến nay, ống nghe vẫn là phương tiện thường dùng giúp các bác só chuẩn đoán tim mạch. .. của một cây gỗ dài, rỗng ở giữa một đám lắng nghe ở đầu kia Cho đến nay, ống nghe vẫn là phương tiện thường dùng giúp các bác só chuẩn đoán tim mạch người bệnh  Học bài, chuẩn bò tốt cho tiết kiểm tra Chân thành cảm ơn qu í thầy cô tất cả các em học sinh về dự C C ác ác em em Chào Chào Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 1: Câu 1: Trong vòng tuần hoàn lớn, Trong vòng tuần hoàn lớn, máu đỏ thẩm về ngăn nào máu đỏ thẩm về ngăn nào của tim? của tim? Câu 2: Câu 2: Máu từ tim lên phổi để Máu từ tim lên phổi để trao đổi khí theo loại mạch trao đổi khí theo loại mạch nào? nào? Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau a. Tónh mạch phổi b. Động mạch chủ c. Tónh mạch chủ d. Động mạch phổi a. Tâm nhó trái b. Tâm thất trái c. Tâm thất phải d. Tâm nhó phải Câu 3: Mô tả đường đi của máu trong hai vòng tuần hoàn? a Màng tim bao bọc bên ngoài tim Các ngăn tim co Nơi máu được bơm tới Tâm nhĩ trái co Tâm nhĩ phải co Tâm thất trái co Tâm thất phải co Tâm thất trái Tâm thất phải Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ Cho biết ngăn tim tim nào có thành dày nhất, ngăn nào có thành mỏng nhất ? Thành tâm thất dày hơn thành tâm nhỉ, thành tâm thất trái dày nhất, thành tâm nhó trái mỏng nhất. Tại sao máu từ tim động mạch chủ , động mạch phổi, cũng như từ tâm nhĩ  tâm thất mà khơng chảy ngược? - Giữa tâm thất động mạch có van động mạch. - Giữa tâm nhĩ tâm thất có van nhĩ thất.  Giúp máu lưu thơng theo một chiều. 8 3 [...]... tĩnh mạch rộng hơn so với động mạch -Tĩnh mạch có thêm van một chiều BÀI TẬP Câu 1: Đánh dấu x vào ơ  cho các câu đúng trong các câu sau:  a Có 2 loại mạch máu là động mạch tĩnh mạch  b.Có 3 loại mạch máu là động mạch , tĩnh X mạch , mao mạch  c Động mạch có lòng lớn hơn tĩnh mạch  d Mao mạch có thành mỏng chỉ gồm 1 X lớp biểu bì Với chu kỳ 0.8s/nhòp .Tim người trung bình mỗi phút đập bao nhiêu... n¨ng Tim TÕ bµo v, ¸p lùc v nhá lín TÕ bµo Tim Mao m¹ch - 1 líp biĨu b× máng - HĐp nhÊt - Nhá ph©n nh¸nh nhiỊu Trao ®ỉi chÊt víi tÕ bµo H:Động mạch tónh mạch về cấu tạo có những đặc điểm nào khác nhau cơ bản? Giống nhau: -Đều có cấu tạo bởi 3 lớp chính là biểu bì, cơ trơn mơ liên kết Khác nhau: -Độ dày 3 lớp của tĩnh mạch mỏng hơn so với động mạch -Lòng tĩnh mạch rộng hơn so với động mạch -Tĩnh... dãn của tim kéo dài khoảng bao lâu? SAI a.0.3s SAI c.0.4s b.0.1s SAI d.0.8s ĐÚNG Laênêch – một thầy thuốc người Pháp (178 1 – 1826), vào năm 1816 đã tình cờ phát minh ra cái ống nghe khi thấy lũ trẻ nô đùa thích thú với trò chơi: một đám gõ vào đầu này của một cây gỗ dài, rỗng ở giữa một đám lắng nghe ở đầu kia Cho đến nay, ống nghe vẫn là phương tiện thường dùng giúp các bác só chuẩn đoán tim mạch. .. Nghiªn cøu H17.2 tr 55 SGK Trao ®ỉi nhãm ®Ĩ hoµn thµnh phiÕu häc tËp Tr¶ lêi c©u hái: - ChØ ra sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i m¹ch? - Sù kh¸c nhau ®ã ®­ỵc gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo? PhiÕu häc tËp CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cđa m¹ch m¸u Néi dung 1 CÊu t¹o - Thµnh... của một cây gỗ dài, rỗng ở giữa một đám lắng nghe ở đầu kia Cho đến nay, ống nghe vẫn là phương tiện thường dùng giúp các bác só chuẩn đoán ... CU TO TIM Cu to ngoi Xỏc nh v trớ, hỡnh dng ca tim? - V trớ: thuc khoang ngc gia lỏ phi, hi lch sang trỏi - Tim hỡnh chúp, nh quay xung di, ỏy hng lờn trờn Tim cú cu to ngoi nh th no? Hỡnh 17.1 ... Hỡnh dng mt ngoi, phớa trc ca tim - Mng tim: bao bc bờn ngoi tim (mụ liờn kt), mt tit dch giỳp tim co búp d dng - ng mch vnh v tnh mch vnh lm nhim v dn mỏu nuụi tim Da vo kin thc ó bit, hỡnh... phi Cu to Cn c vo chiu di quóng ng m mỏu c bm qua, d oỏn xem ngn tim no cú thnh c tim dy nht v ngn tim no cú thnh c tim mng nht? - Tim cú ngn - Thnh c tõm tht dy hn c tõm nh Thnh c tõm tht trỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17. Tim và mạch máu, Bài 17. Tim và mạch máu,

Hình ảnh liên quan

I. CẤU TẠO TIM Xác định vị trí, hình dạng của - Bài 17. Tim và mạch máu

c.

định vị trí, hình dạng của Xem tại trang 3 của tài liệu.
I. CẤU TẠO TIM Xác định vị trí, hình dạng của - Bài 17. Tim và mạch máu

c.

định vị trí, hình dạng của Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 17.1. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim - Bài 17. Tim và mạch máu

Hình 17.1..

Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 17.1. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim - Bài 17. Tim và mạch máu

Hình 17.1..

Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim Xem tại trang 5 của tài liệu.
Quan sát hình 17-2, hãy hoàn thành bảng sau: - Bài 17. Tim và mạch máu

uan.

sát hình 17-2, hãy hoàn thành bảng sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 17.3. Sơ đồ chu kì co dãn của tim - Bài 17. Tim và mạch máu

Hình 17.3..

Sơ đồ chu kì co dãn của tim Xem tại trang 12 của tài liệu.