0

Tra co tuc dot cuoi 2015 (TB, NQ, QD)

4 51 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:31

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỔ TỨC CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM Tháng Năm 2015 Cổ tức PINACO xếp hạng B+, dự báo tỷ lệ chi trả 20% trì năm có dấu hiệu tăng, nhiên biến động hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến khả chi trả cổ tức A+ Công ty có khả trì cổ tức cách vững chắc, với dấu hiệu tích cực tỷ lệ trả cổ tức tiền tăng 90% A Công ty có khả trì cổ tức cách vững chắc, với dấu hiệu tỷ lệ trả cổ tức tiền giữ nguyên 85% B+ Công ty có khả trì cổ tức cách vững chắc, với dấu hiệu tích cực tỷ lệ trả cổ tức tiền tăng Tuy nhiên biến động hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến khả trì cổ tức 80% B Công ty có khả trì cổ tức cách vững chắc, với dấu hiệu tỷ lệ trả cổ tức tiền giữ nguyên Tuy nhiên biến động hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến khả trì cổ tức 75% C Công ty có khả trì cổ tức Tuy nhiên biến động hoạt động kinh doanh khiến Công ty chậm trễ việc chi trả cổ tức giảm tỷ lệ trả cổ tức 50% D Công ty có trả cổ tức khả trả cổ tức không ổn định U Không xếp hạng, Công ty sách trả cổ tức rõ ràng hoắc không trả cổ tức BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỔ TỨC PAC Tháng Năm 2015 Tổng quan doanh nghiệp PINACO doanh nghiệp quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam với sản phẩm gồm pin ắc quy loại Có lịch sử doanh nghiệp quốc doanh cổ phần hóa Công ty chịu chi phối Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (~52%) Tại Việt Nam, sản phẩm Pin Con Ó có mặt hầu hết kênh bán lẻ chịu áp lực từ dịch chuyển xu hướng tiêu dùng thay sản phẩm sạc điện Ở phân khúc ắc quy xe máy, Honda Piaggio khách hàng hàng đầu, nhiên hợp đồng cung cấp độc quyền Còn lại phân khúc ắc quy xe chiếm đến 42% doanh thu với hai khách hàng lớn Thaco Trường Hải Ford PINACO kinh doanh môi trường cạnh tranh gay gắt với hai đối thủ lớn GS (Nhật) Globe (Đài Loan), có loại ắc quy giá rẻ nhập từ Trung Quốc thị trường Cơ sở sản xuất gồm Nhà máy Ắc quy Sài Gòn, Nhà máy Ắc quy Đồng Nai Nhà máy Ắc quy Đồng Nai - Nhơn Trạch Ngoài ra, sở sản xuất pin từ lâu Quận yêu cầu di dời năm 2015 Nhà máy Đồng Nai PINACO có tỷ lệ đòn bẩy tài tương đối cao Nợ phải trả vào khoảng 930 tỷ đồng vốn chủ sở hữu vào khoảng 500 tỷ đồng sở báo cáo hợp Lịch sử trả cổ tức Ngày GDKHQ Ngày trả Cho năm TC Đợt 12/11/2014 08/04/2014 13/05/2014 01/06/2014 09/04/2013 28/05/2013 21/12/2012 09/06/2012 23/05/2012 12/12/2011 11/03/2010 16/08/2010 14/05/2010 25/12/2014 21/08/2014 30/05/2014 21/01/2014 27/09/2013 20/06/2013 15/01/2013 25/09/2012 15/06/2012 30/12/2011 26/11/2010 09/06/2010 06/08/2010 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 3 2 Facebook.com/phantichchungkhoan.net GT Cổ tức 700 800 500 700 800 500 700 800 1,400 800 700 800 500 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỔ TỨC PAC Tháng Năm 2015 Đánh giá tổng quát PINACO trì sách trả cổ tức đặn tính từ năm 2008 đến với sách chi trả tối thiểu 15% Trong năm gần từ sau hoàn thành Nhà máy Ắc quy Đồng Nai 2, Công ty trả cổ tức với tỷ lệ 20% cho Công ty trì tỷ lệ năm dựa vào dòng tiền ổn định từ nhà máy xây dựng, triển vọng ngành ô tô thời gian tới với vị thế, thương hiệu thị phần sẵn có Công ty Cổ tức PINACO xếp hạng B+, dự báo tỷ lệ chi trả 20% trì năm có dấu hiệu tăng, nhiên biến động hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến khả chi trả cổ tức Chính sách chi trả cổ tức kiên định Chính sách cổ tức từ lâu ấn định báo cáo thường niên đảm bảo mức chi trả hàng năm tối thiểu 15% Chúng dò lại lịch sử chi trả cổ tức từ năm 2008 Công ty nhận thấy sách thực tế thực nghiêm túc Cụ thể xét năm 2010 trình xây dựng hoàn thiện Nhà máy Ắc quy Đồng Nai Nhơn Trạch, Công ty khoản tiền lớn để đầu tư tăng vốn lưu động Đây xem năm kiểm tra kiên định Ban Lãnh đạo việc thực sách đề