0

HPT Vietnam Corporation

1 86 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:08

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2013 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v Chi trả cổ tức năm 2012- Kế hoạch cổ tức năm 2013) Kính thưa đại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 công ty HPT Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 kế hoạch cổ tức năm 2013 sau: Chi trả cổ tức năm 2012: Trả cổ tức tiền mặt: 10% mệnh giá Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: tháng 6/2013 Kế hoạch cổ tức năm 2013: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2013 10%-15% mệnh giá Kính trình Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực việc trả cổ tức nêu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng (Đã ký)
- Xem thêm -

Xem thêm: HPT Vietnam Corporation, HPT Vietnam Corporation,