0

HPT Vietnam Corporation

2 100 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:07

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018) Kính thưa đại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn theo Điều 17.1 Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT quyền hạn Đại hội đồng cổ đông - Mục b - (V) “Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát” - Căn theo thông báo vào ngày 29/3/2013 Ban cổ đông công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 Đến nay, nhiệm kỳ 2008-2013 Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban kiểm soát hết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm thành viên: Ông Ngô Vi Đồng Ông Đinh Hà Duy Linh Bà Đinh Hà Duy Trinh Ông Nguyễn Đức Tiến Bà Hàn Nguyệt Thu Hương Ông Trần Anh Hoàng Ông Lê Thanh Hải Ông Nguyễn Quyền Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm thành viên: Bà Huỳnh Thị Thanh Nga Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Ông Lê Nhựt Hoàng Nam Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc cho tiến hành bầu thành viên HĐQT Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo thể thức qui định Danh sách thành viên ứng cử đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018: Ông Ngô Vi Đồng Ông Đinh Hà Duy Linh Bà Đinh Hà Duy Trinh ÔngNguyễn Đức Tiến Bà Hàn Nguyệt Thu Hương Ông Trần Anh Hoàng Ông Lê Thanh Hải Ông Nguyễn Quyền Danh sách thành viên ứng cử đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018: Bà Huỳnh Thị Thanh Nga Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Ông Lê Nhựt Hoàng Nam Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGÔ VI ĐỒNG (Đã ký)
- Xem thêm -

Xem thêm: HPT Vietnam Corporation,