chi trả cổ tức mức tối thiểu Do đó, hoàn toàn tự tin việc Công ty thực tốt sách năm có CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o - ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Kính gởi: Hội đồng quản trị Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành Ban kiểm soát Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành Tôi tên Chức vụ : Nguyễn Vĩnh Quân : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành Tôi viết đơn để trình Hội đồng quản trị ban kiểm soát sau: - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tổ chức ngày 25/4/2015, bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm, từ 2015-2019 Trong thời gian công tác cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để phục vụ cho Công ty lợi ích Cổ đông - Tuy nhiên, công việc xa công ty Đức Thành nên không thuận tiện tập trung làm việc Công ty Đức Thành - Vì vậy, viết đơn để kính trình Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đồng ý cho miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát sau ngày 31/10/2015 làm thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sẽ tổ chức vào năm 2016) Rất mong nhận quan tâm, xem xét trí từ Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Đức Thành Trân trọng kính chào kính chúc Quý vị sức khỏe HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2015 Người viết đơn NGUYỄN VĨNH QUÂN CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN S6: 07/2017INQ-fIDQT CQNG HOA XA HQI cnu NGHiA VI"E:TNAM DQc l~p - Tt}'do - Hanh phuc w*ro Bien us« 28 thdng 06 ndm 2017 NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN _ Can cu Lu~t Doanh nghiep s6 6812014/QH13 26 thang 11 nam 2014; _ Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 29 thang 06 nam 2006; Luat sua d6i b6 sung mQt s6 diSu cua luat chirng khoan 24 thang 11 nam 2010; _ Can cir Nghi dinh s6 58/2012IND-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va hu6ng dful thi hanh mot s6 diSu cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan; _ Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phan t~p doan thep TiSn Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17 thang 04 nam 2016; _ Can cir DiSu 10, Nghi quyet s6 0112017INQ-DHDCD cua dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 12 thang 03 nam 2017 Quy dinh dinh vS phuong an phat hanh c6 phiSu dS tra c6 ruc cho c6 dong hi~n hUu; _ Can Cll vao bien ban hQp HQi d6ng quan tri " V Iv tiSn hanh th\fc hi~n phuong an phat hanh c6 phiSu cho c6 dong hi~n hUu " 28 thang 06 nam 2017; HQi d6ng quan tri dffnhfit tri thong qua cac nQi dung chinh nhu sau: QUYETNGHJ; Di~u Tnt cA tfrc dQ12 nam 2016 b~ng cA phiiu _ Ten chUng khoan: C6 phiSu Cong ty c6 phftn T~p doan thep TiSn Len - Mff chUng khoan: TLH - Lo~i chUng khoan: - C6 phiSu ph6 thong - M~nh gia: 10.000 d6ng/c6 phiSu - Ngay dang ky cu6i cung: 14/07/2017 _Ty l~ toan dot 2: 10 % Ic6 phieu ( 10 c6 phieu duoc nhan c6 phieu ) - Thai gian thuc hien : tir 31107/2017; - Ly va muc dich : Tra c6 nrc bang c6 phieu _ D6i voi chirng khoan luu ky: Nguoi sa httu lam thu tuc nhan c6 nrc bang c6 phieu tai cac Thanh vien luu ky noi mo tai khoan luu ky _ D6i voi clnrng khoan chua luu ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 nrc bang c6 phieu tai G4A, KP4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa , tinh D6ng Nai (vao cac lam viec tuan.) bitt dAuill 31107/2017 va xuftt trinh clurng minh nhan dan D6i voi tnrong hQ'Pdi nhan thay, ngoai nhtrng h6 sa neu tren, phai co gifty uy quyen va CMND cua nguoi duoc uy quyen thea dung quy dinh cua phap lu~t Di~u 3: Cac vien H9i d6ng quan tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt nghi co hi~u l\Ic kS tir kyo TM HQI DONG QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu di~u 3; - -Oy ban chUng khoan nhil nuac - Sa giao dich chUng khoan TP HeM (Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu i MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn v Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, viii Danh mục biểu đồ, ix MỞ ĐẦU …… 1 Lý chọn đề tài…… ….………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu để tài Cấu trúc đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 1.3 Các lý thuyết nhu cầu thỏa mãn nhân viên…….…… ………… 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các lý thuyết 1.3.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu (Ban hanh kern theo Quy chi thuc hien quyen cho nguoi sa hiiu chung khodn) Miu 07ffHQ CTY CP T~P f)OAN THEP TIEN LEN sA: 01120171TB-THQ- TLH CONG HoA xA HOI CHU NGHiA Vl~T NAM DQc l~p - Tl}' - Hanh phuc V/v ch6t danh sach c6 dong Bien Hoa, 28 thdng 06 nam 2017 (V~ dang ky THONGBAo cuBi cimg d~ thuc hi~n quy~n nh~n c8 tire b~ng e8 phi~u nam 2016 d(12) Kinh giri: Trung dim Luu ky Chung khoan Vi~t Nam SO-giao djch clnmg khoan TP H8 Chi Minh ( Hose) Ten T6 chirc phat hanh: CONG TY CP TAp BoAN THEP TIEN LEN Ten giao dich: CONG TY CP TAP BoAN THEP TIEN LEN Tl1l sa chinh: G4A, KP4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh B6ng Nai Bi~n thoai: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 Chung toi thong b30 d~n Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam (VSD)/ SO-giao djch clnrng khoan TP H8 Chi Minh dang ky cuBi cung d~ l~p danh sach nguO'i sO-hfru cho chung khoan sau: Ten chirng khoan: C6 phieu cong ty CP t~p doan thep TiSn Len Ma chirng khoan: TLH Loai clnrng khoan: - C6 phieu ph6 thong Menh gia giao dich: 10.000 B6ng San giao dich: HOSE Ngay dang ky cu6i cling: 14/07/2017 Ly va ml}.edich - Tni c6 tuc b&ng c6 phiSu dqt nam 2016 NQi dung cl}.th~ a Trii eJ lue bling eJ phiiu - Ty l~ thgc hi~n: + B6i v6i c6 phiSu: 10%/c6 phiSu ( 10 c6 phiSu duQ'cnh~n c6 phiSu) - Ngay ch6t thgc hi~n quySn: 14/07/2017 - Bia diSm thgc hi~n: + B6i v6i chUng khoan luu ky: Nguai b&ngc6 phiSu cong ty t~i cac Thanh vien luu sa hfiu lam thu t\lC nh~n c6 tuc kY nai rna tai kho:ln luu kY + D6i voi clurng khoan chua hru icy: Ngiroi sa hiru lam thu tuc nh~n c6 nrc bang c6 phieu cong ty tai G4A, KP4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa , tinh D6ng Nai (vaa cae lam viec tudn.) b~t dAu tir 31107/2017 va xu~t trinh chirng minh nhan dan D6i voi tnrong hQ'Pdi nhan thay, ngoai nhimg h6 sa neu tren, phai co gi~y uy quyen va CMND cua ngiroi diroc uy quyen thea dung quy dinh cua phap luat D~ ngh] VSD l~p va g.fri cho Cong ty chung tBi danh sach ngU'O'iSO' hun chirng khoan tai dang ky cn8i ciIng neu tren vao dia chi san: _ Dia chi nhan Danh sach (ban cirng): G4A, Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai - Dia chi email nh~nfiledfrli~u:binh.dq@tienlengroup.com.vn Chung toi cam ket nhirng thong tin vS nguoi sa hfru danh sach se duoc sfr dung dung muc dich va tuan thu cac quy dinh cua VSD va Hose Cong ty chung toi se hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t nSu co vi ph~m Not nhiin: NGUOI J)~I DI:¢N THEO PHAP LU~T - Nhutren; - SGDCK TP HCM ( Hose ).; -LuuPKT * Tili lieu ilinh kern - NQ s6 0112017INQDH£)CD - NQ s6 07/2017 IHDQT i MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn v Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, viii Danh mục biểu đồ, ix MỞ ĐẦU …… 1 Lý chọn đề tài…… ….………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu để tài Cấu trúc đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 1.3 Các lý thuyết nhu cầu thỏa mãn nhân viên…….…… ………… 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các lý thuyết 1.3.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow 1.3.2.2 Thuyết ARG Alderfer 1.3.2.3 Thuyết nhân tố Harzberg 1.3.2.4 Thuyết công Adams 1.4 Công ty cp xây dựng số hải phòng Số 04 /TB-Cty cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o Thông báo trả cổ tức tiền mặt năm 2015 công ty cổ phần xây dựng số hải phòng - Căn quy định pháp luật hành - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 04/5/2016 Công ty cổ phần Xây dựng số Hải Phòng Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng số Hải Phòng Địa trụ sở chính: Tầng nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Điện thoại: 031.3849.481 - Fax: 031.3840.314 Vốn điều lệ tại: 155.430.290.000đồng Thông báo trả cổ tức đợt năm 2015 05% vốn điều lệ : - Trả cổ tức đợt năm 2015 tiền mặt với tỷ lệ 05%/cổ phiếu tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 500 đồng Ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền chia cổ tức: 04/5/2016 Thời gian trả cổ tức tiền mặt từ ngày 04/6/2016 đến 04/7/2016 Địa điểm thực quyền: Tầng nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng vào ngày làm việc tuần Điện thoại: 031.3849.481; Fax: 031.3840.314 Hải Phòng, ngày 09 tháng năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng số HP tin chi tiết Quý vị cổ đông truy cập webs CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN S6: 07/2017INQ-fIDQT CQNG HOA XA HQI cnu NGHiA VI"E:TNAM DQc l~p - Tt}'do - Hanh phuc w*ro Bien us« 28 thdng 06 ndm 2017 NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN _ Can cu Lu~t Doanh nghiep s6 6812014/QH13 26 thang 11 nam 2014; _ Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 29 thang 06 nam 2006; Luat sua d6i b6 sung mQt s6 diSu cua luat chirng khoan 24 thang 11 nam 2010; _ Can cir Nghi dinh s6 58/2012IND-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va hu6ng dful thi hanh mot s6 diSu cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan; _ Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phan t~p doan thep TiSn Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17 thang 04 nam 2016; _ Can cir DiSu 10, Nghi quyet s6 0112017INQ-DHDCD cua dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 12 thang 03 nam 2017 Quy dinh dinh vS phuong an phat hanh c6 phiSu dS tra c6 ruc cho c6 dong hi~n hUu; _ Can Cll vao bien ban hQp HQi d6ng quan tri " V Iv tiSn hanh th\fc hi~n phuong an phat hanh c6 phiSu cho c6 dong hi~n hUu " 28 thang 06 nam 2017; HQi d6ng quan tri dffnhfit tri thong qua cac nQi dung chinh nhu sau: QUYETNGHJ; Di~u Tnt cA tfrc dQ12 nam 2016 b~ng cA phiiu _ Ten chUng khoan: C6 phiSu Cong ty c6 phftn T~p doan thep TiSn Len - Mff chUng khoan: TLH - Lo~i chUng khoan: - C6 phiSu ph6 thong - M~nh gia: 10.000 d6ng/c6 phiSu - Ngay dang ky cu6i cung: 14/07/2017 _Ty l~ toan dot 2: 10 % Ic6 phieu ( 10 c6 phieu duoc nhan c6 phieu ) - Thai gian thuc hien : tir 31107/2017; - Ly va muc dich : Tra c6 nrc bang c6 phieu _ D6i voi chirng khoan luu ky: Nguoi sa httu lam thu tuc nhan c6 nrc bang c6 phieu tai cac Thanh vien luu ky noi mo tai khoan luu ky _ D6i voi clnrng khoan chua luu ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 nrc bang c6 phieu tai G4A, KP4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa , tinh D6ng Nai (vao cac lam viec tuan.) bitt dAuill 31107/2017 va xuftt trinh clurng minh nhan dan D6i voi tnrong hQ'Pdi nhan thay, ngoai nhtrng h6 sa neu tren, phai co gifty uy quyen va CMND cua nguoi duoc uy quyen thea dung quy dinh cua phap lu~t Di~u 3: Cac vien H9i d6ng quan tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt nghi co hi~u l\Ic kS tir kyo TM HQI DONG QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu di~u 3; - -Oy ban chUng khoan nhil nuac - Sa giao dich chUng khoan TP HeM (Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu i MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn v Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, viii Danh mục biểu đồ, ix MỞ ĐẦU …… 1 Lý chọn đề tài…… ….………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu để tài Cấu trúc đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Hình thức chỉ trả: — Bằng tiền -  Noày  thanh  toán:  25/05/2016  - Tra co tuc dot cuoi 2015 (TB, NQ, QD)

Hình th.

ức chỉ trả: — Bằng tiền - Noày thanh toán: 25/05/2016 Xem tại trang 4 của tài liệu.